DKR-KABUM-02-KHA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་སྣང་བའི་གཏེར་ཆེན།
Wylie title bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi dbang bskur byin rlabs snang ba'i gter chen DKR-KABUM-02-KHA-014.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 14, Pages 83-94 (Folios 1a to 12b3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi dbang bskur byin rlabs snang ba'i gter chen. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 83-94. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon
  • First colophon: །ཅེས་པའང་གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེས་དད་མོས་ཆེན་པོའི་གསུང་གི་བསྐུལ་བ་ཡིད་ལ་གནས་པ་དང༌། སླར་ཡང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་གྱིས་གསང་གསུམ་མཛེས་པའི་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནས་རིགས་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྣང་བརྙན་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་དད་བརྩེའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ། སྙོམ་ལས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ནེ་པཱ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཤོང་རོང་སྨན་ཤིང་མེ་ཏོག་གིས་མཛེས་པའི་ས་འཛིན་གངས་རིའི་ལ་ཐོད་སྙེག་པ་སྨིན་གྲོལ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་གི་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྡེར་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དབང་ལུང་འཆད་པའི་ཐུན་གསེང་དུ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་འབའ་སམ་གྱི་དབང་ཆོག་འདིའང་ཀུན་མཁྱེན་མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་དུས་མཆོད་ཀྱི་ཉིན་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་འབྲེལ་ཚད་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་ལ་དཀྲི་བས་དོན་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
  • Second colophon: །ཅེས་པ་འདི་ཡང་གླིང་མཆོག་ཨ་རི་བ་རྗེ་བླ་མའི་དངོས་སློབ་རྨད་བྱུང་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཕྱུག་པའི་དགེ་ཚུལ་མ་ངག་དབང་ཆོས་སྒྲོན་ཞེས་པའམ་མེ་ར་ལི་ནས་ཅི་འདོད་ཆོས་སྦྱིན་གྱི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེ་བའི་ཚེ་ན་སྨོན་ཚིག་ཏུ་དགེ་སྦྱོང་ཝཱ་གིནྡྲ་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།། དགེའོ།།
  • First colophon: /ces pa'ang grub dbang shAkya shrI'i sku gsung thugs kyi sras mchog theg pa mchog gi rnal 'byor pa ye shes rang grol rin po ches dad mos chen po'i gsung gi bskul ba yid la gnas pa dang*/__slar yang skyes chen dam pa'i ngang tshul gyis gsang gsum mdzes pa'i zhwa de'u 'khrul zhig mchog sprul rin po che 'gyur med chos kyi blo gros nas rigs 'dus ma hA gu ru'i snang brnyan khyad 'phags kyi rten dang bcas dad brtse'i gsung gis bskul te/__snyom las pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis ne pA la'i rgyal khab kyi bye brag shong rong sman shing me tog gis mdzes pa'i sa 'dzin gangs ri'i la thod snyeg pa smin grol thub bstan chos gling gi rig 'dzin 'dus pa'i sder gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dbang lung 'chad pa'i thun gseng du thams cad 'dus pa'i 'ba' sam gyi dbang chog 'di'ang kun mkhyen many+dzu g+ho Sha'i dus mchod kyi nyin rdzogs par bris pa 'brel tshad bla ma 'jam pa'i rdo rje'i go 'phang la dkri bas don dang ldan pa'i rgyur gyur cig
  • Second colophon: ces pa 'di yang gling mchog a ri ba rje bla ma'i dngos slob rmad byung lhag pa'i bsam pas phyug pa'i dge tshul ma ngag dbang chos sgron zhes pa'am me ra li nas ci 'dod chos sbyin gyi sgo 'phar yangs por phye ba'i tshe na smon tshig tu dge sbyong wA gin+d+ra d+harma ma tis so//______dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་སྣང་བའི་གཏེར་ཆེན་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་དུས་ཞིང་ན་མཚན་དང་སྐུས། །སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར་སྐྱབས་གནས་ཚོགས། །ཀུན་འདུས་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་བླ་མ་རྗེའི། །ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད་སྙིང་ལ་འཆར་བར་མཛོད། །དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རྨད་བྱུང༌། །ཀུན་མཐུན་ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་པའི། །རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར། །སྨིན་བྱེད་ཚུལ་འདི་རྨད་དུ་བྱུང༌། །ཞེས་སྨོས་ཏེ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་སྒྲུབ་པ་ལ་སྟེགས་གཙང་མར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཚོན་གྱིས་བྲིས་པའམ། འབྲུའི་ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་འཕྲུལ་སྟེགས་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ། མདུན་དུ་ཤེལ་རྡོ། གཡས་སུ་རྣམ་བུམ་དང༌། གཤིན་རྗེའི་སྐུ། རྒྱབ་ཏུ་གསང་ཐོད། གཡོན་དུ་རིག་ཙཀ །མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་བླ་མའི་གཏོར་མ་དང་སྨན་རཀ་བཀོད། ཉེར་སྤྱོད་བསྐོར་བཤམས་བྱ། སྤྲོ་ན་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཀྱང་འདུ་བྱ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་ལས་བུམ། རྡོར་དྲིལ་སོགས་བཀོད་ལ་བླ་རྣལ་གཞུང་བསྲངས་ལ། བླ་མའི་མཚན་སྔགས་དང༌། བླ་མ་ཡི་དམ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་མཚན་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། རྣམ་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་དུ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དྭངས་པའི་མཚོ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་བཞིན་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར། ཞེས་དམིགས་ལ་མཚན་སྔགས་གཉིས་དང༌། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཅུང་ཟད་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ལས་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ྄། ཞེས་བཟླས་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། མཐར། བླ་མའི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་འབྲུ་གསུམ་ལས། །འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་རིམ་དང་གཅིག་ཆར་བྱུང༌། །རང་གི་གནས་གསུམ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པ་ལས། །དབང་བསྐུར་སྒྲིབ་སྦྱངས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །ཅེས་དམིགས་ལ་དབང་ལེན་བྱ། ཚོགས་གཏོང་ན་དབང་གི་སྔོན་རྗེས་སྟབས་གང་བདེར་བྱ། དོན་དུ་གཉེར་བའི་སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་ནས་དབྱུང་ལ། བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམས་ལ། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁྱད་པར། དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པའི་མདོ་ལས། སློབ་མ་བཟང་པོ་བླ་མ་གུས་ལྡན་དེ་དག་གིས། །བླ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པར་བྱ། །ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་མཁས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལས་འབྱུང༌། །དེ་དག་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་རྗེས་སུ་སྟོན། །སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་བརྟེན་ཏོ་ཞེས། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཆོག་མངའ་རྒྱལ་བས་དེ་སྐད་གསུང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་མ་བསྟེན་ན་མངོན་མཐོའི་ལམ་ཡང་སྒྲུབ་མི་ནུས་ན་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་ལྟ་ཅི་སྨོས་པས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་རླབས་འབའ་ཞིག་ལ་རག་ལས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་ཚ་ཡང༌། །མེ་ཤེལ་མེད་པར་མེ་མི་འབྱིན། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་བྱིན་རླབས་ཀྱང༌། །བླ་མ་མེད་པར་འཇུག་མི་ནུས། །ཞེས་གསུངས། མོས་གུས་སྐྱེ་བའི་ཐབས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ནི་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་དང་བཀའ་དྲིན་དྲན་པས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉིད་ཉམས་སུ་ལེན་པ་གལ་ཆེ་བ་གསར་རྙིང་གི་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱིས་གདམས་པ་སྟེ། དེ་ལའང་བཀའ་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་མཆིས་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཅིག་པུ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཉིད་གངས་ཅན་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་སྤྲུལ་པར་ཁས་འཆེ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ། དེ་ཡང་རིག་འཛིན་རྩ་རྒྱུད་ཐོད་པའི་དུམ་བུ་ལས། རང་སྣང་ཉིད་ལས་རང་གིས་སྤྱོད༔ སྟོན་བྱེད་གཙོ་དང་སྡུད་བྱེད་འཁོར༔ བསྒྲུབ་བྱ་ཆོས་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀུན༔ རང་ལས་ལོགས་སུ་མ་ཡིན་ཏེ༔ ཞེས་གསུངས་པ་འདི་གནས་སྣང་གཉིས་ཀ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ཀྱང་སྐབས་འདིར་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་ཆོས་ཉིད་གདོད་མའི་གཤིས་ལ་བཟང་ངན་དབྱེ་བསལ་མེད་པའི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་དགོངས་པ་གཙོ་བོར་བཏོན་ནས་བྲིས་པ་སྟེ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་ཡང་སྤྲུལ་གཞི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ནི་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ། གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པ། པཎྜི་ཏ་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་བློ་གྲོས། པཎ་ཆེན་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན། མངའ་སྐྱོང་ཁྲི་ལྡེ། རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེ་སོགས་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དང་གདུལ་བྱ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ཅན་ཤ་སྟག་ཏུ་བྱོན་ཅིང༌། དེ་དག་གཅིག་བསྡུས་ཀྱི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་སྐུ་ཚེ་འདིར་ཡང་མཁས་པའི་རྣམ་དཔྱོད། གྲུབ་པའི་ཉམས་རྟོགས། བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་སོགས་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཐམས་ཅད་གསང་བ་གསུམ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་སུ་རྩལ་རྫོགས་པ་མངའ་བས་རྩོད་པའི་དུས་འདིར་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པ་ལྟ་བུའི་ཡིད་ཆེས་བསྔགས་པའི་དབྱངས་སྙན་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གྱིས་བསྒྲགས་པར་མཛད་པ་ལས། རྗེ་དེའི་མཚན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཙམ་ཐོབ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་དབྱེར་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་གདམས་ན་ལྕགས་ལ་གསེར་འགྱུར་གྱི་རྩིས་ཐེབས་པ་བཞིན་རང་ཉིད་ལས་ངན་མི་གསོག་ཅིང་སློབ་མའི་རྒྱུད་ལ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་མོས་གུས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་སྲིད་སྙམ་སྟེ་བྲིས་པའི་ཚུལ་འདིའི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐར་ལམ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང༌། །མགོན་པོ་དཔའ་བོར་སྐྱབས་སོང་ན། །ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་ཞུགས་པ་དང༌། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། །ལན་གསུམ། བདག་ཅག་རྣམས་སྲིད་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཉོན་གྱི་རྦ་རླབས་ཀྱི་གཞན་དབང་གིས་ཁྱེར་བ་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་ངེས་འབྱུང་དང༌། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་བ་མཐའ་གཉིས་ལས་སྒྲོལ་འདོད་ཀྱི་སྙིང་རྗེའི་བསམ་པས། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་རྩེ་གཅིག་པས་བློ་གཏད་ལིང་བསྐྱུར་གྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། མཁའ་མཉམ་གྱི་ཡིད་ཅན་མཐའ་དག་དོན་གཉིས་མཐར་སོན་བླ་མའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་ལམ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་སྙམ་པའི་འདུན་མོས་དང་ལྡན་པས་སྐྱབས་སེམས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སོགས་ལན་གསུམ། བསགས་སྦྱངས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བདུན་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་འདིའི་ཚིག་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་པས་རྗེས་ཟློས། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་ལ། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང༌། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། །ཚེ་རབས་བསགས་པའི་སྡིག་ལྟུང་སྙིང་ནས་བཤགས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་རྒྱ་མཚོར་རྗེས་ཡི་རང༌། །ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་རྟག་ཏུ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །དགེ་ཚོགས་འགྲོ་ཀུན་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ། །དེ་ནས་དབང་གི་གཞི་འགོད་པ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་སླད་དུ། རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་དག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་ངོར་འབྲོམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱིས་བསྟན་འཛིན་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་བཙུགས་ཏེ། གཞུང་གདམས་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་བཀའ་བབས་པས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མངའ་བདག་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་འཕོ་བའི་ཕྱིར། གཙོ་བོའི་མདུན་དུ་བཞུགས་པའི་འབྲོམ་སྟོན་ཨུ་པཱ་སི་ཀ་ལ་མོས་གུས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཡོངས་ཀྱི་མགོན། །རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་གྱུར་པ་རྒྱལ་བའི་སྲས། །མཛད་པ་གཞན་གྱི་དོན་ལ་བརྩོན་མཛད་པའི། །བཤེས་གཉེན་སྟོན་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་པ་དང༌། །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །ཅེས་གསོལ་འདེབས་དང་སྨོན་ལམ་སྦྲེལ་བ་ལན་གསུམ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་འབྲོམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་སློབ་མ་ལ་ཕོག་པས་བཀོད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཐིག་ལེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་སུ་རང་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་ཉིས་པ་གཡས་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་དང༌། གཡོན་ཤེལ་གྱི་མཁར་བའི་རྩེ་མོ་སངས་རྒྱས་སྟོང་གིས་མཚན་པ་འཛིན་པ། ཞབས་གཉིས་མཉམ་སྟབས་ཀྱིས་བཞེངས་པ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཅན་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་དང༌། འབྲོམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐ་མི་དད་པའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཐིག་ལེ་བཅུ་དྲུག་གི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱརྻ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་སརྦ་བྷུདྡྷ་བོདྷི་སཏྭ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ས་མ་ཡ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཞེས་བཟླ་ཞིང་སྤོས་རོལ་དང་བཅས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་འདི་ལྟར་གསལ་ཐོབ་མཛོད། འཇའ་ཚོན་གུར་ནང་པད་དཀར་ལྟེ་བ་ལ། །ཡི་གེ་དྲུག་ལས་བྱུང་བའི་གཞལ་ཡས་དབུས། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་ལྡན། །མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཀུན་སྐུ་ལ་གནས། །སྤྲུལ་པའི་གར་གྱིས་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བ་འདྲེན། །ཞེས་གསལ་བས་ཡིག་དྲུག་བརྒྱ་རྩ་བཟླ། བདེ་ན་བདེ་བ་ཚོགས་སུ་བསྔོ། །བདེ་བ་ཆེན་པོས་ནམ་མཁའ་གང་བར་ཤོག །སྡུག་ན་སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་ཁུར། །འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་སྐེམ་པར་ཤོག །ཅེས་གཏོང་ལེན་གྱི་དམིགས་པ་དང་སྦྱར་བས་ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་ཀུན་གྱི་གཞི་དང་པོ་བུམ་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟར་བསྩལ་བ་ལྟར། །བདག་ཀྱང་སྐྱོབ་པའི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གཙོ་བོའི་གཡས་སུ་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་ཏུ་བྱོན་པ་གངས་ཅན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་གཙུག་རྒྱན་དཔལ་ས་སྐྱ་བ་རྗེ་བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་གསང་བ་འདུས་པ་ཞེས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་ཆེ་བ་བརྗོད་པས་བསྔགས་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྨིན་མཚམས་ནས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་བཅས་ཏེ་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བས་དབང་བསྐུར་པར་གྱུར། བུམ་པ་ཐོགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གསང་གསུམ་གནས་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་བྱས་པས། །རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་ཆེན་པོ་སྦྱིན། །ཨོཾ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བུམ་ཆུ་སྦྱིན། ཞེས་དབང་བསྐུར་བས་བུམ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་གང་ཉོན་མོངས་པ་དུག་ལྔ་སྦྱངས། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་གདན་གསུམ་ལྷའི་ངོ་བོར་གདོད་ནས་གནས་པ་ཉིད་མངོན་གྱུར་དུ་སད། ཆུའི་ལྷག་མ་སྤྱི་བོར་འཁྱིལ་བ་ལས་སློབ་མའི་གཞི་ལུས་ཀྱང་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར། སླར་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པས་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་འོད་དཀར་དམར་མཐིང་གའི་ཟེར་དང་བཅས་པ་སྤྲོས། རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་མོས་ཤིག །གཤིན་རྗེའི་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ལས༔ འཁོར་འདས་ཟིལ་གནོན་བླ་སྐུར་ཤར༔ གཉིས་མེད་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྣང་ཞེན་གཟུང་འཛིན་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་ཏེ་ཀ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དེ་ནས་བུམ་དབང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་རང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་ཡི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་གཏད་པས། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་མཉམ་སྦྱོར་བས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བདག་སྦྱོར་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད། ཡང་སྙིང་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ཅུང་ཟད་བཟླ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་ན་བསྐྱེད་པ་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། དམ་ཚིག་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་སྲུང་བ་ལ་དབང༌། གཙོ་བོ་ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་གསང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གཙོ་བོའི་སྐུ་རྒྱབ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མཉམ་མེད་ཟླ་འོད་གཞོན་ནུ་ཉིད་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དམར་མོ་གྲི་ཐོད་འཛིན་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་མཆན་གཡོན་དུ་བཅངས་ཤིང་ཞབས་གར་སྟབས་ཀྱིས་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་ན་བཞུགས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐབས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཡབ་ཧེ་རུ་ཀ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པར་གནས་གྱུར་ཏེ་སྦྱོར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ་ཡུམ་གྱིས་ཞལ་དུ་ཞུགས། རྗེས་ཆགས་ཀྱིས་ཞུ་བའི་བྱང་སེམས་སྦྱོར་མཚམས་ནས་བཏོན་ཏེ་ལྕེ་ལ་བཞག་པར་མོས་མཛོད། ཐོད་ཆང་ཐོགས་ལ། ཇི་ལྟར་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །སྔོན་ཆད་སྲས་ལ་དབང་བསྐུར་ལྟར། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བཟང་པོས་བུ་ཁྱོད་དབང་བསྐུར་རོ། །ཞེས་བྱིན་པའི་བདུད་རྩི་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་མོས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་དེ་མྱངས་བས་གཞིར་གནས་ཀྱི་དྭངས་མ་མགྲིན་པར་གནས་པ་ལ་འདྲེས། རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྟོག་པ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་སྟོང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་རང་གསལ་གྱི་དེ་ཉིད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་མཛོད། དེ་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གསང་དབང་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་དག །དམ་ཚིག་རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདུད་རྩི་བསྟེན་པ་ལ་དབང༌། ལམ་བདག་བྱིན་བརླབ་པའི་རིམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའི་སྐུ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྐུར་ལམ་གྱིས་གསལ་བའི་ལུས་དབུས་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་དང༌། དབུ་མའི་ཡར་མར་གྱི་རྩེར་ཨ་ཧྃ་གིས་མཚན་པ་ཨ་ལས་གཏུམ་མོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར། སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ཞུ། འཁོར་ལོ་བཞིར་ཡས་རིམ་གྱིས་སོན་པས་དགའ་བཞིའི་ཉམས་སྐྱེས་པར་བསམ་ལ་ནུས་ན་བུམ་ཅན་བཟུང༌། མ་ནུས་ན་བར་རླུང་བཟུང་ལ། ཨ་ཧ་རི་ནི་ས། ཞེས་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་སྲོག་སྙིང་ཅུང་ཟད་བགྲང་བར་ཞུ། ཞེས་བརྗོད་ལ་ལྷན་དུ་བཟླ། གསུམ་པ་ཤེར་དབང་གི་སླད་དུ། གཙོ་བོའི་གཡོན་གྱི་རྟོགས་ལྡན་ཟླ་བ་སེང་གེའི་ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་དག་པའི་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྣ་ཚོགས་ཡུམ་ལས་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་རྫོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲོས་མ་ཐག་ཁྱེད་རང་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུར་གྱུར་པ་ལ་ཐར་པ་བསྟེན་པར་བསྐུར་བར་གྱུར། རིག་ཙཀ་བསྟན་ལ། གཟུངས་མ་ཡིད་འོང་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས། །བསྟེན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བརྟག །འཁོར་ལོ་རིམ་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིས། །བདེ་བ་དམ་པ་མྱང་བར་བགྱི། །པདྨ་བཛྲ་མོཀྵ་ཧོ། དེ་ལྟར་གཏད་པའི་རིག་མ་རྡོ་རྗེ་སྙེམས་མ། རང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བ་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་འདུ་ཤེས་གསུམ་གྱིས་སྙོམས་པར་ཞུགས་པས་ཕྱི་གཽ་རིམ་དང༌། ནང་གནས་ལ་ལྡོག་པའི་ས་དང་ཡས་བབས་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞི་ཉམས་སུ་མྱོང༌། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལུས་ཁྱབ་པ་ལས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་མཛོད། དབང་གསུམ་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་རྣལ་འབྱོར་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་འབོག་པ་ནི། འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཕྱི་སྣོད་དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགའ་ཚལ། ནང་བཅུད་གྲོང་ཁྱེར་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤར་བའི་དབུས་སུ་རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྐུ་མདོག་བསྐལ་མེ་ལྟར་འབར་བ། ལང་ཚོ་དར་ལ་བབ་པའི་གཞོན་ནུ་མའི་ངང་ཚུལ་ཅན། གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་ཐུར་དུ་བརྐྱངས་ནས་འཛིན་པ་གཡོན་ཐོད་ཁྲག་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་བཟུང་ནས་ཟུར་ཞལ་གྱེན་དུ་ཕྱོགས་པས་གསོལ་བ། ཕྲག་གཡོན་རྡོ་རྗེའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཕྱང་བ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་གྱིས་འཇིགས་བྱེད་དུས་མཚན་མནན་པས་པད་ཉིའི་སྟེང་ན་བཞུགས་ཤིང་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འོད་འཕྲོ་བ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་དང༌། གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་སྐུ་དགྱེས་པའི་གར་མཛད། གསུང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོག །ཐུགས་བདེ་སྟོང་རོས་མྱོས་པ་ཆར་བབ་པ་ལྟར་བྱོན་ནས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨོཾ་ཨོཾ་སརྦ་བྷུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ། བཛྲ་ཝརྞ་ནཱི་ཡེ། བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླ་ཞིང་སྤོས་རོལ་བྱ། དེས་ནི་ཕྱི་རྣམ་བཅས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྟིམས་པས་རྡོ་རྗེ་སྐུའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །གཙོ་བོ་ལུས་སྣང་བཅས་འདོད་ཁམས་དག་པས་སྔགས་སྐྱེས་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཕྱིའི་རྣལ་འབྱོར་མ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྟིམས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ལུས་ནང་རྩ་དབུ་མའི་ཡས་མར་གྱི་སྣར་དགའ་འཁྱིལ་དམར་དཀར་གཉིས་དབུ་མའི་ནང་ནས་ཡར་མར་སོང་བས་ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བས་ཁྱབ་མཐར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་ཡལ། དགའ་འཁྱིལ་གཉིས་སྙིང་གར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་འཁོར་ནས་འཇའ་ཡལ་བ་བཞིན་སོང་བར་བསམ་ལ་སྤོས་རོལ་བྱ། དེས་ནི་གདོད་ནས་གནས་པའི་སྦས་པ་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་མ་ངོ་སྤྲད་པས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཐོབ། ངག་གི་སྒྲིབ་པ་དག །ཕྱེད་སྣང་གཟུགས་ཁམས་དག་པས་ཞིང་སྐྱེས་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །སླར་ཡང་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྣལ་འབྱོར་མར་གསལ་བ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀར་གྱུར་པ་དང་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་རྒྱུ་འབྲས་དགའ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བསམ་སྤོས་རོལ་བྱ། དེས་ནི་སེམས་ཉིད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་གསང་བའི་རྣལ་འབྱོར་མ་དཔེ་ཡི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་མངོན་དུ་བྱས་པས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །གཙོ་བོ་ཡིད་མི་སྣང་གཟུགས་མེད་དག་པས་ལྷན་སྐྱེས་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་དང་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །བདེ་སྟོང་གི་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་དབྱིངས་སུ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་སོང་བར་བསམ་ལ་ཅི་ནུས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་ཏེ་སྤོས་རོལ་བྱ། དེས་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ། བག་ཆགས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག །གཙོ་བོ་སྒོ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་དག་ནས། ཕོ་ཉ་གསུམ་འདུ་བ་མཁའ་ལ་སྤྱོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཕྱག་རྒྱ་⁽14a4⁾⁽14ab⁾་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་དག །དམ་ཚིག་ཏུ་ཤེས་རབ་མ་ལ་མི་སྨོད། ལམ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་དབང་བཞི་པ་ལ། ཐུན་མོང་དང༌། ཁྱད་པར་གཉིས་ལས། དང་པོའི་སླད་དུ་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བདུན་མ་ལན་གསུམ་གསུང་བར་ཞུ། ཞེས་རྗེས་ཟློས་བྱེད་དུ་བཅུག །ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས། ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་གདུང་བའི་དབྱངས་དང་བཅས༔ ཐོད་པ་ལྟག་སྤྲོད་རོལ་མོས་དྲག་བསྐུལ་ན༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་ནས༔ གཅེས་པའི་བུ་ངུ་མ་ཡིས་མི་བཟོད་བཞིན༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་བོ་དམ་ཚིག་ན་ར་ཀན༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ཞལ་བཞེས་རྔ་ཡབ་ཟངས་མདོག་དཔལ་གྱི་རི་བོས་མཚོན་པའི་སྐུ་གསུམ་དག་པའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ནས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་སྤྲིན་ཆེན་རླུང་གིས་བསྐྱོད་བཞིན་འཇའ་འོད་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དང་བཅས་ཏེ་བྱོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཙོ་བོ་ལ་འདུས། གཙོ་བོ་ཉིད་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་དཔལ་དུ་གྱུར་པའི་གསང་གསུམ་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ་ཅན་སྤྲོས་པ་སློབ་མའི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་གཅིག་ཆར་དུ་ཐོབ། དགོངས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་རྟོགས་པ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་མོས་ཤིག །སྐུ་ཚབ་དང༌། མེད་ན་བླ་མའི་འདྲ་འབག་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་མེད་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང༔ ལོངས་སྐུ་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་གུ་རུའི་སྐུ༔ སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ སྐུ་གསུམ་ངང་དུ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་གསལ༔ སྔོན་ཚེ་པད་འབྱུང་ཁྱེད་དང་སྨོན་ལམ་གཅིག༔ ད་ལྟ་བདག་ཉིད་སློབ་མའི་སྟངས་བཟུང་སྟེ༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་སྒྲུབ་ལགས་ན༔ ཡེ་ཤེས་རབ་འབྱམས་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ གཙོ་བོའི་བླ་མའི་གནས་གསུམ་འོད་ཟེར་དང༌། །སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ལྔ་ལྡན་འོད། །བདག་གི་ལྟེ་བར་ཐིམ་པས་བཞི་པ་ཐོབ། །འཕོ་བའི་སྒྲིབ་སྦྱངས་ཟུང་འཇུག་སྒོམ་ལ་དབང༌། །འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་ནུས་མཛོད། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་སླད་དུ་སླར་ཡང་མོས་གུས་རྩལ་སྤྲུགས་སུ་བསྐྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཁྱེནྃ་གཉིས་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། །བརྩེྃ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །ཐུབ་བསྟན་ཤིང་རྟ་མཁས་གྲུབ་དབང་པོ་ཆེ། །པྃདྨྃ་མདོྃ་སྔགྃས་གླིངྃ་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱེད་ནི་ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཏེར། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཡིས། །བདག་གི་སྒོ་གསུམ་སྨིན་གྲོལ་བྱིན་བརླབས་ནས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་མ་ལུས་པ། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་རྫོགས་པ་བཞིན། །བདག་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་སྲིད་ཞི་ལས་སྒྲོལ་བའི། །ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལན་གསུམ་གྱི་རྗེས། གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀར་བཞུགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྱག་གཡས་སྡིགས་མཛུབ་དང་བཅས་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་འདི་གསུང་བར་མོས་མཛོད། ཤེལ་རྡོ་འཕྱར་ལ། གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱི་མ་གོས་ཤིང༌། །འཛིན་པའི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པར། །རིག་སྟོང་རྗེན་པར་བསྐྱང་པ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་མཐར་ཡེར་གྱིས་བྱོན་ནས་རང་ལ་ཐིམ་མ་ཐག །རིགས་བདག་ཨོ་རྒྱན་བླ་མའི་དགོངས་པ་གཏད། །ཐུགས་ནས་ལྔ་ལྡན་ཐིག་ལེ་སྙིང་གར་བསྟིམ། །རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཆེན་བསྐུར་བ་ཡིས། །བཀའ་གཏེར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། །གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེ་བཞི་དབྱིངས་མངོན་སངས་རྒྱས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་གྱུར། །ཞེས་བསམ་ནས་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ལ། འཿཨཿཧཿཤཿསཿམཿ མ་མ་ཀོ་ལིང་ས་མནྟ༔ ཞེས་ཅུང་ཟད་བཟླར་གཞུག །དེ་ལྟར་ན་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་གྱི་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། སྒོ་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱི་དྲི་མ་དག །ཡེ་སྲུང་ཆེན་པོའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་དང༌། ལམ་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟུང་འཇུག་སྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱས་པས། སྣང་སྤྱོད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤེས་པའི་དག་སྣང་གིས་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སྤྱོད་པར་བགྱི་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྩལ་པ། །སོགས་ལན་གསུམ། གཏང་རག་མཎྜལ་ལུས་འབུལ་དགེ་བསྔོ་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྲོལ། སློབ་དཔོན་ནས་དབང་ལེན་ནས་བརྩམས་རྗེས་རིམ་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །ཀྱེ་ཧོ། བདག་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཐ་མལ་པ། །ལས་ཉོན་མི་གཙང་རྒྱ་མཚོར་བྱིང་བཞིན་དུ། །འདི་ལྟའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འབྲི་དེ་ནི། །འཕགས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་སྔར་ངོ་གནོང་འགྱོད། །མཚན་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །གསར་རྙིང་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་མང་ཐོས་པ། །ཉམས་ལེན་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར་བའི་སྐལ་མེད་ཀྱང༌། །ཟབ་ཆོས་ཁྲོམ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས་ལས་ཀྱིས་བསྐོས། །དེ་ཚེ་དག་སྣང་སྤྱན་ཡངས་དམ་པ་འགའི། །གསུང་གི་དབྱུ་གུས་བསྐུལ་བས་རབ་བརྟགས་རྔ། །གྲོང་གསེབ་ཁྱི་རྒན་དག་གི་ཀུ་ཅོ་བཞིན། །དུས་ངན་རྟགས་སུ་མི་བརྡུང་ཀ་མེད་གྱུར། །དབྱིངས་ན་བཞུགས་པའི་བླ་མ་རྒྱལ་བའི་སྲས། །སྙིང་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་བྱེད་ལས་འདི་གཟིགས་ནས། །བདག་གཞན་སྒྲིབ་པའི་རྒྱུ་རུ་མི་འགྱུར་བར། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་གྲུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་མཆོག་ཐེག་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡེ་ཤེས་རང་གྲོལ་རིན་པོ་ཆེས་དད་མོས་ཆེན་པོའི་གསུང་གི་བསྐུལ་བ་ཡིད་ལ་གནས་པ་དང༌། སླར་ཡང་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་ངང་ཚུལ་གྱིས་གསང་གསུམ་མཛེས་པའི་ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནས་རིགས་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་སྣང་བརྙན་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་དད་བརྩེའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་ཏེ། སྙོམ་ལས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ནེ་པཱ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཤོང་རོང་སྨན་ཤིང་མེ་ཏོག་གིས་མཛེས་པའི་ས་འཛིན་གངས་རིའི་ལ་ཐོད་སྙེག་པ་སྨིན་གྲོལ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་གི་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྡེར་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་དབང་ལུང་འཆད་པའི་ཐུན་གསེང་དུ་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་འབའ་སམ་གྱི་དབང་ཆོག་འདིའང་ཀུན་མཁྱེན་མཉྫུ་གྷོ་ཥའི་དུས་མཆོད་ཀྱི་ཉིན་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་འབྲེལ་ཚད་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་ལ་དཀྲི་བས་དོན་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སྭ་སྟི། ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་ཁ་བའི་རྡུལ་བརྩེགས་བཞིན། །བྱིན་རླབས་ཆུ་བོས་སྐལ་ལྡན་ཚིམ་མཛད་ཅིང༌། །རང་ཁམས་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་སུམ་སྟོན་པའི་བདག །བླ་མ་སྒྲུབ་ལས་འཕགས་པའི་ཐབས་གཞན་ཅི། །དད་པའི་མཁའ་ལས་སྨིན་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །ཆུ་འཛིན་གསར་པའི་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག་གང༌། །སྐལ་ལྡན་ཞིང་སར་ཕབ་པའི་སྨིན་ལམ་བརྡས། །རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་གསེར་སྙེ་གཡུར་ཟ་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ཡང་གླིང་མཆོག་ཨ་རི་བ་རྗེ་བླ་མའི་དངོས་སློབ་རྨད་བྱུང་ལྷག་པའི་བསམ་པས་ཕྱུག་པའི་དགེ་ཚུལ་མ་ངག་དབང་ཆོས་སྒྲོན་ཞེས་པའམ་མེ་ར་ལི་ནས་ཅི་འདོད་ཆོས་སྦྱིན་གྱི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེ་བའི་ཚེ་ན་སྨོན་ཚིག་ཏུ་དགེ་སྦྱོང་ཝཱ་གིནྡྲ་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/bla ma'i rnal 'byor byin rlabs nyin byed kyi dbang bskur byin rlabs snang ba'i gter chen bzhugs so// @#/___/rab 'byams phyogs dus zhing na mtshan dang skus/__/srid zhi'i phan bde'i dpal ster skyabs gnas tshogs/__/kun 'dus 'khor lo'i mgon po bla ma rje'i/__/ye shes nyin byed snying la 'char bar mdzod/__/de nyid sgrub pa'i thabs rmad byung*/__/kun mthun kun las khyad 'phags pa'i/__/rdo rje bzhi yi dkyil 'khor cher/__/smin byed tshul 'di rmad du byung*/__/zhes smos te 'di nyid kyi smin byed sgrub pa la stegs gtsang mar pad+ma 'dab brgyad tshon gyis bris pa'am/__'bru'i tshom bu lnga bkod pa'i dbus su 'phrul stegs la gu ru rin po che'i sku/__mdun du shel rdo/__g.yas su rnam bum dang*/__gshin rje'i sku/__rgyab tu gsang thod/__g.yon du rig tsaka__/mdun rgyab gang bder bla ma'i gtor ma dang sman raka bkod/__nyer spyod bskor bshams bya/__spro na tshogs kyi yo byad kyang 'du bya/__slob dpon gyi mdun du las bum/__rdor dril sogs bkod la bla rnal gzhung bsrangs la/__bla ma'i mtshan sngags dang*/__bla ma yi dam dbyer med kyi mtshan sngags ci nus bzlas mthar/__rnam bum la dmigs te/__bum pa rang byung gi gzhal med khang du rig 'dzin bla ma'i lha tshogs thams cad dwangs pa'i mtsho la gza' skar shar ba bzhin bzhugs pa'i sku las byin rlabs bdud rtsi'i rgyun babs pas bum pa yongs su gang bar gyur/__zhes dmigs la mtshan sngags gnyis dang*/__dbyangs gsal rten snying cung zad bzlas pas byin gyis brlabs/__las bum la dmigs te/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Dali ha na ha na hU~M phaTa?/__zhes bzlas la rdo rje'i sngags kyi rang bzhin du byin gyis brlabs/__mthar/__bla ma'i gnas gsum rdo rje'i 'bru gsum las/__/'od zer bdud rtsi rim dang gcig char byung*/__/rang gi gnas gsum zhugs shing thim pa las/__/dbang bskur sgrib sbyangs dbang dang dngos grub thob/__/ces dmigs la dbang len bya/__tshogs gtong na dbang gi sngon rjes stabs gang bder bya/__don du gnyer ba'i slob ma rnams khrus nas dbyung la/__bgegs bskrad/__srung 'khor bsgoms la/__lo rgyus kyi khyad par/__de yang yon tan rin po che sdud pa'i mdo las/__slob ma bzang po bla ma gus ldan de dag gis/__/bla ma mkhas pa rnams la rtag tu bsten par bya/__/ci phyir zhe na mkhas pa'i yon tan de las 'byung*/__/de dag shes rab pha rol phyin pa rjes su ston/__/sangs rgyas chos rnams dge ba'i bshes la brten to zhes/__/yon tan kun gyi mchog mnga' rgyal bas de skad gsung*/__/zhes gsungs pa ltar dge ba'i bshes gnyen la ma bsten na mngon mtho'i lam yang sgrub mi nus na nges legs kyi lam lta ci smos pas lam gyi yon tan thams cad dge ba'i bshes gnyen gyi thugs rje dang byin rlabs 'ba' zhig la rag las te/__ji skad du/__nyi ma'i dkyil 'khor rab tsha yang*/__/me shel med par me mi 'byin/__/de bzhin sangs rgyas byin rlabs kyang*/__/bla ma med par 'jug mi nus/__/zhes gsungs/__mos gus skye ba'i thabs rmad du byung ba ni bla ma'i rnam thar dang bka' drin dran pas bla ma'i rnal 'byor nyid nyams su len pa gal che ba gsar rnying gi mkhas grub kun gyis gdams pa ste/__de la'ang bka' srol mi 'dra ba du ma zhig mchis pa las/__skabs su babs pa 'di ni rgyal ba sras dang bcas pa'i ye shes kyi sku gcig pu rje btsun 'jam dpal dbyangs nyid gangs can bstan pa yongs rdzogs kyi shing rta chen po kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos byin gyis brlabs pa'i sprul par khas 'che ba'i bla ma'i rnal 'byor te/__de yang rig 'dzin rtsa rgyud thod pa'i dum bu las/__rang snang nyid las rang gis spyod:__ston byed gtso dang sdud byed 'khor:__bsgrub bya chos dang sgrub byed kun:__rang las logs su ma yin te:__zhes gsungs pa 'di gnas snang gnyis ka la dgongs pa yin kyang skabs 'dir sangs rgyas dang sems can chos nyid gdod ma'i gshis la bzang ngan dbye bsal med pa'i mnyam pa nyid kyi gnas tshul gyi dgongs pa gtso bor bton nas bris pa ste de'i rgyu mtshan ni/__de yang sprul gzhi 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po ni rgya gar 'phags pa'i yul du slob dpon 'jam dpal bshes gnyen/__paN chen bi ma mi tra/__grub chen dril bu pa/__paN+Di ta sgo mtha' yas pa'i blo gros/__paN chen nags kyi rin chen/__mnga' skyong khri lde/__rgyal sras lha rje sogs bstan pa 'dzin skyong spel gsum dang gdul bya smin grol gyi phrin las bsam gyis mi khyab pa'i tshul can sha stag tu byon cing*/__de dag gcig bsdus kyi mchog gi sprul pa'i sku'i sku tshe 'dir yang mkhas pa'i rnam dpyod/__grub pa'i nyams rtogs/__bzang po'i phrin las sogs skyes chen dam pa'i ngang tshul thams cad gsang ba gsum la lhan skyes su rtsal rdzogs pa mnga' bas rtsod pa'i dus 'dir sangs rgyas 'jig rten du byon pa lta bu'i yid ches bsngags pa'i dbyangs snyan mkhas grub kun gyis bsgrags par mdzad pa las/__rje de'i mtshan gyi byin rlabs tsam thob pa rgyu mtshan du byas nas dbyer med du sgrub pa'i bla ma'i rnal 'byor du gdams na lcags la gser 'gyur gyi rtsis thebs pa bzhin rang nyid las ngan mi gsog cing slob ma'i rgyud la bdag nyid chen po de'i byin rlabs 'jug pa'i mos gus skye ba'i rgyu srid snyam ste bris pa'i tshul 'di'i byin rlabs dbang bskur gyi rim pa zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__rigs kun khyab bdag khyod la 'dud/_/thar lam chen po bdag 'dod de/__/de nyid dbang dang dam tshig dang*/__/mgon po dpa' bor skyabs song na/__/theg chen khang par zhugs pa dang*/__/mkhyen rab ye shes bdag la stsol/__/lan gsum/__bdag cag rnams srid pa sdug bsngal gyi rgya mtsho las nyon gyi rba rlabs kyi gzhan dbang gis khyer ba las thar 'dod kyi nges 'byung dang*/__mkha' khyab kyi 'gro ba mtha' gnyis las sgrol 'dod kyi snying rje'i bsam pas/__skyabs gnas kun 'dus bla ma rin po che la yid ches kyi dad pa rtse gcig pas blo gtad ling bskyur gyis skyabs su 'gro ba dang*/__mkha' mnyam gyi yid can mtha' dag don gnyis mthar son bla ma'i go 'phang la 'god pa'i phyir lam zab mo nyams su len snyam pa'i 'dun mos dang ldan pas skyabs sems 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__bdag sogs 'gro kun sogs lan gsum/__bsags sbyangs kyi snying po yan lag bdun pas rgyud sbyangs pa 'di'i tshig rjes su don dran pas rjes zlos/__skyabs gnas kun 'dus drin chen bla ma la/__/bdag dang mkha' mnyam 'gro ba ma lus kun/__/sgo gsum gus pa chen pos phyag 'tshal zhing*/__/lus dang longs spyod kun bzang mchod sprin 'bul/__/tshe rabs bsags pa'i sdig ltung snying nas bshags/__/byang chub spyod mchog rgya mtshor rjes yi rang*/__/chos 'khor bskor bzhin rtag tu bzhugs gsol 'debs/__/dge tshogs 'gro kun rnam mkhyen thob phyir bsngo/__/de nas dbang gi gzhi 'god pa ye shes dbab pa'i slad du/__rje btsun bla ma'i dag chen ye shes kyi gzigs ngor 'brom chos kyi rgyal po'i sgyu 'phrul gyis bstan 'dzin bye ba'i 'byung gnas bka' gdams bstan pa'i chu 'go btsugs te/__gzhung gdams man ngag thams cad nye brgyud du bka' babs pas 'brel tshad don ldan gyi phrin las nam mkha' dang mnyam pas byang chub sems kyi mnga' bdag lta bur gyur pa'i byin rlabs rgyud la 'pho ba'i phyir/__gtso bo'i mdun du bzhugs pa'i 'brom ston u pA si ka la mos gus shugs drag tu bskyed pas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__yongs kyi dge ba'i bshes gnyen yongs kyi mgon/__/rgyal ba'i gdung 'tshob gyur pa rgyal ba'i sras/__/mdzad pa gzhan gyi don la brtson mdzad pa'i/__/bshes gnyen ston pa'i zhabs la phyag 'tshal lo/__/byang chub sems mchog rin po che/__/ma skyes pa rnams skyes pa dang*/__/skyes pa nyams pa med par yang*/__/gong nas gong du 'phel bar shog__/ces gsol 'debs dang smon lam sbrel ba lan gsum/__zhes gsol ba btab pas 'brom chos kyi rgyal po spyan ras gzigs zhal gcig phyag gnyis pa'i skur bzhengs pa'i thugs ka nas 'od zer 'phros pa slob ma la phog pas bkod pa bsam gyis mi khyab pa'i thig le'i gzhal yas khang gi dbus su rang rdo rje rnal 'byor ma spyan ras gzigs zhal gcig phyag nyis pa g.yas nor bu'i phreng ba dang*/__g.yon shel gyi mkhar ba'i rtse mo sangs rgyas stong gis mtshan pa 'dzin pa/__zhabs gnyis mnyam stabs kyis bzhengs pa dar dang rin po che'i rgyan can mtshan dpe'i gzi byin mchog tu 'bar ba'i gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan pa dang*/__'brom chos kyi rgyal po dang 'phags pa 'jig rten dbang phyug tha mi dad pa'i thugs ka'i sa bon gyi 'od zer gyis phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' yi dam dpa' bo rnal 'byor ma'i tshogs thams cad 'phags pa spyan ras gzigs thig le bcu drug gi lha tshogs kyi rnam par spyan drangs te khyed rang la thim pas rdo rje gsum gyi ye shes kyi byin gyis brlab par gyur pa'i mos pa mdzod/__oM sarba ta thA ga ta Ar+Ya lo ke shwa ra sarba b+hud+d+ha bod+hi satwa de wa DA ki nI sa pa ri wA ra sa ma ya a be sha ya a aH__zhes bzla zhing spos rol dang bcas pas ye shes pa dbab/__tiSh+Tha badz+ras brtan par byas pa'i rkyen gyis snod bcud kyi snang cha thams cad 'di ltar gsal thob mdzod/__'ja' tshon gur nang pad dkar lte ba la/__/yi ge drug las byung ba'i gzhal yas dbus/__/rgyal ba rgya mtsho phyag stong spyan stong ldan/__/mtha' yas rgyal ba'i zhing kun sku la gnas/__/sprul pa'i gar gyis mkha' mnyam 'gro ba 'dren/__/zhes gsal bas yig drug brgya rtsa bzla/__bde na bde ba tshogs su bsngo/__/bde ba chen pos nam mkha' gang bar shog__/sdug na sdug bsngal bdag gis khur/__/'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho skem par shog__/ces gtong len gyi dmigs pa dang sbyar bas lan gsum/__de nas dbang kun gyi gzhi dang po bum dbang bskur ba'i slad du maN+Dal phul/__gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos/__byang chub rdo rje sangs rgyas la/__/mchod chen ji ltar bstsal ba ltar/__/bdag kyang skyob pa'i don gyi phyir/__/nam mkha'i rdo rje deng bdag stsol/__/zhes gsol ba btab pas gtso bo'i g.yas su bzhugs pa'i rgyal kun yab gcig 'jam dpal gzhon nu rgyud sde rgya mtsho'i mnga' bdag tu byon pa gangs can rdo rje 'dzin pa'i gtsug rgyan dpal sa skya ba rje btsun grags pa rgyal mtshan rdo rje 'dzin pa gsang ba 'dus pa zhes kha che paN chen shAkya shrIs che ba brjod pas bsngags pa rdo rje 'chang longs spyod rdzogs pa'i skur bzhengs pa'i smin mtshams nas gdan gsum tshang ba'i dbang lha nam mkha' gang bar spros te bkra shis pa'i rnam pa du ma bcas te rin po che'i bum pa bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang bas dbang bskur par gyur/__bum pa thogs te/__sangs rgyas rnams ni thams cad kyi/__/gsang gsum gnas las byung ba yi/__/khams gsum kun gyis phyag byas pas/__/rdo rje'i dbang bskur chen po sbyin/__/oM badz+rI b+ha wa a b+hi Shiny+tsa hU~M:__bum chu sbyin/__zhes dbang bskur bas bum pa'i chu rgyun spyi bo nas zhugs/__lus kyi nang gang nyon mongs pa dug lnga sbyangs/__phung khams skye mched thams cad gdan gsum lha'i ngo bor gdod nas gnas pa nyid mngon gyur du sad/__chu'i lhag ma spyi bor 'khyil ba las slob ma'i gzhi lus kyang rigs kun khyab bdag rdo rje sems dpa'i skur gyur/__slar yang gsol ba btab pas gtso bo'i thugs ka'i de bzhin gshegs pa thams cad kyi sku bde gshegs rigs kyi khyab bdag he ru ka 'jam dpal gshin rje gshed kyi gnas gsum nas sku sngags phyag mtshan gyi rnam pa 'od dkar dmar mthing ga'i zer dang bcas pa spros/__rang gi gnas gsum du thim pas rdo rje gsum gyi byin rlabs kyis nang nus pa 'jug pa'i dbang bskur ba mos shig__/gshin rje'i sku gnas gsum du bzhag la/__hU~M:__rang byung thig le nyag gcig las:__'khor 'das zil gnon bla skur shar:__gnyis med phyag rgya'i dbang bskur bas:__snang zhen gzung 'dzin rang grol shog:__oM a kro te ka ya mAn+ta ka kA ya wAka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M:__de nas bum dbang dang rjes su 'brel ba rang dpal ldan bla ma rdo rje sems dpa'i sku yi gsal snang la sems gtad pas/__ye shes rgyal po sku gsung thugs/__/yon tan phrin las rmad po che/__/de nyid du ni mnyam sbyor bas/__/phyag rgya chen por bdag sbyor cig__/oM badz+ra sa ma ya s+t+waM/__oM badz+ra sa ma ya hU~M/__oM badz+ra sa ma ya hoH__zhes brjod/__yang snying yi ge drug pa cung zad bzla bar zhu/__de ltar na bskyed pa sku yi dkyil 'khor du bum pa'i dbang thob/__dam tshig rtsa ba dang yan lag gi dam tshig nyi shu rtsa gnyis srung ba la dbang*/__gtso bo lus kyi dri ma dag__/lam bskyed rim bsgom pa la dbang*/__'bras bu sprul pa'i sku'i sa bon rgyud la bzhag pa yin no/___/gnyis pa gsang dbang bskur ba la gtso bo'i sku rgyab sa bcu'i dbang phyug mnyam med zla 'od gzhon nu nyid rgyal yum rdo rje phag mo dmar mo gri thod 'dzin cing rdo rje'i kha T+wA~M ga mchan g.yon du bcangs shing zhabs gar stabs kyis pad nyi bam ro'i steng na bzhugs pa'i kha T+wAM ga thabs kyi snang cha yab he ru ka 'khor lo sdom par gnas gyur te sbyor ba'i 'od zer gyis phyogs bcu'i sangs rgyas thams cad bde ba'i 'od zer gyis bskul te yum gyis zhal du zhugs/__rjes chags kyis zhu ba'i byang sems sbyor mtshams nas bton te lce la bzhag par mos mdzod/__thod chang thogs la/__ji ltar 'das pa'i sangs rgyas kyis/__/sngon chad sras la dbang bskur ltar/__/de bzhin du ni byang chub sems/__/bzang pos bu khyod dbang bskur ro/___/zhes byin pa'i bdud rtsi de sangs rgyas thams cad 'dus pa'i ngo bor mos te/__oM AHhU~M/__zhes brjod de myangs bas gzhir gnas kyi dwangs ma mgrin par gnas pa la 'dres/__rang bzhin brgyad cu'i rtog pa dbyings su thim pa'i stong bzhi'i ye shes rang gsal gyi de nyid rgyud la skyes par mos mdzod/__de ltar kun rdzob byang chub sems kyi dkyil 'khor du gsang dbang thob/__ngag gi dri ma dag__/dam tshig rigs lnga ye shes lnga'i bdud rtsi bsten pa la dbang*/__lam bdag byin brlab pa'i rim pa la dbang*/__'bras bu longs sku'i sa bon rgyud la bzhag pa yin no/___/de'i ngang las rang nyid skad cig gis rdo rje phag mo'i sku snang stong sgyu ma lta bu'i skur lam gyis gsal ba'i lus dbus rtsa gsum 'khor lo bzhi dang*/__dbu ma'i yar mar gyi rtser a ha~M gis mtshan pa a las gtum mo ye shes kyi me 'bar/__spyi bo'i ha~M zhu/__'khor lo bzhir yas rim gyis son pas dga' bzhi'i nyams skyes par bsam la nus na bum can bzung*/__ma nus na bar rlung bzung la/__a ha ri ni sa/__zhes 'bum phrag mkha' 'gro'i srog snying cung zad bgrang bar zhu/__zhes brjod la lhan du bzla/___gsum pa sher dbang gi slad du/__gtso bo'i g.yon gyi rtogs ldan zla ba seng ge'i phyi nang gzhan gsum ye shes chen por dag pa'i dpal dus kyi 'khor lo dang po'i sangs rgyas kyi skur bzhengs pa'i sna tshogs yum las gzugs dang lang tsho rdzogs pa'i phyag rgya spros ma thag khyed rang dpal rdo rje sems dpa'i skur gyur pa la thar pa bsten par bskur bar gyur/__rig tsaka bstan la/__gzungs ma yid 'ong 'di khyod kyis/__/bsten phyir sangs rgyas rnams kyis brtag__/'khor lo rim pa'i sbyor ba yis/__/bde ba dam pa myang bar bgyi/__/pad+ma badz+ra mok+Sha ho/__de ltar gtad pa'i rig ma rdo rje snyems ma/__rang rdo rje sems dpar gsal ba sku gsum gyi bdag nyid 'du shes gsum gyis snyoms par zhugs pas phyi gau rim dang*/__nang gnas la ldog pa'i sa dang yas babs mas brtan gyi dga' bzhi nyams su myong*/__byang chub sems kyi lus khyab pa las bde gsal mi rtog pa'i ting 'dzin rgyud la skyes par mos mdzod/__dbang gsum pa dang rjes su 'brel ba'i rdo rje btsun mo rnal 'byor ma'i rdo rje gsum gyi byin rlabs thun mong ma yin pa 'bog pa ni/__'di ltar snang ba'i chos phyi snod dag pa mkha' spyod rig pa 'dzin pa'i dga' tshal/__nang bcud grong khyer gsum gyi dpa' bo rnal 'byor ma'i dkyil 'khor du shar ba'i dbus su rang nyid rdo rje rnal 'byor ma sku mdog bskal me ltar 'bar ba/__lang tsho dar la bab pa'i gzhon nu ma'i ngang tshul can/__g.yas rdo rje'i gri gug thur du brkyangs nas 'dzin pa g.yon thod khrag steng phyogs su bzung nas zur zhal gyen du phyogs pas gsol ba/__phrag g.yon rdo rje'i kha T+wAM ga 'phyang ba/__zhabs g.yas brkyang g.yon bskum gyis 'jigs byed dus mtshan mnan pas pad nyi'i steng na bzhugs shing sku las ye shes kyi me 'od 'phro ba la phyogs bcu'i sangs rgyas byang sems dang*/__gnas yul dur khrod chen po brgyad kyi dpa' bo dang rnal 'byor ma thams cad sku dgyes pa'i gar mdzad/__gsung sngags kyi sgra sgrog__/thugs bde stong ros myos pa char bab pa ltar byon nas sib sib thim par gyur/__oM oM oM sarba b+hud+d+ha DA ki nI ye/__badz+ra war+Na nI ye/__badz+ra bai ro tsa nI ye hU~M hU~M hU~M/__phaT phaT phaT swA hA/__zhes bzla zhing spos rol bya/__des ni phyi rnam bcas kyi rdo rje rnal 'byor ma spyan drangs shing bstims pas rdo rje sku'i byin rlabs thob/__lus kyi sgrib pa dag__/gtso bo lus snang bcas 'dod khams dag pas sngags skyes kyi pho nya'i tshogs dang rten 'brel bsgrigs pa yin no/___/de ltar phyi'i rnal 'byor ma spyan drangs shing bstims pa'i rkyen gyis lus nang rtsa dbu ma'i yas mar gyi snar dga' 'khyil dmar dkar gnyis dbu ma'i nang nas yar mar song bas lus sems la bde bas khyab mthar snang ba thams cad stong par yal/__dga' 'khyil gnyis snying gar gcig tu 'dres te shugs drag tu 'khor nas 'ja' yal ba bzhin song bar bsam la spos rol bya/__des ni gdod nas gnas pa'i sbas pa nang gi rnal 'byor ma ngo sprad pas rdo rje'i gsung gi byin rlabs thob/__ngag gi sgrib pa dag__/phyed snang gzugs khams dag pas zhing skyes pho nya'i tshogs dang rten 'brel bsgrigs pa yin no/___/slar yang rang nyid skad cig gis rnal 'byor mar gsal ba kha T+wAM ga dpal he ru kar gyur pa dang snyoms par zhugs pa rgyu 'bras dga' bzhi lugs 'byung ldog nyams su myong bar bsam spos rol bya/__des ni sems nyid lhan cig skyes pa gsang ba'i rnal 'byor ma dpe yi thabs la brten nas mngon du byas pas rdo rje thugs kyi byin rlabs thob/__yid kyi sgrib pa dag__/gtso bo yid mi snang gzugs med dag pas lhan skyes pho nya'i tshogs dang rten 'brel bsgrigs pa yin no/___/bde stong gi snang cha thams cad chos nyid stong pa'i dbyings su 'ja' yal ba ltar song bar bsam la ci nus su mnyam par bzhag te spos rol bya/__des ni de bzhin nyid don gyi ye shes rdo rje'i byin rlabs thob/__bag chags kyi sgrib pa dag__/gtso bo sgo gsum tha dad du 'dzin pa'i bag chags dag nas/__pho nya gsum 'du ba mkha' la spyod pa'i rten 'brel bsgrigs pa yin no/___/de ltar na phyag rgya [⁽14a4⁾⁽14ab⁾] ga'i dkyil 'khor du shes rab ye shes kyi dbang thob/__sems kyi dri ma dag__/dam tshig tu shes rab ma la mi smod/__lam dkyil 'khor 'khor lor bsgom pa la dbang*/__'bras bu chos sku'i sa bon rgyud la bzhag pa yin no/___/bzhi pa dbang bzhi pa la/__thun mong dang*/__khyad par gnyis las/__dang po'i slad du gu ru'i gsol 'debs rdo rje'i tshig rkang bdun ma lan gsum gsung bar zhu/__zhes rjes zlos byed du bcug__/ces gsol ba btab pas/__gu ru rin po ches/__tshig bdun gsol 'debs gdung ba'i dbyangs dang bcas:__thod pa ltag sprod rol mos drag bskul na:__o rgyan nga nyid rnga yab dpal ri nas:__gces pa'i bu ngu ma yis mi bzod bzhin:__byin gyis rlob bo dam tshig na ra kan:__zhes rdo rje'i zhal bzhes rnga yab zangs mdog dpal gyi ri bos mtshon pa'i sku gsum dag pa'i zhing rab 'byams nas rtsa gsum rgyal ba rab 'byams sprin chen rlung gis bskyod bzhin 'ja' 'od me tog gi char dang bcas te byon pa dang chabs cig 'khor gyi lha tshogs thams cad kyang gtso bo la 'dus/__gtso bo nyid skyabs gnas rgya mtsho'i spyi dpal du gyur pa'i gsang gsum nas 'od zer dkar dmar mthing gsum bdud rtsi'i zegs ma can spros pa slob ma'i gnas gsum du thim pas dbang bzhi gcig char du thob/__dgongs brgyud byin rlabs 'pho ba'i rtogs pa nam mkha' dang mnyam par mos shig__/sku tshab dang*/__med na bla ma'i 'dra 'bag gnas gsum du bzhag te/__hU~M:__chos dbyings skye med ngang las ma g.yos kyang:__longs sku gsal la ma 'dres gu ru'i sku:__sprul sku sna tshogs thabs kyis 'gro ba 'dul:__sku gsum ngang du ma 'dres yongs rdzogs gsal:__sngon tshe pad 'byung khyed dang smon lam gcig:__da lta bdag nyid slob ma'i stangs bzung ste:__srog gi phyir yang mi gtong sgrub lags na:__ye shes rab 'byams dbang chen bskur du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya wAka tsit+ta sarba a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__gtso bo'i bla ma'i gnas gsum 'od zer dang*/__/sku dang yig 'bru hU~M yig lnga ldan 'od/__/bdag gi lte bar thim pas bzhi pa thob/__/'pho ba'i sgrib sbyangs zung 'jug sgom la dbang*/__/'bras bu ngo bo nyid sku thob nus mdzod/__/gnyis pa khyad par gyi slad du slar yang mos gus rtsal sprugs su bskyed la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__sangs rgyas kun gyi mkhyena~M gnyis ye shes gzugs/__/brtse~M chen ye shes rnam rol 'jam dpal dbyangs/__/thub bstan shing rta mkhas grub dbang po che/__/pa~Md+ma~M mdo~M sngaga~Ms glinga~M par gsol ba 'debs/__/khyed ni zag med yon tan kun gyi gter/__/rdo rje gsum gyi ye shes chen po yis/__/bdag gi sgo gsum smin grol byin brlabs nas/__/thugs yid gcig tu 'dres par byin gyis rlobs/__/sras bcas rgyal ba'i rnam thar ma lus pa/__/rje btsun 'jam dpal dbyangs la rdzogs pa bzhin/__/bdag kyang 'gro kun srid zhi las sgrol ba'i/_/thugs bskyed mdzad pa de bzhin 'grub par shog__/lan gsum gyi rjes/__gtso bo'i thugs kar bzhugs pa'i ye shes sems dpa' mkhyen brtse'i dbang po'i phyag g.yas sdigs mdzub dang bcas te rdo rje'i tshig 'di gsung bar mos mdzod/__shel rdo 'phyar la/__gzung ba'i yul gyi ma gos shing*/__/'dzin pa'i rtog pas ma bslad par/__/rig stong rjen par bskyang pa ni/__/sangs rgyas kun gyi dgongs pa'o/__/zhes gsungs pa'i mthar yer gyis byon nas rang la thim ma thag__/rigs bdag o rgyan bla ma'i dgongs pa gtad/__/thugs nas lnga ldan thig le snying gar bstim/__/rig pa rtsal gyi dbang chen bskur ba yis/__/bka' gter rgyud lung man ngag thams cad kyi/__/smin grol yongs rdzogs thugs yid gcig tu 'dres/__/gsang gsum rdo rje bzhi dbyings mngon sangs rgyas/__/don gnyis lhun grub chos kyi rgyal por gyur/__/zhes bsam nas thugs yid bsres la/__'aHaHhaHshaHsaHmaH_ma ma ko ling sa man+ta:__zhes cung zad bzlar gzhug__/de ltar na don dam byang chub sems kyi dkyil 'khor du thun mong dang khyad par gyi dbang bzhi pa thob/__sgo gsum cha mnyam gyi dri ma dag__/ye srung chen po'i dam tshig bsrung ba dang*/__lam ka dag lhun grub zung 'jug sgom pa la dbang*/__'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i sa bon rgyud la bzhag pa yin no/___/de dag gis bla ma sku bzhi'i dkyil 'khor du 'jug cing smin par byas pas/__snang spyod lha sngags ye shes kyi rol par shes pa'i dag snang gis bla ma'i dkyil 'khor la spyod par bgyi snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__gtso bos ji ltar bka' bstsal pa/__/sogs lan gsum/__gtang rag maN+Dal lus 'bul dge bsngo spyi ltar byas la slob ma rnams grol/__slob dpon nas dbang len nas brtsams rjes rim mtha' rgyas su bya'o/___/kye ho/__bdag ni so so'i skye bo tha mal pa/__/las nyon mi gtsang rgya mtshor bying bzhin du/__/'di lta'i bla ma'i rnal 'byor 'bri de ni/__/'phags rnams ye shes spyan sngar ngo gnong 'gyod/__/mtshan ldan bla ma dam pa'i bka' drin gyis/__/gsar rnying gdams pa'i bdud rtsi mang thos pa/__/nyams len rgyud la sbyor ba'i skal med kyang*/__/zab chos khrom bsgrags byed dgos las kyis bskos/__/de tshe dag snang spyan yangs dam pa 'ga'i/__/gsung gi dbyu gus bskul bas rab brtags rnga/__/grong gseb khyi rgan dag gi ku co bzhin/__/dus ngan rtags su mi brdung ka med gyur/__/dbyings na bzhugs pa'i bla ma rgyal ba'i sras/__/snying rje'i spyan gyis byed las 'di gzigs nas/__/bdag gzhan sgrib pa'i rgyu ru mi 'gyur bar/__/'jam dbyangs bla ma'i go 'phang thob par shog__/ces pa'ang grub dbang shAkya shrI'i sku gsung thugs kyi sras mchog theg pa mchog gi rnal 'byor pa ye shes rang grol rin po ches dad mos chen po'i gsung gi bskul ba yid la gnas pa dang*/__slar yang skyes chen dam pa'i ngang tshul gyis gsang gsum mdzes pa'i zhwa de'u 'khrul zhig mchog sprul rin po che 'gyur med chos kyi blo gros nas rigs 'dus ma hA gu ru'i snang brnyan khyad 'phags kyi rten dang bcas dad brtse'i gsung gis bskul te/__snyom las pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis ne pA la'i rgyal khab kyi bye brag shong rong sman shing me tog gis mdzes pa'i sa 'dzin gangs ri'i la thod snyeg pa smin grol thub bstan chos gling gi rig 'dzin 'dus pa'i sder gdams ngag rin po che'i mdzod kyi dbang lung 'chad pa'i thun gseng du thams cad 'dus pa'i 'ba' sam gyi dbang chog 'di'ang kun mkhyen many+dzu g+ho Sha'i dus mchod kyi nyin rdzogs par bris pa 'brel tshad bla ma 'jam pa'i rdo rje'i go 'phang la dkri bas don dang ldan pa'i rgyur gyur cig___/swa sti/__yon tan kun rdzogs kha ba'i rdul brtsegs bzhin/__/byin rlabs chu bos skal ldan tshim mdzad cing*/__/rang khams lhan skyes mngon sum ston pa'i bdag__/bla ma sgrub las 'phags pa'i thabs gzhan ci/__/dad pa'i mkha' las smin byed rdo rje'i gsung*/__/chu 'dzin gsar pa'i sprin gyi me tog gang*/__/skal ldan zhing sar phab pa'i smin lam brdas/__/rdo rje bzhi yi gser snye g.yur za shog__/ces pa 'di yang gling mchog a ri ba rje bla ma'i dngos slob rmad byung lhag pa'i bsam pas phyug pa'i dge tshul ma ngag dbang chos sgron zhes pa'am me ra li nas ci 'dod chos sbyin gyi sgo 'phar yangs por phye ba'i tshe na smon tshig tu dge sbyong wA gin+d+ra d+harma ma tis so//______dge'o//__//

Footnotes

Other Information