DKR-KABUM-03-GA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་གདུང་དབྱངས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ།
Wylie title kun gzigs 'jam mgon bla ma chos kyi blo gros rin po cher gsol 'debs kyi gdung dbyangs byin rlabs sprin gyi pho nya DKR-KABUM-03-GA-007.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 3, Text 7, Pages 66-72 (Folios 1a to 7b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
Citation Khyentse, Dilgo. Kun gzigs 'jam mgon bla ma chos kyi blo gros rin po cher gsol 'debs kyi gdung dbyangs byin rlabs sprin gyi pho nya. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 3: 66-72. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon
  • First colophon page 70a: །ཅེས་པའང་ས་ཕག་སྣྲོན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གཉིས་པར་འཇམ་མགོན་ཡེ་ཤེས་ཉི་མའི་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུ་བའི་མཛད་པ་སྟོན་པའི་ཚེ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་རྩལ་དུ་བཏོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརྗོད་པའི་བྱེད་པོ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་མདོ་ཁམས་པ་མངྒལའི་མིང་གིས་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་སུ་བྲིས་བགྱིས་པ་སྐྱེ་ཀུན་རྗེ་བཙུན་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོ་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག
  • Second colophon page 71a: །ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་ཞལ་སློབ་རྒྱལ་རྩེ་ཁྲོ་དགའི་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་དགེ་སློང་དམ་ཆོས་གྲགས་པས་ཀྱང་བསྐུལ་ངོར་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་མདོ་ཁམས་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག
  • Third colophon page 71b: །ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་གདན་སའི་མངའ་རིས་ཆོས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང༌། །བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་དད་སློབ་དུ་མས་རྟེན་དང་བཅས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་དང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་སྨྲེ་སྔགས་སུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་མདོ་ཁམས་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་དུ་འབོད་པའི་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་སློབ་བུ་ཐ་ཆུང་གིས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་བྲིས་ཏེ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག
  • Fourth colophon page 72b: །ཅེས་པའང་ལྷོ་འབྲུག་གི་སྨན་ལྗོངས་ཐར་པ་གླིང་ནས་རྒྱལ་ཁམས་པ་མངྒ་ལའི་མིང་གིས་རྩ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་འབུམ་ཕྲག་འབུལ་བའི་སྐབས་དད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༨་ལ་སྨོན་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། སྔོན་ཆད་ཞབས་བརྟན་དུ་བྲིས་པ་སླར་གསོལ་འདེབས་སུ་ཚིག་བསྒྱུར་བགྱིས་པའོ
  • Fifth colophon page 72b: །ཞེས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པོ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་དགེ།།
  • First colophon page 70a: /ces pa'ang sa phag snron zla'i dkar phyogs kyi dga' ba gnyis par 'jam mgon ye shes nyi ma'i gzugs sku'i bkod pa bsdu ba'i mdzad pa ston pa'i tshe smre sngags kyis gsol 'debs mos gus rtsal du bton pa'i tshul gyis brjod pa'i byed po 'jam mgon bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi tha chung mdo khams pa mang+gala'i ming gis lho 'brug gi rgyal khab tu bskyod pa'i skabs su bris bgyis pa skye kun rje btsun bstan pa'i 'khor lo dang 'du 'bral med pa'i rgyur gyur cig
  • Second colophon page 71a: /ces pa'ang rje btsun thams cad gzigs pa'i zhal slob rgyal rtse khro dga'i sras sprul sku rin po ches lha rdzas kyi rten dang bcas dge slong dam chos grags pas kyang bskul ngor bla ma 'jam pa'i rdo rjes rjes su bzung ba'i mdo khams pa mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor gyis sku gdung rin po che'i spyan sngar bris shing gsol ba btab pa dge legs su gyur cig
  • Third colophon page 71b: /ces pa'ang rje btsun bla ma'i gdan sa'i mnga' ris chos rje sprul pa'i sku dang*/_/bla ma shes rab rgya mtsho sogs dad slob du mas rten dang bcas gsung gis bskul ba'i rkyen dang rang nyid kyis kyang gdung shugs kyis smre sngags su gsol ba 'debs pa po mdo khams pa 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor du 'bod pa'i 'jam mgon bla ma'i slob bu tha chung gis sku gdung rin po che'i spyan sngar bris te ji ltar smon pa bzhin 'grub par gyur cig
  • Fourth colophon page 72b: /ces pa'ang lho 'brug gi sman ljongs thar pa gling nas rgyal khams pa mang+ga la'i ming gis rtsa gsum gyi tshogs 'bum phrag 'bul ba'i skabs dad pa'i yid kyis sa ga zla ba'i tshes 8 la smon pa sid+d+hi rastu/_sngon chad zhabs brtan du bris pa slar gsol 'debs su tshig bsgyur bgyis pa'o
  • Fifth colophon page 72b: /zhes rtse gcig gus pas gsol ba 'debs po mang+ga las bris pa dge//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཀུན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་གདུང་དབྱངས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་གྱི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། གཟོད་ནས་རྣམ་དག་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་དབྱིངས། །སྐུ་གསུམ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་སྤྲིན། །ཤེས་རབ་རང་བྱུང་འཇམ་དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །འཁོར་འདས་སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་ཁྱབ་ཐུགས་རྗེའི་ཡེ་གདངས་སྒྲོན་མེའི་ཞིང༌། །གསང་བ་མི་ཟད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །འབྱུང་གནས་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་དང་པོའི་མགོན། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མེས་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །རབ་འབྱམས་ཞིང་ན་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་སྲས། །མཐའ་དག་མཛད་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གར། །མཆོག་གི་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ཀློང་རྫོགས་པས། །རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་དམ་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་མི་མཇེད་གདུལ་བྱའི་སྣང་ཆ་རུ། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་པཎ་གྲུབ་རིག་པ་འཛིན། །མདོ་སྔགས་ཐུབ་བསྟན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི། །ཤིང་རྟ་བརྒྱུད་མར་བྱོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྩོད་པའི་དུས་འདིར་ཐུབ་དབང་མཛད་པ་བཞིན། །གདུལ་དཀའི་ཡིད་ཅན་ཐུགས་རྗེས་མ་བོར་བའི། །གངས་ཅན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །མཁྱེན་བརྩེ་དབང་པོར་བསྟན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་མ་ཉམས་པར། །བསམ་བཞིན་བྱོན་པ་རིགས་བརྒྱའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་དམ་པའི་ཡོངས་འཛིན་ལས། །ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ལེགས་པར་སོན། །བསམ་བྱུང་རིག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བླངས། །བསྟན་འཛིན་ཀུན་གྱི་དེད་དཔོན་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་དག་སྡོམ་གསུམ་གཙང་མས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། །སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་ཀླུང་འབུམ་ཕྲག་འཁྱིལ། །གངས་ཅན་བསྟན་པའི་དཔལ་ཀུན་བདག་གིར་བཞེས། །ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་སུ་བབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གསར་རྙིང་རྒྱུད་སྡེའི་རིང་ལུགས་བཀའ་གཏེར་གྱི། །བསྐྱེད་རྫོགས་གདམས་པའི་ཏིང་འཛིན་ལས་སུ་རུང༌། །ཐུན་མོང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་སྐྱེས། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་ཤར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟབ་མོའི་ཡེ་ཤེས་དགོངས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར། །བླ་མ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། །དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་ལུང་བསྟན་དུ་མ་བརྙེས། །རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡིས། །ས་གསུམ་གདུལ་བྱ་མཐོང་ཐོས་དྲན་པས་གྲོལ། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཕྲིན་ལས་གྲགས་སྙན་རྔས། །གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་བརྡལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཛད་པ་མཐའ་དག་ཀུན། །དངོས་བརྒྱུད་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་སྲོག་ཏུ་བསྩལ། །གསར་རྙིང་བསྟན་ལ་བཤད་སྒྲུབ་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས། །ཡོངས་སུ་བརྒྱན་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དོན་གྱི་གསང་བ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །རྣམ་རོལ་མཛད་པ་བསྟན་པའི་མིག་རྒྱན་ཅན། །ཁེངས་དྲེགས་ཀུན་སྤངས་སྦས་ཚུལ་འབའ་ཞིག་གིས། །ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་བཤེས་གཉེན་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁས་གྲུབ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་བགྲང་ཡས་ཀྱིས། །རིགས་ཀྱི་བདག་པོར་བསྙེན་པས་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། །མཆོག་ཕལ་གདུལ་བྱའི་རེ་བ་ཆོས་བཞིན་སྐོང༌། །མཛད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཤད་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་ཆད། །ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པས་སྐལ་ལྡན་སིམ། །གཡེང་དང་འདུ་འཛི་ཀུན་བྲལ་དོན་ལྡན་གྱི། །རྣམ་ཐར་གཙང་མས་མཛེས་ལ༴ མདོར་ན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང༌། །རྣམ་ཐར་ཕྲིན་ལས་དབྱེར་མེད་རང་དབང་བསྒྱུར། །དྲན་པས་གདུང་སེལ་མཆོག་ལ༴ ཚུར་མཐོང་བྱིས་པ་སྐྱབས་མེད་དམུས་ལོང་དུ། །གྱུར་ནས་བསམ་ངན་གཡང་སར་རྟག་གཞོལ་བའི། །བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་ཐུགས་རྗེས་རིང་བཏང་ནས། །དྭ་ཕྲུག་ཡལ་བར་དོར་འདི་ཇི་ལྟར་དགོངས། །ཡང་དག་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་མངའ་ཐང་བྲི། །བོད་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ངང་གིས་འཇོམས། །སྐྱབས་མེད་ལས་ངན་སེམས་ཅན་སུ་ལ་རེ། །ཡེ་ཤེས་དགོངས་པས་ད་ལྟ་དབུགས་འབྱིན་མཛོད། །རྟག་ཏུ་ཞི་བ་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །མགོན་པོའི་དགོངས་པ་འཕོ་འགྱུར་མེད་དགྱེས་ཀྱང༌། །ཐུགས་བསྐྱེད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས། །ཉེས་པའི་གཡང་ལས་སྒྲོལ་བའི་དུས་ལ་བབ། །བླང་དོར་སྟོན་པའི་མིག་བུ་ཐང་ལ་བོར། །ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྦྱིན་པའི་མགོན་དང་བྲལ། །སྡུག་བསྔལ་ཉེས་པའི་གཡང་ས་འགྲིམ་པ་ལ། །ཉམས་ཐག་འོ་དོད་འབོད་ཡུལ་ཁྱོད་ལས་སུ། །དབང་བཅུའི་དཔལ་བརྙེས་ཕྲིན་ལས་ཆགས་ཐོགས་བྲལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་མྱུར། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་རྩལ་སྤྲུགས་དགོངས་པ་ཡིས། །མྱུར་དུ་བདག་ལ་སྐྱོབས་ཤིག་བླ་མ་རྗེ། །ཡེ་ཤེས་དགོངས་པས་སྲིད་ཞི་མཉམ་པར་བརྡལ། །དད་ལྡན་སྐལ་པ་ཅན་ལ་འབྲལ་མེད་ཀྱིས། །གཟིགས་པའི་བདེན་འབྲས་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛད་ལ། །ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་མཛོད་ཅིག་རིན་པོ་ཆེ། །བྱིན་རླབས་གཟི་བྱིན་འབུམ་གྱི་སྣང་བ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིན་མོར་བྱེད། །སེམས་ཀྱི་མཁའ་ལ་མྱུར་དུ་འཆར་ནུས་པའི། །དགོངས་བརྒྱུད་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ་བས་གྲོལ་བར་མཛོད། །ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་བྱེ་བའི་མངའ་ཐང་གིས། །རྟག་ཏུ་མཛེས་པའི་སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་ཐབས་ཆེ། །ཡབ་གཅིག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་དགྱེས་པའི་ཞིང༌། །མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་དྲོངས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེ་ཁྱོད་འདུ་འབྲལ་མེད། །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་གསང་མཐའ་དག་འཛིན། །རྣམ་ཐར་ཕྲིན་ལས་མཉམ་པ་ཉིད་གྱུར་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །མགོན་ཁྱོད་དག་པའི་གདུལ་བྱའི་ངོ་སྐལ་དུ། །མངོན་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་གང་བསྟན་པར། །འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་སྐྱེས་ནས་ཉེ་བའི་སྲས། །བདག་གྱུར་ངོ་མཚར་སྣང་བ་སྟོན་ནུས་ཤོག །ངེས་དོན་ཡེ་ཤེས་བླ་མ་རང་རིག་ཞལ། །རྟག་ཏུ་བྲི་གང་བྲལ་བ་མངོན་གྱུར་ནས། །སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་མངའ་དབང་ལྷུན་རྫོགས་པའི། །དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་བསྩལ་དུ་གསོལ། །ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པའི་བར་ཆད་མཐའ་དག་ཞི། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་ཡིད་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་གཅིག་ཏུ་སྨན་པ་ཡི། །རླབས་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །ཁྱད་པར་རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛི་ཆོས་བརྒྱད་བྲལ། །དབེན་པར་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པ་ལྷུར་ལེན་པས། །རྡོ་རྗེ་ནང་གི་ས་ལམ་མྱུར་རྫོགས་ནས། །ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག །མདོར་ན་འཇྃམ་དཔལ་དབྱངྃས་དངོས་བླ་མ་རྗེའི། །གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་རུ། །གཅིག་ཟླུམ་ཆོསྃ་ཀྱིྃ་སྣང་བ་ས་གསུམ་དུ། །འགྱེད་པའི་བློྃ་གྲོསྃ་རྒྱ་མཚོར་དབང་ཐོབ་ཤོག །ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་རི་དྭགས་གཟུགས་ཀྱིས་སྤ། །ཕྲིན་ལས་བསིལ་ཟེར་འབུམ་འཕྲོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས། །ལྷག་མའི་གདུལ་བྱ་མྱུར་དུ་དབུགས་དབྱུང་མཛོད། ཡོངས་རྫོགས་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་རྟག་ཏུ་འཆར། །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་པདྨོ་ཉམས་མེད་གསལ། །མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེའི་དགེ་མཚན་རྨད་བྱུང་བའི། །བཀྲ་ཤིས་དུས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འཆར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ས་ཕག་སྣྲོན་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གཉིས་པར་འཇམ་མགོན་ཡེ་ཤེས་ཉི་མའི་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་བསྡུ་བའི་མཛད་པ་སྟོན་པའི་ཚེ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱིས་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་རྩལ་དུ་བཏོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་བརྗོད་པའི་བྱེད་པོ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཆུང་མདོ་ཁམས་པ་མངྒལའི་མིང་གིས་ལྷོ་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་སུ་བྲིས་བགྱིས་པ་སྐྱེ་ཀུན་རྗེ་བཙུན་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོ་དང་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སྙིང་པོ་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་བཞུགས་སོ། ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་སེམས། །དག་པའི་ཞིང་ཀུན་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ། །བདག་སོགས་འདུལ་ཕྱིར་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཚུལ། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་བོད་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་བགྲང་ཡས་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་སྤྱི་གཟུགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཉིད། །བསམ་བཞིན་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་སྐུ་སྤྲུལ་ནས། །རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྡོ་རྗེ་གདན་དངོས་ཀཿཐོག་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིར། །ཞབས་པད་བཀོད་ཅིང་ཀུན་གཟིགས་ཆོས་རྒྱ་མཚོས། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཐེག་མཆོག་རྒྱལ་ཐབས་བཀོད། །གསན་བསམ་རྣམ་ཐར་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ནང་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པས་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྐྱོང༌། །སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་བསྟན་མཆོག་གི །ཤིང་རྟ་ཅིག་པུར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རིམ་གཉིས་ཏིང་འཛིན་ཡོན་ཏན་མངའ་དབང་འབྱོར། །གཟུངས་དང་སྤོབས་པའི་གཏེར་མཛོད་དངོས་སུ་གྲོལ། །ཟབ་རྒྱས་མདོ་རྒྱུད་གསང་བ་གཟིགས་པས་རྟོགས། །འཛིན་སྤེལ་སྡུད་པའི་བྱེད་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀའ་གདམས་གསར་རྙིང་ལམ་འབྲས་མར་ཤངས་ཀྱི། །བཀའ་བརྒྱུད་ཞི་གཅོད་ཇོ་ཞལ་དུས་འཁོར་ལོ། །སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་གསན་ཅིང༌། །གངས་ཅན་ཁྱབ་པར་སྤེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དོན་གྱི་སྤང་རྟོགས་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས། །ཚུར་མཐོང་མཛད་པ་ཆོས་དང་མཐུན་པར་སྟོན། །ཆོས་བརྒྱད་སྙེམས་བྲལ་རེ་དོགས་མདུད་པ་གྲོལ། །འཁྲུལ་ཞིག་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གསོལ་བ་འདེབས། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་དགྱེས་ཞལ་དུས་ཀུན་གཟིགས། །ཆོས་ཀྱི་སྒོ་གཏད་བྱིན་རླབས་རྒྱུན་བསྙེན་པས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་སེལ་བའི། །ཕན་བདེའི་ཉིན་བྱེད་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་མཐར་སོན་ཏེ། །ཐ་མའི་མཛད་པ་ངོ་མཚར་བཅས་ཏེ་བསྟན། །སླར་ཡང་བསྟན་དང་ལྷག་མའི་གདུལ་བྱའི་ཕྱིར། །སྤྲུལ་པའི་ཉིན་བྱེད་འཆར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔལ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་རྗེས་དྲན་པས། །གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བདག་གིས་མངོན་དུ་གྱུར། །ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་མོས་གུས་སྐྱ་རེངས་ཀྱིས། །དགོངས་བརྒྱུད་ཉིན་བྱེད་སྙིང་ལ་འདྲེན་གྱུར་ཅིག །མགོན་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་མངོན་བརྙེས་ཚུལ་བསྟན་ཚེ། །ཉེ་བའི་སྲས་སུ་གྱུར་ནས་ཐུགས་མཛོད་འཛིན། །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ནས། །འཇམ་མགོན་མཛད་པ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་ནུས་ཤོག །ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་ཞལ་སློབ་རྒྱལ་རྩེ་ཁྲོ་དགའི་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་དགེ་སློང་དམ་ཆོས་གྲགས་པས་ཀྱང་བསྐུལ་ངོར་བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་མདོ་ཁམས་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ༈ རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་དབུས་འཇྃམ་དབྱངྃས་ཡེ་ཤེས་སེམས། །རིས་མེད་ཆོསྃ་ཀྱིྃ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ཚུལ། །མཁྱེན་བརྩེའི་བློྃ་གྲོསྃ་མཐུ་སྟོབས་ཕ་མཐའ་ཡས། །ཟླ་བྲལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྙིགས་དུས་སྨག་གིས་རྒྱལ་བསྟན་སྣང་བ་འགྲིབ། །ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཡང་དག་ལམ་སྟོན་བྲལ། །ནད་མུག་མཚོན་གྱིས་ཡིད་ཅན་ཀུན་མནར་བ། །ཐུགས་རྗེས་ཡལ་བར་དོར་འདི་ཅི་ལ་དགོངས། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞིས་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་ཡི། །ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་དབང་དང་སྟོབས་བཅུའི་མཐུས། །ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་པས་ཁྱབ་སྟོན་པའི། །དགེ་མཚན་སྐྱ་རེངས་སླར་ཡང་སྤྲོ་བར་མཛོད། །ཐུགས་བསྐྱེད་འོད་བརྒྱས་སྙིགས་མའི་སྨག་རུམ་སེལ། །རྣམ་ཐར་སྟོབས་ཀྱིས་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་འཛིན། །སྙིགས་འགྲོ་འདུལ་ལ་ཐུབ་དབང་པད་འབྱུང་གི །སྨོན་ལམ་མངོན་གྱུར་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་གསོལ། །དེ་ཡང་གསང་གསུམ་བར་ཆད་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་ལྷག་མ་ཇི་བཞིན་སྐྱོང༌། །བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་མྱུར་བཟུང་བའི། །བདེན་འབྲས་མངོན་སུམ་སྩོལ་ཅིག་བླ་མ་རྗེ། །ཕྱོགས་དུས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བདེན་བྱིན་དང༌། །སློབ་པ་ལམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐ་ཚིག་གིས། །ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་ཀུན་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་མཚན་དཔལ་ཀུན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་གདན་སའི་མངའ་རིས་ཆོས་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང༌། །བླ་མ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་སོགས་དད་སློབ་དུ་མས་རྟེན་དང་བཅས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་དང་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་སྨྲེ་སྔགས་སུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་མདོ་ཁམས་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་དུ་འབོད་པའི་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་སློབ་བུ་ཐ་ཆུང་གིས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་བྲིས་ཏེ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག དཔལ་མགོན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཨོཾ་སྭ་སྟི། འཇྃམ་དཔལ་དབྱངྃས་སོགས་རིགས་གསུམ་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཆོསྃ་ཀུན་འདུས་པའི་གཟུགས། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱིྃ་འོད་ཟེར་བཅུད། །བློྃ་གྲོསྃ་སྤོབས་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་གསང་བ་མི་ཟད་དབྱིངས། །འཇྃམ་དཔལ་དབྱངྃས་སོགས་དཔལ་ཆེན་སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད། །ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་རྒྱུ་འབྲས་ཆོསྃ་ཀུན་གྱིྃ། །འབྱུང་གནས་བློྃ་གྲོསྃ་རྨད་བྱུང་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇྃམ་མཉེནྃ་མཚན་དཔེའི་རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཟབ་རྒྱས་དབྱངྃས་སྙན་ཆོསྃ་ཀྱིྃས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ། །མཁྱེན་བརྩེའི་བློྃ་གྲོསྃ་དཔག་ཡས་ཧེ་རུ་ཀ །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་མེས་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་བདེན་པ་རྨད་བྱུང་གིས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། །སྙིང་གིས་པདྨོར་རྟག་བརྟན་བཞུགས་པ་དང༌། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ལྷོ་འབྲུག་གི་སྨན་ལྗོངས་ཐར་པ་གླིང་ནས་རྒྱལ་ཁམས་པ་མངྒ་ལའི་མིང་གིས་རྩ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་འབུམ་ཕྲག་འབུལ་བའི་སྐབས་དད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༨་ལ་སྨོན་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། སྔོན་ཆད་ཞབས་བརྟན་དུ་བྲིས་པ་སླར་གསོལ་འདེབས་སུ་ཚིག་བསྒྱུར་བགྱིས་པའོ། ༈ འཆི་མེད་ཚེྃ་མཐའ་ཡས་པའི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ། །རིག་ལྡན་ཌཱ་ཀིའི་དབང་མོའི་ཚུལ་འཛིན་པས། །རིངྃ་འཚོའི་མཆོག་སྦྱིན་ཤེལ་དཀར་རྡོ་རྗེ་འཚོ། །ཆོསྃ་ཀྱི་སྒྲོནྃ་མར་ཤར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པོ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་དགེ།། །།
[edit]

@#/_/kun gzigs 'jam mgon bla ma chos kyi blo gros rin po cher gsol 'debs kyi gdung dbyangs byin rlabs sprin gyi pho nya zhes bya ba bzhugs/_gzod nas rnam dag gzhon nu bum sku'i dbyings/_/sku gsum 'od gsal rdo rje snying po'i sprin/_/shes rab rang byung 'jam dpal kun tu bzang*/_/'khor 'das srid zhi'i khyab bdag gsol ba 'debs/_/kun khyab thugs rje'i ye gdangs sgron me'i zhing*/_/gsang ba mi zad sku dang ye shes kyi/_/'byung gnas rigs kun khyab bdag dang po'i mgon/_/sangs rgyas kun gyi mes por gsol ba 'debs/_/rab 'byams zhing na rgyal dang rgyal ba'i sras/_/mtha' dag mdzad pa'i sgyu 'phrul rdo rje'i gar/_/mchog gi mkhyen brtse'i ye shes klong rdzogs pas/_/rgyal kun yab gcig dam par gsol ba 'debs/_/khyad par mi mjed gdul bya'i snang cha ru/_/sangs rgyas byang sems paN grub rig pa 'dzin/_/mdo sngags thub bstan ris su ma chad pa'i/_/shing rta brgyud mar byon la gsol ba 'debs/_/rtsod pa'i dus 'dir thub dbang mdzad pa bzhin/_/gdul dka'i yid can thugs rjes ma bor ba'i/_/gangs can chos kyi nyi ma 'jam pa'i dbyangs/_/mkhyen brtse dbang por bstan la gsol ba 'debs/_/mchog gi sku gsung thugs yon phrin las kyi/_/rnam thar rgya mtsho'i snying po ma nyams par/_/bsam bzhin byon pa rigs brgya'i 'khor los bsgyur/_/'jam dbyangs chos kyi blo gros la gsol ba 'debs/_/ris med mkhas grub dam pa'i yongs 'dzin las/_/thos pa rgya mtsho'i pha rol legs par son/_/bsam byung rig pa chos kyi snying po blangs/_/bstan 'dzin kun gyi ded dpon gsol ba 'debs/_/rnam dag sdom gsum gtsang mas phul du phyin/_/smin grol chos kyi chu klung 'bum phrag 'khyil/_/gangs can bstan pa'i dpal kun bdag gir bzhes/_/thugs bskyed dus su bab la gsol ba 'debs/_/gsar rnying rgyud sde'i ring lugs bka' gter gyi/_/bskyed rdzogs gdams pa'i ting 'dzin las su rung*/_/thun mong mchog gi dngos grub 'dod dgu'i skyes/_/bstan 'gro'i dpal du shar la gsol ba 'debs/_/zab mo'i ye shes dgongs pa klong du gyur/_/bla ma lhag pa'i lha yis rjes su bzung*/_/dbang bskur byin rlabs lung bstan du ma brnyes/_/rig 'dzin grub pa'i dbang phyug gsol ba 'debs/_/gzhan phan byang chub sems kyi nus pa yis/_/sa gsum gdul bya mthong thos dran pas grol/_/'brel tshad don ldan phrin las grags snyan rngas/_/gangs can mtha' dbus brdal la gsol ba 'debs/_/sku gsung thugs kyi mdzad pa mtha' dag kun/_/dngos brgyud bstan 'gror sman pa'i srog tu bstsal/_/gsar rnying bstan la bshad sgrub phyag bzhes kyis/_/yongs su brgyan par mdzad la gsol ba 'debs/_/don gyi gsang ba rje btsun 'jam pa'i dbyangs/_/rnam rol mdzad pa bstan pa'i mig rgyan can/_/khengs dregs kun spangs sbas tshul 'ba' zhig gis/_/chos bzhin spyod pa'i bshes gnyen gsol ba 'debs/_/mkhas grub tshad ma'i skyes bu bgrang yas kyis/_/rigs kyi bdag por bsnyen pas phrin las spel/_/mchog phal gdul bya'i re ba chos bzhin skong*/_/mdzad pa bsam mi khyab la gsol ba 'debs/_/bshad sgrub las kyi 'khor lo rgyun mi chad/_/yang dag chos kyi sbyin pas skal ldan sim/_/g.yeng dang 'du 'dzi kun bral don ldan gyi/_/rnam thar gtsang mas mdzes la=_mdor na sangs rgyas gnyis pa chos kyi rje/_/'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang po dang*/_/rnam thar phrin las dbyer med rang dbang bsgyur/_/dran pas gdung sel mchog la=_tshur mthong byis pa skyabs med dmus long du/_/gyur nas bsam ngan g.yang sar rtag gzhol ba'i/_/bdag sogs gdul bya thugs rjes ring btang nas/_/dwa phrug yal bar dor 'di ji ltar dgongs/_/yang dag lung rtogs bstan pa'i mnga' thang bri/_/bod yul chos kyi bde skyid ngang gis 'joms/_/skyabs med las ngan sems can su la re/_/ye shes dgongs pas da lta dbugs 'byin mdzod/_/rtag tu zhi ba 'od gsal chen po'i dbyings/_/mgon po'i dgongs pa 'pho 'gyur med dgyes kyang*/_/thugs bskyed yul du gyur pa'i gdul bya rnams/_/nyes pa'i g.yang las sgrol ba'i dus la bab/_/blang dor ston pa'i mig bu thang la bor/_/chos kyi bdud rtsi sbyin pa'i mgon dang bral/_/sdug bsngal nyes pa'i g.yang sa 'grim pa la/_/nyams thag 'o dod 'bod yul khyod las su/_/dbang bcu'i dpal brnyes phrin las chags thogs bral/_/sangs rgyas kun las thugs rje byin rlabs myur/_/mkhyen brtse nus pa rtsal sprugs dgongs pa yis/_/myur du bdag la skyobs shig bla ma rje/_/ye shes dgongs pas srid zhi mnyam par brdal/_/dad ldan skal pa can la 'bral med kyis/_/gzigs pa'i bden 'bras mngon sum ston mdzad la/_/thugs yid dbyer med mdzod cig rin po che/_/byin rlabs gzi byin 'bum gyi snang ba dang*/_/lhan cig 'grogs pa'i ye shes nyin mor byed/_/sems kyi mkha' la myur du 'char nus pa'i/_/dgongs brgyud dbugs dbyung stsol bas grol bar mdzod/_/zag med yon tan bye ba'i mnga' thang gis/_/rtag tu mdzes pa'i sku bzhi'i rgyal thabs che/_/yab gcig smra ba'i nyi ma dgyes pa'i zhing*/_/mthong ba'i chos la da lta nyid du drongs/_/tshe rabs kun tu rje khyod 'du 'bral med/_/mnyes pa gsum gyis thugs gsang mtha' dag 'dzin/_/rnam thar phrin las mnyam pa nyid gyur nas/_/don gnyis lhun gyis grub par mdzad du gsol/_/mgon khyod dag pa'i gdul bya'i ngo skal du/_/mngon sangs rgyas pa'i mdzad pa gang bstan par/_/'khor gyi thog mar skyes nas nye ba'i sras/_/bdag gyur ngo mtshar snang ba ston nus shog_/nges don ye shes bla ma rang rig zhal/_/rtag tu bri gang bral ba mngon gyur nas/_/sku bzhi'i dbang phyug mnga' dbang lhun rdzogs pa'i/_/dpal la spyod pa'i skal bzang bstsal du gsol/_/chos bzhin spyod pa'i bar chad mtha' dag zhi/_/mthun rkyen ma lus yid bzhin lhun gyis grub/_/bstan dang 'gro la gcig tu sman pa yi/_/rlabs chen byang chub spyod pa yongs rdzogs shog_/khyad par rnam g.yeng 'du 'dzi chos brgyad bral/_/dben par sgrub la brtson pa lhur len pas/_/rdo rje nang gi sa lam myur rdzogs nas/_/kun bzang gdod ma'i dbyings su grol bar shog_/mdor na 'ja~Mm dpal dbyanga~Ms dngos bla ma rje'i/_/gsang ba mi zad rgyan gyi 'khor lo ru/_/gcig zlum chosa~M kyi~M snang ba sa gsum du/_/'gyed pa'i blo~M grosa~M rgya mtshor dbang thob shog_/ngo mtshar rnam thar cha shas yongs su rdzogs/_/rmad byung thugs bskyed ri dwags gzugs kyis spa/_/phrin las bsil zer 'bum 'phro sprul pa'i skus/_/lhag ma'i gdul bya myur du dbugs dbyung mdzod/_yongs rdzogs thub bstan nyin byed rtag tu 'char/_/'gro la phan bde'i pad+mo nyams med gsal/_/mchog gsum thugs rje'i dge mtshan rmad byung ba'i/_/bkra shis dus kyi dga' ston 'char gyur cig__/ces pa'ang sa phag snron zla'i dkar phyogs kyi dga' ba gnyis par 'jam mgon ye shes nyi ma'i gzugs sku'i bkod pa bsdu ba'i mdzad pa ston pa'i tshe smre sngags kyis gsol 'debs mos gus rtsal du bton pa'i tshul gyis brjod pa'i byed po 'jam mgon bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi tha chung mdo khams pa mang+gala'i ming gis lho 'brug gi rgyal khab tu bskyod pa'i skabs su bris bgyis pa skye kun rje btsun bstan pa'i 'khor lo dang 'du 'bral med pa'i rgyur gyur cig__!_'jam mgon bla ma'i rnam thar gsol 'debs snying po ngo mtshar bdud rtsi'i nying khu bzhugs so/__chos dbyings kun khyab mkhyen gnyis ye shes sems/_/dag pa'i zhing kun sgyu 'phrul rgya mtsho'i dpal/_/bdag sogs 'dul phyir 'khor lo'i dbang phyug tshul/_/'jam dbyangs chos kyi blo gros gsol ba 'debs/_/'phags bod bstan pa'i shing rta bgrang yas kyi/_/ye shes spyi gzugs mkhyen brtse'i dbang po nyid/_/bsam bzhin bstan 'gro'i dpal du sku sprul nas/_/rdo rje'i lung gis bsngags la gsol ba 'debs/_/rdo rje gdan dngos kaHthog chos kyi khrir/_/zhabs pad bkod cing kun gzigs chos rgya mtshos/_/sdom pa gsum gyi theg mchog rgyal thabs bkod/_/gsan bsam rnam thar rgyas la gsol ba 'debs/_/phyi nang rig pa'i gnas kun thugs su chud/_/'chad rtsod rtsom pas dam pa'i rnam thar skyong*/_/smin grol chos kyi 'byung gnas bstan mchog gi_/shing rta cig pur gyur la gsol ba 'debs/_/rim gnyis ting 'dzin yon tan mnga' dbang 'byor/_/gzungs dang spobs pa'i gter mdzod dngos su grol/_/zab rgyas mdo rgyud gsang ba gzigs pas rtogs/_/'dzin spel sdud pa'i byed por gsol ba 'debs/_/bka' gdams gsar rnying lam 'bras mar shangs kyi/_/bka' brgyud zhi gcod jo zhal dus 'khor lo/_/snga 'gyur bka' gter yongs rdzogs legs gsan cing*/_/gangs can khyab par spel la gsol ba 'debs/_/don gyi spang rtogs 'phags pa'i go 'phang brnyes/_/tshur mthong mdzad pa chos dang mthun par ston/_/chos brgyad snyems bral re dogs mdud pa grol/_/'khrul zhig rnal 'byor dbang phyug gsol ba 'debs/_/rtsa gsum lha yi dgyes zhal dus kun gzigs/_/chos kyi sgo gtad byin rlabs rgyun bsnyen pas/_/don gnyis lhun grub bstan 'gro'i rgud sel ba'i/_/phan bde'i nyin byed chen por gsol ba 'debs/_/kun bzang rdo rje'i rnam thar mthar son te/_/tha ma'i mdzad pa ngo mtshar bcas te bstan/_/slar yang bstan dang lhag ma'i gdul bya'i phyir/_/sprul pa'i nyin byed 'char la gsol ba 'debs/_/dpal mgon bla ma'i rnam thar rjes dran pas/_/gsol ba btab bzhin bdag gis mngon du gyur/_/ci mdzad legs mthong mos gus skya rengs kyis/_/dgongs brgyud nyin byed snying la 'dren gyur cig_/mgon khyod byang chub mngon brnyes tshul bstan tshe/_/nye ba'i sras su gyur nas thugs mdzod 'dzin/_/mnyes pa gsum gyis thugs yid gcig 'dres nas/_/'jam mgon mdzad pa mtha' dag sgrub nus shog__/ces pa'ang rje btsun thams cad gzigs pa'i zhal slob rgyal rtse khro dga'i sras sprul sku rin po ches lha rdzas kyi rten dang bcas dge slong dam chos grags pas kyang bskul ngor bla ma 'jam pa'i rdo rjes rjes su bzung ba'i mdo khams pa mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor gyis sku gdung rin po che'i spyan sngar bris shing gsol ba btab pa dge legs su gyur cig_!__rgyal kun thugs dbus 'ja~Mm dbyanga~Ms ye shes sems/_/ris med chosa~M kyi~M shing rta chen po'i tshul/_/mkhyen brtse'i blo~M grosa~M mthu stobs pha mtha' yas/_/zla bral dpal ldan bla mar gsol ba 'debs/_/snyigs dus smag gis rgyal bstan snang ba 'grib/_/chos kyi bshes gnyen yang dag lam ston bral/_/nad mug mtshon gyis yid can kun mnar ba/_/thugs rjes yal bar dor 'di ci la dgongs/_/rdzu 'phrul rkang bzhis skye rga na 'chi yi/_/chu bo las brgal dbang dang stobs bcu'i mthus/_/zhing khams rab 'byams sprul pas khyab ston pa'i/_/dge mtshan skya rengs slar yang spro bar mdzod/_/thugs bskyed 'od brgyas snyigs ma'i smag rum sel/_/rnam thar stobs kyis thub bstan yongs rdzogs 'dzin/_/snyigs 'gro 'dul la thub dbang pad 'byung gi_/smon lam mngon gyur sprul pa'i skur bzhengs gsol/_/de yang gsang gsum bar chad g.yul las rgyal/_/phrin las rgya mtsho'i lhag ma ji bzhin skyong*/_/bdag sogs gdul bya rjes su myur bzung ba'i/_/bden 'bras mngon sum stsol cig bla ma rje/_/phyogs dus sras bcas rgyal ba'i bden byin dang*/_/slob pa lam gyi rdo rje'i tha tshig gis/_/ji ltar smon pa'i don kun lhun grub pa'i/_/bkra shis dge mtshan dpal kun rgyas gyur cig_/ces pa'ang rje btsun bla ma'i gdan sa'i mnga' ris chos rje sprul pa'i sku dang*/_/bla ma shes rab rgya mtsho sogs dad slob du mas rten dang bcas gsung gis bskul ba'i rkyen dang rang nyid kyis kyang gdung shugs kyis smre sngags su gsol ba 'debs pa po mdo khams pa 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer bkra shis dpal 'byor du 'bod pa'i 'jam mgon bla ma'i slob bu tha chung gis sku gdung rin po che'i spyan sngar bris te ji ltar smon pa bzhin 'grub par gyur cig__!_dpal mgon bla ma'i gsol 'debs byin rlabs myur ster zhes bya ba bzhugs/__oM swa sti/_'ja~Mm dpal dbyanga~Ms sogs rigs gsum rgyal kun gyi/_/mkhyen brtse nus pa'i chosa~M kun 'dus pa'i gzugs/_/mtsho skyes rdo rje'i thugs kyi~M 'od zer bcud/_/blo~M grosa~M spobs mtha' yas la gsol ba 'debs/_/bde gshegs kun gyi gsang ba mi zad dbyings/_/'ja~Mm dpal dbyanga~Ms sogs dpal chen sgrub sde brgyad/_/kun gyi khyab bdag rgyu 'bras chosa~M kun gyi~M/_/'byung gnas blo~M grosa~M rmad byung gsol ba 'debs/_/'ja~Mm mnyena~M mtshan dpe'i rgyal kun ye shes sku/_/zab rgyas dbyanga~Ms snyan chosa~M kyi~Ms 'gro kun sgrol/_/mkhyen brtse'i blo~M grosa~M dpag yas he ru ka_/gnas gsum mkha' 'gro'i mes por gsol ba 'debs/_/rtsa gsum lha yi bden pa rmad byung gis/_/dpal ldan bla ma 'chi med ye shes gzugs/_/snying gis pad+mor rtag brtan bzhugs pa dang*/_/tshe rabs kun tu rjes su 'dzin gyur cig__/ces pa'ang lho 'brug gi sman ljongs thar pa gling nas rgyal khams pa mang+ga la'i ming gis rtsa gsum gyi tshogs 'bum phrag 'bul ba'i skabs dad pa'i yid kyis sa ga zla ba'i tshes 8 la smon pa sid+d+hi rastu/_sngon chad zhabs brtan du bris pa slar gsol 'debs su tshig bsgyur bgyis pa'o/_!_'chi med tshe~M mtha' yas pa'i dbyings kyi yum/_/rig ldan DA ki'i dbang mo'i tshul 'dzin pas/_/ringa~M 'tsho'i mchog sbyin shel dkar rdo rje 'tsho/_/chosa~M kyi sgrona~M mar shar la gsol ba 'debs/_/zhes rtse gcig gus pas gsol ba 'debs po mang+ga las bris pa dge//__//

Footnotes

Other Information