DKR-KABUM-02-KHA-050-12

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གུ་རུ་ཁྱད་འཕགས་རིག་འཛིན་ལ་བསྔགས་པ་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེས་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title gu ru khyad 'phags rig 'dzin la bsngags pa 'gro 'dul thugs rjes sgra dbyangs DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 12, Pages 262-263 (Folios 13b4 to 14a1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Gu ru khyad 'phags rig 'dzin la bsngags pa 'gro 'dul thugs rjes sgra dbyangs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 262-263. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
གུ་རུ་ཁྱད་འཕགས་རིག་འཛིན་ལ་བསྔགས་པ་འགྲོ་འདུལ་ཐུགས་རྗེས་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཀྭ་ཡེ་སྔོན་སྨོན་ཁྱུང་སྔོན་སྐྱེས་ཀྱི་མཐུས། །ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་སྟོབས་བཅུའི་ཉིན་མོར་བྱེད། །ག་གར་གདུལ་བྱའི་དད་བསོད་ཀྱིས་དྲངས་པ། །ང་ཡི་སྐྱབས་གཅིག་ཁྱད་འཕགས་རིག་འཛིན་གྲགས། །ཅ་ཅོའི་ངག་དང་མི་སྲུན་ལྷ་འདྲེའི་གཟུགས། །ཆ་བྱད་སྲིན་པོ་ལྟ་བུའི་མཐའ་འཁོབ་ཡུལ། །ཇ་དར་ནོར་དབུལ་པྲེ་ཏ་པུ་རིའི་ཞིང༌། །ཉ་ཟླ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་རྗེའི་བསིལ་མཛད་མགོན། །ཏཱ་རེ་སྲིན་མོའི་ཚུལ་གྱིས་ཤེས་རབ་ཨེར། །ཐ་མལ་སྤྲེའུའི་ཚུལ་འཛིན་འཕགས་པའི་ཝཾ། །ད་ གསུང་འཕྲོས།
[edit]

!___gu ru khyad 'phags rig 'dzin la bsngags pa 'gro 'dul thugs rjes sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs/__kwa ye sngon smon khyung sngon skyes kyi mthus/__/kha ba'i ljongs su stobs bcu'i nyin mor byed/__/ga gar gdul bya'i dad bsod kyis drangs pa/__/nga yi skyabs gcig khyad 'phags rig 'dzin grags/__/ca co'i ngag dang mi srun lha 'dre'i gzugs/__/cha byad srin po lta bu'i mtha' 'khob yul/__/ja dar nor dbul pre ta pu ri'i zhing*/__/nya zla lta bu'i thugs rje'i bsil mdzad mgon/__/tA re srin mo'i tshul gyis shes rab er/__/tha mal spre'u'i tshul 'dzin 'phags pa'i waM/__/da gsung 'phros/_

Footnotes

Other Information