DKR-KABUM-02-KHA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨ། རང་རིག་མ་བཅོས་སོགས།
Wylie title a rang rig ma bcos sogs DKR-KABUM-02-KHA-027.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 27, Pages 139 (Folios 1b3 to 1b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. A rang rig ma bcos sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 139. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/dilgo-khyentse/guru-yoga-a-rang-rig-ma-cho
Colophon

།ཅེས་པའང་མཁྱེན་ཡོན་ཐུགས་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཀའ་བཞིན་ཁམས་པ་རྒན་པོ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

/ces pa'ang mkhyen yon thugs brtse'i gter chen sprul sku bsod nams rgyal mtshan gyis bka' bzhin khams pa rgan po mang+ga las bris pa don dang ldan par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། ཨ། རང་རིག་མ་བཅོས་གདོད་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག །འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར། །རྗེ་དེའི་དཔྲལ་བར་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་དང༌། །མགྲིན་པར་མཚོ་བྱུང་ཨཱ་ཡུ་དྷརྨ་དཱི། །ཐུགས་ཀར་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་དཔལ་དུ་འབར། །ལྟེ་བར་ཕྲིན་ལས་མངྒ་ལ་གནས་པ། །དག་ཆེན་ཡོངས་གྲུབ་མོས་གུས་རིག་རྩལ་གྱིས། །གསོལ་འདེབས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རང་རིག་བླ་མར་ཤེས་པས་རྗེས་དྲན་ན། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པའང་མཁྱེན་ཡོན་ཐུགས་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཀའ་བཞིན་ཁམས་པ་རྒན་པོ་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

@#/____a/__rang rig ma bcos gdod nas rdo rje sems/__/lhun gyis grub pa'i rigs rnams kun gyi bdag__/'jam pa'i dbyangs dngos chos kyi blo gros che/__/sangs rgyas kun gyi mkhyen brtse'i ye shes gter/__/rje de'i dpral bar dz+nyA na badz+ra dang*/__/mgrin par mtsho byung A yu d+harma dI/__/thugs kar rdo rje gzi brjid dpal du 'bar/__/lte bar phrin las mang+ga la gnas pa/__/dag chen yongs grub mos gus rig rtsal gyis/__/gsol 'debs dbang dang byin rlabs dngos grub stsol/__/rang rig bla mar shes pas rjes dran na/__/thugs yid gcig tu 'dres par byin gyis rlobs/__/ces pa'ang mkhyen yon thugs brtse'i gter chen sprul sku bsod nams rgyal mtshan gyis bka' bzhin khams pa rgan po mang+ga las bris pa don dang ldan par gyur cig__/

Footnotes

Other Information