DKR-KABUM-02-KHA-024

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་བཟང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
Wylie title kun bzang bla ma'i rnal 'byor DKR-KABUM-02-KHA-024.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 24, Pages 136 (Folios 1a1 to 1b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. kun bzang bla ma'i rnal 'byor. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 136. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon

།ཅེས་འདི་དད་བརྩོན་བློ་ལྡན་པའི། ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ཐུགས་བརྩེའི་གཏེར། །ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྐུལ་བས། །ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཡི། །སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་སྐལ་བཟང་ཅན། །འོད་གསལ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས། །ཀརྨ་རྫོང་གི་རྒྱལ་ས་ནས། །བྲིས་དེས་ཆོས་ཉིད་དོན་རྟོགས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག །དགེའོ།།

/ces 'di dad brtson blo ldan pa'i/__lung rtogs yon tan thugs brtse'i gter/__/karma phrin las kyis bskul bas/__/theg mchog rdo rje snying po'i yi/__/smin grol bdud rtsi'i skal bzang can/__/'od gsal sna tshogs rang grol gyis/__/karma rdzong gi rgyal sa nas/__/bris des chos nyid don rtogs te/__/ye shes klong du grol bar shog__/dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཀུན་བཟང་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས། ཨ། རང་རིག་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །འདུ་འབྲལ་མེད་པར་སྐྱབས་སུ་འཆི། །རང་ངོ་མ་ཤེས་འཁྲུལ་བའི་འགྲོ། །དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། ཨ། སྣང་སྲིད་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་སྤྲིན། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་འབྱམས་ཀླས་དབུས། །འོད་གསལ་སྙིང་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་དགའ་ཉིད། །མཐིང་ག་ཁྱབ་པ་ཆེན་པོའི་མདངས། །གློ་བུར་སྒྲིབ་བྲལ་གཅེར་བུའི་སྐུ། །དགོངས་པ་མི་གཡོ་མཉམ་བཞག་ཅན། །རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །དབྱིངས་ཡུམ་བཟང་མོ་འདུ་འབྲལ་མེད། །ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་ཀུན་ཏུ་སྣང༌། །ཀུན་ལས་འདས་ཤིང་ཀུན་བདག་ཉིད། །བློ་དང་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀརྨ་ཀཿ །རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་དང༌། །མཁྱེན་རབ་སྤྲུལ་པ་མཉྫུ་ཤྲཱི། །ངོ་བོ་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཉོན་མོང་བདུད་དགྲ་བདུད་འདུལ་བའི། །པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །རྣམ་པ་མ་འགག་འཁོར་འདས་ཁྱབ། །ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ། །ངོས་བཟུང་མེད་པ་སྲིད་ཞི་བརྡལ། །རང་སྣང་སྤྲོས་བྲལ་ཤེས་པའི་གདུང༌། །ཟག་མེད་བདེ་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །ཡིད་དཔྱོད་མཚན་རྟོག་བྲལ་བ་བཤགས། །ཐམས་ཅད་རང་རྫོགས་རྗེས་ཡི་རང༌། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་རྟག་ཏུ་བསྐོར། །འཕེལ་འགྲིབ་མེད་པའི་དབྱིངས་བཞུགས་ནས། །སྐུ་བཞི་མངོན་གྱུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ། །རང་གཤིས་འཁྲུལ་མེད་ཀློང་དུ་བཞུགས། །དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཨ་ ཞེས་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ལ་བཟླ། །སྣ་ཚོགས་འགག་མེད་སྐུ་རྡོ་རྗེ། །རྡུལ་དང་དངོས་མཚན་ཆོས་ལས་འདས། །གྲགས་སྟོང་སྐྱེ་མེད་སྒྲ་དབྱངས་ནི། །བརྗོད་བྲལ་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ཉིད། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ། །ཡེངས་འཁྲུལ་བྲལ་བའི་ཐུགས་ཞེས་སུ། །གྲགས་ཀྱང་དུ་མ་རོ་གཅིག་ཀློང༌། །དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་ངང་དུ་བརྡལ། །རང་ལ་གནས་པའི་དོན་མངོན་གྱུར། །གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་སངས་རྒྱས་ནས། །མཉམ་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཀུན་ཏུ་ཤེས་པའི་ཁྱབ་བརྡལ་ཤོག །ཅེས་འདི་དད་བརྩོན་བློ་ལྡན་པའི། ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ཐུགས་བརྩེའི་གཏེར། །ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྐུལ་བས། །ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཡི། །སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་སྐལ་བཟང་ཅན། །འོད་གསལ་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་གྱིས། །ཀརྨ་རྫོང་གི་རྒྱལ་ས་ནས། །བྲིས་དེས་ཆོས་ཉིད་དོན་རྟོགས་ཏེ། །ཡེ་ཤེས་ཀློང་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག །དགེའོ།། །།
[edit]

@#/____/kun bzang bla ma'i rnal 'byor bzhugs/___a/__rang rig 'od gsal chos kyi dbyings/__/'du 'bral med par skyabs su 'chi/__/rang ngo ma shes 'khrul ba'i 'gro/__/dbyings su sgrol bar sems bskyed do/__a/__snang srid 'ja' zer thig le'i sprin/__/ye shes snang ba 'byams klas dbus/__/'od gsal snying po de bzhin gshegs/__/kun tu bzang po kun dga' nyid/__/mthing ga khyab pa chen po'i mdangs/__/glo bur sgrib bral gcer bu'i sku/__/dgongs pa mi g.yo mnyam bzhag can/__/rdo rje'i skyil krung rdzogs sangs rgyas/__/dbyings yum bzang mo 'du 'bral med/__/kun la khyab cing kun tu snang*/__/kun las 'das shing kun bdag nyid/__/blo dang bral ba'i ye shes kyis/__/thugs rje kun khyab karma kaH__/rang byung rig pa'i rdo rje dang*/__/mkhyen rab sprul pa many+dzu shrI/__/ngo bo rnam thar bsam mi khyab/__/nyon mong bdud dgra bdud 'dul ba'i/__/pad+ma'i rgyal tshab mdo sngags gling*/__/rnam pa ma 'gag 'khor 'das khyab/__/ngo bo thig le gcig tu 'khyil/__/ngos bzung med pa srid zhi brdal/__/rang snang spros bral shes pa'i gdung*/__/zag med bde ba'i mchod pa 'bul/__/yid dpyod mtshan rtog bral ba bshags/__/thams cad rang rdzogs rjes yi rang*/__/zab rgyas chos 'khor rtag tu bskor/__/'phel 'grib med pa'i dbyings bzhugs nas/__/sku bzhi mngon gyur byin gyis rlobs/__/bla ma sangs rgyas rin po che/__/rang gshis 'khrul med klong du bzhugs/__/dgyes pa chen pos byin rlabs stsol/__/gnyis su med par byin gyis rlobs/__a zhes thugs yid bsres la bzla/__/sna tshogs 'gag med sku rdo rje/__/rdul dang dngos mtshan chos las 'das/__/grags stong skye med sgra dbyangs ni/__/brjod bral gsung gi rdo rje nyid/__/ye shes snang ba lam me ba/__/yengs 'khrul bral ba'i thugs zhes su/__/grags kyang du ma ro gcig klong*/__/dgongs pa zang thal ngang du brdal/__/rang la gnas pa'i don mngon gyur/__/gzhi 'bras dbyer med sangs rgyas nas/__/mnyam nyid bde ba chen po yin/__/kun tu shes pa'i khyab brdal shog__/ces 'di dad brtson blo ldan pa'i/__lung rtogs yon tan thugs brtse'i gter/__/karma phrin las kyis bskul bas/__/theg mchog rdo rje snying po'i yi/__/smin grol bdud rtsi'i skal bzang can/__/'od gsal sna tshogs rang grol gyis/__/karma rdzong gi rgyal sa nas/__/bris des chos nyid don rtogs te/__/ye shes klong du grol bar shog__/dge'o//___//

Footnotes

Other Information