sde tshan 2

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
< chos kyi blo gros bka' 'bum
Revision as of 14:56, 14 February 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

‎‎

སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། བསྟོད་ཚོགས་སྐོར་རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་བསྐྱེད་ཚོགས་གཉིས་དཔལ་སྤེལ།

The cycle on the collection of praises that is like an abundance of the two accumulations that delights all of the Victors.

106 Texts[edit]

ཁ་
3
309-315
བླ་མ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་འཆི་མེད་དབྱངས་སྙན།
bla ma mnyam med thub pa'i dbang po la bstod pa bsam don kun 'grub 'chi med dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
4
317-321
སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེར་བསྟོད་པ་ཚངས་པའི་མགྲིན་གསོལ།
ston pa mnyam med thub dbang rin po cher bstod pa tshangs pa'i mgrin gsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
5
323-327
ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ལྷའི་སིལ་སྙན།
lha dang bcas pa'i ston pa mnyam med thub pa'i dbang po la bstod pa lha'i sil snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
6
329-330
ཨོཾ་སྭསྟི། ལྷ་དང་བཅས་པའི་ཞབས་རྟེན་པདྨོ་ལ་ཞེས་ཐུབ་བསྟོད།
oM swasti/ lha dang bcas pa'i zhabs rten pad+mo la zhes thub bstod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
7
331-332
ཇོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བསོད་ནམས་རབ་འཕེལ།
jo bo byang chub chen po la bstod pa bsod nams rab 'phel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
8
333-336
རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་བྱ་བ་སངས་རྒྱས་གསུང་ལ་འཇུག་པ།
rgyal ba'i gsung la bstod cing smon lam bya ba sangs rgyas gsung la 'jug pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
9
337
ཨོཾ་སྭསྟི། །ལྟ་ངན་མུན་པ་སེལ་མཛད་ཅིང་ཞེས་རིགས་གསུམ་བསྟོད་པ།
oM swasti lta ngan mun pa sel mdzad cing zhes rigs gsum bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
10
339-341
བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ།
bla ma rdo rje sems dpa' la bstod pa grub gnyis 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
11
343-363
བཅོམ་ལྡན་འདས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་ངེས་དོན་གྱི་རྣ་ཆ།
bcom ldan 'das ngag gi dbang phyug 'jam dpal dbyangs la bstod pa nges don gyi rna cha
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
12
365-368
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པའི་རོལ་མོ།
rje btsun 'jam dpal dbyangs la bstod pa yon tan mtha' yas phrin las mi zad pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
13
369-370
འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
'jam dpal bstod pa ye shes snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
14
371-372
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་མཆོག་གི་དེད་དཔོན་དུ་ཉེ་བར་བསྟེན་པའི་རྒྱུད་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མ།
'phags pa 'jam dpal zhi khro'i thugs rgyud bskul zhing mchog gi ded dpon du nye bar bsten pa'i rgyud dbyangs rdo rje sgra ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
15
373-374
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་གུར་གུམ་གསར་པའི་མེ་ཏོག།
rje btsun 'jam dpal dbyangs la bstod pa gur gum gsar pa'i me tog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
16
375-376
མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་རྒྱུད་མངས།
mgon po 'jam dpal la bstod pa rdo rje sgra ma'i rgyud mangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
17
377-381
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་ཏམྦུ་ར།
rje btsun 'jam dpal dbyangs la bstod pa 'jam mgon dgyes pa'i tam+bu ra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
18
383-384
དཔལ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་ནོར་བུའི་སྤྲིན་ཆེན།
dpal ldan 'jam dpal rdo rje la bstod pa nor bu'i sprin chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
19
385-386
འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔར་བསྟོད་གསོལ།
'jam dpal rigs lngar bstod gsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
20
387-390
བླ་མ་དང་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་དང་འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག།
bla ma dang khyab bdag 'jam dpal dpa' bo la bstod pa ye shes mchog stsol dang 'jam dbyangs bstod pa byin rlabs myur 'jug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
21
391-394
ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་དབྱངས།
lha mo dbyangs can ma la bstod pa blo gros rgya mtsho'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
22
395-397
དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོར་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་གླིང་བུ།
dbyangs can ma dkar mor bstod pa rab dga'i gling bu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
23
399-401
དབྱངས་ཅན་དཀར་མོར་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས།
dbyangs can dkar mor bstod pa rab dga'i dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
24
403-407
སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོར་བསྟོད་པ་པི་ཝཾ་གླིང་བུའི་དབྱངས་སྙན།
sgra dbyangs lha mor bstod pa pi waM gling bu'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
25
409-411
དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་པུཎྜཱ་རི་ཀའི་འཛུམ་རླབས།
dbyangs can ma la bstod pa puN+DA ri ka'i 'dzum rlabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
26
413-415
སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོར་བསྟོད་པ་གངྒཱའི་རླབས་ཕྲེང།
sgra dbyangs lha mor bstod pa gang+gA'i rlabs phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
27
417-418
དབྱངས་ཅན་དམར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་དབྱངས་སྙན།
dbyangs can dmar mo la bstod pa rdo rje sgra ma'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
28
419-420
ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་གངྒཱའི་རླབས་ཕྲེང།
lha mo dbyangs can la bstod pa gang+gA'i rlabs phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
29
421-422
ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས་སྙན།
lha mo dbyangs can ma la bstod pa rab dga'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
30
423-433
སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་འཕགས་མ་དགྱེས་པའི་བདུད་རྩིའི་ཆུ་གཏེར་མི་ཟད་རླབས་ཕྲེང་།
sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo la bstod pa 'phags ma dgyes pa'i bdud rtsi'i chu gter mi zad rlabs phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
31
435-437
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རླབས་ཕྲེང།
'phags ma sgrol ma dkar mo la bstod pa 'chi med bdud rtsi'i rlabs phreng
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
32
439-441
རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་བསམ་འགྲུབ་ལྷ་ཡི་ལྗོན་ཤིང་།
rje btsun yid bzhin 'khor lo la bstod pa bsam 'grub lha yi ljon shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
33
443-447
རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
rje btsun 'phags ma yid bzhin 'khor lo la bstod pa 'chi med mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
34
449-455
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་གཙོ་འཁོར་ལ་བསྟོད་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།
'phags ma sgrol ma gtso 'khor la bstod pa bar chad kun sel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
35
457-459
འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་བདག་བདུད་བཅོམ།
'chi med mgon po tshe dpag med la bstod pa 'chi bdag bdud bcom
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
36
461-464
འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དཔལ་སྟེར།
'chi med tshe lha rnam gsum la bstod pa 'chi med grub pa'i dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
37
465-468
སྒྲོལ་མ་དཀར་མོར་བསྟོད་པ་ཚངས་པའི་དབྱངས་སྙན་དང་ཚེ་དཔག་དཀར་པོ་ལ་བསྟོད་པ། གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལ་བསྟོད་པ།
sgrol ma dkar mor bstod pa tshangs pa'i dbyangs snyan dang tshe dpag dkar po la bstod pa/ gtsug tor rnam par rgyal ma la bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
38
469-470
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་བསྟོད་པའི་གླུ།
rdo rje sems dpa' la yang snying gi bstod pa'i glu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
39
471-472
དཔལ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་རྔམ་པའི་འགྱིང་གླུ།
dpal chen po la bstod pa rngam pa'i 'gying glu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
40
473-475
བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པདྨ་དྲག་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཁྲག་འཐུང་དགྱེས་པའི་གད་རྒྱང་།
bla ma dpal chen pad+ma drag po la bstod pa khrag 'thung dgyes pa'i gad rgyang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
41
477-480
བླ་མ་དང་དཔལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྔ་ཆེན།
bla ma dang dpal rdo rje 'jigs mdzad chen po la bstod pa bdud las rnam par rgyal ba'i rnga chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
42
481-482
དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱང་།
dpal chen rdo rje gzhon nu la bstod pa rdo rje khros pa'i gad rgyang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
43
483-485
སྒྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་ལ་བསྟོད་པ་ཧེ་རུ་ཀ་དགྱེས་པའི་གད་རྒྱང་།
sgrub sde brgyad la bstod pa he ru ka dgyes pa'i gad rgyang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
44
487-490
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་ལ་བསྟོད་པ་དབང་ཆེན་རྔམས་པའི་གད་མོ་དང་བང་ཆེན་རྟ་ཡི་འདུར་དབྱངས། ཨི་ཧ་ཧ། ཨི་ཡི་འདྲེན་པས་འཁོར་བ་ཞལ་དུ་རྔུབས།
dpal rta mchog rol pa la bstod pa dbang chen rngams pa'i gad mo dang bang chen rta yi 'dur dbyangs/ i ha ha/ i yi 'dren pas 'khor ba zhal du rngubs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
45
491
ཞི་ཁྲོ་རྩ་སྔགས་དོན་བསྟོད།
zhi khro rtsa sngags don bstod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
46
493-500
དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨཱ་ཀ་ར་ལ་བསྟོད་པ་མོས་གུས་ཀྱི་ཏམྦུ་ར།
dus gsum kun mkhyen pad+mA ka ra la bstod pa mos gus kyi tam+bu ra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
47
501-503
སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི།
skyabs gnas kun 'dus mtsho skyes rdo rje la bstod pa 'chi med zla shel bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
48
505-507
ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལ་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་ཕོ་ཉ།
o rgyan sangs rgyas gnyis pa la bstod pa dad gsum sprin dkar 'dzum pa'i pho nya
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
49
509-513
རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ལ་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་ཨུཏྤལ་གསར་པའི་འཁྲི་ཤིང་།
rtsa gsum kun 'dus ma hA gu ru la bstod pa dad gsum ut+pal gsar pa'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
50
515-519
མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གྲུབ་ཆར།
ma hA gu ru o rgyan rdo rje 'chang la bstod cing gsol ba 'debs pa byin rlabs kyi grub char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
51
521-525
མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྔ་སྒྲ།
ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas la bstod cing gsol ba 'debs pa bdud las rnam par rgyal ba'i rnga sgra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
52
527-529
འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་བདུད་ཀུན་འཇོམས།
'chi med mtsho skyes rdo rje la bstod pa 'chi bdud kun 'joms
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
53
531-532
མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་བསྟོད་ཤིས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས།
mtsho skyes rdo rjer bstod shis me tog phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
54
533-535
མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཙནྡྲ་གོ་མི་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག།
ma hA paN+Di ta tsan+d+ra go mi la bstod pa byin rlabs myur 'jug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
55
537-539
སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུན་དགའི་དབྱངས་སྙན།
slob dpon zla ba grags pa la bstod pa kun dga'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
56
541-542
ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཐུ་མི་སཾབྷོ་ཊ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ།
shing rta chen po thu mi saMb+ho Ta la bstod pa blo gros rab 'phel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
57
543-545
ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་རབ་གསལ།
jo bo chen po smr-i ti dz+nyA na la bstod pa ye shes rab gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
58
547-549
དབྱིངས་ཕྱུགས་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་རོལ།
dbyings phyugs DA ki'i gtso mo ye shes mtsho rgyal la bstod pa dbyangs can dgyes rol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
59
551-554
ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས་སྙན།
kun mkhyen chen po la bstod pa rab dga'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
60
555-556
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེར་བསྟོད་པ་བྱིན་བརླབ་སྤྲིན་ཆེན།
kun mkhyen chos rjer bstod pa byin brlab sprin chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
61
557-558
ཨོཾ་སྭསྟི། ས་གསུམ་འདི་ན་འགྲན་བྲལ་ཐུབ་པའི་དབང་ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་བསྟོད།
oM swasti/ sa gsum 'di na 'gran bral thub pa'i dbang zhes klong chen pa'i bstod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
62
599-561
ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་པོར་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་དབྱངས་སྙན།
kun mkhyen ngag gi dbang por bstod pa dpyid kyi rgyal mo'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
63
563-566
ཀུན་མཁྱེན་ངག་གི་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཆར་སྤྲིན།
kun mkhyen ngag gi dbang po la bstod pa byin rlabs char sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
64
567-569
ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་དབྱངས་སྙན།
shrI he ru ka lha btsun chen po nam mkha' 'jigs med la bstod pa rdo rje sgra ma'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
65
571-573
ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ལ་བསྟོད་པ་ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོའི་གད་རྒྱངས།
he ru ka dpal khrag 'thung nam mkha' 'jigs med la bstod pa khrag 'thung dpa' bo'i gad rgyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
66
575-580
ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་ལ་བསྟོད་པ་མན་དཱ་ར་བའི་དབྱངས་སྙན།
chos rgyal gter bdag gling pa la bstod pa man dA ra ba'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
67
581-582
འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་ཁྱད་འཕགས་བསྟོད་པ།
'jigs med gling pa la khyad 'phags bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
68
583-584
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མར་བསྟོད་པ།
kun mkhyen bla mar bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
69
585-588
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་འཁྲི་ཤིང་།
kun mkhyen bla ma 'gyur med pad+ma rnam rgyal la bstod pa dad pa'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
70
589-592
གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྔགས་པ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ།
gter chen chos kyi rgyal po 'gyur med rdo rje la bsngags pa mu tig phreng ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
71
593-598
བྱམས་ཆེན་རྒྱལ་བ་དངོས་སྣང་སི་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་བསྟོད་པ་ཡོན་ཏན་སྤྲིན་གྱི་བླ་བྲེ།
byams chen rgyal ba dngos snang si tu o rgyan chos kyi rgya mtshor bstod pa yon tan sprin gyi bla bre
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
72
599-600
ངེས་པ་དོན་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཟེ་ཆེན་པའི་གསུང་རབ་ལ་བསྔགས་པ་བུམ་བའི་གླུ་དབྱངས།
nges pa don gyi mkhas pa chen po ze chen pa'i gsung rab la bsngags pa bum ba'i glu dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
73
601-605
སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎྜི་ཏ་ལ་བསྟོད་པ་གཞོན་ནུ་རོལ་དགའི་དབྱངས།
skyabs mgon thams cad mkhyen gzigs kaH thog si tu paN+Di ta la bstod pa gzhon nu rol dga'i dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
74
607-611
ཡོངས་འཛིན་བཀའ་དྲིན་ཅན་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་བཀའ་དྲིན་རྗེས་དྲན་གྱི་མེ་ཏོག་མཆོད་པ།
yongs 'dzin bka' drin can mkhan rin po che kun dpal la bstod pa bka' drin rjes dran gyi me tog mchod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
75
613-616
མཉམ་མེད་ལྷ་གཅིག་དཱི་པཾ་ཀ་ར་ལ་བསྟོད་པ་ཁུ་བྱུག་མགྲིན་པའི་གླུ་དབྱངས།
mnyam med lha gcig dI paM ka ra la bstod pa khu byug mgrin pa'i glu dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
76
617-623
ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ལ་བསྟོད་དབྱངས་ལྷ་ཡི་རོལ་མོ།
lo tsA ba chen po rin chen bzang po la bstod dbyangs lha yi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
77
625-632
མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ལ་བསྟོད་པ་ལྷའི་དབྱངས།
ma hA paN+Di ta nags kyi rin chen la bstod pa lha'i dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
78
633-634
རྭ་ཆེན་ལོ་ཙཱར་ཕྱག་བསྟོད་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པ་ལྷ་ཡི་གཎྜི།
rwa chen lo tsAr phyag bstod bdud sde 'joms pa lha yi gaN+Di
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
79
635-637
རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་ཨུཏྤལ་གཞོན་ནུའི་དོ་ཤལ།
rje thams cad mkhyen pa shar tsong kha pa chen po'i zhabs la bstod pa yid 'phrog ut+pal gzhon nu'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
80
639-641
རྗེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག།
rje bla ma tsong kha pa chen por bstod pa dad pa'i me tog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
81
643-645
དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའི་ཞབས་ལ་བསྟོད་པ་པད་དཀར་བཞད་པའི་དབྱངས་སྙན།
dpal sa skya pa chen po kun dga' snying po'i zhabs la bstod pa pad dkar bzhad pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
82
647-649
རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ།
rnal 'byor gyi dbang phyug dpal sa skya pa chen po kun dga' snying po la bstod pa grub gnyis 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
83
651-656
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་སྐབས་གསུམ་དབང་པོའི་རྒྱུད་མངས།
dpal ldan sa skya paN+Di ta chen po la bstod pa skabs gsum dbang po'i rgyud mangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
84
657-659
འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་བསྟོད་པ་བྱིན་བརླབ་མྱུར་འཇུག།
'jam dbyangs bla mar bstod pa byin brlab myur 'jug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
85
661-667
ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ལ་བསྟོད་པ་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས།
sa skya paN+Di ta la bstod pa me tog phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
86
669-671
འཇམ་པའི་དབྱངས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་ཞབས་ལ་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་པདྨོ་བཞད་པ།
'jam pa'i dbyangs sa skya paN+Di ta'i zhabs la bstod pa dad gsum pad+mo bzhad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
87
673
ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ལ་བསྟོད་པ།
sa skya paN+Di ta la bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
88
675-677
དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ལ་བསྟོད་པ་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས།
dpal ldan sa skya paN+Di ta la bstod pa mu tig phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
89
679-684
ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ལ་བསྟོད་པ་ཀ་མ་ལའི་ཕྲེང་མཛེས།
chos rje thams cad mkhyen pa bu ston rin chen grub la bstod pa ka ma la'i phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
90
685-687
ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམ་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ།
kun mkhyen go ram pa bsod nams seng ge la bstod pa dbyangs kyi 'brug sgra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
91
689-690
མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་བསྟོད་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག།
mkhan chen rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin la bstod pa lha'i me tog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
92
691-692
ཀུན་གཟིགས་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སྦྱོར་དྲུག་ཉེ་བརྒྱུད་བརྙེས་པའི་རྟོགས་བརྗོད་དུམ་བུ།
kun gzigs many+dzu g+ho Shas sbyor drug nye brgyud brnyes pa'i rtogs brjod dum bu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
93
693-699
རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
rigs brgya'i khyab bdag rdo rje 'chang chen po 'jam dbyangs blo gter dbang po la bstod pa bkra shis 'khyil pa'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
94
701-703
རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།
rdo rje 'chang blo gter dbang po la bstod pa byin rlabs mchog stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
95
705
གཙང་སར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེར་བསྟོད་པ་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན།
gtsang sar mchog sprul rin po cher bstod pa lha yi rnga chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
96
707
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས།
dge ba'i bshes gnyen chen po 'jam dbyangs rgyal mtshan la bstod pa thos bsam rab rgyas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
97
709-710
རྗེ་མི་ལ་རས་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པ་རྒྱུད་དོན་རྣམ་ངེས།
rje mi la ras pa chen por bstod pa rgyud don rnam nges
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
98
711-712
རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ།
rje btsun mi la bzhad pa rdo rje la bstod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
99
713
རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་དགྱེས་མཛད་དཔའ་བོའི་གད་རྒྱངས།
rnal 'byor dbang phyug la bstod pa dgyes mdzad dpa' bo'i gad rgyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
100
715-719
རྗེ་བཙུན་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལ་བསྟོད་པ་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོའི་རྦ་རླབས།
rje btsun phag mo gru pa la bstod pa nges don rgya mtsho'i rba rlabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
101
721-722
འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེར་བསྟོད་པ་དད་པའི་གླིང་བུ།
'bri gung skyob pa rin po cher bstod pa dad pa'i gling bu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
102
723-727
ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་རྒྱུད་དབྱངས།
kun mkhyen rgyal ba rang byung rdo rje la bstod pa rdo rje sgra ma'i rgyud dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
103
729-735
འཇམ་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཀརྨ་ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་བསྔགས་པ་དད་གསུམ་ཆུ་གཏེར་འཕྱུར་བའི་སྒྲ་དབྱངས།
'jam mgon thams cad mkhyen gzigs ma hA paN+Di ta karma ngag dbang yon tan rgya mtsho'i zhabs la bsngags pa dad gsum chu gter 'phyur ba'i sgra dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
104
737-739
རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་འདེབས་པ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་གླུ།
rje grub thob chen po la bstod cing gsol 'debs pa DA ki dgyes glu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
105
741-742
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po rjes su dran pa'i glu DA ki dgyes pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
106
743-746
མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་ལ་བསྟོད་པ་བདུད་བཞི་དབྱིངས་གཅོད།
ma gcig lab sgron la bstod pa bdud bzhi dbyings gcod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
107
747-750
རྗེ་བཙུན་གསང་བདག་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་བྷྲ་མའི་དབྱངས་སྙན།
rje btsun gsang bdag tA ra nA tha la bstod pa rdo rje b+h+ra ma'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
108
749-751
གསང་བའི་བདག་པོ་ཏ་ར་ནཱ་ཐ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག།
gsang ba'i bdag po ta ra nA tha la bstod pa dad pa'i me tog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)