གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po rjes su dran pa'i glu DA ki dgyes pa'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-02-KHA-105.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 105, Pages 741-742 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po rjes su dran pa'i glu DA ki dgyes pa'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 741-742. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆུ་ཕག་ཟླ་༤ཚེས་༢༧ལ་ཉམས་བན་མ་བུན་དུ་གྱུར་སྐབས་གང་ཤར་ཐོལ་བྱུང་དུ་བླངས་ཏེ་ཡི་གེར་བྲིས་པའོ།

ces pa'ang chu phag zla 4tshes 27la nyams ban ma bun du gyur skabs gang shar thol byung du blangs te yi ger bris pa'o/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཤྲཱི་ཨ་ལ་ལ་ཧོ། ཨ་ཧོ་ཡེ། བདེ་མཆོག་བདེ་བའི་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བདེ་ཆེན་ཆགས་པ་ཆེན་པོའི་སྐུ། །རྣམ་བཅས་ཐབས་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་རྣམ་མེད་སྟོང་ཉིད་ཕྱག་རྒྱས་འཁྱུད། །ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་གཙོ་རྒྱལ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐ་མལ་བརྟན་དང་གཡོ་བར་མཆོག་གྱུར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ། །འབྱུང་འཇུག་སྲོག་དང་རྩོལ་བ་གཞོམ་མེད་རླུང་སྔགས་ནཱ་དྭར་ཐིམ། །ཀུན་རྟོག་རིག་སྟོང་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་སྦུབས་བཅུད་ཕྱག་རྒྱའི་འཁོར་ལོ་རྫོགས། །བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཅན་རང་ཞལ་འབྲལ་མེད་རྟག་ཏུ་དྲན། །རྩ་གནས་ཐིག་ལེའི་དྭང་མ་མི་ཤིགས་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ། །བ་སྤུ་བྱེ་བ་ས་ཡ་རིག་འཛིན་བླ་མ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས། །ཀུན་བརྟག་འཁྲུལ་པའི་ཞེན་སྣང་སངས་ཤིང་གཞན་དབང་རླུང་སེམས་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་སྦྱོངས། །ཡོངས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་རང་རིག་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་བླ་མར་བཟོ་བཅོས་བྲལ། །འདི་ཉིད་ཉིན་མཚན་འོད་གསལ་ཁ་སྦྱོར་རྣལ་འབྱོར་བར་མེད་རྟག་ཏུ་གོམས་པའི་མཐུས། །ལུས་སྣང་དྭངས་མར་འོད་སྐུར་སྨིན་ཅིང་རིག་པ་སྐུ་གསུམ་རྩོལ་མེད་ངང་གིས་འཆར། །ཐོག་མཐའ་དབུས་བྲལ་ཀུན་ཁྱབ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོའི་གོ་འཕང་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་ཐོབ། །མ་ལུས་འགྲོ་ཀུན་ཕྱམས་གཅིག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་བཟང་བླ་མ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆུ་ཕག་ཟླ་༤ཚེས་༢༧ལ་ཉམས་བན་མ་བུན་དུ་གྱུར་སྐབས་གང་ཤར་ཐོལ་བྱུང་དུ་བླངས་ཏེ་ཡི་གེར་བྲིས་པའོ། ། །།
[edit]

grub pa'i dbang phyug brtson 'grus bzang po rjes su dran pa'i glu DA ki dgyes pa'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs so/____/shrI a la la ho/__a ho ye/__bde mchog bde ba'i gar gyi dbang phyug bde chen chags pa chen po'i sku/____/rnam bcas thabs mchog he ru kaHdpal rnam med stong nyid phyag rgyas 'khyud/____/zung 'jug grub pa'i gtso rgyal 'chi med rdo rje'i bla mar gsol ba 'debs/____/tha mal brtan dang g.yo bar mchog gyur ye shes grub pa'i phyag rgyas btab/____/'byung 'jug srog dang rtsol ba gzhom med rlung sngags nA dwar thim/____/kun rtog rig stong 'od gsal chen po'i sbubs bcud phyag rgya'i 'khor lo rdzogs/____/bde chen ye shes sgyu ma'i sku can rang zhal 'bral med rtag tu dran/____/rtsa gnas thig le'i dwang ma mi shigs dpa' bo DA ki'i grong khyer che/____/ba spu bye ba sa ya rig 'dzin bla ma rgya mtsho'i sprin phung gtibs/____/kun brtag 'khrul pa'i zhen snang sangs shing gzhan dbang rlung sems 'pho ba'i bag chags sbyongs/____/yongs grub chen po'i gnas lugs rang rig 'gyur med rdo rje'i bla mar bzo bcos bral/____/'di nyid nyin mtshan 'od gsal kha sbyor rnal 'byor bar med rtag tu goms pa'i mthus/____/lus snang dwangs mar 'od skur smin cing rig pa sku gsum rtsol med ngang gis 'char/____/thog mtha' dbus bral kun khyab 'khor lo'i mgon po'i go 'phang skad cig nyid la thob/____/ma lus 'gro kun phyams gcig dang po'i sangs rgyas kun bzang bla ma nyid dang dbyer med shog__/ces pa'ang chu phag zla 4tshes 27la nyams ban ma bun du gyur skabs gang shar thol byung du blangs te yi ger bris pa'o/__/____//_

Footnotes

Other Information