JKCL-KABUM-02-KHA-098

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ།
Wylie title rje btsun mi la bzhad pa rdo rje la bstod pa JKCL-KABUM-02-KHA-098.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 98, Pages 711-712 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People མི་ལ་རས་པ་ (mi la ras pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje btsun mi la bzhad pa rdo rje la bstod pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 711-712. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/praise-of-jetsun-milarepa
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དད་ཅིང་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

ces pa'ang chos kyi blo gros pas dad cing gus pa chen pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས། རྟོག་པའི་དྲྭ་བ་ཐམས་ཅད་རབ་སྤངས་པ། །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེ་རླུང་གི་ཤུགས་ཀྱིས་ཉེར་དྲངས་པའི། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་བཞད། །ཉེ་བའི་ཤེད་བུའི་རླུང་དམར་འཁྲུགས་པ་ན། །ཕུང་བྱེད་ལྕགས་ཀྱི་རིལ་བུའི་ཆར་ཕབ་པས། །འདོད་དགུའི་དངོས་པོ་སྟོང་པའི་དབྱིངས་སུ་བསྐྱལ། །མཐུ་ཆེན་དཔའ་བོའི་མཚན་གྱི་གྲགས་པ་འབར། །སྔོན་སྨོན་གསེར་གྱི་སྐུད་པས་སྦྲེལ་བ་ལས། །དགྱེས་མཛད་མར་པའི་མཚན་ཙམ་ཐོས་པའི་མོད། །རབ་དགའི་སིམ་པ་བསྐྱེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་དགྱེས་ཞལ་ཅིར་ཡང་ངོམ། །ལྟར་སྣང་རྣམ་སྨིན་གཟུགས་ཕུང་རབ་གདུལ་ནས། །གསེར་སྦྱང་བཙོ་མ་བཞིན་དུ་དག་པ་ལ། །རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ས་བོན་བཏབ་མ་ཐག །སྲིད་པའི་སྒོ་འཕར་བརྒྱ་ཕྲག་བཅད་པ་དང་། །ཟག་བཅས་འབྱུང་བ་གཏུམ་མོའི་མེ་ཡིས་སྲེག །ཧཾ་ཡིག་རི་བོང་འཛིན་པ་བཞུ་བཏུལ་གྱི། །དྭངས་མའི་སྟོབས་སྨིན་རྩ་རླུང་ཁམས་རྣམས་གྲོལ། །ཚེ་འདིར་མཆོག་དངོས་གྲུབ་པ་ཨེ་མ་ཧོ། །བྱང་ཕྱོགས་བསིལ་ལྡན་མཛེས་རྒྱན་གྲུབ་པའི་ཏོག །སྒྲུབ་བརྒྱུད་རིག་འཛིན་བྱེ་བས་ཞབས་རྟེན་གྱི། །པདྨོ་གཙུག་ཏུ་རླང་ལ་ཁེངས་པ་མེད། །གྲུབ་ཐོབ་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོས་ཁྱོན་ཀུན་བཀང་། །གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དབྱངས་སྙན་པོ། །འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་རྣ་བའི་བདུད་རྩིར་གྱུར། །ཐོས་གྲོལ་གསུང་གི་ཆ་ཙམ་མཇལ་བས་ཀྱང་། །ཉམས་རྟོགས་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཆ་འཕེལ་བའི། །བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་དེང་ནས་བཟུང་། །སྙིང་གི་དབུས་སུ་འབྲལ་བ་མེད་པར་བཞུགས། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དད་ཅིང་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

rje btsun mi la bzhad pa rdo rje la bstod pa bzhugs/__rtog pa'i drwa ba thams cad rab spangs pa/____/mi bskyod rdo rje'i ngo bor byang chub kyang /____/thugs rje rlung gi shugs kyis nyer drangs pa'i/____/rdo rje rgyal mtshan u dum wa ra bzhad/____/nye ba'i shed bu'i rlung dmar 'khrugs pa na/____/phung byed lcags kyi ril bu'i char phab pas/____/'dod dgu'i dngos po stong pa'i dbyings su bskyal/____/mthu chen dpa' bo'i mtshan gyi grags pa 'bar/____/sngon smon gser gyi skud pas sbrel ba las/____/dgyes mdzad mar pa'i mtshan tsam thos pa'i mod/____/rab dga'i sim pa bskyed dang lhan cig tu/____/he ru ka dngos dgyes zhal cir yang ngom/____/ltar snang rnam smin gzugs phung rab gdul nas/____/gser sbyang btso ma bzhin du dag pa la/____/rdo rje bzhi yi sa bon btab ma thag__/srid pa'i sgo 'phar brgya phrag bcad pa dang /____/zag bcas 'byung ba gtum mo'i me yis sreg__/haM yig ri bong 'dzin pa bzhu btul gyi/____/dwangs ma'i stobs smin rtsa rlung khams rnams grol/____/tshe 'dir mchog dngos grub pa e ma ho/____/byang phyogs bsil ldan mdzes rgyan grub pa'i tog__/sgrub brgyud rig 'dzin bye bas zhabs rten gyi/____/pad+mo gtsug tu rlang la khengs pa med/____/grub thob rnal 'byor pho mos khyon kun bkang /____/grags stong rdo rje'i thol glu dbyangs snyan po/____/'gro ba kun gyi rna ba'i bdud rtsir gyur/____/thos grol gsung gi cha tsam mjal bas kyang /____/nyams rtogs dkar po'i chos kyi cha 'phel ba'i/____/bka' drin mtshungs med rje btsun rdo rje 'chang /____/mi la bzhad pa rdo rje deng nas bzung /____/snying gi dbus su 'bral ba med par bzhugs/____/lhan skyes ye shes snang ba rgyas par shog__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas dad cing gus pa chen pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/__//__

Footnotes

Other Information