JKCL-KABUM-02-KHA-080

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག།
Wylie title rje bla ma tsong kha pa chen por bstod pa dad pa'i me tog JKCL-KABUM-02-KHA-080.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 80, Pages 639-641 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཙོང་ཁ་པ་ (tsong kha pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje bla ma tsong kha pa chen por bstod pa dad pa'i me tog. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 639-641. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/tsongkhapa-praise-flower-faith
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་མོ་ཕག་གི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གསུམ་པར་རྗེ་བླ་མའི་སྨན་སྐུ་གྲུ་ཚད་ཞིག་ལ་གཟུངས་འབུལ་བྱས་པའི་འཁྲུལ་རྨིས་བྱུང་བར་བརྟེན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དད་པའི་སོར་རྩེས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

/ces pa'ang sa mo phag gi lo cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba gsum par rje bla ma'i sman sku gru tshad zhig la gzungs 'bul byas pa'i 'khrul rmis byung bar brten chos kyi blo gros pas dad pa'i sor rtses bris pa dge legs su gyur cig__/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྗེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། བསྐལ་མང་གོང་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི། །དཔག་བསམ་སྡོང་པོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས། །སྙིགས་དུས་ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མའི་འགྲོ་སྐྱོབ་ཕྱིར། །ཕན་བདེའི་འབྲས་བུའི་ཁུར་གྱིས་ལྕིད་ལ་འདུད། །རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོ་ཧུབ་ཀྱིས་དྲངས། །མཁྱེན་དང་བརྩེ་བ་ཉི་ཟླའི་རྗེས་འགྲོ་ཞིང་། །བསོད་ནམས་ཕུང་པོའི་གསེར་རི་བརྗིད་ཆགས་པ། །བསིལ་ལྡན་མཛེས་རྒྱན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་འདུད། །དམར་སེར་རལ་གྲི་འཛིན་པ་ཐུགས་ཀར་སྦས། །དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོས་མགྲིན་པར་དམ་དུ་འཁྱུད། །གསང་བའི་བདག་པོས་སྔགས་ཀྱི་གསང་མཛོད་བྱིན། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་རྒྱལ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་དངོས་སུ་བགྲོ་བ་མཛད། །ལག་ན་རྡོ་རྗེས་ཐེ་ཚོམ་འཕྲང་ལས་སྒྲོལ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་རབ་འབྱམས་མངོན་སུམ་གཟིགས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གྲགས་པའི་དཔལ་ལ་འདུད། །ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་ཆེན་ལྷུན་པོ་ལ། །ཏིང་འཛིན་བང་རིམ་བཞི་ཡིས་མངོན་པར་མཛེས། །ཤེས་རབ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གཞལ་མེད་ཁང་། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པོར་འདུད། །རྩོད་དུས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་བ་དན་ཕྱར། །རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཁྱབ་སྙན་པའི་དུང་ཆེན་སྒྲོགས། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རྩེར་བསྒྲེང་བ་ལ། །མཚུངས་ཟླ་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་འདུད། །འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་གསེར་མདོག་འཆང་བས་ཁྱབ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་སྤོབས་པ་ཐོགས་པ་མེད། །རྣམ་མང་ཐོས་ཀྱི་འབྱོར་པ་ལ་འཁུ་བའི། །གཟི་བརྗིད་ཕྲེང་བ་ལྟ་ན་སྡུག་ལ་འདུད། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ཀུན་སྤྱོད་གཙང་ལ་དྭངས། །རྟག་ཆད་ལྟ་བའི་མུན་པ་རིང་དུ་བསལ། །ཟབ་མོ་དབུ་མའི་དེ་ཉིད་སྟོན་མཛད་པ། །དཔལ་ལྡན་ཀླུ་ཡི་དབང་པོར་དངོས་སྣང་འདུད། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསང་རྒྱུད་སྦས་པའི་གཏེར། །ཁ་འབྱེད་ཟབ་དོན་ཐང་མར་བརྡལ་བ་ཡིས། །རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་གཤེགས། །ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཆེན་པོར་འདུད། །དགའ་ལྡན་གནས་སུ་བྱམས་ཆེན་རྒྱལ་བའི་དྲུང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་ཞེས། །རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་ཆོས་སྟོན་མཛད། །ལྷ་མིའི་འདྲེན་མཆོག་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྗེ་བཙུན་མཆོག་གི་ཞབས་པད་གཙུག་ཏུ་བསྙེན། །ཆགས་ཐོགས་བྲལ་བའི་བློ་གྲོས་རྩལ་རབ་རྫོགས། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ས་མོ་ཕག་གི་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གསུམ་པར་རྗེ་བླ་མའི་སྨན་སྐུ་གྲུ་ཚད་ཞིག་ལ་གཟུངས་འབུལ་བྱས་པའི་འཁྲུལ་རྨིས་བྱུང་བར་བརྟེན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དད་པའི་སོར་རྩེས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

rje bla ma tsong kha pa chen por bstod pa dad pa'i me tog ces bya ba/__na mo gu ru many+dzu shrI ye/__bskal mang gong nas byang chub thugs bskyed kyi/____/dpag bsam sdong po rab tu rgyas pa las/____/snyigs dus lnga brgya tha ma'i 'gro skyob phyir/____/phan bde'i 'bras bu'i khur gyis lcid la 'dud/____/rab 'byams shes bya rgya mtsho hub kyis drangs/____/mkhyen dang brtse ba nyi zla'i rjes 'gro zhing /____/bsod nams phung po'i gser ri brjid chags pa/____/bsil ldan mdzes rgyan rgyal ba gnyis par 'dud/____/dmar ser ral gri 'dzin pa thugs kar sbas/____/dbyangs kyi rgyal mos mgrin par dam du 'khyud/____/gsang ba'i bdag pos sngags kyi gsang mdzod byin/____/rje btsun bla ma blo bzang grags pa rgyal/____/'jam pa'i dbyangs dang dngos su bgro ba mdzad/____/lag na rdo rjes the tshom 'phrang las sgrol/____/bde bar gshegs pa rab 'byams mngon sum gzigs/____/thams cad mkhyen pa grags pa'i dpal la 'dud/____/lhag pa'i tshul khrims rin chen lhun po la/____/ting 'dzin bang rim bzhi yis mngon par mdzes/____/shes rab phyogs las rnam rgyal gzhal med khang /____/chos kyi 'khor los bsgyur ba chen por 'dud/____/rtsod dus sangs rgyas bstan pa'i ba dan phyar/____/rgya mtsho'i mthar khyab snyan pa'i dung chen sgrogs/____/bstan pa'i rgyal mtshan srid rtser bsgreng ba la/____/mtshungs zla med pa'i chos kyi rgyal por 'dud/____/'dzam bu'i gling 'dir gser mdog 'chang bas khyab/____/'chad rtsod rtsom pa'i spobs pa thogs pa med/____/rnam mang thos kyi 'byor pa la 'khu ba'i/____/gzi brjid phreng ba lta na sdug la 'dud/____/byang chub sems ldan kun spyod gtsang la dwangs/____/rtag chad lta ba'i mun pa ring du bsal/____/zab mo dbu ma'i de nyid ston mdzad pa/____/dpal ldan klu yi dbang por dngos snang 'dud/____/rdo rje 'chang gi gsang rgyud sbas pa'i gter/____/kha 'byed zab don thang mar brdal ba yis/____/rig 'dzin grub pa'i go 'phang mthon por gshegs/____/khyab bdag rdo rje 'chang dbang chen por 'dud/____/dga' ldan gnas su byams chen rgyal ba'i drung /____/byang chub sems dpa' 'jam dpal snying po zhes/____/rgyal sras rgya mtsho'i dbus na chos ston mdzad/____/lha mi'i 'dren mchog chen po'i zhabs la 'dud/____/deng nas bzung ste tshe rabs thams cad du/____/rje btsun mchog gi zhabs pad gtsug tu bsnyen/____/chags thogs bral ba'i blo gros rtsal rab rdzogs/____/rgyal ba'i bstan la bya ba byed par shog__/ces pa'ang sa mo phag gi lo cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba gsum par rje bla ma'i sman sku gru tshad zhig la gzungs 'bul byas pa'i 'khrul rmis byung bar brten chos kyi blo gros pas dad pa'i sor rtses bris pa dge legs su gyur cig__/__//__

Footnotes

Other Information