sde tshan 1

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྡེ་ཚན་དང་པོ། ཐོག་མར་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ཕྱིར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དད་པའི་མཆིལ་རྣོན་ལ།

In order to engender trust, at the beginning of the collection there is the cycle of biographies of the Lord himself that is like the sharp hook of faith.

5 Texts[edit]

ཀ་
1
1-33
འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད།
'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi rtogs pa brjod pa sgyu ma'i rol rtsed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཀ་
2
35-340
ཁྱབ་བདག་བླ་མ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཆ་ཤས་དད་གསུམ་པད་དཀར་བཞད་པའི་ཉིན་བྱེད།
khyab bdag bla ma 'khor lo'i mgon po pad+ma ye shes rdo rje'i gsang ba'i rnam thar gyi cha shas dad gsum pad dkar bzhad pa'i nyin byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཀ་
3
341-728
རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་དཔལ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ཆ་ཤས་ཙམ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་ཡོངས་འདུའི་དགའ་ཚལ།
rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag rje btsun bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ge dpal bzang po'i rnam thar cha shas tsam brjod pa ngo mtshar yongs 'du'i dga' tshal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཁ་
1
1-210
ཤིང་ལུག་གནས་བསྐོར་འགྲོ་ཚུལ་གྱི་ལམ་ཡིག་ཚེ་ཡི་འཕྲང་སྒྲོལ་ཚེ་རིང་བདེ་ལྡན་བཀོད་པའི་འཇུག་ངོགས།
shing lug gnas bskor 'gro tshul gyi lam yig tshe yi 'phrang sgrol tshe ring bde ldan bkod pa'i 'jug ngogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཁ་
2
211-307
ཁྱབ་བདག་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཤིང་ལུག་ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་ནས་ས་ཕག་དགོངས་པ་མ་རྫོགས་བར་ལོ་ལྔ་ཡི་ཕྱག་སྣོམ་ལི་ཐོ་ཟིན་ཐོ་ལྡན་པ་ལས་ཉིན་ཐོ་ཞལ་བཤུས་པ།
khyab bdag bla ma 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi rab byung bcu drug pa'i shing lug hor zla drug pa'i tshes nyer gcig nas sa phag dgongs pa ma rdzogs bar lo lnga yi phyag snom li tho zin tho ldan pa las nyin tho zhal bshus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)