JKCL-KABUM-02-KHA-108

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གསང་བའི་བདག་པོ་ཏ་ར་ནཱ་ཐ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག།
Wylie title gsang ba'i bdag po ta ra nA tha la bstod pa dad pa'i me tog JKCL-KABUM-02-KHA-108.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 108, Pages 749-751 (Folios 1a1 to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ (tA ra nA tha)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gsang ba'i bdag po ta ra nA tha la bstod pa dad pa'i me tog. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 749-751. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/taranatha-praise-flower-of-faith
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆུ་བྱ་ལོར་རྗེ་བཙུན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་མཇལ་སྐབས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།

ces pa'ang chu bya lor rje btsun gyi gsung rab rnams mjal skabs blo gros rgya mtshos shugs 'byung du gsol ba btab pa'o/

[edit]
གསང་བའི་བདག་པོ་ཏ་ར་ནཱ་ཐ་ལ་བསྟོད་པ་དད་པའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ། བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ལྡན་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དངོས་ཀུན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་སྡོམ་མཛད་པ། །ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོར་བསྟོད། །དག་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་བསམ་ལས་འདས་པ་ཡི། །འགྲོ་མང་རྒྱ་མཚོ་འདྲེན་པ་བྱེད་པའི་མགོན། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གསང་བའི་བདག །བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོར་སྟོན་ལ་འདུད། །སྔོན་སྦྱངས་སྟོབས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཆེན་པོ་ཡི། །ཕྱི་ནང་རིག་པའི་གནས་རྣམས་གཟིགས་པའི་མོད། །ལེགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་མཁྱེན་རབ་ཀྱི། །རྩལ་ཆེན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད། །ཁྱད་པར་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་རྒྱས་དོན། །གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་རང་གི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས། །མ་ནོར་འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་ཚད་ལྡན་གྱི། །དགོངས་དོན་མ་འདྲེས་གསལ་བར་གཟིགས་ལ་འདུད། །ཐུབ་དབང་ཉེ་སྲས་སྒྲོལ་མ་པད་འབྱུང་དང་། །ཌོམྦི་པ་དང་ཙཎྜ་གོ་མི་རྗེ། །དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོ་གྲུབ་བརྒྱ་ཨ་བྷ་ཡ། །རིགས་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་ལ་འདུད། །འཇམ་དཔལ་དམར་ནག་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་དང་། །དུས་འཁོར་གསང་འདུས་ཕག་མོ་ལ་སོགས་ཀྱི། །ཞལ་བསྟན་དབང་བསྐུར་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་རྩལ། །བསམ་ཡས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་འབྱམས་ཀླས་འདུད། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་དང་། །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མས། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་གསང་བའི་མཛོད་བྱིན་པས། །རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་ལ་འདུད། །སྙིགས་མ་ལྔ་ཡི་གདུང་བ་མཐར་གཏུག་པའི། །དུས་འདིར་མཁས་དང་གྲུབ་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གི། རི་བོའི་དབུས་ན་ལྷུན་པོ་ལྟར་འཕགས་པ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཞབས་ལ་འདུད། །གཟུ་བོའི་བློ་ཡིས་ལེགས་པར་བརྟག་པའི་ཚེ། །ངེས་གསང་སྦས་པ་འབྱེད་ལ་རྩོད་དུས་འདིར། །ཁྱོད་འདྲ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་གཞན་མ་མཆིས། །བླ་མ་སྤྱོད་འཆང་དབང་པོར་གུས༴། འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་འཇིག་མེད་འབྱུང་གནས་དང་། །ཁ་བ་ཅན་ན་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོ་གཉིས། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་ལ། །མཛད་པ་རྣམ་ཐར་དབྱེར་མི་ཕྱེད་ལ་འདུད། །རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་མཆོག་གིས། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྡོ་རྗེའི་སར་བསྒྲོད་པས། །རྡོ་རྗེའི་རྒྱལ་ཐབས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བཞི་བརྙེས། །རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་འདུད། །ཐུན་མོང་སྣང་ངོར་མ་འོངས་འཇིག་རྟེན་ཁམས། །འོད་ལྡན་ཞེས་བྱར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ནི། །ནམ་མཁའི་ཐིག་ལེར་མངོན་པར་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །ཐེག་ཆེན་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོའི་བསྐོར་ལ༴། དེ་ལྟར་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །བླ་མ་རྗེ་བཙུན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཡིས། །བདག་རྒྱུད་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ལ་བྱིན་རློབས་ནས། །ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་ཁྱེད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །འདི་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་དང་གཞན་དག་ཏུ། །གང་གསུང་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་སྙིང་ལ་སིམ། །བླ་མས་ལུས་སྟོབས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡི། །རྗེ་བཙུན་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆུ་བྱ་ལོར་རྗེ་བཙུན་གྱི་གསུང་རབ་རྣམས་མཇལ་སྐབས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཤུགས་འབྱུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། ། །།
[edit]

gsang ba'i bdag po ta ra nA tha la bstod pa dad pa'i me tog ces bya ba/__bla ma la phyag 'tshal lo/____/dpal ldan brtan g.yo kun khyab rdo rje sems/____/dngos kun bde ba chen po sdom mdzad pa/____/khyab bdag bla ma ye shes sgyu ma'i sku/____/rje btsun chen po kun dga' snying por bstod/____/dag pa'i sgyu 'phrul bsam las 'das pa yi/____/'gro mang rgya mtsho 'dren pa byed pa'i mgon/____/rgyal sras sems dpa' chen po gsang ba'i bdag__/bla ma rje btsun chen por ston la 'dud/____/sngon sbyangs stobs kyi blo gros chen po yi/____/phyi nang rig pa'i gnas rnams gzigs pa'i mod/____/legs par thugs su chud pa'i mkhyen rab kyi/____/rtsal chen yongs su rdzogs pa khyed la bstod/____/khyad par mdo dang sngags kyi zab rgyas don/____/gzhan dring mi 'jog rang gi rnam dpyod kyis/____/ma nor 'phags bod mkhas grub tshad ldan gyi/____/dgongs don ma 'dres gsal bar gzigs la 'dud/____/thub dbang nye sras sgrol ma pad 'byung dang /____/Dom+bi pa dang tsaN+Da go mi rje/____/dbyangs can lha mo grub brgya a b+ha ya/____/rigs ldan yongs kyi rjes su bzung la 'dud/____/'jam dpal dmar nag rdo rje 'jigs byed dang /____/dus 'khor gsang 'dus phag mo la sogs kyi/____/zhal bstan dbang bskur lung bstan dbugs dbyung rtsal/____/bsam yas ye shes snang ba 'byams klas 'dud/____/rdo rje sems dpa' he ru kaHdpal dang /____/rgyal ba'i yum gyur rdo rje rnal 'byor mas/____/rgyud sde rgya mtsho'i gsang ba'i mdzod byin pas/____/rdo rje chos dang rnam dbyer med la 'dud/____/snyigs ma lnga yi gdung ba mthar gtug pa'i/____/dus 'dir mkhas dang grub pa brgya phrag gi/__ri bo'i dbus na lhun po ltar 'phags pa/____/dpal ldan rdo rje 'chang dbang zhabs la 'dud/____/gzu bo'i blo yis legs par brtag pa'i tshe/____/nges gsang sbas pa 'byed la rtsod dus 'dir/____/khyod 'dra 'jig rten gsum na gzhan ma mchis/____/bla ma spyod 'chang dbang por gus=/__'phags pa'i yul na 'jig med 'byung gnas dang /____/kha ba can na sgrol ba'i mgon po gnyis/____/rgyud sde rgya mtsho'i bka' yi sdud po la/____/mdzad pa rnam thar dbyer mi phyed la 'dud/____/rdo rje'i lus la rdo rje'i lam mchog gis/____/rdo rje theg pa'i rdo rje'i sar bsgrod pas/____/rdo rje'i rgyal thabs rdo rje'i sku bzhi brnyes/____/rdo rje'i bla ma rdo rje sems dpar 'dud/____/thun mong snang ngor ma 'ongs 'jig rten khams/____/'od ldan zhes byar bde bar gshegs pa ni/____/nam mkha'i thig ler mngon par rdzogs sangs rgyas/____/theg chen 'khor tshogs rgya mtsho'i bskor la=/__de ltar bstod cing gsol ba btab pa'i mthus/____/bla ma rje btsun 'khor lo sdom pa yis/____/bdag rgyud dkyil 'khor bzhi la byin rlobs nas/____/he ru kaHdpal khyed dang mtshungs par shog__/'di dang skye ba gzhan dang gzhan dag tu/____/gang gsung gdams pa'i bdud rtsi snying la sim/____/bla mas lus stobs rab tu rgyas pa yi/____/rje btsun bstan la bya ba byed par shog__/ces pa'ang chu bya lor rje btsun gyi gsung rab rnams mjal skabs blo gros rgya mtshos shugs 'byung du gsol ba btab pa'o/__/____//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]