ཨོཾ་སྭསྟི། ས་གསུམ་འདི་ན་འགྲན་བྲལ་ཐུབ་པའི་དབང་ཞེས་ཀློང་ཆེན་པའི་བསྟོད།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title oM swasti/ sa gsum 'di na 'gran bral thub pa'i dbang zhes klong chen pa'i bstod JKCL-KABUM-02-KHA-061.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 61, Pages 557-558 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti sa gsum 'di na 'gran bral thub pa'i dbang zhes klong chen pa'i bstod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 557-558. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

ཅེས་པའང་ཆུ་སྦྲུལ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་ར་བྷ་ཝནྟུ། །

ces pa'ang chu sbrul rgyal zla'i tshes nyi shu la gsol ba btab pa sid+d+hi ra b+ha wan+tu/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། ས་གསུམ་འདི་ན་འགྲན་བྲལ་ཐུབ་པའི་དབང་། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྐང་གཉིས་མཆོག་གྱུར་པ། །རྒྱལ་བ་དམ་པ་དེ་ཡི་གསང་བའི་མཛོད། །བྱང་ཕྱོགས་འདི་ན་སྨྲ་བ་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །ཀུན་མཁྱེན་མཚན་གྱི་ག་བུར་འཐུལ་བ་ཡི། །མང་དུ་གྲགས་ཀྱང་དོན་ལ་སྟོན་པ་ཡི། །རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ནི། །གསེར་རིའི་དབུས་ན་དཔལ་གྱི་ལྷུན་པོ་བཞིན། །ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་ཁོང་དུ་ཆུད། །ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་འབྱེད་ལ་མཁས། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཀློང་ཆེན་པ། །ཁྱོད་འདྲ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ན་གཞན་མ་མཆིས། །གདོད་ནས་མངོན་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་མི་ཡི་ཟོལ། །ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཟླ་མེད་པ། །གསང་བདག་དགའ་རབ་དཔའ་བོ་དངོས་སྣང་བ། །དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཡེ་ཤེས་ཉིན་མོར་བྱེད། །ཁྱོད་གསུང་པདྨོའི་སྦྲང་རྩི་མངར་པོ་ཡི། །བློ་གྲོས་ཆེ་རྣམས་ལུས་སྟོབས་རབ་ཏུ་རྒྱས། །ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མར་མཁྱེན་བློ་མཆོག་གྱུར་འགའ། །ཁྱོད་ཀྱི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་མཐུ་ལས་བྱུང་། །མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་འཁྱོགས་པོའི་ལམ་ལ་རྒྱུགས། །ཁྱོད་ཀྱི་བདེན་གཉིས་གནམ་ཐིག་དྲང་པོར་བཏབ། །གྲུབ་མཐའི་འདོད་གཞུང་མ་འདྲེས་མ་སྙོགས་པ། །ཀུན་མཁྱེན་ཀུན་ལ་དགའ་བའི་མིག་ཅིག་པུ། །མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་རྩེ་མོའི་ཏོག །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་སྣང་བ་ཡི། །སྲིད་གསུམ་གཏི་མུག་མུན་པ་སེལ་མཛད་པ། །ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན་པོ་བླ་མར་འདུད། །དེང་ནས་ཚེ་རབ་ཕྲེང་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཁྱེད་ཞལ་མཇལ་ཞིང་གསང་གསུམ་བྱིན་བརླབས་ཞུགས། །རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་རྟོགས། །འགྲོ་རྣམས་ཀུན་མཁྱེན་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆུ་སྦྲུལ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་ར་བྷ་ཝནྟུ། ། །།
[edit]

oM swasti/__sa gsum 'di na 'gran bral thub pa'i dbang /____/thams cad mkhyen pa rkang gnyis mchog gyur pa/____/rgyal ba dam pa de yi gsang ba'i mdzod/____/byang phyogs 'di na smra ba kun mkhyen rje/____/kun mkhyen mtshan gyi ga bur 'thul ba yi/____/mang du grags kyang don la ston pa yi/____/rgyal ba gnyis pa dri med 'od zer ni/____/gser ri'i dbus na dpal gyi lhun po bzhin/____/thub pa'i gsung rab rgya mtsho khong du chud/____/phyi nang grub mtha' rnam par 'byed la mkhas/____/yongs rdzogs bstan pa'i nyi ma klong chen pa/____/khyod 'dra 'jig rten khams na gzhan ma mchis/____/gdod nas mngon byang chub kyang mi yi zol/____/theg mchog bstan pa'i shing rta zla med pa/____/gsang bdag dga' rab dpa' bo dngos snang ba/____/dri med 'od zer ye shes nyin mor byed/____/khyod gsung pad+mo'i sbrang rtsi mngar po yi/____/blo gros che rnams lus stobs rab tu rgyas/____/lnga brgya'i tha mar mkhyen blo mchog gyur 'ga'/____/khyod kyi legs par bshad pa'i mthu las byung /____/mkhas pa phal cher 'khyogs po'i lam la rgyugs/____/khyod kyi bden gnyis gnam thig drang por btab/____/grub mtha'i 'dod gzhung ma 'dres ma snyogs pa/____/kun mkhyen kun la dga' ba'i mig cig pu/____/mthar thug theg pa kun gyi rtse mo'i tog__/'od gsal rdo rje nor bu'i snang ba yi/____/srid gsum gti mug mun pa sel mdzad pa/____/kun bzang gdod ma'i mgon po bla mar 'dud/____/deng nas tshe rab phreng ba thams cad du/____/khyed zhal mjal zhing gsang gsum byin brlabs zhugs/____/rgyal dang de sras dgongs pa ji bzhin rtogs/____/'gro rnams kun mkhyen go 'phang mchog thob shog__/ces pa'ang chu sbrul rgyal zla'i tshes nyi shu la gsol ba btab pa sid+d+hi ra b+ha wan+tu/__/____//__

Footnotes

Other Information