རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rdo rje 'chang blo gter dbang po la bstod pa byin rlabs mchog stsol JKCL-KABUM-02-KHA-094.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 94, Pages 701-703 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ ('jam dbyangs blo gter dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rdo rje 'chang blo gter dbang po la bstod pa byin rlabs mchog stsol. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 701-703. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/praise-of-loter-wangpo
Colophon

།ཅེས་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོར་བསྟོད་པ་འདིའང་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རང་གཟུགས་གཙང་གསར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཚོགས་འདོན་བྱ་རྒྱུར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ་མགོན་པོ་གང་དེའི་བཀའ་འབངས་ཐ་ཆུང་རྨོངས་རྟུལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་འདིར་འབྲེལ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

ces khyab bdag 'khor lo'i mgon por bstod pa 'di'ang dmigs pa med pa'i thugs rje chen po'i rang gzugs gtsang gsar mchog sprul rin po ches tshogs 'don bya rgyur bris shig ces bka' stsal spyi bor mchod de mgon po gang de'i bka' 'bangs tha chung rmongs rtul 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa 'dir 'brel rnams kyi rgyud la ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་མི་ཡི་གཟུགས་འཛིན་པ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་སྤྲོ་བསྡུའི་བྱེད་པོ་མཆོག །དཔལ་ལྡན་བརྟན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་གསང་བའི་བདག །སྙིང་དབུས་པད་དཀར་བཞད་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་འདུད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་འཛིན་དབང་པོ་ནི། །ལག་ན་རྡོ་རྗེ་མ་རུངས་བདུད་དགྲའི་གཤེད། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཆེན་དང་། །དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །གཞོན་ནུ་ཉིད་ནས་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་སད། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཕ་མཐར་སོན་པ་ཡི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དངོས་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་རྒྱས། །ཏིང་འཛིན་ཡལ་གར་ཤེས་རབ་འབྲས་བུས་ལྕིད། །བསླབ་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །མཁྱེན་པས་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །བརྩེ་བས་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །ནུས་པས་བདུད་སྡེའི་དཔུང་ཚོགས་ཕྱེ་མར་འཐག །རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །འཆད་མཁས་བློ་ལྡན་བྱེ་བའི་ཡིད་དབང་འཕྲོག །རྩོད་པས་ལོག་སྨྲའི་རོ་འཛིན་དྲུང་ནས་གཅོད། །རྩོམ་པས་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་མོར་བྱེད་མཁས་པ། །བྱང་ཕྱོགས་ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟླ་མེད་པས། །སྤོང་དང་ཀློག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་མཐར་བརྡལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་མཆོག་བཞེངས་པ་སོགས། །རྒྱལ་སྲས་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །སྙིགས་དུས་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཉམས་དམས་པར། །ཐུགས་བསྐྱེད་རྡོ་རྗེའི་རི་བོ་ལྟར་བརྟན་པས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་མཛོད། །སྡུད་པོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་བིཪྺ་པའི། །སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་གསལ་མཛད་ཅིང་། །ས་གསུམ་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །དྲན་པས་གདུང་སེལ་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་པ་བཞིར། །ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་འགྲོས་བཞི་ཐིམ་པ་ལས། །སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཧེ་བཛྲ། །འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བར་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །གསང་བ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོར་བསྟོད་པ་འདིའང་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རང་གཟུགས་གཙང་གསར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་ཚོགས་འདོན་བྱ་རྒྱུར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོར་མཆོད་དེ་མགོན་པོ་གང་དེའི་བཀའ་འབངས་ཐ་ཆུང་རྨོངས་རྟུལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་འདིར་འབྲེལ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

rdo rje 'chang blo gter dbang po la bstod pa byin rlabs mchog stsol zhes bya ba bzhugs so/____/oM swasti/__rdo rje 'chang dbang mi yi gzugs 'dzin pa/____/dkyil 'khor rgya mtsho spro bsdu'i byed po mchog__/dpal ldan brtan g.yo kun khyab gsang ba'i bdag__/snying dbus pad dkar bzhad pa'i ze'u 'brur 'dud/____/sangs rgyas kun gyi gsang 'dzin dbang po ni/____/lag na rdo rje ma rungs bdud dgra'i gshed/____/mthu stobs nus pa rgya mtsho'i gter chen dang /____/dbyer med dpal ldan bla ma'i zhabs la 'dud/____/gzhon nu nyid nas rigs kyi nus pa sad/____/byang chub spyod pa yongs su dag pa dang /____/thos bsam sgom pa'i pha mthar son pa yi/____/thams cad mkhyen dngos bla ma'i zhabs la 'dud/____/lhag pa'i tshul khrims gser gyi sa gzhi la/____/byang chub sems kyi dpag bsam ljon pa rgyas/____/ting 'dzin yal gar shes rab 'bras bus lcid/____/bslab gsum dbang phyug chen po'i zhabs la 'dud/____/mkhyen pas shes bya'i chos kun thugs su chud/____/brtse bas 'gro ba rnams la rtag tu gzigs/____/nus pas bdud sde'i dpung tshogs phye mar 'thag__/rigs gsum gcig bsdus bla ma'i zhabs la 'dud/____/'chad mkhas blo ldan bye ba'i yid dbang 'phrog__/rtsod pas log smra'i ro 'dzin drung nas gcod/____/rtsom pas thub bstan nyin mor byed mkhas pa/____/byang phyogs thub dbang gnyis pa'i zhabs la 'dud/____/bstan dang 'gro la thugs bskyed zla med pas/____/spong dang klog pa'i phrin las mkha' mthar brdal/____/sku gsung thugs kyi rten mchog bzhengs pa sogs/____/rgyal sras khyu mchog chen po'i zhabs la 'dud/____/snyigs dus bstan pa rin chen nyams dmas par/____/thugs bskyed rdo rje'i ri bo ltar brtan pas/____/rdo rje 'chang gi gsang ba sngags kyi mdzod/____/sdud po rdo rje 'dzin pa'i zhabs la 'dud/____/rnal 'byor dbang phyug rje btsun biR+Wa pa'i/____/snyan brgyud bstan pa rin chen gsal mdzad cing /____/sa gsum 'gran zla bral ba'i chos kyi rje/____/dran pas gdung sel bla ma'i zhabs la 'dud/____/rdo rje'i sku yi dkyil 'khor rnam pa bzhir/____/zab don bdud rtsi'i 'gros bzhi thim pa las/____/sku bzhi'i dbang phyug dpal ldan he badz+ra/____/'jam dbyangs blo gter dbang po'i zhabs la 'dud/____/de ltar bstod cing gsol ba btab pa'i mthus/____/skye dang skye bar bla mas rjes bzung ste/____/rim gnyis lam gyi bgrod pa mthar phyin nas/____/gsang ba gsum dang dbyer med 'gyur bar shog__/ces khyab bdag 'khor lo'i mgon por bstod pa 'di'ang dmigs pa med pa'i thugs rje chen po'i rang gzugs gtsang gsar mchog sprul rin po ches tshogs 'don bya rgyur bris shig ces bka' stsal spyi bor mchod de mgon po gang de'i bka' 'bangs tha chung rmongs rtul 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa 'dir 'brel rnams kyi rgyud la ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/__//__

Footnotes

Other Information