JKCL-KABUM-02-KHA-086

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་པའི་དབྱངས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་ཞབས་ལ་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་པདྨོ་བཞད་པ།
Wylie title 'jam pa'i dbyangs sa skya paN+Di ta'i zhabs la bstod pa dad gsum pad+mo bzhad pa JKCL-KABUM-02-KHA-086.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 86, Pages 669-671 (Folios 1a1 to 2a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ (sa skya paN+Di ta)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam pa'i dbyangs sa skya paN+Di ta'i zhabs la bstod pa dad gsum pad+mo bzhad pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 669-671. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མི་ཕྱེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ལྕགས་རྟ་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་༣ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། ཤུ་བྷཾ། མངྒ་ལཾ། །

/ces pa'ang chos kyi blo gros pas mi phyed gdung shugs drag pos lcags rta snron zla'i tshes 3la gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__shu b+haM/__mang+ga laM/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇམ་པའི་དབྱངས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་ཞབས་ལ་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་པདྨོ་བཞད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོཿགུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཨ་ནནྜ་དྷྭ་ཛ་ཡེ། འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེས་ལྷ་ཡི་རིགས་ལ་གཟིགས། །ལོག་སྨྲ་མུ་སྟེགས་ཚོགས་ལ་འཕེན་པ་ཡི། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ཀུན་དགའི་རྒྱལ་མཚན་ནི། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །མ་འབད་པར་ཡང་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོ་ཆུབ། །གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གྱུར། །སྐྱེས་རབས་ཕྲེང་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ནི། །བསྟེན་པའི་འཁོར་ལོས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཛད། །འཕགས་ཡུལ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་གཉིས་དང་། །འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་མཆོག་ཆེ་རྣམས་ཀྱི། །མཁྱེན་པའི་དཔལ་དང་ཐ་དད་རྡུལ་ཙམ་ཡང་། །བསྟོད་འདོད་དབང་གི་སྒྲོ་བཏགས་ཙམ་མིན་པར། །ཐ་དད་མེད་པའི་ངེས་པ་མཆོག་ཏུ་བརྟན། །སྒྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་གྲངས་གནས་ཚིག་རྒྱན་དང་། །འདུལ་མདོ་མངོན་པ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་སོགས། །མ་ལུས་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང་། །ཇི་བཞིན་རྟོགས་ཤིང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་ལ། །འཁྲུལ་པ་ཕྲ་མོའི་ཤས་ཙམ་ཡོད་རེ་ཀན། །གངས་རིའི་ཁྲོད་འདིར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རུ། །གྲགས་པའི་བ་དན་བཟུང་བ་མང་ལགས་ཀྱང་། །ངེས་པར་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་མཁས་རྣམས་ཀྱི། །འདར་བཅས་མགོ་བོས་ཞབས་རྟེན་པདྨར་འདུད། །གསུང་གི་ཟེགས་མས་བློ་ལྡན་ཡིད་རབ་འཕྲོགས། །ཁྱོད་གསུང་ལྷ་ཡི་བདུད་རྩི་ལྟ་བུར་གྱུར། །སྔོན་ཆད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདི་རུ། །མ་བྱུང་ཕྱིས་ཀྱང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཞེས། །འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་མགྲིན་གཅིག་ཏུ། །བསྔགས་པའི་ཨུཏྤལ་དོ་ཤལ་ཉིན་བཞིན་འབུལ། །ལྟ་བ་ངན་སྨྲ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི། །ཁེངས་པའི་མུ་སྟེགས་འཕྲོག་བྱེད་གཞོན་ནུའི་ཚོགས། །ཝ་སྐྱེས་བཞིན་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །བྱང་ཕྱོགས་སྨྲ་བའི་སེངྒེའི་སྡེར་མོས་བཅོམ། །ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་ཞིག །གངས་རིས་ལྗོངས་འདིར་ངེས་པར་བྱུང་ཞེས་སྒྲོགས། །རིས་མེད་ཐུབ་བསྟན་འཛིན་པའི་མཁས་པ་ནི། །གཟུར་གནས་ཀུན་ཀྱང་ཁྱོད་རྗེས་མ་སློབ་མེད། །དེ་ཕྱིར་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོགས་ས་སྐྱ་པ། །སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ་འདུས་པའི་སྐུ། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གསུང་གི་རྡོ་རྗེའི་མཛོད། །རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བའི་མཛོད་འཛིན་པ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཁྱེན། །བདག་ཅག་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཕྱག་གིས་མ་གཏོངས་ཤིག །ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་སྙིང་ལ་ཁྱབ་པར་མཛོད། །མགོན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་དཔེའི་སྐུ་མཆོག་ནི། །མངོན་སུམ་མིག་གི་བདུད་རྩིར་བསྟན་དུ་གསོལ། །གསུངས་དབྱངས་གདམས་པའི་ཆོས་ཆར་དབབ་ཏུ་གསོལ། །ཐུགས་གསང་དཔལ་གྱི་བེའུ་བསྟིམ་དུ་གསོལ། །བདག་གི་སྙིང་དབུས་འོད་ལྔའི་གུར་ཁང་དུ། །འབྲལ་མེད་བཞུགས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །མགོན་པོ་ཁྱེད་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པར་ཤོག །ཁྱེད་ཀྱི་དགོངས་པ་བདག་གི་སྒྲུབ་པར་ཤོག །ཁྱོད་གསུང་ཇི་བཞིན་གཞན་ལ་སྟོན་པ་དང་། །ཀུན་དགའི་རིང་ལུགས་ཉིན་བཞིན་གསལ་བ་དང་། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྒྲེངས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མི་ཕྱེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ལྕགས་རྟ་སྣྲོན་ཟླའི་ཚེས་༣ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། ཤུ་བྷཾ། མངྒ་ལཾ། ། །།
[edit]

'jam pa'i dbyangs sa skya paN+Di ta'i zhabs la bstod pa dad gsum pad+mo bzhad pa zhes bya ba bzhugs so/____/na moHgu ru many+dzu g+ho Sha a nan+Da d+h+wa dza ye/__'jam pa'i rdo rjes lha yi rigs la gzigs/____/log smra mu stegs tshogs la 'phen pa yi/____/dpal ldan sa skya kun dga'i rgyal mtshan ni/____/lha dang bcas pa'i srid zhi'i gtsug gi rgyan/____/ma 'bad par yang shes bya rgya mtsho chub/____/gzhon nu'i dus nas thams cad mkhyen par gyur/____/skyes rabs phreng ba nyi shu rtsa lnga ni/____/bsten pa'i 'khor los dge ba'i bshes gnyen mdzad/____/'phags yul shing rta chen po rnam gnyis dang /____/'dzam gling mdzes pa'i rgyan mchog che rnams kyi/____/mkhyen pa'i dpal dang tha dad rdul tsam yang /____/bstod 'dod dbang gi sgro btags tsam min par/____/tha dad med pa'i nges pa mchog tu brtan/____/sgra tshad bzo gso grangs gnas tshig rgyan dang /____/'dul mdo mngon pa rdo rje theg pa sogs/____/ma lus khyod kyi thugs su chud pa dang /____/ji bzhin rtogs shing 'chad rtsod rtsom pa la/____/'khrul pa phra mo'i shas tsam yod re kan/____/gangs ri'i khrod 'dir thams cad mkhyen pa ru/____/grags pa'i ba dan bzung ba mang lags kyang /____/nges par mkhas pa'i 'byung gnas mkhas rnams kyi/____/'dar bcas mgo bos zhabs rten pad+mar 'dud/____/gsung gi zegs mas blo ldan yid rab 'phrogs/____/khyod gsung lha yi bdud rtsi lta bur gyur/____/sngon chad kha ba can gyi ljongs 'di ru/____/ma byung phyis kyang 'byung bar mi 'gyur zhes/____/'phags bod mkhas grub rnams kyi mgrin gcig tu/____/bsngags pa'i ut+pal do shal nyin bzhin 'bul/____/lta ba ngan smra mngon pa'i nga rgyal gyi/____/khengs pa'i mu stegs 'phrog byed gzhon nu'i tshogs/____/wa skyes bzhin du 'jam dbyangs chos kyi rje/____/byang phyogs smra ba'i seng+ge'i sder mos bcom/____/thub pa'i bstan la thub dbang gnyis pa zhig__/gangs ris ljongs 'dir nges par byung zhes sgrogs/____/ris med thub bstan 'dzin pa'i mkhas pa ni/____/gzur gnas kun kyang khyod rjes ma slob med/____/de phyir 'jam dpal rdo rje chos kyi rje/____/dran pas srid zhi'i 'jigs 'phrogs sa skya pa/____/skyabs gnas dkon mchog rgya mtsho 'dus pa'i sku/____/ngag gi dbang phyug gsung gi rdo rje'i mdzod/____/rgyal kun thugs kyi gsang ba'i mdzod 'dzin pa/____/'jam dbyangs bla ma kun dga' rgyal mtshan mkhyen/____/bdag cag deng nas byang chub ma thob bar/____/'jam dbyangs bla ma'i phyag gis ma gtongs shig__/thugs rje'i 'od zer snying la khyab par mdzod/____/mgon po khyed kyi mtshan dpe'i sku mchog ni/____/mngon sum mig gi bdud rtsir bstan du gsol/____/gsungs dbyangs gdams pa'i chos char dbab tu gsol/____/thugs gsang dpal gyi be'u bstim du gsol/____/bdag gi snying dbus 'od lnga'i gur khang du/____/'bral med bzhugs nas byin gyis brlab tu gsol/____/mgon po khyed dang rnam dbyer med par shog__/khyed kyi dgongs pa bdag gi sgrub par shog__/khyod gsung ji bzhin gzhan la ston pa dang /____/kun dga'i ring lugs nyin bzhin gsal ba dang /____/bstan pa'i rgyal mtshan phyogs brgyar sgrengs gyur cig__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas mi phyed gdung shugs drag pos lcags rta snron zla'i tshes 3la gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__shu b+haM/__mang+ga laM/__/____//_

Footnotes

Other Information