JKCL-KABUM-02-KHA-096

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས།
Wylie title dge ba'i bshes gnyen chen po 'jam dbyangs rgyal mtshan la bstod pa thos bsam rab rgyas JKCL-KABUM-02-KHA-096.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 96, Pages 707 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People སྒ་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ (sga bla ma 'jam dbyangs rgyal mtshan)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dge ba'i bshes gnyen chen po 'jam dbyangs rgyal mtshan la bstod pa thos bsam rab rgyas. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 707. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/praise-of-jamyang-gyaltsen
Colophon

།ཅེས་པའང་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །

ces pa'ang rje bla ma nyid kyi zhal slob rnams kyi gsung bskul ngor chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/

[edit]
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལ་བསྟོད་པ་ཐོས་བསམ་རབ་རྒྱས་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི། འཇམ྄༵་དབྱང྄༵ས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་ལས། །མདོ་སྔགས་ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་ལྷུག་པར་འཇོ། །ཀུན་དགའི་བསྟན་པའི་རྒྱལ྄༵་མཚན྄༵་རྩེར་བཀོད་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཞན་ཕན་བྱམ྄༵ས་པའ྄ི༵་དཔལ྄༵་དང་ལྡན྄༵་པའི་མཆོག །ཤེས྄༵་རབ྄༵་གསུམ་གྱིས་ཆོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འབྱེད། །ཡང་དག་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ཁང་བཟང་དུ། །རྟེན་བཅས་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །བདག་སོགས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ། །རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བགྲོད་པར་མཐར་ཕྱིན་ནས། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རྗེ་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། ། །།
[edit]

dge ba'i bshes gnyen chen po 'jam dbyangs rgyal mtshan la bstod pa thos bsam rab rgyas bzhugs so/____/oM swa sti/__'jama?~X dbyanga?~Xs bla ma'i byin rlabs sprin phung las/____/mdo sngags nor bu'i gru char lhug par 'jo/____/kun dga'i bstan pa'i rgyala?~X mtshana?~X rtser bkod pa/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/____/gzhan phan byama?~Xs pa'i?~X dpala?~X dang ldana?~X pa'i mchog__/shesa?~X raba?~X gsum gyis chos tshul rnam par 'byed/____/yang dag lta sgom spyod pa'i khang bzang du/____/rten bcas bshes gnyen chen por gsol ba 'debs/____/bdag sogs tshul khrims rnam par dag pa dang /____/nges 'byung byang chub sems gnyis rgyud la skye/____/rim gnyis lam gyi bgrod par mthar phyin nas/____/chos kyi rgyal po'i go 'phang thob par shog__/ces pa'ang rje bla ma nyid kyi zhal slob rnams kyi gsung bskul ngor chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__/____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]