སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུན་དགའི་དབྱངས་སྙན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title slob dpon zla ba grags pa la bstod pa kun dga'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-02-KHA-055.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 55, Pages 537-539 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཟླ་བ་གྲགས་པ་ (Candrakīrti)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. slob dpon zla ba grags pa la bstod pa kun dga'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 537-539. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/candrakirti-praise
Colophon

།ཅེས་པའང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འདིའི་ལུགས་སྲོལ་ལ་དད་བའི་སྣང་བ་ཐོབ་པ་གཙུག་ལག་ལུང་རིག་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེང་གེས་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས་པའོ། །

ces pa'ang slob dpon chen po 'di'i lugs srol la dad ba'i snang ba thob pa gtsug lag lung rig nyi ma smra ba'i seng ges rdo rje gling du bris pa'o/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་བསྟོད་པ་ཀུན་དགའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། བླ་མ་མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཉིས་འཛིན་ལྟ་བའི་མུན་པ་དྲུང་ནས་ཕྱུངས། །གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཇི་བཞིན་གཟིགས་མངའ་བས། །ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་མཁྱེན། །མགོན་པོ་བཅོམ་ལྡན་མཁྱེན་གཏེར་དེ་ལ་འདུད། །ཐུབ་པའི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་ཆུ་ཀླུང་དག །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་རོ་གཅིག་འབབ་པ་ལྟར། །ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཞེས། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གཤེགས་ཤུལ་དེ་ལ་འདུད། །གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡི་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་བློས། །དྲངས་པའི་རྣམ་བཞག་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཡང་། །ཀུན་གྱི་དབུས་ན་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་ལྟར། །མངོན་པར་མཐོ་བ་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་དབང་རྒྱལ། །དེ་སྲོལ་འཛིན་པ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་ནི། །ཐལ་རང་གཉིས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལས། །ལྷ་ཡི་བདུད་རྩི་ལྟ་བུ་ཐལ་འགྱུར་ཞེས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཆེན་པོར་བསྔགས། །སངས་རྒྱས་བསྐྱང་གིས་ལེགས་པར་མཁྱེན་མཐོང་ནས། །འཕགས་པའི་ས་བརྙེས་འཇམ་དཔལ་སྤྲུལ་པ་ནི། །ཟླ་བ་གྲགས་པའི་བློ་གྲོས་འོད་དཀར་གྱིས། །ཟབ་དོན་ཀུ་མུཏ་ཡོངས་སུ་འབྱེད་ལ་འདུད། །སྒྲོ་དང་སྐུར་བའི་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་ཞིང་། །རྟག་ཆད་མཐའ་སྤངས་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད། །རྒྱ་ཆེར་སྟོན་ལ་ངེས་ཤེས་ཟླ་མེད་པ། །བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སློབ་དཔོན་ཙནྡྲའི་ཞབས་ཀྱང་ཁེངས་པ་བསྙིལ། །རང་མཐུ་ཟད་ནས་སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ལ། །བརྡ་སྤྲོད་གྲོགས་སུ་སྦྲན་ཞུས་དེ་ལྟ་བུའི། །འཛམ་གླིང་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་གྱུར་ལ་འདུད། །སྣང་སྲིད་ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་སྒྱུ་མར་སྟོན། །རི་མོར་བྲིས་པའི་བ་ལས་འོ་མ་འཇོས། །སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་བརྡ་ཡིས་དངོས་ཞེན་བཟློག །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །བསྟན་ལ་སྡང་བའི་དུ་རུ་ཀའི་དམག་ཚོགས། །སྟོབས་ལྡན་རྡོ་ཡི་གཉིས་འཐུང་ལ་ཞོན་ནས། །ཕྱིར་བཟློག་མཛད་ཚེ་རང་གཞན་གནོད་འཚེ་བྲལ། །ངོ་མཚར་བྱམས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོན་ལ་འདུད། །གང་དང་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་གཉིས་སུ་མེད། །ཤེས་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་ཡངས་པོར་བགྲོད་པ་ཡི། །བློ་གྲོས་ཆགས་ཐོགས་སྤངས་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་མཐར་ཐུག་བར། །ཐེག་མཆོག་དབུ་མའི་གཞུང་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །ཚུལ་བཞིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས་ལྟ་ངན་གྱི། །མུ་སྟེགས་བྲག་རི་རྩད་ནས་འཇོམས་གྱུར་ཅིག །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་མཁྱེན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན། །སྙིང་རྗེའི་བདག་པོས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་སྟེར། །གསང་བདག་དཔའ་བོས་རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་ནས། །རིགས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །ཅེས་པའང་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འདིའི་ལུགས་སྲོལ་ལ་དད་བའི་སྣང་བ་ཐོབ་པ་གཙུག་ལག་ལུང་རིག་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེང་གེས་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས་པའོ། ། །།
[edit]

slob dpon zla ba grags pa la bstod pa kun dga'i dbyangs snyan zhes bya ba bzhugs/__bla ma mgon po 'jam dpal dbyangs la phyag 'tshal lo/____/gnyis 'dzin lta ba'i mun pa drung nas phyungs/____/gnyis med ye shes ji bzhin gzigs mnga' bas/____/shes bya'i chos kun skad cig nyid la mkhyen/____/mgon po bcom ldan mkhyen gter de la 'dud/____/thub pa'i chos tshul mtha' yas chu klung dag__/rgya mtsho chen por ro gcig 'bab pa ltar/____/nges don mthar thug dbu ma chen po zhes/____/dus gsum rgyal ba'i gshegs shul de la 'dud/____/grub pa'i mtha' yi rnam par dpyad pa'i blos/____/drangs pa'i rnam bzhag shin tu rgya che yang /____/kun gyi dbus na ri rgyal lhun po ltar/____/mngon par mtho ba dpal ldan klu dbang rgyal/____/de srol 'dzin pa nyi zla lta bu ni/____/thal rang gnyis zhes yongs su grags pa las/____/lha yi bdud rtsi lta bu thal 'gyur zhes/____/phyogs las rnam par rgyal ba chen por bsngags/____/sangs rgyas bskyang gis legs par mkhyen mthong nas/____/'phags pa'i sa brnyes 'jam dpal sprul pa ni/____/zla ba grags pa'i blo gros 'od dkar gyis/____/zab don ku muta yongs su 'byed la 'dud/____/sgro dang skur ba'i phyogs su ma lhung zhing /____/rtag chad mtha' spangs zab mo stong pa nyid/____/rgya cher ston la nges shes zla med pa/____/blo gros spobs pa'i gter chen khyod la 'dud/____/slob dpon tsan+d+ra'i zhabs kyang khengs pa bsnyil/____/rang mthu zad nas snying rje'i dbang phyug la/____/brda sprod grogs su sbran zhus de lta bu'i/____/'dzam gling mkhas pa'i gtsug rgyan gyur la 'dud/____/snang srid chos kun bden med sgyu mar ston/____/ri mor bris pa'i ba las 'o ma 'jos/____/stong dang rten 'byung brda yis dngos zhen bzlog__/rnal 'byor dbang phyug chen po'i zhabs la 'dud/____/bstan la sdang ba'i du ru ka'i dmag tshogs/____/stobs ldan rdo yi gnyis 'thung la zhon nas/____/phyir bzlog mdzad tshe rang gzhan gnod 'tshe bral/____/ngo mtshar byams pa'i cho 'phrul ston la 'dud/____/gang dang 'jam dpal rdo rje gnyis su med/____/shes bya'i mkha' dbyings yangs por bgrod pa yi/____/blo gros chags thogs spangs pa'i thams cad mkhyen/____/dpal ldan zla ba grags pa'i zhabs la 'dud/____/deng bzung byang chub snying po'i mthar thug bar/____/theg mchog dbu ma'i gzhung dang mi 'bral zhing /____/tshul bzhin rgyud la skyes nas lta ngan gyi/____/mu stegs brag ri rtsad nas 'joms gyur cig__/'jam dpal dpa' bos mkhyen pa'i dngos grub sbyin/____/snying rje'i bdag pos byang sems bdud rtsi ster/____/gsang bdag dpa' bos rdo rje'i dbang bskur nas/____/rigs gsum rgyal ba'i phrin las yongs rdzogs shog__/ces pa'ang slob dpon chen po 'di'i lugs srol la dad ba'i snang ba thob pa gtsug lag lung rig nyi ma smra ba'i seng ges rdo rje gling du bris pa'o/__/____//__

Footnotes

Other Information