JKCL-KABUM-02-KHA-053

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་བསྟོད་ཤིས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས།
Wylie title mtsho skyes rdo rjer bstod shis me tog phreng mdzes JKCL-KABUM-02-KHA-053.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 53, Pages 531-532 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mtsho skyes rdo rjer bstod shis me tog phreng mdzes. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 531-532. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity gu ru mtsho skyes rdo rje

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་བསྟོད་ཤིས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་མཛེས་བཞུགས། རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེ་སིནྡྷཱུ་ཝ་རའི་ཕྲེང་། །དྭངས་བསིལ་དཀར་པོའི་ཆུ་གཏེར་ལྷུང་པ་ལས། །ངོ་མཚར་མཚན་དཔེའི་ཟླ་ཞུན་ཕུང་པོ་ལ། །དབང་པོའི་ཚོན་གྱིས་མཛེས་པར་མདངས་འདྲའི་སྐུ། །མཁྱེན་གཉིས་སྤྱན་གྱི་ཟེའུ་འབྲུ་བུང་བ་ལྟར། །རབ་གནག་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ས་ལེར་གསལ། །སྐུ་གཅིག་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་ལས་ཀྱང་། །ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་གདུལ་བྱ་འདུལ་བྱེད་སྣང་། །གསུང་གཅིག་དབྱངས་ནི་བརྗོད་པ་དང་བྲལ་ཡང་། །དབྱངས་ཀྱི་ང་རོས་སྲིད་ཞི་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རྣ་བར་སྙན་ཅིང་འཇེབས། །ཉོན་མོངས་མེ་བསིལ་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས། །ཟབ་ཐུགས་རྒྱ་མཚོའི་མཇིང་ཀློང་ལྟར་ཟབ་ཅིང་། །རྣམ་པ་ཀུན་མཆོག་ཀླུ་དབང་རོལ་པའི་གནས། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་པའི། །རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་ཤིན་ཏུ་བརྟག་དཀའི་གནས། །གངས་ཆེན་མཚོ་འདྲའི་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཡི། །ཡོན་ཏན་མཐའ་ཀླས་བརྗོད་པར་སུ་ཡིས་ནུས། །འཕགས་ཆེན་ལྗགས་ཀྱང་ངལ་བ་ལྷུར་བླངས་ན། །བདག་འདྲས་བརྗོད་པའི་དཀའ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། །འོན་ཀྱང་དད་གསུམ་རྡུལ་དམར་བཞད་པའི་ཚེ། །བྱུང་བའི་ཚིག་གི་ཟེ་ཕྲེང་འདི་འབུལ་བས། །སྐྱེ་ཀུན་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བས་རྗེས་བཟུང་ནས། །འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་འགྲུབ་པར་སྨོན། ། །།
[edit]

mtsho skyes rdo rjer bstod shis me tog phreng mdzes bzhugs/__rgyal kun thugs rje sin+d+hU wa ra'i phreng /____/dwangs bsil dkar po'i chu gter lhung pa las/____/ngo mtshar mtshan dpe'i zla zhun phung po la/____/dbang po'i tshon gyis mdzes par mdangs 'dra'i sku/____/mkhyen gnyis spyan gyi ze'u 'bru bung ba ltar/____/rab gnag phyogs bcu'i zhing khams sa ler gsal/____/sku gcig ba spu'i khung bu re las kyang /____/zhing gi rdul snyed gdul bya 'dul byed snang /____/gsung gcig dbyangs ni brjod pa dang bral yang /____/dbyangs kyi nga ros srid zhi kun tu khyab/____/yid can rgya mtsho'i rna bar snyan cing 'jebs/____/nyon mongs me bsil chos kyi char chen 'bebs/____/zab thugs rgya mtsho'i mjing klong ltar zab cing /____/rnam pa kun mchog klu dbang rol pa'i gnas/____/shes dang shes bya thams cad ro gcig pa'i/____/rdo rje'i gsang ba shin tu brtag dka'i gnas/____/gangs chen mtsho 'dra'i rgyal ba'i dbang po yi/____/yon tan mtha' klas brjod par su yis nus/____/'phags chen ljags kyang ngal ba lhur blangs na/____/bdag 'dras brjod pa'i dka' bas ci zhig bya/____/'on kyang dad gsum rdul dmar bzhad pa'i tshe/____/byung ba'i tshig gi ze phreng 'di 'bul bas/____/skye kun mtsho skyes rgyal bas rjes bzung nas/____/'chi med sku gsum go 'phang 'grub par smon/__/____//_

Footnotes

Other Information