JKCL-KABUM-02-KHA-068

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མར་བསྟོད་པ།
Wylie title kun mkhyen bla mar bstod pa JKCL-KABUM-02-KHA-068.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 68, Pages 583-584 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ (Dodrupchen, 3rd)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kun mkhyen bla mar bstod pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 583-584. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་པའང་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་རསྟུ།

/ces pa'ang rtse gcig gus pas gsol ba btab pa sarba ar+tha sid+d+hi rastu/

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མར་བསྟོད་པ། སྲིད་ཞིའི་རྒྱལ་ཐབས་གནོན་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིར། །ཞབས་མཐིལ་པདྨ་དཀར་པོ་ལེགས་བཀོད་དེ། །གསང་གསུམ་ནོར་བུའི་ལྷུན་པོ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཕྲིན་ལས་ཟེར་བརྒྱས་ས་གསུམ་དགའ་བར་བྱེད། །ཀུན་རྨོང་ནགས་ཚལ་འཐིབ་པོ་བསྲེག་བྱེད་ཅིང་། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་རྣོན་པོ་ཡིས། །སྲིད་དང་ཞི་བ་ཕྱོགས་གཅིག་ཐལ་བར་གཏོར། །རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་འབར་བའི་སྐུ། །ཆོས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ནམ་མཁའི་སྤུན་ཟླར་ཆས། །དངོས་ཀུན་ལ་ཞུགས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དང་། །ཐུགས་རྗེས་ཉི་མ་སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ལ་སྙོམ། །དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་རིགས་རྣམས་འདུས་པའི་བདག །འཆད་པ་ལྷ་ཡི་རྔ་ཆེན་སྒྲོགས་པའི་ཚེ། །སེམས་མེད་པ་ཡང་དགའ་བར་སྙོམས་བྱེད་ན། །བློ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཅིས་མ་གྱུར། །ཉོན་མོང་གདུང་བ་སེལ་བའི་ཆོས་མཆོག་སྨན། །རྩོད་པ་རྡོ་རྗེའི་ཐོག་ཆར་རྩེ་བརྒྱ་པས། །ལོག་རྟོག་ལྷ་མིན་བྲག་རི་འཇོམས་བྱེད་ཅིང་། །བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རྩེའི་དབྱིངས་སུ་སྒྲེངས། །བཅོམ་ལྡན་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་སྲས་གཅིག་པུ། །དོན་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འཇོམས་བསྟན་བཅོས་ཀྱི། །ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིའི་རྦ་རླབས་སྟོང་འཕྱུར་བས། །བརྩེ་ཆེན་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་གཏེར་ཆེན་འདི། །མི་མཛད་བསྟན་པའི་བཙས་སུ་ཀུན་ལ་སྣང་། །ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གི་སྣང་བ་ཆ་ཤས་རེས། །སྐལ་བཟང་བློ་གྲོས་པདྨོ་ཕྱོགས་བརྒྱར་འབྱེད། །དབང་པོ་ཞི་བ་དུལ་བ་ཉེར་ཞིར་ཕྱུག །བསླབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་མཛོད་དུ་བསྐྲུན། །ངེས་པའི་དོན་དུ་རྒྱལ་ཀུན་གསུང་རབ་གཏེར། །སྨྲ་བའི་སེངྒེ་མི་ཡི་ཤ་ཚུགས་ཅན། །འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་གྲགས་འབར་བ། །ཛམ་གླིང་མཁས་གྲུབ་བྱེ་བའི་དབུས་ན་མཛེས། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་ཐོན། །རིག་པའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་གཅིག་པུ། །མཁྱེན་བརྩེའི་དཔལ་དང་དབྱེར་མེད་བླ་མ་རྗེའི། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་བདག་ཀྱང་སྐྱོངས། །དད་དང་མོས་གུས་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་སིམ་པ་ཡི། །འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་རསྟུ། །
[edit]

kun mkhyen bla mar bstod pa/__srid zhi'i rgyal thabs gnon byed chos kyi khrir/____/zhabs mthil pad+ma dkar po legs bkod de/____/gsang gsum nor bu'i lhun po chen po yi/____/phrin las zer brgyas sa gsum dga' bar byed/____/kun rmong nags tshal 'thib po bsreg byed cing /____/mkhyen rab ye shes me lce rnon po yis/____/srid dang zhi ba phyogs gcig thal bar gtor/____/rdo rje'i ye shes rab tu 'bar ba'i sku/____/chos kun la khyab nam mkha'i spun zlar chas/____/dngos kun la zhugs 'byung ba chen po dang /____/thugs rjes nyi ma skye 'gro yongs la snyom/____/dus gsum kun mkhyen rigs rnams 'dus pa'i bdag__/'chad pa lha yi rnga chen sgrogs pa'i tshe/____/sems med pa yang dga' bar snyoms byed na/____/blo ldan yid kyi bdud rtsi cis ma gyur/____/nyon mong gdung ba sel ba'i chos mchog sman/____/rtsod pa rdo rje'i thog char rtse brgya pas/____/log rtog lha min brag ri 'joms byed cing /____/bstan pa'i rgyal mtshan srid rtse'i dbyings su sgrengs/____/bcom ldan nyi ma'i gnyen gyi sras gcig pu/____/don ldan sdug bsngal kun 'joms bstan bcos kyi/____/legs bshad bdud rtsi'i rba rlabs stong 'phyur bas/____/brtse chen gzhan phan mtha' yas gter chen 'di/____/mi mdzad bstan pa'i btsas su kun la snang /____/khyod kyi gsung gi snang ba cha shas res/____/skal bzang blo gros pad+mo phyogs brgyar 'byed/____/dbang po zhi ba dul ba nyer zhir phyug__/bslab gsum yon tan nor bu'i mdzod du bskrun/____/nges pa'i don du rgyal kun gsung rab gter/____/smra ba'i seng+ge mi yi sha tshugs can/____/'jigs med bstan pa'i nyi ma grags 'bar ba/____/dzam gling mkhas grub bye ba'i dbus na mdzes/____/'jam dbyangs bla ma'i thugs kyi klong nas thon/____/rig pa'i thig le chen po khyod gcig pu/____/mkhyen brtse'i dpal dang dbyer med bla ma rje'i/____/byang chub bar du mi 'bral bdag kyang skyongs/____/dad dang mos gus dam tshig rnam par dag__/bla ma'i byin rlabs snying la sim pa yi/____/'od gsal chen po'i rtsal chen rdzogs pa dang /____/ye shes rdo rjer mngon par byang chub shog__/ces pa'ang rtse gcig gus pas gsol ba btab pa sarba ar+tha sid+d+hi rastu/____/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]