ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ལ་བསྟོད་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sa skya paN+Di ta la bstod pa JKCL-KABUM-02-KHA-087.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 87, Pages 673 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ (sa skya paN+Di ta)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sa skya paN+Di ta la bstod pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 673. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/sakya-pandita-praise
Colophon

།ཅེས་པའང་གཞོན་ནུ་དྷརྨ་མ་ཏིས་དད་མོས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་ཝ་ཏུ། མངྒ་ལཾ།

ces pa'ang gzhon nu d+harma ma tis dad mos drag pos gsol ba btab pa sid+d+hi b+ha wa tu/__mang+ga laM/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས། ཨོཾ་སྭསྟི། སྒྲིབ་གཉིས་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་དཔལ། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དཔལ་གྱི་འབྱུང་གནས་ཀུན་གྱི་དཔལ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་ཕྱག་བགྱིའོ། །ཀུན་དགའི་འོད་ཟེར་ལྟ་ན་སྡུག །ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་མངོན་པར་མཐོ། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་དཔལ་མངའ་བ། །བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཇམ་དབྱངས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་དཀར་གྱི། །བདུད་རྩིའི་ཟིལ་མངར་འཇོ་བ་ལས། །བློ་གྲོས་ཀུ་མུཏ་འདབས་བརྒྱ་བཞད། །གེ་སར་ཟེའུ་འབྲུའི་དབུས་ན་རོལ། །གསང་གསུམ་འོད་བརྒྱའི་སྣང་བ་ཆེས། །གཏི་མུག་སྙིང་ལ་གབ་པ་སེལ། །བདག་མེད་རྟོགས་པའི་མཚོན་རྣོན་པོས། །བདག་ལྟའི་དྲྭ་བ་དྲལ་དུ་གསོལ། །རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་སྟེ། །རྣམ་དཔྱོད་བརྩོན་པས་ཧུབ་ཀྱིས་དྲངས། །ཡང་དག་ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་དོན། །མ་ནོར་ཇི་བཞིན་རྟོགས་གྱུར་ཅིག །སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གིས་མི་གཏོང་བར། །སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ཀུན་སྐྱོབས་ཤོག །ཅེས་པའང་གཞོན་ནུ་དྷརྨ་མ་ཏིས་དད་མོས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་ཝ་ཏུ། མངྒ་ལཾ། །
[edit]

sa skya paN+Di ta la bstod pa bzhugs/__oM swasti/__sgrib gnyis ma lus 'joms pa'i dpal/____/don gnyis lhun grub 'jam pa'i dbyangs/____/dpal gyi 'byung gnas kun gyi dpal/____/'jam dbyangs bla mar phyag bgyi'o/____/kun dga'i 'od zer lta na sdug__/thub bstan rgyal mtshan mngon par mtho/____/mkhyen brtse'i ye shes dpal mnga' ba/____/bzang po'i zhabs la phyag 'tshal lo/____/'jam dbyangs thugs rje'i 'od dkar gyi/____/bdud rtsi'i zil mngar 'jo ba las/____/blo gros ku muta 'dabs brgya bzhad/____/ge sar ze'u 'bru'i dbus na rol/____/gsang gsum 'od brgya'i snang ba ches/____/gti mug snying la gab pa sel/____/bdag med rtogs pa'i mtshon rnon pos/____/bdag lta'i drwa ba dral du gsol/____/rgyal ba'i gsung rab rgya mtsho ste/____/rnam dpyod brtson pas hub kyis drangs/____/yang dag nges don snying po'i don/____/ma nor ji bzhin rtogs gyur cig__/skye ba'i phreng ba thams cad du/____/'jam dbyangs bla mas rjes bzung nas/____/thugs rje'i phyag gis mi gtong bar/____/srid zhi'i rgud pa kun skyobs shog__/ces pa'ang gzhon nu d+harma ma tis dad mos drag pos gsol ba btab pa sid+d+hi b+ha wa tu/__mang+ga laM/____/

Footnotes

Other Information