JKCL-KABUM-02-KHA-097

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་མི་ལ་རས་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པ་རྒྱུད་དོན་རྣམ་ངེས།
Wylie title rje mi la ras pa chen por bstod pa rgyud don rnam nges JKCL-KABUM-02-KHA-097.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 97, Pages 709-710 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People མི་ལ་རས་པ་ (mi la ras pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje mi la ras pa chen por bstod pa rgyud don rnam nges. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 709-710. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/praise-of-milarepa
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་ཕག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། །

ces pa'ang me phag cho 'phrul zla ba'i dus kyi mchod par gsol ba btab pa'o/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྗེ་མི་ལ་རས་པ་ཆེན་པོར་བསྟོད་པ་རྒྱུད་དོན་རྣམ་ངེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་མི་ཡི་གཟུགས། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་པའི་གཙོ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མི་ལ་རྗེ། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་རྒྱན་དུ་བཞུགས། །འཕོ་བཅས་རླུང་རྣམས་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ། །འཁོར་ལོ་བཞི་ཡི་མདུད་པ་གྲོལ། །མ་ལ་ནཱ་དང་ར་ས་དག །མི་ཤིགས་དབུ་མར་བཅིངས་ལ་འདུད། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བའི་རྒྱུན། །ཡེ་ཤེས་རྩ་ཡི་ཁྱོན་གང་བས། །རྡུལ་བྲལ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྐུ། །ཕྱག་རྒྱ་རྒྱ་ཆེན་གྲུབ་ལ་འདུད། །ཇི་སྙེད་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་རྣམས། །མི་རྟོག་སྒྲ་གཅན་གྱིས་ཟོས་པས། །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་དབྱིངས་སུ་སྡོམ། །དཔལ་ལྡན་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོར་འདུད། །ཟག་མེད་བདེ་བའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཆང་གི་གཟིས། །བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའི་ཤུགས་འཆང་བ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་འདུད། །ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཅུ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། །དབང་བཅུ་མངའ་བ་ཆེན་པོ་ཡི། །སྒྲིབ་གསུམ་སྤངས་པ་ཁྱོད་ལ་འདུད། །སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད། །དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་བདག་པོ་ནི། །དཔལ་ལྡན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་དེ་ལ་འདུད། །སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཐོས་པ་དགའ་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་། །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་མེ་ཕག་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པར་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། ། །།
[edit]

rje mi la ras pa chen por bstod pa rgyud don rnam nges zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru/__'khor lo sdom pa mi yi gzugs/____/rnal 'byor dbang phyug grub pa'i gtso/____/he ru ka dpal mi la rje/____/bde chen 'khor lo'i rgyan du bzhugs/____/'pho bcas rlung rnams d+hU tir thim/____/'khor lo bzhi yi mdud pa grol/____/ma la nA dang ra sa dag__/mi shigs dbu mar bcings la 'dud/____/mchog tu mi 'gyur bde ba'i rgyun/____/ye shes rtsa yi khyon gang bas/____/rdul bral rnam par dag pa'i sku/____/phyag rgya rgya chen grub la 'dud/____/ji snyed kun tu rtog pa rnams/____/mi rtog sgra gcan gyis zos pas/____/'khor 'das chos kun dbyings su sdom/____/dpal ldan bde mchog 'khor lor 'dud/____/zag med bde ba'i lang tsho rgyas/____/lhan skyes ye shes chang gi gzis/____/brtul zhugs grub pa'i shugs 'chang ba/____/rnal 'byor dbang phyug chen por 'dud/____/sa bcu lam lnga yongs su rdzogs/____/pha rol phyin bcu mthar phyin cing /____/dbang bcu mnga' ba chen po yi/____/sgrib gsum spangs pa khyod la 'dud/____/sku bzhi ye shes lnga'i bdag nyid/____/dkyil 'khor rab 'byams bdag po ni/____/dpal ldan bzhad pa rdo rje ste/____/sangs rgyas kun bdag de la 'dud/____/skye dang tshe rabs thams cad du/____/thos pa dga' dang mi 'bral zhing /____/mi bskyod rdo rjes rjes bzung ste/____/don gnyis mtha' ru phyin par shog__/ces pa'ang me phag cho 'phrul zla ba'i dus kyi mchod par gsol ba btab pa'o/__/____//_

Footnotes

Other Information