JKCL-KABUM-02-KHA-048

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལ་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་ཕོ་ཉ།
Wylie title o rgyan sangs rgyas gnyis pa la bstod pa dad gsum sprin dkar 'dzum pa'i pho nya JKCL-KABUM-02-KHA-048.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 48, Pages 505-507 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. o rgyan sangs rgyas gnyis pa la bstod pa dad gsum sprin dkar 'dzum pa'i pho nya. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 505-507. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity pad+ma 'byung gnas
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་སྟག་ཟླ་༨ཚེས་༡༨གཟའ་མཆོག་པ་ཝ་སངས་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ལྷ་མོ་ནམ་གྲུ་ལ་རྩེན་པའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བཛྲ་པ་ཎིའི་ཐུན་བར་ལ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །

ces pa'ang me stag zla 8tshes 18gza' mchog pa wa sangs rgyu skar gyi lha mo nam gru la rtsen pa'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs par gsol ba 'debs pa 'di yang 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos badz+ra pa Ni'i thun bar la bris pa dge legs mchog tu gyur cig__/sarba mang+ga laM/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ལ་བསྟོད་པ་དད་གསུམ་སྤྲིན་དཀར་འཛུམ་པའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿངོ་བོ་ཀ་དག་སྟོང་ཆེན་སྤྲོས་དང་བྲལ། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལྷུན་འབྱམས་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ། །རང་རིག་ངོ་བོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྟོད་པར་བགྱི། །བཅུ་དྲུག་བྱེ་བའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་པ། །རབ་དཀར་ཟླ་བ་གསར་པའི་ལང་ཚོ་ལ། །རྗེས་ཆགས་དབང་གི་འོད་དམར་གྱིས་འཁྱུད་པ། །པདྨ་ལས་གྲོལ་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་ནི་འགྱུར་བ་མེད། །མི་ཤིགས་ཚེ་དབང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །རིགས་ཀྱི་རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་བསྟོད། །འགགས་མེད་གསུང་ནི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །སྙན་བརྗིད་ལྷ་ཡི་རོལ་མོ་འབུམ་གྱིས་ཀྱང་། །ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་གཞལ་མིན་མཐའ་ཀླས་པ། །རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་རང་སྒྲ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །དབྱངས་གཅིག་བརྗོད་མེད་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་བློ་དང་འཚམས་པར་སྟོན། །དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་པདྨ་སཾ་བྷར་བསྟོད། །ཐུགས་ནི་མཁའ་དང་རྒྱ་མཚོ་ནོར་བུ་བཞིན། །ངོ་བོ་འགྱུར་མེད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དགོངས་པར་རོ་གཅིག་པས། །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་བསྟོད། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ཟང་མཐའ་མེད་པའི་དབྱིངས། །དབྱིངས་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་འབྱམས་འཕྲོ། །འཕྲོ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་པ། །ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་བསྟོད། །ཡོན་ཏན་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་མི་ཕྱེད་ཅིང་། །སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་དང་རོ་སྙོམས་པ། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །བློ་འདས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ངོ་བོར་བསྟོད། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྣམས། །གཅིག་བསྡུས་དེ་ཡི་བྱེད་པོར་མངའ་དབང་རྫོགས། །གདུལ་དཀའ་འདུལ་མཛད་ཕྲིན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཨོ་རྒྱན་མ་ཧཱ་གུ་རུ་གུས་པས་བསྟོད། །འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བོད་ཁམས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས། །ཁྱད་པར་བདག་གི་སྐྱབས་གཅིག་པདྨ་འབྱུང་། །ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས་སུ་གསོལ། །འབྲལ་མེད་སྙིང་གི་དབུས་སུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །ཟབ་དོན་ཉི་མ་བརྒྱ་ཕྲག་སྙིང་ལ་འཆར། །མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བ་གུ་རུ་ཉིད་དང་མཉམ། །སྟོབས་དཔལ་འཆོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་ཆེན་པོ་དང་། །དབྱེར་མེད་གསང་གསུམ་བདག་གིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །དེ་ལྟར་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །སྔ་འགྱུར་སྙིང་པོའི་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་འཕེལ། །བོད་ཁམས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ནས། །དོན་གཉིས་དགའ་སྟོན་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་མེ་སྟག་ཟླ་༨ཚེས་༡༨གཟའ་མཆོག་པ་ཝ་སངས་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ལྷ་མོ་ནམ་གྲུ་ལ་རྩེན་པའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བཛྲ་པ་ཎིའི་ཐུན་བར་ལ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། ། །།
[edit]

o rgyan sangs rgyas gnyis pa la bstod pa dad gsum sprin dkar 'dzum pa'i pho nya zhes bya ba bzhugs so/____/oM AHhU~M hrIHngo bo ka dag stong chen spros dang bral/____/rang bzhin 'od gsal lhun 'byams mtsho skyes rje/____/rang rig ngo bo pad+ma 'byung gnas la/____/sgo gsum gus pa'i dbyangs kyis bstod par bgyi/____/bcu drug bye ba'i cha shas yongs rdzogs pa/____/rab dkar zla ba gsar pa'i lang tsho la/____/rjes chags dbang gi 'od dmar gyis 'khyud pa/____/pad+ma las grol bla ma'i zhabs la 'dud/____/rdo rje lta bu'i sku ni 'gyur ba med/____/mi shigs tshe dbang lhun gyis grub pa yi/____/rigs kyi rig 'dzin yongs kyi 'khor los bsgyur/____/rgyal kun spyi gzugs mtsho skyes rdo rjer bstod/____/'gags med gsung ni zhing khams kun tu khyab/____/snyan brjid lha yi rol mo 'bum gyis kyang /____/cha shas tsam yang gzhal min mtha' klas pa/____/rdo rje nA da'i rang sgra khyod la bstod/____/dbyangs gcig brjod med brjod pa kun gyi gzhi/____/mtha' yas 'gro ba'i blo dang 'tshams par ston/____/dgongs pa lung ston sangs rgyas kun gyi gsung /____/gsung gi rdo rje pad+ma saM b+har bstod/____/thugs ni mkha' dang rgya mtsho nor bu bzhin/____/ngo bo 'gyur med rnam pa thams cad pa/____/de bzhin gshegs pa'i dgongs par ro gcig pas/____/zab zhi spros bral 'od gsal chen por bstod/____/mkhyen brtse'i ye shes zang mtha' med pa'i dbyings/____/dbyings las ye shes snang ba rab 'byams 'phro/____/'phro yang chos kyi dbyings las ma g.yos pa/____/thugs kyi rdo rje pad+ma 'byung gnas bstod/____/yon tan rgyal ba kun dang mi phyed cing /____/sangs rgyas rgya mtsho rnams dang ro snyoms pa/____/zhing khams rgya mtsho dus gsum kun tu khyab/____/blo 'das bsam mi khyab pa'i ngo bor bstod/____/rgyal dang rgyal ba'i sras kyi phrin las rnams/____/gcig bsdus de yi byed por mnga' dbang rdzogs/____/gdul dka' 'dul mdzad phrin las khyad par 'phags/____/o rgyan ma hA gu ru gus pas bstod/____/'dzam gling spyi dang bod khams 'gro ba'i skyabs/____/khyad par bdag gi skyabs gcig pad+ma 'byung /____/thugs rjes bdag la brtse bas dgongs su gsol/____/'bral med snying gi dbus su bzhugs nas kyang /____/zab don nyi ma brgya phrag snying la 'char/____/mkhyen nus brtse ba gu ru nyid dang mnyam/____/stobs dpal 'chol ba'i khro rgyal chen po dang /____/dbyer med gsang gsum bdag gis 'grub par shog__/de ltar bstod cing gsol ba btab pa'i mthus/____/snga 'gyur snying po'i bstan dang bstan 'dzin 'phel/____/bod khams dus kyi rgud pa kun zhi nas/____/don gnyis dga' ston mchog tu rgyas par shog__/ces pa'ang me stag zla 8tshes 18gza' mchog pa wa sangs rgyu skar gyi lha mo nam gru la rtsen pa'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs par gsol ba 'debs pa 'di yang 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos badz+ra pa Ni'i thun bar la bris pa dge legs mchog tu gyur cig__/sarba mang+ga laM/__/____//_

Footnotes

Other Information