JKCL-KABUM-02-KHA-072

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ངེས་པ་དོན་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཟེ་ཆེན་པའི་གསུང་རབ་ལ་བསྔགས་པ་བུམ་བའི་གླུ་དབྱངས།
Wylie title nges pa don gyi mkhas pa chen po ze chen pa'i gsung rab la bsngags pa bum ba'i glu dbyangs JKCL-KABUM-02-KHA-072.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 72, Pages 599-600 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. nges pa don gyi mkhas pa chen po ze chen pa'i gsung rab la bsngags pa bum ba'i glu dbyangs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 599-600. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
[edit]
ངེས་པ་དོན་གྱི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་ཟེ་ཆེན་པའི་གསུང་རབ་ལ་བསྔགས་པ་བུམ་བའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་མི་ཡི་གར་སྒྱུར་དྲི་མེད་པདྨ་རྒྱས་པའི་སྤྱན། །ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག་ཐབས་མཁས་སྤྱོད་པའི་འཛིན་སྟབས་ཀྱིས། །ལེགས་པར་བཟུངས་ནས་དམ་ཆོས་ནོར་བུའི་མཛོད་ཀྱི་སྒོ་འཕར་འབྱེད་པ་ན། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་གྲམ་བུ་ཕྱོགས་འདིར་བརྡལ་བས་མཛེས་པར་བྱས། །ཀྱེ་མ་གངས་རིའི་ལྗོངས་འདི་ན། །མཁས་པའི་སྙན་པ་ཆེས་གྲགས་ཀྱང་། །ཀུན་ལས་འཕགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ནི། །ཁྱོད་གསུང་ཁོ་ན་མ་ལགས་སམ། །འཇིག་རྟེན་མགོན་བྱེད་ཚངས་པའི་དབང་། །ཤེས་བྱའི་གནས་རྣམས་རབ་བཀྲ་ཞིང་། །འཇིག་རྟེན་ཕན་བདེ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས། །མཐོ་རིས་དཔལ་རྣམས་རྒྱས་པར་བྱེད། །ཡོན་ཏན་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཙོ། །མཁས་པ་མཁས་པས་ཕྱག་བྱས་ཤིང་། །གྲུབ་པ་གྲུབ་པའི་དབུས་ན་མཐོ། །བཟང་པོ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་འཆང་ཁྱོད། །ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་ཟེར་བརྒྱས། །གླིང་བཞིའི་མུན་པ་ཀུན་སེལ་ཞིང་། །ཁྱེད་གསུང་ལེགས་བཤད་འོད་ཟེར་གྱིས། །འགྲོ་བའི་བློ་གྲོས་མུན་པ་སེལ། །ཚ་ཟེར་ཅན་ནི་རེ་ཞིག་གི། མུན་པ་སེལ་ཡང་ཕྱི་ཕྱིར་འཕེལ། །ཁྱོད་གསུང་སྣང་བས་བློ་ཡི་མུན། །མཐའ་དག་དྲུང་ནས་འཇོམས་པས་འཕགས། །ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་ནི། །སྐྱེ་རྒུ་དགའ་བར་བྱེད་པའི་གསོས། །སྲིད་པའི་ཚ་གདུང་བཅོམ་མ་ཡིན། །ཚ་བས་ཉེན་ལ་བསིལ་བའི་སྨན། །གང་གི་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩི་ནི། །ལྷ་དང་བཅས་པའི་དགའ་སྟོན་ཆེ། །ཉོན་མོངས་རིམས་རྣམས་འཇོམས་བྱེད་ཅིང་། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། །རང་བཟོས་སྟོབས་ཤུགས་རྒྱས་མིན་ཞིང་། །བྲག་ཅའི་སྒྲ་བཞིན་ཟློས་པའང་མིན། །གནད་རྣམས་ཉམ་པར་གྱུར་མིན་པའི། །ཚིག་སྦྱོར་སྡེབས་ལེགས་དོན་གྱིས་ལྕི། །དེ་འདྲའི་ལེགས་གསུང་ཁོ་ན་སྟེ། །ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན་གཏེར་ལྷ་དེ་ལས། །འཕྲོག་པ་མིན་ནམ་གང་ཅིའང་རུང་། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་མཚུངས་པར་སྔགས། །དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་སྔགས་པ་ཡི། །དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་རྒྱུད་མངས་འདི། །དད་གསུམ་སོར་རྩེས་བསྒྲེངས་པ་ལས། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་འགྲུབ་པར་ཤོག ། །།
[edit]

nges pa don gyi mkhas pa chen po ze chen pa'i gsung rab la bsngags pa bum ba'i glu dbyangs zhes bya ba bzhugs/__rdo rje 'chang dbang mi yi gar sgyur dri med pad+ma rgyas pa'i spyan/____/shes rab rin chen gser gyi lde mig thabs mkhas spyod pa'i 'dzin stabs kyis/____/legs par bzungs nas dam chos nor bu'i mdzod kyi sgo 'phar 'byed pa na/____/sngon med legs bshad nor bu'i gram bu phyogs 'dir brdal bas mdzes par byas/____/kye ma gangs ri'i ljongs 'di na/____/mkhas pa'i snyan pa ches grags kyang /____/kun las 'phags pa'i bstan bcos ni/____/khyod gsung kho na ma lags sam/____/'jig rten mgon byed tshangs pa'i dbang /____/shes bya'i gnas rnams rab bkra zhing /____/'jig rten phan bde nye bar bsgrubs/____/mtho ris dpal rnams rgyas par byed/____/yon tan yon tan kun gyi gtso/____/mkhas pa mkhas pas phyag byas shing /____/grub pa grub pa'i dbus na mtho/____/bzang po bzang po'i spyod 'chang khyod/____/nyi ma'i dkyil 'khor 'od zer brgyas/____/gling bzhi'i mun pa kun sel zhing /____/khyed gsung legs bshad 'od zer gyis/____/'gro ba'i blo gros mun pa sel/____/tsha zer can ni re zhig gi/__mun pa sel yang phyi phyir 'phel/____/khyod gsung snang bas blo yi mun/____/mtha' dag drung nas 'joms pas 'phags/____/zla shel bdud rtsi'i nying khu ni/____/skye rgu dga' bar byed pa'i gsos/____/srid pa'i tsha gdung bcom ma yin/____/tsha bas nyen la bsil ba'i sman/____/gang gi legs bshad bdud rtsi ni/____/lha dang bcas pa'i dga' ston che/____/nyon mongs rims rnams 'joms byed cing /____/thams cad mkhyen pa'i lang tsho rgyas/____/rang bzos stobs shugs rgyas min zhing /____/brag ca'i sgra bzhin zlos pa'ang min/____/gnad rnams nyam par gyur min pa'i/____/tshig sbyor sdebs legs don gyis lci/____/de 'dra'i legs gsung kho na ste/____/khyed kyis mkhyen gter lha de las/____/'phrog pa min nam gang ci'ang rung /____/rgyal ba'i bka' dang mtshungs par sngags/____/de ltar rab tu sngags pa yi/____/dbyangs kyi rgyal mo'i rgyud mangs 'di/____/dad gsum sor rtses bsgrengs pa las/____/ngag gi dbang phyug 'grub par shog__/__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]