ཇོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བསོད་ནམས་རབ་འཕེལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title jo bo byang chub chen po la bstod pa bsod nams rab 'phel JKCL-KABUM-02-KHA-007.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 7, Pages 331-332 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ (Śākyamuni)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. jo bo byang chub chen po la bstod pa bsod nams rab 'phel. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 331-332. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་རྟེན་མཆོག་ཇོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ།

ces bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi thugs dam rten mchog jo bo byang chub chen po la bstod pa 'di'ang 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos bris shing gsol ba btab pa dge/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཇོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་བསོད་ནམས་རབ་འཕེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །བླ་མ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཡི། །ཞབས་པད་ཡན་ལག་མཆོག་གིས་གུས་བཏུད་ནས། །འགྲོ་བའི་ཉི་མ་རྒྱལ་བ་ཐུབ་པ་ཆེ། །གཟུགས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔགས། །གང་ཁྱོད་བསོད་ནམས་ཕུང་པོའི་ལྷུན་པོ་ལ། །རྩོད་དུས་ཐུགས་བསྐྱེད་པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་པ། །མཉམ་མེད་ཟས་གཙང་སྲས་པོ་དོན་ཀུན་གྲུབ། །སྟོན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་གུས་པས་འདུད། །ངོ་མཚར་མཛད་པ་བརྒྱ་ཕྲག་རྣམ་མང་གིས། །མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་འབད་མེད་སྒྲུབ། །སྤངས་རྟོགས་མཐར་ཕྱིན་རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་གཙོ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་མཆོག་ལ་འདུད། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཉིད་ལ་བསྔགས་བྱེད་ཅིང་། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དགོངས་པ་གཅིག །ཀུན་ཀྱང་ཐུབ་དབང་འགྲོ་བའི་བླ་མ་ཡི། །ཉིད་ཀྱིས་ཉིད་ལ་བསྟོད་ལས་གཞན་སུ་ཞིག །འཇམ་པའི་དཔལ་དང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་སོགས་ཀྱིས། །གང་གི་གསང་གསུམ་ཆ་ཤས་མཁྱེན་པའི་མཁར། །བཀོད་ནས་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་ལས། །ཡོངས་སུ་རྫོགས་བསྟོད་རྒྱལ་བ་ཉིད་ལས་ཅི། །ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་། །ཉིན་བཞིན་ཁྱོད་སྐུ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་དང་། །མེ་ཏོག་ཆར་འབེབ་ཤིས་པའི་རོལ་མོ་འཁྲོལ། །དགེ་ལེགས་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །གང་སྐུ་མཐོང་བས་ཡིད་ནི་རབ་དྭངས་ཤིང་། །བསྔགས་འོས་བསྔགས་པས་བསྟོད་ལ་བྱང་ཆུབ་མཆོག །ཐུབ་པ་འཇིག་རྟེན་ཉི་མ་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས། །ཇི་ལྟར་བརྙེས་བཞིན་བདག་གིར་བྱེད་པར་ཤོག །ཅེས་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་རྟེན་མཆོག་ཇོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ། །།
[edit]

jo bo byang chub chen po la bstod pa bsod nams rab 'phel zhes bya ba bzhugs so/____/bla ma mnyam med shAkya'i rgyal po yi/____/zhabs pad yan lag mchog gis gus btud nas/____/'gro ba'i nyi ma rgyal ba thub pa che/____/gzugs kyi snang brnyan byang chub chen por bsngags/____/gang khyod bsod nams phung po'i lhun po la/____/rtsod dus thugs bskyed pad dkar ltar bsngags pa/____/mnyam med zas gtsang sras po don kun grub/____/ston pa de bzhin gshegs la gus pas 'dud/____/ngo mtshar mdzad pa brgya phrag rnam mang gis/____/mtha' yas 'gro ba'i don kun 'bad med sgrub/____/spangs rtogs mthar phyin rkang gnyis rnams kyi gtso/____/'jig rten gsum gyi mgon po mchog la 'dud/____/rgyal ba rnams kyis nyid la bsngags byed cing /____/phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas dgongs pa gcig__/kun kyang thub dbang 'gro ba'i bla ma yi/____/nyid kyis nyid la bstod las gzhan su zhig__/'jam pa'i dpal dang rdo rje 'dzin sogs kyis/____/gang gi gsang gsum cha shas mkhyen pa'i mkhar/____/bkod nas rdo rje'i dbyangs kyis bstod pa las/____/yongs su rdzogs bstod rgyal ba nyid las ci/____/lha dang drang srong grub pa rnams kyis kyang /____/nyin bzhin khyod sku lta bar byed pa dang /____/me tog char 'beb shis pa'i rol mo 'khrol/____/dge legs kun gyi 'byung gnas rdzogs sangs rgyas/____/gang sku mthong bas yid ni rab dwangs shing /____/bsngags 'os bsngags pas bstod la byang chub mchog__/thub pa 'jig rten nyi ma khyod nyid kyis/____/ji ltar brnyes bzhin bdag gir byed par shog__/ces bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi thugs dam rten mchog jo bo byang chub chen po la bstod pa 'di'ang 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos bris shing gsol ba btab pa dge/____//__

Footnotes

Other Information