དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dpal chen rdo rje gzhon nu la bstod pa rdo rje khros pa'i gad rgyang JKCL-KABUM-02-KHA-042.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 42, Pages 481-482 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal chen rdo rje gzhon nu la bstod pa rdo rje khros pa'i gad rgyang. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 481-482. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity rdo rje gzhon nu
Colophon

ཅེས་པའང་ལྷ་འདིའི་རིག་སྔགས་ལ་གཞོལ་བའི་ཁྲུམ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཤིན་ཏུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །

ces pa'ang lha 'di'i rig sngags la gzhol ba'i khrum zla'i dmar phyogs kyi rgyal ba gsum par pad+ma ye shes rdo rjes gsol ba btab pa bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol/__shin tu dge zhing bkra shis par gyur cig__/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པའི་གད་རྒྱང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤྲཱི་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར་ཡ། དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མཐུ་སྟོབས་ཕྲིན་ལས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི། །བླ་མ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཞེས། །སྐུ་གསུམ་ཞིང་གི་སྟོན་པས་རབ་བསྔགས་པ། ༡། བདུད་ཀྱི་བདུད་ཆེན་མ་ལུས་འདུལ་བའི་གཤེགས། །ཁྲོ་ཚོགས་ཏིལ་གྱི་གང་བུ་ལྟ་བུ་ཡི། །སྤྱི་བཙན་དཔལ་ཆེན་བཛྲ་ཀུ་མཱ་ར། །རིག་འཛིན་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེས་བསྙེན་པའི་ལྷ། ༢། མི་བཟད་འཇིགས་རུང་གར་དགུའི་ཉམས་དང་ལྡན། །དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་འགྱིང་བའི་སྐུ། །དུས་མཐའི་མེ་རླུང་འབར་བའི་དབུས་ན་རོལ། ༣། སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཕུར་བུས་ཐལ་མར་འབྱིན། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་འདུ་འཕྲོ་འཁྲུགས་པ་ལས། །བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་པར་བསྒྱུར། །གདོད་ནས་རྣམ་དག་རང་བྱུང་དོན་གྱི་ལྷ། ༤། ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་རང་སྒྲ་དང་། །ངག་གི་འཕྲོ་འདུ་རླུང་གི་འཇུག་རྩོལ་རྣམས། །ཀཱི་ལ་ཡ་ཡི་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲར་ཤར། །ལྷ་སྔགས་གཉིས་མེད་དཔལ་ཆེན་སྲོག་སྙིང་ཆེ། ༥། རྣམ་ཤེས་རྟོག་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དངོས། །སྐྱེ་དང་འགགས་པའི་རང་བཞིན་མི་དམིགས་ཤིང་། །རྟོག་བྲལ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་འདུས་མ་བྱས། །རང་བྱུང་རིག་པ་དོན་དམ་གཉུག་མའི་ལྷ། ༦། ཀུན་བརྟག་བློ་ཡིས་བསྐྱེད་པའི་དཔལ་ཆེན་པོས། །དོན་དམ་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ལ་སྦྱོར་བས། །སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་རབ་ཞི་ཡོངས་གྲུབ་སྐུ། །མངོན་སུམ་དབང་པོའི་གཞུ་རིས་ལྟར་གསལ་ཞིང་། ༧། ཁམས་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་གདོན་ཆེན་གྱིས་ཟིན་པའི། །རུ་ཏྲའི་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་ལ་ཟླ་མེད་ཀྱི། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀཱི་ལ་ཡའི། །གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་དྲན་བཞིན་བསྟོད་པར་བགྱི། ༨། གནས་སྐབས་སུ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། །འཁུ་ཞིང་སྡང་བའི་སེམས་ལྡན་གདུག་པའི་ཚོགས། །སྙིང་རྗེས་བསྒྲལ་བའི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས། །ཕུང་པོ་རྡོ་རྗེར་ལྟམ་སྟེ་འཕང་བར་བྱ། ༩། དེ་ལས་ཚོགས་ཆེན་མཐའ་ཡས་རབ་རྫོགས་ཤིང་། །བདག་གཞན་སྒྲིབ་གསུམ་མ་ལུས་ཀུན་བྱང་ནས། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག༡༠། ཅེས་པའང་ལྷ་འདིའི་རིག་སྔགས་ལ་གཞོལ་བའི་ཁྲུམ་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པར་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཤིན་ཏུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

dpal chen rdo rje gzhon nu la bstod pa rdo rje khros pa'i gad rgyang zhes bya ba bzhugs so/____/na maHshrI badz+ra ku mA ra ya/__dus gsum bde gshegs rgyal ba thams cad kyi/____/mthu stobs phrin las gcig tu bsdus pa ni/____/bla ma dpal chen rdo rje gzhon nu zhes/____/sku gsum zhing gi ston pas rab bsngags pa/__1/__bdud kyi bdud chen ma lus 'dul ba'i gshegs/____/khro tshogs til gyi gang bu lta bu yi/____/spyi btsan dpal chen badz+ra ku mA ra/____/rig 'dzin bye ba 'bum sdes bsnyen pa'i lha/__2/__mi bzad 'jigs rung gar dgu'i nyams dang ldan/____/dpal dang dur khrod rol pa'i chas kyis brgyan/____/lha chen pho mo'i gdan la 'gying ba'i sku/____/dus mtha'i me rlung 'bar ba'i dbus na rol/__3/__snang srid thams cad phur bus thal mar 'byin/____/ye shes phyag rgya'i 'du 'phro 'khrugs pa las/____/brtan g.yo thams cad rdo rje khros par bsgyur/____/gdod nas rnam dag rang byung don gyi lha/__4/__sa chu me rlung 'byung ba'i rang sgra dang /____/ngag gi 'phro 'du rlung gi 'jug rtsol rnams/____/kI la ya yi sngags kyi rang sgrar shar/____/lha sngags gnyis med dpal chen srog snying che/__5/__rnam shes rtog tshogs byang chub sems kyi dngos/____/skye dang 'gags pa'i rang bzhin mi dmigs shing /____/rtog bral 'od gsal rdo rje 'dus ma byas/____/rang byung rig pa don dam gnyug ma'i lha/__6/__kun brtag blo yis bskyed pa'i dpal chen pos/____/don dam rdo rje gzhon nu la sbyor bas/____/spros pa'i mtshan ma rab zhi yongs grub sku/____/mngon sum dbang po'i gzhu ris ltar gsal zhing /__7/__khams gsum 'khrul pa'i gdon chen gyis zin pa'i/____/ru tra'i tshogs rnams bsgral la zla med kyi/____/mthu stobs nus pa'i dbang phyug kI la ya'i/____/gsang gsum yon tan dran bzhin bstod par bgyi/__8/__gnas skabs su yang byang chub sgrub pa la/____/'khu zhing sdang ba'i sems ldan gdug pa'i tshogs/____/snying rjes bsgral ba'i dam tshig la gnas pas/____/phung po rdo rjer ltam ste 'phang bar bya/__9/__de las tshogs chen mtha' yas rab rdzogs shing /____/bdag gzhan sgrib gsum ma lus kun byang nas/____/lhag pa'i lha mchog dpal chen he ru ka/__rdo rje gzhon nu nyid dang dbyer med shog10/__ces pa'ang lha 'di'i rig sngags la gzhol ba'i khrum zla'i dmar phyogs kyi rgyal ba gsum par pad+ma ye shes rdo rjes gsol ba btab pa bzhin du 'grub par byin gyis brlab tu gsol/__shin tu dge zhing bkra shis par gyur cig__/__//_

Footnotes

Other Information