རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་འདེབས་པ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་གླུ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rje grub thob chen po la bstod cing gsol 'debs pa DA ki dgyes glu JKCL-KABUM-02-KHA-104.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 104, Pages 737-739 (Folios 1a1 to 2a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje grub thob chen po la bstod cing gsol 'debs pa DA ki dgyes glu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 737-739. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་བྱི་ནག་ཟླའི་ཚེས་༢༧ལའོ། །

ces pa'ang me byi nag zla'i tshes 27la'o

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་འདེབས་པ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། འགྲོ་འོང་གཉིས་མེད་བྱང་ཆུབ་སེམས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྲིད་ཞིའི་བདག །རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་པོ། བརྟན་གཡོའི་ཁྱབ་བདག་ཕྱག་བགྱིའོ། །དེ་ཉིད་ཀློང་ལས་རང་ཤར་བའི། །མ་འགགས་ཆོ་འཕྲུལ་རོལ་མོ་ནི། །ཞིང་ཁམས་བསམ་ཡས་སྒྲོགས་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ། །ཉན་རང་བྱུང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །གྲུབ་ཐོབ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །བྱ་དང་རི་དྭགས་ལ་སོགས་པ། །ངེས་དང་མ་ངེས་ཅིར་ཡང་སྟོན། །སེམས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་ཕྲ་མོ་ཡང་། །རྫུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་བདག །ནམ་མཁའི་བདག་པོ་རང་བྱུང་བ། །དེ་ཡི་བྱིན་རླབས་ཆོ་རོལ་ནི། །ཆ་ཤས་གངས་རིའི་ཕྲེང་མཛེས་ཀྱི། །བསོད་ནམས་དཔལ་དུ་སྨིན་པ་ལས། །སྐུ་གཅིག་མཚན་ལྔར་གྲགས་པ་ཡི། །འགྲན་གྱི་དོ་མེད་ཐང་སྟོང་པ། །པཎ་གྲུབ་ལྔ་བརྒྱའི་གདམས་པ་ལོངས། །ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་སོགས་གནས་ཀུན་བགྲོད། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་སྐྱོང་བ་ཡི། །ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དགྱེས་པའི་གར། །བརྡ་ཐབས་གསང་བའི་ཆུ་སྐྱེས་ཀྱི། །རྡུལ་མར་ཐབས་མཆོག་དཔའ་བོའི་གསོལ། །འབར་དང་གྲུབ་པའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཆེན་པོར་སྣང་། །མཆོག་ཏུ་གསང་བའི་ནམ་མཁའི་རྩེར། །ལ་ལ་ནཱ་དང་རཱ་པ་བཅིངས། །གཡོ་མེད་དེ་ཉིད་རྩེར་སོན་པས། །ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །དཔལ་ལྡན་གསང་བ་ཀུན་འདུས་དང་། །འཁོར་འདས་ཀུན་རྫོགས་སྤྱོད་དཔལ་ཆེ། །མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་ས་རབ་ཀྱི། །སྐལ་ལྡན་རིག་པ་འཛིན་རྗེར་སྣང་། །པདྨ་ཀ་རའི་བཀའ་བགྲོས་ཤིང་། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འོད་ཀྱི་སྐུ། །མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པ་ལས། །ཨ་ཏི་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེའི། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་རྫོགས་པར་ཆུབ། །དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱིས། །བཀའ་བབས་ཀུན་འདུས་ཆེན་པོ་ལས། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གྲུབ་པ་དང་། །གདོང་དམར་བོད་རྣམས་འདུལ་བ་ལ། །ཐུགས་རྗེ་གློག་ལྟར་མྱུར་བ་ཡི། །མི་དང་མི་མིན་བགྲངས་ཡས་ཀྱིས། །དད་པས་སེམས་ཅན་གྲངས་མེད་ལས། །བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་དངོས་པོ་ནི། །ལྷ་མིའི་རྒྱན་གཅིག་ཆེན་པོར་བསྐྲུན། །བརྒལ་དཀའི་ཆུ་བོ་སྲ་མཁྲེགས་ཀྱིས། །ཟམ་འཛུགས་སེམས་ཅན་རྒྱ་མཚོར་སྒྲོལ། །ཕྱི་ནང་བརྡའ་ཐབས་ལེགས་སྦྱོར་བས། །རྒྱལ་སྲས་དཔའ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ། །འཛམ་བུའི་གླིང་རྣམས་ཞབས་རྡུལ་གྱིས། །མ་ཆགས་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་མེད། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །རྐང་པ་བརྒྱ་ཕྲག་འདུ་བྱས་ཏེ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་དང་། །དེ་བཞིན་དཔའ་བར་འགྲོ་བ་དང་། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ལ་སོགས་པ། །ཏིང་འཛིན་སྒོ་མོ་བརྒྱད་སྟོང་ལ། །འཇུག་དང་ལྡང་བ་བསམ་མི་ནུས། །གང་སྐུ་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཡི། །བསྐལ་པའི་མཐར་ཡང་བཞུགས་པ་དང་། །དད་ལྡན་མོས་གུས་མཁའ་ལ་འཆར། །གསུང་གི་ཟེག་མ་ཕྲ་མོ་ནི། །རྗེས་སུ་བསྟན་པའི་མོད་ཉིད་ལ། །སྲིད་པའི་དྲ་བའང་འཇོམས་པར་བྱེད། །ཁྱེད་ཐུགས་གཏད་པ་ཙམ་གྱིས་སྨིན། །གང་གི་དགའ་ཆེན་ཁྱེད་བསྙེན་པས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་འཇིགས་ལས་སྐྱོབས། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཁྱོད་བརྙེས་ལས། །སྐྱབས་གཞན་ཚོར་བར་མ་གྱུར་ཅིག །གསང་གསུམ་བྱིན་བརླབ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་མེ་བྱི་ནག་ཟླའི་ཚེས་༢༧ལའོ། ། །།
[edit]

rje grub thob chen po la bstod cing gsol 'debs pa DA ki dgyes glu zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru/__'gro 'ong gnyis med byang chub sems/____/kun tu bzang po'i srid zhi'i bdag__/rang byung lhun grub bde chen po/__brtan g.yo'i khyab bdag phyag bgyi'o/____/de nyid klong las rang shar ba'i/____/ma 'gags cho 'phrul rol mo ni/____/zhing khams bsam yas sgrogs pa la/____/sangs rgyas rnams dang spyod yul mnyam/____/nyan rang byung chub sems dpa' dang /____/grub thob dpa' bo rnal 'byor ma/____/bya dang ri dwags la sogs pa/____/nges dang ma nges cir yang ston/____/sems kyi skad cig phra mo yang /____/rdzu 'phrul bsam mi khyab pa'i bdag__/nam mkha'i bdag po rang byung ba/____/de yi byin rlabs cho rol ni/____/cha shas gangs ri'i phreng mdzes kyi/____/bsod nams dpal du smin pa las/____/sku gcig mtshan lngar grags pa yi/____/'gran gyi do med thang stong pa/____/paN grub lnga brgya'i gdams pa longs/____/o rgyan yul sogs gnas kun bgrod/____/brtul zhugs spyod pa skyong ba yi/____/he ru ka dang spyod yul mnyam/____/rdo rje phag mo dgyes pa'i gar/____/brda thabs gsang ba'i chu skyes kyi/____/rdul mar thabs mchog dpa' bo'i gsol/____/'bar dang grub pa'i gzi brjid kyis/____/'khor lo sdom pa chen por snang /____/mchog tu gsang ba'i nam mkha'i rtser/____/la la nA dang rA pa bcings/____/g.yo med de nyid rtser son pas/____/chos sku mi 'gyur rdo rje 'chang /____/dpal ldan gsang ba kun 'dus dang /____/'khor 'das kun rdzogs spyod dpal che/____/mngon sum nyid du sa rab kyi/____/skal ldan rig pa 'dzin rjer snang /____/pad+ma ka ra'i bka' bgros shing /____/rdo rje sems dpa' 'od kyi sku/____/mngon sum bzhin du bzhugs pa las/____/a ti 'od gsal rdzogs pa che'i/____/rgyud lung man ngag rdzogs par chub/____/de bzhin sgrub pa sde brgyad kyis/____/bka' babs kun 'dus chen po las/____/skad cig nyid la grub pa dang /____/gdong dmar bod rnams 'dul ba la/____/thugs rje glog ltar myur ba yi/____/mi dang mi min bgrangs yas kyis/____/dad pas sems can grangs med las/____/byung ba'i bsod nams dngos po ni/____/lha mi'i rgyan gcig chen por bskrun/____/brgal dka'i chu bo sra mkhregs kyis/____/zam 'dzugs sems can rgya mtshor sgrol/____/phyi nang brda' thabs legs sbyor bas/____/rgyal sras dpa' bo nyid du grub/____/'dzam bu'i gling rnams zhabs rdul gyis/____/ma chags phra mo tsam yang med/____/skad cig gis ni rdzu 'phrul gyis/____/rkang pa brgya phrag 'du byas te/____/sgyu ma lta bu'i ting 'dzin dang /____/de bzhin dpa' bar 'gro ba dang /____/rdo rje lta bu'i la sogs pa/____/ting 'dzin sgo mo brgyad stong la/____/'jug dang ldang ba bsam mi nus/____/gang sku 'chi med grub pa yi/____/bskal pa'i mthar yang bzhugs pa dang /____/dad ldan mos gus mkha' la 'char/____/gsung gi zeg ma phra mo ni/____/rjes su bstan pa'i mod nyid la/____/srid pa'i dra ba'ang 'joms par byed/____/khyed thugs gtad pa tsam gyis smin/____/gang gi dga' chen khyed bsnyen pas/____/srid dang zhi ba'i 'jigs las skyobs/____/byang chub bar du khyod brnyes las/____/skyabs gzhan tshor bar ma gyur cig__/gsang gsum byin brlab thob par shog__/ces pa'ang me byi nag zla'i tshes 27la'o/__/____//_

Footnotes

Other Information