ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་གངྒཱའི་རླབས་ཕྲེང།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title lha mo dbyangs can la bstod pa gang+gA'i rlabs phreng JKCL-KABUM-02-KHA-028.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 28, Pages 419-420 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. lha mo dbyangs can la bstod pa gang+gA'i rlabs phreng. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 419-420. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity dbyangs can ma
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/ripples-on-ganges-sarasvati-praise
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་ལ་ཆུ་བོ་གངྒཱར་གཟིངས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེའོ། །

ces pa'ang me sprel smin zla'i tshes la chu bo gang+gAr gzings kyi 'phrul 'khor du zhugs pa'i tshe chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa dge'o/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་གངྒཱའི་རླབས་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི། འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་ཟླ་བ་ཡི། །ཞལ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་མཆེ་བ་ལས། །མངོན་པར་སྤྲུལ་པའི་སྒྲ་ལྡན་མ། །ཚངས་པའི་སྲས་མོར་བསྟོད་པར་བགྱི། །ལྷ་མོ་རིག་བྱེད་དབྱངས་དང་ལྡན། །སྭ་ར་སྭ་སྟཱི་ཞེས་གྲགས་པ། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཁོངས་སུ་སྙན། །དབྱངས་ཅན་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཟླ་བ་དུང་དང་ཀུ་མུཏ་ཞལ། །སྨིན་མ་གནག་སྣུམ་ཨུཏྤལ་མིག །སྐེད་སྐབས་ཕྲ་ལ་མྱོས་བུམ་མཐོ། །གསང་བའི་པདྨོ་འཛུམ་ལ་བསྟོད། །ཙནྡན་ས་མཆོག་དྲི་བསུང་འཐུལ། །ཞལ་གྱི་ཆབ་ཟེགས་ལྷའི་བདུད་རྩི། །མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འཇིག་རྟེན་གསུམ། །ཡིད་འཕྲོག་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་དང་། །ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གྲུབ་རིག་འཛིན། །ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ལ་འདུད། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་རིགས་ཀྱི་ཡུམ། །སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་བྱེད་པོ་མཆོག །དབྱིངས་ཡུམ་ཤེར་ཕྱིན་ཀུན་བཟང་མོ། །རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོར་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་དགེ་བའི་མཐུས། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་བློ་གྲོས་འཕེལ། །མཁྱེན་གཉིས་སྣང་བ་རབ་རྒྱས་ནས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཆོག་གྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་སྨིན་ཟླའི་ཚེས་ལ་ཆུ་བོ་གངྒཱར་གཟིངས་ཀྱི་འཕྲུལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པའི་ཚེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེའོ། ། །།
[edit]

lha mo dbyangs can la bstod pa gang+gA'i rlabs phreng zhes bya ba/__oM swasti/__'phags mchog thugs rje'i zla ba yi/____/zhal gyi chu skyes mche ba las/____/mngon par sprul pa'i sgra ldan ma/____/tshangs pa'i sras mor bstod par bgyi/____/lha mo rig byed dbyangs dang ldan/____/swa ra swa stI zhes grags pa/____/srid dang zhi ba'i khongs su snyan/____/dbyangs can ma la phyag 'tshal bstod/____/zla ba dung dang ku muta zhal/____/smin ma gnag snum ut+pal mig__/sked skabs phra la myos bum mtho/____/gsang ba'i pad+mo 'dzum la bstod/____/tsan+dan sa mchog dri bsung 'thul/____/zhal gyi chab zegs lha'i bdud rtsi/____/mthong ba tsam gyis 'jig rten gsum/____/yid 'phrog ma la phyag 'tshal bstod/____/sangs rgyas byang chub sems dpa' dang /____/nyan thos rang rgyal thams cad dang /____/lha dang drang srong grub rig 'dzin/____/thams cad thams cad khyed la 'dud/____/dkyil 'khor kun gyi rigs kyi yum/____/spro dang bsdu ba'i byed po mchog__/dbyings yum sher phyin kun bzang mo/____/rdo rje dbyangs kyi rgyal mor bstod/____/de ltar bstod pa'i dge ba'i mthus/____/zab cing rgya che'i blo gros 'phel/____/mkhyen gnyis snang ba rab rgyas nas/____/thams cad mkhyen gzigs mchog grub shog__/ces pa'ang me sprel smin zla'i tshes la chu bo gang+gAr gzings kyi 'phrul 'khor du zhugs pa'i tshe chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa dge'o/__/____//__

Footnotes

Other Information