JKCL-KABUM-02-KHA-058

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དབྱིངས་ཕྱུགས་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་རོལ།
Wylie title dbyings phyugs DA ki'i gtso mo ye shes mtsho rgyal la bstod pa dbyangs can dgyes rol JKCL-KABUM-02-KHA-058.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 58, Pages 547-549 (Folios 1a1 to 2a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ (ye shes mtsho rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dbyings phyugs DA ki'i gtso mo ye shes mtsho rgyal la bstod pa dbyangs can dgyes rol. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 547-549. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

ཅེས་པའང་བཀྲ་ཤིས་ནག་ཟླའི་ཚེས་༢༢ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས། །

ces pa'ang bkra shis nag zla'i tshes 22la chos kyi blo gros pas bris

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དབྱིངས་ཕྱུགས་ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་རོལ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ། རྣམ་མེད་རྡུལ་བྲལ་ཞི་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང་། །རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཡུམ་ལྔའི་ཚོམ་བུ་ལས། །བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་གཡོས་ཏེ། །སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་སྟོན། །གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་ལས་རབ་འདས་ཤིང་། །གང་འདུལ་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་དེར་བསྟན་ནས་ཀྱང་། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོ་སྨིན། །རྒྱུན་མཐའི་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཞིན། །དེ་ལས་བྱེ་བྲག་བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་རིར། །ཚངས་པའི་སྲས་མོ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་གང་། །ཏམྦུ་ར་ཡིས་ཕྱག་ཏུ་འཁྱུད་བཞིན་དུ། །སྒྲགས་མདའ་མཁར་ཆེན་རིགས་ཀྱི་མྱུ་གུར་འཁྲུངས། །དེ་ཚེ་ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོས་རོལ་མཚོ་ལས། །ཆ་ཤས་ཕྱུང་ནས་འཛིན་མའི་སྟེང་བརྡོལ་ཞིང་། །དེ་དང་ལྷན་ཅིག་རྐང་འཐུང་དབང་པོ་ཡང་། །ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་ལྟ་བུར་མངོན་དུ་སྣང་། །མཚན་བཟང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཁོ་ལག་རྒྱས། །རི་དྭགས་མིག་ཅན་མཐོན་མཐིང་དབུ་སྐྲ་མཛེས། །ཡན་ལག་པདྨའི་ལྕུག་ཕྲན་མཉན་འཇམ་ལྡན། །འོ་འཛིན་ཟླུམ་འབུར་སྐེད་སྐབས་རབ་ཕྲ་མ། །ཁ་ཡི་སྦུབས་ནས་ཙན་དན་ས་མཆོག་གི། དྲི་བསུང་འཐུལ་བས་ལྟ་མིའི་བརྟན་པ་འཕྲོག །བདེ་བསྐྱེད་ཆུ་སྐྱེས་འཛུམ་པས་རྒྱལ་བ་མཆོད། །མན་དཱ་ར་བའི་ཁེངས་པ་བསྙིལ་བྱེད་མ། །མངའ་བདག་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་ཁབ་ཏུ་བྱོན། །སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་རི་མོ་མ་ཟུམ་པས། །ཨཽ་ཌིའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་དམ་ཆོས་བཅུད་རྣམས་ཐོབ། །ཁྱད་པར་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་བདུད་རྩིས་མྱོས། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་སྙིགས་མ་བཞུ་བཏུལ་གྱི། །དྭངས་མ་སྟོབས་སྨིན་རྩ་ཡི་མདུད་པ་གྲོལ། །ས་ལམ་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་རྩེ་མོར་སོན། །ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ་ཞགས་ཀྱིས། །ཤིན་ཏུ་མནར་བའི་མེ་ཡི་སྒོར་ཞུགས་པའང་། །ཤུགས་ཀྱིས་དྲངས་ལ་ངལ་བ་མི་མངའ་བ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཏཱ་རེ་དཔལ་མོར་མཚུངས། །གང་ལ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་དེ་ཡི་མོད། །སྲིད་པའི་ལས་ཉོན་སྦུབས་རྒྱ་རལ་བྱས་ནས། །འཇའ་ལུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་འགོད་པ། །འདྲེན་མཆོག་བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་དངོས། །གུ་རུ་པདྨའི་ཞལ་ལུང་གདམས་ཟབ་རྣམས། །བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་ཡི་གེར་བཀོད། །གཏེར་རིགས་མི་འདྲ་གྲངས་མེད་སྦ་བར་མཛད། །སྨོན་ལམ་གཏད་རྒྱས་ནམ་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་མོ། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དངོས་མ་འགྱུར་བ། །པདྨ་འོད་དུ་གཤེགས་ནས་ལས་འཕྲོ་ཅན། །རྟག་པར་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཨ་མ་རྗེ། །བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་རྗེ་བཙུན་མཚོ་རྒྱལ་མཁྱེན། །སྙན་འགྱུར་གདུང་བས་དུས་དྲུག་གསོལ་བདེབས་ན། །འབྲལ་བ་མེད་པར་བདག་གི་མགོན་མཛད་ཅིང་། །རིག་སྟོང་ཡེ་ཤེས་རྩལ་ཆེན་སྦར་དུ་གསོལ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་ནས། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་སྤྱི་བོར་འབེབས། །འཆི་མེད་སྲ་མཁྲེག་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །མངོན་སུམ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །པདྨའི་ཟབ་གཏེར་མཛོད་ལ་ཅི་དགར་སྤྱོད། །པདྨའི་མཆོག་བསྟན་འཛམ་གླིང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །པདྨའི་གཉེན་དང་ལྷན་གཅིག་འགྲོགས་བྱས་ཏེ། །པདྨའི་དགྲར་གྱུར་མཐའ་དག་འཇོམས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་བཀྲ་ཤིས་ནག་ཟླའི་ཚེས་༢༢ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས། ། །།
[edit]

dbyings phyugs DA ki'i gtso mo ye shes mtsho rgyal la bstod pa dbyangs can dgyes rol bzhugs so/____/na mo dz+nyA na DA ki nI ye/__rnam med rdul bral zhi ba chen po'i klong /____/rang bzhin 'od gsal yum lnga'i tshom bu las/____/bud+d+ha DA ki thugs rje'i rtsal g.yos te/____/sprul pa'i rol gar bye ba phrag brgya ston/____/gcig dang du ma'i mtha' las rab 'das shing /____/gang 'dul rnam 'phrul de der bstan nas kyang /____/zhing khams rgya mtshor gdul bya rgya mtsho smin/____/rgyun mtha'i sems dpa' rnams kyi phrin las bzhin/____/de las bye brag bsil ldan kha ba'i rir/____/tshangs pa'i sras mo dbyangs kyi rgyal mo gang /____/tam+bu ra yis phyag tu 'khyud bzhin du/____/sgrags mda' mkhar chen rigs kyi myu gur 'khrungs/____/de tshe klu yi rgyal pos rol mtsho las/____/cha shas phyung nas 'dzin ma'i steng brdol zhing /____/de dang lhan cig rkang 'thung dbang po yang /____/phan tshun 'gran pa lta bur mngon du snang /____/mtshan bzang yongs su rdzogs pa'i kho lag rgyas/____/ri dwags mig can mthon mthing dbu skra mdzes/____/yan lag pad+ma'i lcug phran mnyan 'jam ldan/____/'o 'dzin zlum 'bur sked skabs rab phra ma/____/kha yi sbubs nas tsan dan sa mchog gi/__dri bsung 'thul bas lta mi'i brtan pa 'phrog__/bde bskyed chu skyes 'dzum pas rgyal ba mchod/____/man dA ra ba'i khengs pa bsnyil byed ma/____/mnga' bdag lha yi me tog khab tu byon/____/smon lam rdo rje'i ri mo ma zum pas/____/au Di'i slob dpon chen pos rjes bzung zhing /____/thun mong thun min dam chos bcud rnams thob/____/khyad par bskyed rdzogs zab mo'i bdud rtsis myos/____/rtsa rlung thig le'i snyigs ma bzhu btul gyi/____/dwangs ma stobs smin rtsa yi mdud pa grol/____/sa lam yon tan yongs rdzogs rtse mor son/____/thabs la mkhas pa'i thugs rje'i 'phrul zhags kyis/____/shin tu mnar ba'i me yi sgor zhugs pa'ang /____/shugs kyis drangs la ngal ba mi mnga' ba/____/byang chub sems dpa' tA re dpal mor mtshungs/____/gang la nye bar bsnyen pa de yi mod/____/srid pa'i las nyon sbubs rgya ral byas nas/____/'ja' lus chos kyi rgyal thabs la 'god pa/____/'dren mchog bla ma bcom ldan 'das ma dngos/____/gu ru pad+ma'i zhal lung gdams zab rnams/____/bka' yi bsdu ba rdzu 'phrul yi ger bkod/____/gter rigs mi 'dra grangs med sba bar mdzad/____/smon lam gtad rgyas nam yang chud mi za/____/tshe la dbang ba'i rig 'dzin grub pa mo/____/'chi med rdo rje'i sku dngos ma 'gyur ba/____/pad+ma 'od du gshegs nas las 'phro can/____/rtag par rjes su 'dzin pa'i a ma rje/____/bka' drin 'khor med rje btsun mtsho rgyal mkhyen/____/snyan 'gyur gdung bas dus drug gsol bdebs na/____/'bral ba med par bdag gi mgon mdzad cing /____/rig stong ye shes rtsal chen sbar du gsol/____/'chi med tshe yi rin chen bum bzang nas/____/'chi med bdud rtsi'i rgyun bzang spyi bor 'bebs/____/'chi med sra mkhreg gzhom med rdo rje'i sku/____/mngon sum 'grub pa'i bkra shis dge legs stsol/____/pad+ma'i zab gter mdzod la ci dgar spyod/____/pad+ma'i mchog bstan 'dzam gling kun tu khyab/____/pad+ma'i gnyen dang lhan gcig 'grogs byas te/____/pad+ma'i dgrar gyur mtha' dag 'joms gyur cig__/ces pa'ang bkra shis nag zla'i tshes 22la chos kyi blo gros pas bris/__/____//_

Footnotes

Other Information