JKCL-KABUM-02-KHA-054

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཙནྡྲ་གོ་མི་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག།
Wylie title ma hA paN+Di ta tsan+d+ra go mi la bstod pa byin rlabs myur 'jug JKCL-KABUM-02-KHA-054.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 54, Pages 533-535 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People བཙུན་པ་ཟླ་བ་ (Candragomin)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. ma hA paN+Di ta tsan+d+ra go mi la bstod pa byin rlabs myur 'jug. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 533-535. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/candragomin-praise
Colophon

ཅེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སློབ་དཔོན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ཟླ་བའི་ཞབས་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ཡང་གང་གི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ལ་བཀོད་ཅིང་དད་པའི་ཉེར་ལེན་ལས་བྱུང་བ་པོ་ནི་གཞོན་ནུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་དྷརྨ་མ་ཏིས་གུས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །

ces rmad du byung ba'i slob dpon dge bsnyen chen po zla ba'i zhabs la bstod cing gsol ba 'debs pa'i tshigs su bcad pa 'di yang gang gi rnam thar yid la bkod cing dad pa'i nyer len las byung ba po ni gzhon nu many+dzu g+ho Sha d+harma ma tis gus pas bris pa dge legs su gyur cig

[edit]
མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཙནྡྲ་གོ་མི་ལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས། འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཟོད་ནས་ཞི་བ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །རྣམ་པར་གྲོལ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་། །མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྐུ། །སླར་ཡང་ཞིང་འདིར་སྣང་བར་གྱུར། ༡། མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །གསུང་དབྱངས་དྲུག་ཅུའི་ཉམས་ལྡན་པ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་ཐུགས་བདག་ཉིད་ཅན། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཁྱེད་ལ་འདུད། ༢། མཚན་མའི་ཆོས་ཀྱི་གཞར་མི་མཛའ། །ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོའི་གཏེར་མཛོད་འཆང་། །དོན་དམ་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༣། འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ནི། །གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེ་བའི་ཞལ། །བྱང་སེམས་རི་བོང་ཅན་གྱིས་བརྒྱན། །ཕན་བདེའི་བདུད་རྩི་སྩོལ་ལ་འདུད། ༤། མཐོང་ན་མི་མཐུན་མེད་པ་ཡི། །ཚངས་སྤྱོད་གཙང་མའི་སྐུ་མཆོག་ལས། །ཚུལ་ཁྲིམས་བསུང་ཞིམ་རྒྱང་དུ་འཐུལ། །སྡོམ་བརྩོན་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། ༥། ཐོས་བསམ་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་དུ་བཞུགས། །སྒོམ་བྱུང་ནོར་བུའི་རྒྱན་ཆས་སྤྲས། །ལུང་དང་རིག་པའི་གདེང་ཀ་ཅན། །ཀླུ་སྒྲུབ་གཉིས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། ༦། རིགས་གསུམ་སྒྲོལ་མ་ཡི་དམ་ལྷས། །ཡང་ཡང་དངོས་སུ་ཞལ་སྟོན་ཅིང་། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་མཛད། །ཐེ་ཚོམ་དྲྭ་བ་བཅད་ལ་འདུད། ༧། འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་བགྲངས་ཡས་ཀྱིས། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་སེན་གཙུག་ཏུ་བཀུར། །གང་གིས་འཆད་པའི་ཆ་ཤས་ཀྱི། །སྤོབས་པའི་གཏེར་འབྱེད་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༨། དྲེགས་ལྡན་རྒོལ་བ་ངན་པ་བཟློག །ཡང་དག་བསྟན་པའི་གདུགས་དཀར་བསྒྲེངས། །ཐེག་ཆེན་ཟབ་རྒྱའི་མཁའ་ཡི་ངོགས། །ཟླ་གྲགས་ཁྱོད་ལས་གཞན་སུ་ཞིག༩། དེ་ཕྱིར་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱི། །བཞེད་གཞུང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས། །དྲི་མེད་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་ལས། །ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འཇུག་ལམ་བཟང་ཕྱེས། ༡༠། ཕྱི་ནང་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག །ལེགས་པར་བཤད་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚོགས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་མིག་གཅིག་པུ། །བསྐལ་པའི་མཐར་ཡང་མི་ཉམས་བསྐྲུན། ༡༡། རིམ་གཉིས་ལམ་ལ་སློབ་མཐར་ཕྱིན། །སློབ་པ་མིན་པའི་གོ་འཕང་མཆོག །ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་བཟང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཁྱོད་ལ་འདུད། ༡༢། བདག་ཅག་ཁྱེད་ལ་དད་པ་ཡི། །བསྟོད་པའི་རྒྱུད་མངས་སྦྲེང་བ་ལས། །ཁྱོད་ཐུགས་དགེས་པ་རབ་བསྐྱེད་དེ། །བློ་གྲོས་སྣང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ༡༣། དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །མགོན་པོས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུངས་ཤིང་། །མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀྱིས། །སྒྲིབ་པའི་ཚང་ཚིང་བསྲེག་ཏུ་གསོལ། ༡༤། འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་རང་དབང་འབྱོར། །ཡང་དག་ལྟ་ལ་ངེས་པ་རྙེད། །རྨད་བྱུང་སྤོབས་པའི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ༡༥། ཅེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སློབ་དཔོན་དགེ་བསྙེན་ཆེན་པོ་ཟླ་བའི་ཞབས་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་ཡང་གང་གི་རྣམ་ཐར་ཡིད་ལ་བཀོད་ཅིང་དད་པའི་ཉེར་ལེན་ལས་བྱུང་བ་པོ་ནི་གཞོན་ནུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་དྷརྨ་མ་ཏིས་གུས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

ma hA paN+Di ta tsan+d+ra go mi la bstod pa byin rlabs myur 'jug ces bya ba bzhugs/__'jam pa'i dbyangs la phyag 'tshal lo/____/gzod nas zhi ba chos kyi dbyings/____/rnam par grol ba byang chub kyang /____/mkhyen brtse ye shes chen po'i sku/____/slar yang zhing 'dir snang bar gyur/__1/__mtshan dpe'i dkyil 'khor rab rgyas shing /____/gsung dbyangs drug cu'i nyams ldan pa/____/pha rol phyin thugs bdag nyid can/____/'jam dbyangs bla ma khyed la 'dud/__2/__mtshan ma'i chos kyi gzhar mi mdza'/____/chos kyi phung po'i gter mdzod 'chang /____/don dam nges pa'i bdag nyid can/____/bsam mi khyab la phyag 'tshal lo/__3/__'gro la snying rje'i zla ba ni/____/gang ba brgya ni brtse ba'i zhal/____/byang sems ri bong can gyis brgyan/____/phan bde'i bdud rtsi stsol la 'dud/__4/__mthong na mi mthun med pa yi/____/tshangs spyod gtsang ma'i sku mchog las/____/tshul khrims bsung zhim rgyang du 'thul/____/sdom brtson chen po'i zhabs la 'dud/__5/__thos bsam rgya mtsho'i gling du bzhugs/____/sgom byung nor bu'i rgyan chas spras/____/lung dang rig pa'i gdeng ka can/____/klu sgrub gnyis pa la phyag 'tshal/__6/__rigs gsum sgrol ma yi dam lhas/____/yang yang dngos su zhal ston cing /____/zab rgyas chos kyi bgro gleng mdzad/____/the tshom drwa ba bcad la 'dud/__7/__'phags yul mkhas pa bgrangs yas kyis/____/khyod kyi zhabs sen gtsug tu bkur/____/gang gis 'chad pa'i cha shas kyi/____/spobs pa'i gter 'byed khyod la 'dud/__8/__dregs ldan rgol ba ngan pa bzlog__/yang dag bstan pa'i gdugs dkar bsgrengs/____/theg chen zab rgya'i mkha' yi ngogs/____/zla grags khyod las gzhan su zhig9/__de phyir 'phags pa thogs med kyi/____/bzhed gzhung 'jig rten gsum na mdzes/____/dri med nyin mor byed pa las/____/lta spyod zung 'jug lam bzang phyes/__10/__phyi nang rig pa'i gnas mtha' dag__/legs par bshad pa'i bstan bcos tshogs/____/mkhas pa rnams kyi mig gcig pu/____/bskal pa'i mthar yang mi nyams bskrun/__11/__rim gnyis lam la slob mthar phyin/____/slob pa min pa'i go 'phang mchog__/kun khyab kun bzang chos kyi sku/____/rdo rje 'chang dbang khyod la 'dud/__12/__bdag cag khyed la dad pa yi/____/bstod pa'i rgyud mangs sbreng ba las/____/khyod thugs dges pa rab bskyed de/____/blo gros snang ba stsal du gsol/__13/__deng nas byang chub ma thob bar/____/mgon pos 'bral med rjes bzungs shing /____/mkhyen gnyis ye shes me 'od kyis/____/sgrib pa'i tshang tshing bsreg tu gsol/__14/__'chad rtsod rtsom la rang dbang 'byor/____/yang dag lta la nges pa rnyed/____/rmad byung spobs pa'i sgo brgya 'byed/____/phyogs las rnam rgyal dngos grub stsol/__15/__ces rmad du byung ba'i slob dpon dge bsnyen chen po zla ba'i zhabs la bstod cing gsol ba 'debs pa'i tshigs su bcad pa 'di yang gang gi rnam thar yid la bkod cing dad pa'i nyer len las byung ba po ni gzhon nu many+dzu g+ho Sha d+harma ma tis gus pas bris pa dge legs su gyur cig__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]