JKCL-KABUM-02-KHA-038

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་བསྟོད་པའི་གླུ།
Wylie title rdo rje sems dpa' la yang snying gi bstod pa'i glu JKCL-KABUM-02-KHA-038.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 38, Pages 469-470 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rdo rje sems dpa' la yang snying gi bstod pa'i glu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 469-470. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity rdo rje sems dpa'
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/song-innermost-praise-to-vajrasattva
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་བྱ་ས་ག་ཟླ་བར་འབྲས་ལྗོངས་ལྷ་ལྕམ་སངས་བདེའི་སྐུ་སྦྱོང་གི་བདུན་ཚིག་དང་པོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཡིད་ལ་འཆར་བ་བཞིན་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་སྟོང་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

ces pa'ang me bya sa ga zla bar 'bras ljongs lha lcam sangs bde'i sku sbyong gi bdun tshig dang por 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas yid la 'char ba bzhin bris pa 'dis kyang srid pa gsum gyi grong khyer stong pa'i rgyur gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཡང་སྙིང་གི་བསྟོད་པའི་གླུ། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨ་ཧ་བཛྲ་གཱིརྟི་ཨ་ཧོ་ཡེ། དཔལ་ལྡན་ཀུན་ཁྱབ་རང་བྱུང་གསང་བ་ཆེ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོ་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་བདག །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མི་ཤིགས་བདེ་ཆེན་པོ། །འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་བསྟོད་པར་བགྱི། །ཨོཾ་ཡིག་ལྔ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་མཛོད། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་སྔགས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཆེ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་མི་ཟད་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་གླུ། །དུས་གསུམ་དུས་མེད་ཀུན་ཏུ་སྣང་ལ་བསྟོད། །བཛྲ་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ། །འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པ་གཅིག་ཏུ་བཟླུམ། །གཞི་རྒྱུད་ཀ་དག་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་སྐུ། །བརྟན་གཡོ་ཀུན་ཁྱབ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་བསྟོད། །ས་ཏྭ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལམ་གྱི་བདེན། །འགོག་བདེན་ཞི་བ་དམ་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། །ལུང་རྟོགས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རོལ་མོ་འཁྲོལ། །ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ལ་བསྟོད། །གདུལ་བྱའི་སེམས་ཅན་ཞིང་རྡུལ་གྲངས་ཇི་སྙེད། །ལམ་རྒྱུད་འཁོར་ལོས་སྒྲིབ་གསུམ་དྲྭ་བ་གཅོད། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡི། །མ་རིག་མུན་སེལ་འོད་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད། །ཨ་དོན་སྐྱེ་མེད་སྟོང་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །འབྲས་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས། །སྐུ་བཞིའི་སྤྲིན་ཆེན་རྣམ་པར་བཀོད་པ་ནི། །ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་ཁྱབ་པར་མཛད་ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་ངེས་དོན་བསྟོད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་འདི། །ཕྱོགས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་རྣམ་པར་སྒྲོགས་པའི་དགེས། །འགྲོ་རྣམས་རྒྱུད་གསུམ་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཡི། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་གསུམ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་མེ་བྱ་ས་ག་ཟླ་བར་འབྲས་ལྗོངས་ལྷ་ལྕམ་སངས་བདེའི་སྐུ་སྦྱོང་གི་བདུན་ཚིག་དང་པོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཡིད་ལ་འཆར་བ་བཞིན་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་སྟོང་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

rdo rje sems dpa' la yang snying gi bstod pa'i glu/__oM badz+ra satwa a ha badz+ra gIrti a ho ye/__dpal ldan kun khyab rang byung gsang ba che/____/dkyil 'khor rgya mtsho spro dang bsdu ba'i bdag__/rdo rje sems dpa' mi shigs bde chen po/____/'gyur med rdo rje sems dpar bstod par bgyi/____/oM yig lnga ldan ye shes gsang ba'i mdzod/____/rgyud sde rgya mtsho'i sngags kyi 'byung gnas che/____/sgyu 'phrul mi zad rdo rje nA da'i glu/____/dus gsum dus med kun tu snang la bstod/____/badz+ra mi phyed rdo rje'i rang bzhin du/____/'khor dang mya ngan 'das pa gcig tu bzlum/____/gzhi rgyud ka dag 'od gsal gnyug ma'i sku/____/brtan g.yo kun khyab dang po'i sangs rgyas bstod/____/sa twa sems dpa' chen po lam gyi bden/____/'gog bden zhi ba dam pa'i mthar phyin cing /____/lung rtogs dam pa'i chos kyi rol mo 'khrol/____/zhing khams kun tu yongs su khyab la bstod/____/gdul bya'i sems can zhing rdul grangs ji snyed/____/lam rgyud 'khor los sgrib gsum drwa ba gcod/____/ye shes snang ba rab tu rgyas pa yi/____/ma rig mun sel 'od chen po la bstod/____/a don skye med stong pa'i cho 'phrul las/____/'bras rgyud sgyu 'phrul drwa ba'i dkyil 'khor rdzogs/____/sku bzhi'i sprin chen rnam par bkod pa ni/____/nam mkha'i mtha' klas khyab par mdzad la bstod/____/de ltar nges don bstod pa'i sgra dbyangs 'di/____/phyogs rnams kun tu rnam par sgrogs pa'i dges/____/'gro rnams rgyud gsum 'khor lo bskor ba yi/____/rdo rje sems dpa'i gsang gsum 'grub par shog__/ces pa'ang me bya sa ga zla bar 'bras ljongs lha lcam sangs bde'i sku sbyong gi bdun tshig dang por 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas yid la 'char ba bzhin bris pa 'dis kyang srid pa gsum gyi grong khyer stong pa'i rgyur gyur cig__/__//__

Footnotes

Other Information