JKCL-KABUM-02-KHA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title lha mo dbyangs can ma la bstod pa rab dga'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-02-KHA-029.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 29, Pages 421-422 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. lha mo dbyangs can ma la bstod pa rab dga'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 421-422. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity dbyangs can ma
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/sarasvati-praise
Colophon

ཅེས་པའང་སྐུ་ཞབས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབོན་བསམ་གཏན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་མིང་གཞན་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆར་འབོད་པས་དཔལ་སྤུངས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །

ces pa'ang sku zhabs si tu rin po che'i dbon bsam gtan sprul sku rin po che nas lha rdzas bcas gsung gis bskul ba bzhin chos kyi blo gros sam ming gzhan 'jam dpal dga' ba'i go char 'bod pas dpal spungs yid dga' chos 'dzin dbyangs can dgyes pa'i dga' tshal du bris pa sid+d+hi rastu/

[edit]
ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས་སྙན་བཞུགས། ཧྲཱིཾཿ ཚངས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྲས་མོ་ནི། །རོལ་པའི་མཚོ་ཆེན་ལས་བྱུང་བ། །ཟླ་ལྟར་དཀར་བའི་ཞལ་མངའ་མ། །དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རིག་བྱེད་གསང་ཚིག་འཛད་མེད་གཏེར། །དེ་བཞིན་གཤེགས་གསུང་ཆོས་ཕུང་ཆེ། །འཆི་མེད་ལམ་ཡང་མཐར་ཁྱབ་བྱེད། །དབྱངས་ཀྱི་དཔལ་མོར་གུས་པས་བསྟོད། །ཏམྦུ་ར་ལ་འཁྱུད་བྱས་ཏེ། །སོར་རྩེས་དལ་གྱིས་བསྒྲེངས་པ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་འདས་དང་མ་འདས་ཀུན། །ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་འཕྲོག་ལ་འདུད། །ངེས་དོན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །རྣམ་པ་ལྷ་མོའི་གཟུགས་སུ་སྒྱུར། །ངོ་མཚར་སྒྱུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོར་འདུད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་རྗེས་ཆགས་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱི་ཟུར་མདའ་གཡོ། །སྙོམས་འཇུག་བདེ་ཆེན་མཆོད་སྤྲིན་བསྟོབས། །དགྱེས་ཡུམ་ཆེན་མོར་གུས་པས་འདུད། །བློ་ལྡན་གང་གི་མགྲིན་སྙིང་ལ། །ཞུགས་པ་དེ་ཡི་མོད་ཉིད་དུ། །སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བསྒྱུར། །བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ་མ་ལ་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་ཡིད་དད་པའི་འོ་མཚོ་རུ། །བཞུགས་ནས་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །སྣང་བ་ཆེན་པོ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་པི་ཙུ་པི་ཙུ་པྲ་ཛྙཱ་ཝཱརྡྷ་ནི། ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་མེ་དྷི་ཝཱརྡྷ་ནི། དྷི་རི་དྷི་རི་བུདྡྷི་ཝརྡྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླས་བློ་གྲོས་འཕེལ་བར་བྱེད། ཅེས་པའང་སྐུ་ཞབས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབོན་བསམ་གཏན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་མིང་གཞན་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆར་འབོད་པས་དཔལ་སྤུངས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། ། །།
[edit]

lha mo dbyangs can ma la bstod pa rab dga'i dbyangs snyan bzhugs/__hrIMHtshangs pa'i yid kyi sras mo ni/____/rol pa'i mtsho chen las byung ba/____/zla ltar dkar ba'i zhal mnga' ma/____/dbyangs can lha mor phyag 'tshal bstod/____/rig byed gsang tshig 'dzad med gter/____/de bzhin gshegs gsung chos phung che/____/'chi med lam yang mthar khyab byed/____/dbyangs kyi dpal mor gus pas bstod/____/tam+bu ra la 'khyud byas te/____/sor rtses dal gyis bsgrengs pa yis/____/'jig rten 'das dang ma 'das kun/____/yid kyi brtan pa 'phrog la 'dud/____/nges don shes rab pha rol phyin/____/rnam pa lha mo'i gzugs su sgyur/____/ngo mtshar sgyu 'phrul bsam mi khyab/____/sa bcu'i dbang phyug chen mor 'dud/____/de bzhin gshegs kun rjes chags kyis/____/ye shes spyan gyi zur mda' g.yo/____/snyoms 'jug bde chen mchod sprin bstobs/____/dgyes yum chen mor gus pas 'dud/____/blo ldan gang gi mgrin snying la/____/zhugs pa de yi mod nyid du/____/smra ba'i dbang phyug chen por bsgyur/____/blo gros mchog stsol ma la bstod/____/de ltar bstod pa'i byin rlabs kyis/____/bdag yid dad pa'i 'o mtsho ru/____/bzhugs nas mkhyen gnyis ye shes kyi/____/snang ba chen po stsal du gsol/____/oM pi tsu pi tsu pra dz+nyA wAr+d+ha ni/__dz+wa la dz+wa la me d+hi wAr+d+ha ni/__d+hi ri d+hi ri bud+d+hi war+d+ha ni swA hA/__zhes bzlas blo gros 'phel bar byed/__ces pa'ang sku zhabs si tu rin po che'i dbon bsam gtan sprul sku rin po che nas lha rdzas bcas gsung gis bskul ba bzhin chos kyi blo gros sam ming gzhan 'jam dpal dga' ba'i go char 'bod pas dpal spungs yid dga' chos 'dzin dbyangs can dgyes pa'i dga' tshal du bris pa sid+d+hi rastu/__/____//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]