JKCL-KABUM-02-KHA-078

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྭ་ཆེན་ལོ་ཙཱར་ཕྱག་བསྟོད་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པ་ལྷ་ཡི་གཎྜི།
Wylie title rwa chen lo tsAr phyag bstod bdud sde 'joms pa lha yi gaN+Di JKCL-KABUM-02-KHA-078.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 78, Pages 633-634 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People རྭ་ལོ་ཙཱ་བ་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ (rwa lo tsA ba rdo rje grags)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rwa chen lo tsAr phyag bstod bdud sde 'joms pa lha yi gaN+Di. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 633-634. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་ཕག་ཟླ་དགུ་ཚེས་སུམ་ཅུ་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པའོ།

ces pa'ang me phag zla dgu tshes sum cu la blo gros rgya mtshos bris pa'o/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྭ་ཆེན་ལོ་ཙཱར་ཕྱག་བསྟོད་བདུད་སྡེ་འཇོམས་པ་ལྷ་ཡི་གཎྜི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཉིད་ལྔ་བརྒྱའི་དུས། །རིག་སྔགས་འཆང་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །རྭ་ཆེན་ལོ་ཙཱ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་མཛད་རྡོ་རྗེའི་རྒྱལ། །རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གི་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ། །རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཁམས་གསུམ་སྲིད་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །གསང་གསུམ་ཕྱག་རྒྱས་སྡོམ་མཛད་པ། །བརྟན་གཡོ་ཀུན་གྱི་སྤྱི་དཔལ་ཆེ། །ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་སྐུ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་གསུང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ཐུགས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་རལ་གྲི་ཆེ། །སྨྲ་བའི་སེངྒེ་མཚུངས་པ་མེད། །བདག་ལྟའི་གཤིན་རྗེ་འཇོམས་མཛད་པ། །བདག་མེད་ཟིལ་གནོན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་བཅོམ། །ཀུན་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དཔལ། །ཀུན་ཁྱབ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ནི། །བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འཕགས་ཡུལ་མཁས་གྲུབ་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད། །མདོ་སྔགས་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་གཏེར། །བྱང་ཕྱོགས་རྒྱུད་འདིར་ཐང་མར་བརྡལ། །ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་སོན་པས། །སྐུ་མཆོག་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག་མཛེས། །གསུང་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལྡན། །སྐྱེ་མེད་ཟབ་ཅིང་སྤྲོས་བྲལ་ཐུགས། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་དང་སེམས་དཔའ་དང་། །ཁྲོ་བོའི་ཚོགས་དང་བཙུན་མོར་བཅས། །ཕྲིན་ལས་མཐུ་སྟོབས་གཅིག་བསྡུས་པ། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །བདུད་བཞིའི་དགྲ་སྟེ་བདུད་ཀྱི་གཤེད། །བདུད་ཀྱི་དཔུང་བཅོམ་བདུད་ལས་རྒྱལ། །བདུད་ལ་རབ་དཔའ་བདུད་ཀྱི་བདུད། །བདུད་འདུལ་གྲུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །རིག་སྔགས་ནུས་པའི་སྙེམས་འཆང་ཞིང་། །དྲེགས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ནུས་རྩལ་འཕྲོག །རལ་པའི་དོ་ཀེར་རྩེ་མོ་ནི། །འདར་བཅས་ཁྱོད་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞུགས་ནས། །འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཀུན་གཟིགས་ཞིང་། །འཆི་མེད་བརྙེས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །དེ་ལྟར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད་པའི་དགེས། །རྭ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་གྱི། །བྱིན་རླབས་བདག་གི་རྒྱུད་ཞུགས་ནས། །སྲིད་གསུམ་གྲོངས་ཁྱེར་སྒྲོལ་བར་ཤོག །ཅེས་པའང་མེ་ཕག་ཟླ་དགུ་ཚེས་སུམ་ཅུ་ལ་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པའོ། ༈། ཐེ་ཚོམ་དྲྭ་བར་ཞུགས་པ་ཡི། །མཆོག་ལྡན་ཁྱོད་ལ་མི་འདོད་པའི། །ཁ་ཟས་དུག་ཅན་དང་འདྲ་པའི། །བསྟོད་སྔགས་ལྷ་ཡི་གནྡྷོ་སྒྲོགས། ། །།
[edit]

rwa chen lo tsAr phyag bstod bdud sde 'joms pa lha yi gaN+Di zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru/__'jam dpal dbyangs nyid lnga brgya'i dus/____/rig sngags 'chang ba chen po'i sku/____/mkhas dang grub pa'i gtsug gi rgyan/____/rwa chen lo tsA la phyag 'tshal/____/rdo rje'i sku brnyes rdo rje'i sku/____/rdo rje 'jigs mdzad rdo rje'i rgyal/____/rdo rje hU~M gi rdo rje'i sgra/____/rdo rje grags pa la phyag 'tshal/____/khams gsum srid gsum thams cad kun/____/gsang gsum phyag rgyas sdom mdzad pa/____/brtan g.yo kun gyi spyi dpal che/____/khro bo'i rgyal po la phyag 'tshal/____/sangs rgyas kun gyi rang bzhin sku/____/sangs rgyas kun gyi rang bzhin gsung /____/sangs rgyas kun gyi rang bzhin thugs/____/sangs rgyas kun bdag la phyag 'tshal/____/rdo rje rnon po ral gri che/____/smra ba'i seng+ge mtshungs pa med/____/bdag lta'i gshin rje 'joms mdzad pa/____/bdag med zil gnon la phyag 'tshal/____/kun tu rtog pa thams cad bcom/____/kun nas kun tu bzang po'i dpal/____/kun khyab dang po'i sangs rgyas ni/____/bla ma 'jam dpal la phyag 'tshal/____/'phags yul mkhas grub thugs kyi bcud/____/mdo sngags zab dang rgya che'i gter/____/byang phyogs rgyud 'dir thang mar brdal/____/lo tsA chen po la phyag 'tshal/____/tshogs gnyis rgya mtsho'i mthar son pas/____/sku mchog mtshan dpe'i me tog mdzes/____/gsung dbyangs chos kyi 'khor lo ldan/____/skye med zab cing spros bral thugs/____/'od gsal rdo rje la phyag 'tshal/____/de bzhin gshegs dang sems dpa' dang /____/khro bo'i tshogs dang btsun mor bcas/____/phrin las mthu stobs gcig bsdus pa/____/dpa' bo chen po la phyag 'tshal/____/bdud bzhi'i dgra ste bdud kyi gshed/____/bdud kyi dpung bcom bdud las rgyal/____/bdud la rab dpa' bdud kyi bdud/____/bdud 'dul grub pa la phyag 'tshal/____/rig sngags nus pa'i snyems 'chang zhing /____/dregs ldan rnams kyi nus rtsal 'phrog__/ral pa'i do ker rtse mo ni/____/'dar bcas khyod zhabs la phyag 'tshal/____/'chi med grub pa'i gtsug gi rgyan/____/'chi med rdo rje'i skur bzhugs nas/____/'chi med mgon po kun gzigs zhing /____/'chi med brnyes pa la phyag 'tshal/____/de ltar phyag 'tshal bstod pa'i dges/____/rwa chen rdo rje'i gsang gsum gyi/____/byin rlabs bdag gi rgyud zhugs nas/____/srid gsum grongs khyer sgrol bar shog__/ces pa'ang me phag zla dgu tshes sum cu la blo gros rgya mtshos bris pa'o/__!/__the tshom drwa bar zhugs pa yi/____/mchog ldan khyod la mi 'dod pa'i/____/kha zas dug can dang 'dra pa'i/____/bstod sngags lha yi gan+d+ho sgrogs/__/____//__

Footnotes

Other Information