JKCL-KABUM-02-KHA-056

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཐུ་མི་སཾབྷོ་ཊ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ།
Wylie title shing rta chen po thu mi saMb+ho Ta la bstod pa blo gros rab 'phel JKCL-KABUM-02-KHA-056.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 56, Pages 541-542 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཏྲ་ (Thon mi sam bho tra)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. shing rta chen po thu mi saMb+ho Ta la bstod pa blo gros rab 'phel. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 541-542. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/praise-of-thonmi-sambhota
Colophon

།ཅེས་པའང་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་མཐོང་བས་རྐྱེན་བྱས་པར་རང་ཉིད་ཀྱང་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྟོད་ཡུལ་དང་། བསྟོད་པ་མཛད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་སླད་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིས་ཀྱང་རང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

ces pa'ang rje thams cad mkhyen pas mdzad pa'i bstod pa mthong bas rkyen byas par rang nyid kyang skye ba'i phreng ba thams cad du bstod yul dang /__bstod pa mdzad pa po rnams kyi byin rlabs rgyud la zhugs pa'i slad du 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa 'dis kyang rang gzhan rnams kyi rgyud la ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཐུ་མི་སཾབྷོ་ཊ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་རབ་འཕེལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། གང་མཚན་རྣ་བར་ལྷུངས་པས་ཀྱང་། །རྨོངས་པའི་རི་བོ་འཇིལ་མཛད་པ། །བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་དང་། །དབྱེར་མེད་ལོ་ཙཱ་ཆེན་པོར་འདུད། །ཀ་མ་ལ་དང་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་བའི། །ཁ་དོག་དྲི་མ་མེད་ཅིང་གསལ་བའི་སྐུ། །ག་ན་བཞུགས་ཀྱང་བརྩེ་བས་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །ང་ཅག་སྐྱབས་གཅིག་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་བསྔགས། །ཅ་ག་མཚར་སྡུག་མིག་གི་བདུད་རྩི་ནི། །ཆ་ཙམ་གཞལ་དཀའ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཕུང་ཆེ། །ཇ་ཆང་ལ་སོགས་འདོད་ཡོན་སྲེད་ཀུན་བྲལ། །ཉ་རྒྱས་ཟླ་ཞལ་ཨུཏྤལ་སྤྱན་ཟུང་མཛེས། །ཏཱ་ཐ་གཱ་ཏའི་ལེགས་གསུང་དམ་པའི་ཆོས། །ཐ་དད་མ་འདྲེས་མཐར་ཐུགས་གཅིག་ཏུ་བཟླུམ། །ད་ལྟ་འབྱུང་དང་སྔོན་བྱོན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ན་མར་ཁྱོད་ཀྱི་གཞུང་མཐའ་ཁོག་པའི་སྙིང་། །པ་ཝ་སངས་ལྟར་ཤེས་བྱའི་མཁའ་ལ་བསྒྲེང་། །ཕ་རོལ་ཚུལ་རོལ་མཐའ་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །བ་མཆོག་བཞིན་དུ་འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོངས། །མ་ལུས་ཁྱོད་ཀྱི་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན། །ཙ་མ་ར་ལྟར་ཞི་བསིལ་དགའ་བདེ་སྦྱིན། །ཚ་ཟེར་ཅན་བཞིན་སྲིད་ཞིའི་གྲང་རེག་འཇོམས། །ཛ་ལང་རྟག་ཆད་སྨྲ་བྱེད་རལ་གྲིས་གཅོད། །ཝ་སྐྱེས་བཞིན་དུ་ཞུམ་པའི་གནས་སུ་བཀོད། །ཞྭ་ལྟར་མཐོ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས། །ཟ་མ་ཙམ་གྱི་བརྡ་སྦྱོར་ཁྱོད་ཀྱི་དྲིན། །འ་འུར་ཆེ་ཡང་ཁྱེད་གཞུང་འདི་མེད་ན། །ཡ་རབས་སྐྱེས་བུ་ཉིན་སྐར་དང་མཚུངས་སྙམ། །ར་མ་ཎཱ་ལྟར་དམ་བཅའ་བརྟན་པོ་ཡི། །ལ་བ་ཆེ་འདྲའི་རིག་པའི་གནས་མཐའ་དག །ཤ་མོང་རྡོལ་བཞིན་བདག་གི་ཡིད་ལ་བཀྲ། །ས་སྟེང་མཐའ་དག་རིག་པའི་གཞུང་བཟང་རྒྱས། །ཧ་ཅང་དད་པས་རྟག་ཏུ་གསོལ་འདེབས་ན། །ཨ་དོན་སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱོད་ཐུགས་དང་། །དབྱེར་མེད་གྱུར་ནས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ། །སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་མཐོང་བས་རྐྱེན་བྱས་པར་རང་ཉིད་ཀྱང་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བསྟོད་ཡུལ་དང་། བསྟོད་པ་མཛད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་སླད་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འདིས་ཀྱང་རང་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

shing rta chen po thu mi saMb+ho Ta la bstod pa blo gros rab 'phel ces bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru many+dzu shrI ye/__gang mtshan rna bar lhungs pas kyang /____/rmongs pa'i ri bo 'jil mdzad pa/____/bcom ldan 'jam dpal dpa' bo dang /____/dbyer med lo tsA chen por 'dud/____/ka ma la dang zla ba ltar dkar ba'i/____/kha dog dri ma med cing gsal ba'i sku/____/ga na bzhugs kyang brtse bas rtag tu gzigs/____/nga cag skyabs gcig 'jam dbyangs bla mar bsngags/____/ca ga mtshar sdug mig gi bdud rtsi ni/____/cha tsam gzhal dka' mkhyen brtse'i 'od phung che/____/ja chang la sogs 'dod yon sred kun bral/____/nya rgyas zla zhal ut+pal spyan zung mdzes/____/tA tha gA ta'i legs gsung dam pa'i chos/____/tha dad ma 'dres mthar thugs gcig tu bzlum/____/da lta 'byung dang sngon byon thams cad kyang /____/na mar khyod kyi gzhung mtha' khog pa'i snying /____/pa wa sangs ltar shes bya'i mkha' la bsgreng /____/pha rol tshul rol mtha' la mi gnas shing /____/ba mchog bzhin du 'gro ba'i re ba skongs/____/ma lus khyod kyi gdul bar bya ba yin/____/tsa ma ra ltar zhi bsil dga' bde sbyin/____/tsha zer can bzhin srid zhi'i grang reg 'joms/____/dza lang rtag chad smra byed ral gris gcod/____/wa skyes bzhin du zhum pa'i gnas su bkod/____/zhwa ltar mtho yang khyod kyi rjes su 'brangs/____/za ma tsam gyi brda sbyor khyod kyi drin/____/'a 'ur che yang khyed gzhung 'di med na/____/ya rabs skyes bu nyin skar dang mtshungs snyam/____/ra ma NA ltar dam bca' brtan po yi/____/la ba che 'dra'i rig pa'i gnas mtha' dag__/sha mong rdol bzhin bdag gi yid la bkra/____/sa steng mtha' dag rig pa'i gzhung bzang rgyas/____/ha cang dad pas rtag tu gsol 'debs na/____/a don skye med chos dbyings khyod thugs dang /____/dbyer med gyur nas rgyal ba'i bstan pa la/____/srid mtha'i bar du bya ba byed par shog__/ces pa'ang rje thams cad mkhyen pas mdzad pa'i bstod pa mthong bas rkyen byas par rang nyid kyang skye ba'i phreng ba thams cad du bstod yul dang /__bstod pa mdzad pa po rnams kyi byin rlabs rgyud la zhugs pa'i slad du 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa 'dis kyang rang gzhan rnams kyi rgyud la ye shes gzigs pa'i byin rlabs myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/__//_

Footnotes

Other Information