ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམ་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title kun mkhyen go ram pa bsod nams seng ge la bstod pa dbyangs kyi 'brug sgra JKCL-KABUM-02-KHA-090.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 90, Pages 685-687 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེངྒེ་ (go rams pa bsod nams seng ge)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kun mkhyen go ram pa bsod nams seng ge la bstod pa dbyangs kyi 'brug sgra. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 685-687. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/gorampa-praise
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་ཁྱི་ཟླ་གཉིས་ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་རྗེ་དེ་ཉིད་ཡིད་ཡུལ་དུ་ལྷང་ངེར་འཆར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དད་པའི་རྦ་རླབས་དབང་མེད་དུ་གཡོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསྟོད་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་འདི་ཡང་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མས་འབྲས་ལྗོངས་སུ་བྲིས་པའོ། །

ces pa'ang sa khyi zla gnyis tshes nyi shu la rje de nyid yid yul du lhang nger 'char ba'i rkyen gyis dad pa'i rba rlabs dbang med du g.yos pa las byung ba'i bstod tshig gi phreng ba 'di yang gtsug lag lung rigs nyi mas 'bras ljongs su bris pa'o/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམ་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པ་དབྱངས་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་སརྦ་ཛྙཱ་པུཎྱེ་སེང་ཧ་ཡེ། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པའི་མཛོད་འཛིན་པ། །ཡེ་ཤེས་གཏེར་ཆེན་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལྡན་དཔལ། །སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མཉམ་མེད་ཆེན་པོ་ལ། །རབ་དང་ཡིད་ཀྱིས་གུས་པས་བསྟོད་པར་བགྱི། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡི། །ཕ་མཐར་སོན་པས་སྒྲིབ་གཉིས་མུན་པ་སངས། །རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་འོད་ཟེར་སྟོང་གིས་མཛེས། །འཇམ་པའི་དཔལ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་གང་། །གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས། །མཁས་པའི་གྲྭར་ཞུགས་ཆོས་ཀྱི་ལུས་སྟོབས་རྒྱས། །ལུང་དང་རིགས་པའི་རྒྱན་ཆས་རྣམ་པར་སྒེག །སྡེ་སྣོད་གསུམ་གྱི་གླེགས་བམ་ཕུང་པོ་ཆེ། །ཀུན་མཁྱེན་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་རབ་འབྱམས་པ། །ཁྲོ་རྒྱལ་མི་གཡོ་མགོན་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཕྱག་གི་རལ་གྲི་ནི། །འཕྱར་བས་མཁའ་དབྱིངས་ཁྱབ་པའི་འོད་ཀྱིས་བཀང་། །རྒྱལ་བས་ལུང་ཐོབ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་གྱི། །ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གྱུར་ཨེ་ཝྃ་ཁྲིར་བཞུགས་ཤིང་། །ཐུབ་བསྟན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེ། །ངོ་མཚར་སུམ་རྩེན་གནས་ལ་ཅོ་འདྲི་བ། །མཁས་མང་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོས་ཡོངས་སུ་གཏམས། །ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་བ་པོ། །ས་སྐྱའི་རྗེ་བཙུན་གོང་མའི་བཞེད་གཞུང་རྣམས། །སྣ་ཚོགས་བློ་ཡིས་རྙོགས་པར་གྱུར་པ་ན། །བགྲུང་བྱེད་ཆུ་དྭངས་ནོར་བུ་ཁྱེད་གཅིག་པུ། །བསྟན་པའི་མཆོད་སྡོང་སྲིད་ཞིའི་བླ་ན་མཐོ། །མ་རྟོག་པ་དང་ལོག་རྟོག་ཕྱོགས་རྟོག་གིས། །བློ་ཡིད་འཁྲུག་པར་གྱུར་པའི་རང་གཞན་སྡེ། །མཁྱེན་རབ་དཔྱོད་ཤེས་ནོར་བུའི་གློག་ཕྲེང་གིས། །གསལ་བར་མཛད་ནས་ཡང་དག་འོད་སྣང་བརྡལ། །མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་སྒྲོམ། །སྙིགས་དུས་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གི་གཏེར། །བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་བསྐྱེད་རྫོགས་གྲུབ་པ་བརྙེས། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་པདྨའི་ཚལ་དུ་ནི། །བུང་བ་བཞིན་དུ་རྟག་པར་འདུ་ཞིང་འཁོར། །མཁས་པ་མཁས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་གོ་རམས་པ། །བཙུན་པ་བཙུན་པའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ། །བཟང་པོ་བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ། །ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེར་གྲགས་ལ་བསྟོད། །བདག་ནི་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །ཟབ་རྒྱས་གནས་ལ་ཆགས་ཐོགས་མེད་པ་ཡི། །མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་འབར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ས་ཁྱི་ཟླ་གཉིས་ཚེས་ཉི་ཤུ་ལ་རྗེ་དེ་ཉིད་ཡིད་ཡུལ་དུ་ལྷང་ངེར་འཆར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་དད་པའི་རྦ་རླབས་དབང་མེད་དུ་གཡོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསྟོད་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་འདི་ཡང་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མས་འབྲས་ལྗོངས་སུ་བྲིས་པའོ། ། །།
[edit]

kun mkhyen go ram pa bsod nams seng ge la bstod pa dbyangs kyi 'brug sgra zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru sarba dz+nyA puN+ye seng ha ye/____/bde bar gshegs pa'i bstan pa'i mdzod 'dzin pa/____/ye shes gter chen dbang phyug brgyad ldan dpal/____/smra ba'i seng ge mnyam med chen po la/____/rab dang yid kyis gus pas bstod par bgyi/____/bskal pa rgya mtshor byang chub spyod pa yi/____/pha mthar son pas sgrib gnyis mun pa sangs/____/rtogs pa'i yon tan 'od zer stong gis mdzes/____/'jam pa'i dpal dang gnyis su med pa gang /____/gzhon nu'i dus nas yon tan thams cad rdzogs/____/mkhas pa'i grwar zhugs chos kyi lus stobs rgyas/____/lung dang rigs pa'i rgyan chas rnam par sgeg__/sde snod gsum gyi glegs bam phung po che/____/kun mkhyen kun la dbang bsgyur rab 'byams pa/____/khro rgyal mi g.yo mgon dang dbyer mi phyed/____/'jam pa'i dbyangs kyis phyag gi ral gri ni/____/'phyar bas mkha' dbyings khyab pa'i 'od kyis bkang /____/rgyal bas lung thob kun dga'i mtshan can gyi/____/thugs kyi sras gyur e wa~M khrir bzhugs shing /____/thub bstan rnam par rgyal ba'i chos grwa che/____/ngo mtshar sum rtsen gnas la co 'dri ba/____/mkhas mang 'dus pa rgya mtshos yongs su gtams/____/thub dbang gnyis pa'i brtul zhugs 'chang ba po/____/sa skya'i rje btsun gong ma'i bzhed gzhung rnams/____/sna tshogs blo yis rnyogs par gyur pa na/____/bgrung byed chu dwangs nor bu khyed gcig pu/____/bstan pa'i mchod sdong srid zhi'i bla na mtho/____/ma rtog pa dang log rtog phyogs rtog gis/____/blo yid 'khrug par gyur pa'i rang gzhan sde/____/mkhyen rab dpyod shes nor bu'i glog phreng gis/____/gsal bar mdzad nas yang dag 'od snang brdal/____/mdo dang sngags kyi legs bshad nor bu'i sgrom/____/snyigs dus mkhas pa rnams kyi snying gi gter/____/bla ma 'jam pa'i dbyangs kyis rjes su bzung /____/yi dam lha yi bskyed rdzogs grub pa brnyes/____/mkha' 'gro chos skyong pad+ma'i tshal du ni/____/bung ba bzhin du rtag par 'du zhing 'khor/____/mkhas pa mkhas pa'i khyu mchog go rams pa/____/btsun pa btsun pa'i dpal gyis mngon par mtho/____/bzang po bzang po'i phrin las phyogs brgyar spel/____/kun mkhyen bsod nams seng ger grags la bstod/____/bdag ni khyed la gsol ba btab pa'i mthus/____/'jigs med blo gros spobs pa'i rtsal chen rdzogs/____/zab rgyas gnas la chags thogs med pa yi/____/mkhyen gnyis ye shes snang ba 'bar gyur cig__/ces pa'ang sa khyi zla gnyis tshes nyi shu la rje de nyid yid yul du lhang nger 'char ba'i rkyen gyis dad pa'i rba rlabs dbang med du g.yos pa las byung ba'i bstod tshig gi phreng ba 'di yang gtsug lag lung rigs nyi mas 'bras ljongs su bris pa'o/__/____//

Footnotes

Other Information