JKCL-KABUM-02-KHA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔར་བསྟོད་གསོལ།
Wylie title 'jam dpal rigs lngar bstod gsol JKCL-KABUM-02-KHA-019.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 19, Pages 385-386 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam dpal rigs lngar bstod gsol. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 385-386. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Supplications - gsol 'debs  ·  Verses of Praise - bstod pa
Deity 'jam dpal rigs lnga
Colophon

།རྒྱུད་ཀྱི་ངེས་པའི་བསྟོད་པ་འདི། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར། །ལྷ་རྫས་ཡོལ་གོའི་རྟེན་དང་བཅས། །ཨ་མདོ་བླ་མས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས། །ཤུ་བྷཾ། །

/rgyud kyi nges pa'i bstod pa 'di/____/chos kyi blo gros zhes bya bar/____/lha rdzas yol go'i rten dang bcas/____/a mdo bla mas bskul ngor bris/____/shu b+haM/__/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔར་བསྟོད་གསོལ་བཞུགས། །ཨོཾ་ཝཱ་ཀྱེ་དཾ་ན་མཿསངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་ཆེན་པོ། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་སྐུའི་དབང་ཕྱུག །འཇམ་དཔལ་དྲི་མ་མེད་པའི་སྐུ། །མཆོག་སྦྱིན་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཨོཾ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་མུྃ། བདག་མེད་སེངྒེའི་སྒྲ་དང་ལྡན། །མུ་སྟེགས་རི་དྭགས་ངན་འཇིགས་པ། །ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་དོན་སྟོན་པའི། །གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿའགྲོ་བའི་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན། །གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་བ། །ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས། །འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཨོཾ་བཛྲ་ཏིཀྵ་ཎ་དུཿཁ་ཙྪེ་ད་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་མུརྟྟ་ཡེ། ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་ར་ཨ་ར་པ་ཙ་ནཱ་ཡ་ཏེ་ན་མཿདོན་གསུམ་ཐེ་ཚོམ་གཅོད་པའི་བློ། །ཀུན་དོན་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་བླ་ན་མེད། །ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཨོཾ་ཧྲཱིཿདྷཱིཿམ་མེ་དཱི་པཾ་མཉྫུ་ཤྲཱི་མུྃ་ཧྲཱིཿཔྲཛྙཱ་ཝཱརྡྷ་ནི་ཧྲཱིཿདྷཱིཿསྭཱ་ཧཱ། སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཚུགས་པ་མེད། །ཀུན་ཏུ་བལྟ་བས་མཆོག་ཏུ་དགའ། །གཟི་བརྗིད་ཕྲེང་བ་ལྟ་ན་སྡུག །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཨོཾ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ས་ཏྭ་ཧཱུྃ། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་རྒྱུ་མེད་པ། །ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད། །ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས། །དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །ཕྱག་འཚལ་བསྟོད་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །མ་རིག་མུན་པ་ཀུན་སེལ་ནས། །མཁྱེན་གཉིས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །རྒྱུད་ཀྱི་ངེས་པའི་བསྟོད་པ་འདི། །ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར། །ལྷ་རྫས་ཡོལ་གོའི་རྟེན་དང་བཅས། །ཨ་མདོ་བླ་མས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས། །ཤུ་བྷཾ། ། །།
[edit]

'jam dpal rigs lngar bstod gsol bzhugs/____/oM wA kye daM na maHsangs rgyas kun gyi sku chen po/____/ye shes sku ste sku'i dbang phyug__/'jam dpal dri ma med pa'i sku/____/mchog sbyin rdo rjer phyag 'tshal bstod/__oM wA gI shwa ri mu~M/__bdag med seng+ge'i sgra dang ldan/____/mu stegs ri dwags ngan 'jigs pa/____/kun tu 'gro ba'i don ston pa'i/____/gsung gi dbang phyug phyag 'tshal bstod/____/oM a ra pa tsa na d+hIH'gro ba'i mar me ye shes sgron/____/gzi brjid chen po 'od gsal ba/____/kun tu rtog pa thams cad spangs/____/'jam dpal rdo rjer phyag 'tshal bstod/____/oM badz+ra tik+Sha Na duHkha ts+tshe da pra dz+nyA dz+nyA na mur+t+ta ye/__dz+nyA na kA ya wA gI shwa ra a ra pa tsa nA ya te na maHdon gsum the tshom gcod pa'i blo/____/kun don yon tan gsum gyi bdag__/sangs rgyas byang chub bla na med/____/yon tan mtha' yas phyag 'tshal bstod/____/oM hrIHd+hIHma me dI paM many+dzu shrI mu~M hrIHpradz+nyA wAr+d+ha ni hrIHd+hIHswA hA/__smra ba'i seng+ge tshugs pa med/____/kun tu blta bas mchog tu dga'/____/gzi brjid phreng ba lta na sdug__/chos kyi rgyal mtshan phyag 'tshal bstod/__oM many+dzu shrI dz+nyA na sa twa hU~M/____/dang po'i sangs rgyas rgyu med pa/____/ye shes mig gcig dri ma med/____/ye shes lus can de bzhin gshegs/____/dkyil 'khor dbang phyug phyag 'tshal bstod/____/'jam dpal rigs lnga'i lha tshogs la/____/phyag 'tshal bstod pa'i bsod nams kyis/____/ma rig mun pa kun sel nas/____/mkhyen gnyis snang ba rgyas par shog__/rgyud kyi nges pa'i bstod pa 'di/____/chos kyi blo gros zhes bya bar/____/lha rdzas yol go'i rten dang bcas/____/a mdo bla mas bskul ngor bris/____/shu b+haM/__/____//_

Footnotes

Other Information