JKCL-KABUM-02-KHA-045

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞི་ཁྲོ་རྩ་སྔགས་དོན་བསྟོད།
Wylie title zhi khro rtsa sngags don bstod JKCL-KABUM-02-KHA-045.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 45, Pages 491 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zhi khro rtsa sngags don bstod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 491. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity zhi khro
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/peaceful-wrathful-deities-mantras
Colophon

།ཅེས་པའང་གྲོལ་ཐིག་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པའོ། །

ces pa'ang grol thig zhi khro'i sgrub mchod skabs blo gros rgya mtshos bris pa'o/

[edit]
ཞི་ཁྲོ་རྩ་སྔགས་དོན་བསྟོད་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ནི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་སྐུ། །ཨཱཿནི་གསུང་དབྱངས་སྒྲ་ལྡན་པ། །ཧཱུྃ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སྟེ། །ཧྲཱིཿནི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འམ། །བོ་དྷི་བྱང་ཆུབ་མཐར་ཐུག་པ། །ཙིཏྟ་ཆོས་རྣམས་སྙིང་པོའོ། །མ་ཧཱ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དབྱིངས། །སུ་ཁ་བདེ་བ་མཆོག་གི་འཁྱུད། །ཛྙཱ་ན་ནང་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །དྷཱ་ཏུ་སྟོང་ཆེན་དབྱིངས་ལ་ཞུགས། །ཨཱཿནི་དུས་བཞི་ལྷུན་རྫོགས་ཆེ། །ཨོཾ་ནི་གནས་འགྱུར་ཁྲག་འཐུང་ལྔ། །རུ་ནི་ཆགས་པ་རྩད་ནས་གཅོད། །ལུ་ནི་འཁོར་བ་དབྱིངས་སྒྲོལ་ཞིང་། །རུ་ནི་དུག་གསུམ་ཁྲག་ཆེན་པོ། །ལུ་ནི་རྔམ་པའི་ཞལ་དུ་གསོལ། །ཧཱུྃ་གིས་གདུག་པ་དབང་དུ་སྡུད། །བྷྱོ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཚོགས་མྱོས། །ཧཱུྃ་གི་སྲིད་གསུམ་ཀ་དག་པར། །སྒྲོལ་བའི་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོ་ཧོཿ། དེ་ལྟར་ཞི་ཁྲོ་རྩ་སྔགས་ཀྱི། །ངེས་གསང་བརྗོད་པ་ཉུང་ངུ་འདིས། །རྒྱ་ཆེན་ཟབ་མོའི་གནས་རྟོགས་ཏེ། །བདེ་ཆེན་ཞི་ཁྲོ་མཆོག་འགྲུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་གྲོལ་ཐིག་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པའོ། ། །།
[edit]

zhi khro rtsa sngags don bstod bzhugs so/____/oM ni ye shes lnga ldan sku/____/AHni gsung dbyangs sgra ldan pa/____/hU~M ni thugs kyi rdo rje ste/____/hrIHni ye shes rdo rje 'am/____/bo d+hi byang chub mthar thug pa/____/tsit+ta chos rnams snying po'o/____/ma hA ye shes chen po'i dbyings/____/su kha bde ba mchog gi 'khyud/____/dz+nyA na nang gsal ye shes te/____/d+hA tu stong chen dbyings la zhugs/____/AHni dus bzhi lhun rdzogs che/____/oM ni gnas 'gyur khrag 'thung lnga/____/ru ni chags pa rtsad nas gcod/____/lu ni 'khor ba dbyings sgrol zhing /____/ru ni dug gsum khrag chen po/____/lu ni rngam pa'i zhal du gsol/____/hU~M gis gdug pa dbang du sdud/____/b+h+yo yi rnal 'byor ma tshogs myos/____/hU~M gi srid gsum ka dag par/____/sgrol ba'i khrag 'thung chen po hoH/__de ltar zhi khro rtsa sngags kyi/____/nges gsang brjod pa nyung ngu 'dis/____/rgya chen zab mo'i gnas rtogs te/____/bde chen zhi khro mchog 'grub shog__/ces pa'ang grol thig zhi khro'i sgrub mchod skabs blo gros rgya mtshos bris pa'o/__/____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]