JKCL-KABUM-02-KHA-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་བདག་བདུད་བཅོམ།
Wylie title 'chi med mgon po tshe dpag med la bstod pa 'chi bdag bdud bcom JKCL-KABUM-02-KHA-035.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 35, Pages 457-459 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'chi med mgon po tshe dpag med la bstod pa 'chi bdag bdud bcom. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 457-459. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity tshe dpag med
Colophon

།ཅེས་པའང་ས་ཕོ་ཁྱིའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཏོག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་གྱིས་ཤར་མར་བྲིས་པ་དུས་མིན་འཆི་བའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །

ces pa'ang sa pho khyi'i gnam lo gsar tshes kyi cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por 'bras ljongs sgang tog gtsug lag khang du 'jigs med nam mkha'i rdo rje tshe dbang grub pa rtsal gyis shar mar bris pa dus min 'chi ba'i g.yul las rnam par rgyal bar gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཆི་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་བདག་བདུད་བཅོམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཨ་པཱ་རི་མི་ཏཱ་ཡེ། གང་མཚན་རྣ་བར་ལན་གཅིག་ལྷུང་བས་ཀྱང་། །སྐྱེ་འཆིའི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་འཕྲོག་མཛད་པ། །བླ་མ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡིས། །དེང་འདིར་བདག་གི་སྐྱབས་དང་མགོན་མཛོད་ཅིག །སྐུ་ཡི་ཁྱོན་གྱིས་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཀྱང་སྐུ་ལ་རབ་རྫོགས་པ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བ་རྨད་དུ་བྱུང་། །འཆི་མེད་བདེ་ལྡན་མགོན་པོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བྲལ་དང་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ནི། །གངྒཱའི་ཀླུང་གི་རྡུལ་གྱི་བྱེ་བ་སྙེད། །མ་ལུས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མཛོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་རབ་འགྲོ་ཞིང་། །ནམ་མཁའ་དང་ནི་སྤྱོད་ཡུལ་མཉམ་པའི་བདག །ནམ་མཁའི་ལུས་ཅན་ཚེ་གྲངས་དཔག་ཏུ་མེད། །བཅོམ་ལྡན་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །གང་སྐུ་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པོ་ལ། །ཉིན་བྱེད་བྱེ་བས་འཁྱུད་པའི་གཟི་བརྗིད་འབར། །ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་འཆི་མེད་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །གསུང་གི་གསང་བ་སྒྲ་ཚིག་ཀུན་ལས་འདས། །ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་སྒྲ་རབ་ཏུ་སྒྲོགས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་དང་དབྱེར་མེད་པ། །གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་འཆི་མེད་རྔ་སྒྲར་བསྟོད། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཐུགས་ནི་གཏིང་མཐའ་བྲལ། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །གཉིས་སུ་མེད་པ་དམ་པའི་དོན་ཆེན་པོ། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་འོད་མི་འགྱུར་ལ་བསྟོད། །མདོར་ན་ཕྱོགས་དུས་མུ་མཐའ་མེད་པ་ན། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་གཤེགས་བཞུགས་འབྱོན་པ་རྣམས། །དབྱེར་མེད་རོ་གཅིག་དུ་མ་ཉིད་དུ་སྟོན། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་མེད་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བདག་གི་གུས་པས་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བཏབ་དང་། །སྐུ་བསྒོམ་རིག་སྔགས་ཆེན་པོ་བཟླས་པ་ཡིས། །དུས་མིན་འཆི་བའི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ། །གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་རིང་འཚོ་འགྲུབ་པར་ཤོག །རྒས་མེད་ལང་ཚོ་ལྡན་པའི་གཟི་བརྗིད་དང་། །གླང་པོའི་སྟོབས་དང་ཚངས་པའི་ཚེ་ཐོབ་ཅིང་། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་ཆེ། །བདག་གི་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་ཞུགས་པར་མཛོད། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་རྒུད་མུན་སྟུག་པོ་ནི། །མྱུར་དུ་བསལ་བའི་མཐུ་རྩལ་ལྡན་པ་དང་། །རྫོགས་ལྡན་གསར་བའི་དུས་སྟོན་རབ་རྒྱས་ནས། །བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་ས་ཕོ་ཁྱིའི་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོར་འབྲས་ལྗོངས་སྒང་ཏོག་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་གྲུབ་པ་རྩལ་གྱིས་ཤར་མར་བྲིས་པ་དུས་མིན་འཆི་བའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ། །།
[edit]

'chi med mgon po tshe dpag med la bstod pa 'chi bdag bdud bcom zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru a pA ri mi tA ye/__gang mtshan rna bar lan gcig lhung bas kyang /____/skye 'chi'i 'jigs pa thams cad 'phrog mdzad pa/____/bla ma mgon po tshe dpag med pa yis/____/deng 'dir bdag gi skyabs dang mgon mdzod cig__/sku yi khyon gyis zhing khams kun tu khyab/____/zhing khams kun kyang sku la rab rdzogs pa/____/de bzhin gshegs pa'i gsang ba rmad du byung /____/'chi med bde ldan mgon por phyag 'tshal bstod/____/bral dang smin pa'i yon tan rgya mtsho ni/____/gang+gA'i klung gi rdul gyi bye ba snyed/____/ma lus yongs su rdzogs pa'i gzugs kyi sku/____/ye shes chen po'i mdzod la phyag 'tshal bstod/____/nam mkha'i khams kyi rjes su rab 'gro zhing /____/nam mkha' dang ni spyod yul mnyam pa'i bdag__/nam mkha'i lus can tshe grangs dpag tu med/____/bcom ldan 'od snang mtha' yas phyag 'tshal bstod/____/gang sku pad+ma rA ga'i lhun po la/____/nyin byed bye bas 'khyud pa'i gzi brjid 'bar/____/phyag gnyis mnyam bzhag 'chi med tshe bum bsnams/____/longs spyod yongs su rdzogs la phyag 'tshal bstod/____/gsung gi gsang ba sgra tshig kun las 'das/____/phyogs bcu kun tu chos sgra rab tu sgrogs/____/sangs rgyas kun gyi gsung dang dbyer med pa/____/gsung gi rdo rje 'chi med rnga sgrar bstod/____/zab cing rgya che'i thugs ni gting mtha' bral/____/ji lta ji snyed shes bya kun la khyab/____/gnyis su med pa dam pa'i don chen po/____/dang po'i sangs rgyas 'od mi 'gyur la bstod/____/mdor na phyogs dus mu mtha' med pa na/____/dus gsum rgyal ba gshegs bzhugs 'byon pa rnams/____/dbyer med ro gcig du ma nyid du ston/____/tshe dang ye shes dpag med phyag 'tshal bstod/____/bdag gi gus pas khyod la gsol btab dang /____/sku bsgom rig sngags chen po bzlas pa yis/____/dus min 'chi ba'i dgra las rnam rgyal te/____/gzhom med rdo rje'i ring 'tsho 'grub par shog__/rgas med lang tsho ldan pa'i gzi brjid dang /____/glang po'i stobs dang tshangs pa'i tshe thob cing /____/mkhyen brtse nus pa rigs gsum sems dpa' che/____/bdag gi lus ngag yid la zhugs par mdzod/____/bstan dang 'gro ba'i rgud mun stug po ni/____/myur du bsal ba'i mthu rtsal ldan pa dang /____/rdzogs ldan gsar ba'i dus ston rab rgyas nas/____/bstan pa dar zhing rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang sa pho khyi'i gnam lo gsar tshes kyi cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi dga' ba dang por 'bras ljongs sgang tog gtsug lag khang du 'jigs med nam mkha'i rdo rje tshe dbang grub pa rtsal gyis shar mar bris pa dus min 'chi ba'i g.yul las rnam par rgyal bar gyur cig__/__//

Footnotes

Other Information