JKCL-KABUM-02-KHA-091

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་བསྟོད་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག།
Wylie title mkhan chen rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin la bstod pa lha'i me tog JKCL-KABUM-02-KHA-091.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 91, Pages 689-690 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ (byams pa kun dga' bstan 'dzin)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mkhan chen rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin la bstod pa lha'i me tog. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 689-690. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་པའང་ཤིན་ཏུ་དད་ཅིང་དང་བ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །

/ces pa'ang shin tu dad cing dang ba chen pos chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་བསྟོད་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་མཻ་ཏྲི་ཨ་ནནྡ་ཤཱ་ས་ན་དྷ་ར་ཡ། བྱམས་ཆེན་འཕགས་པའི་སྤྲིན་དཀར་ལས། །དཔལ་ལྡན་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོ་ནི། །རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ཕྱང་འཕྲུལ་ཅན། །འཛམ་གླིང་འདི་ཡི་མཁའ་ལ་སྣང་། །ལྷར་བཅས་ཡིད་ལ་ཀུན་དགའི་གཉེན། །ཤཱཀྱའི་བསྟན་འཛིན་ཀུན་གྱི་ཕུལ། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཆེ། །གདོད་ནས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བརྙེས། །ཚུར་མཐོང་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་གཟུགས། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོས་བརྒྱན་པའི་སྐུ། །མཐོང་བས་མི་ངོམས་མཚན་དཔེས་བརྒྱན། །དྲན་པས་སྲིད་ཞིའི་འཇིགས་འཕྲོག་ཅིང་། །ཐོས་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ། །བསམ་བྱུང་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད། །སྒོམ་པས་བདེན་དོན་མངོན་སུམ་བརྙེས། །འཕགས་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ཆེན་པོར་འཛེག །ཐུབ་པའི་བསྟན་ལ་ཕྱག་བཞེས་ནི། །འགྲན་ཟླ་མེད་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི། །ཕྱག་རིས་ཟུམ་པ་མེད་པ་ནི། །དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་མི་ཉམས་གསལ། །གང་གི་ཆོས་ཀྱི་སྲས་ཆེན་པོ། །གསེར་རིའི་ཕྲེང་མཛེས་ཤིང་རྟ་ཆེ། །ས་ལ་གནས་པའི་བསྟན་འཛིན་གྱིས། །བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སྤེལ། །ཐུབ་པས་ལུང་བསྟན་ཀུན་བཟང་གི། བསྟན་པའི་རྒྱན་གཅིག་ས་སྐྱ་པའི། །མདོ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམས། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ཕྱོགས་བཅུར་བརྡལ། །དབང་བཅུ་དབང་འབྱོར་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་དུས་གསུམ་གྱི། །རྒྱལ་བས་ཀྱང་ནི་བསྔགས་མཛད་ན། །བདག་ལྟས་བརྗོད་པར་ག་ལ་ནུས། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཡོན་ཏན་གྱི། །ཆུ་གཏེར་ཆེ་ལས་ཤས་ཙམ་ཞིག །བླངས་ནས་བསྟོད་པའི་དགེ་བ་འདིས། །ཀུན་མཁྱེན་བདེ་གཤེགས་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་ཤིན་ཏུ་དད་ཅིང་དང་བ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། ། །།
[edit]

mkhan chen rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin la bstod pa lha'i me tog ces bya ba/__na mo gu ru mai tri a nan+da shA sa na d+ha ra ya/__byams chen 'phags pa'i sprin dkar las/____/dpal ldan klu dbang rgyal po ni/____/rin chen nor bu'i phyang 'phrul can/____/'dzam gling 'di yi mkha' la snang /____/lhar bcas yid la kun dga'i gnyen/____/shAkya'i bstan 'dzin kun gyi phul/____/mkhas dang grub pa'i gtsug rgyan che/____/gdod nas mngon par byang chub brnyes/____/tshur mthong dge ba'i bshes kyi gzugs/____/tshul khrims phung pos brgyan pa'i sku/____/mthong bas mi ngoms mtshan dpes brgyan/____/dran pas srid zhi'i 'jigs 'phrog cing /____/thos pa nam mkha'i mtha' dang mnyam/____/bsam byung rigs pas rnam par dpyad/____/sgom pas bden don mngon sum brnyes/____/'phags pa'i rgyal thabs chen por 'dzeg__/thub pa'i bstan la phyag bzhes ni/____/'gran zla med pa'i rnam thar gyi/____/phyag ris zum pa med pa ni/____/dus kyi mthar yang mi nyams gsal/____/gang gi chos kyi sras chen po/____/gser ri'i phreng mdzes shing rta che/____/sa la gnas pa'i bstan 'dzin gyis/____/bstan pa rgya mtsho'i pha mthar spel/____/thub pas lung bstan kun bzang gi/__bstan pa'i rgyan gcig sa skya pa'i/____/mdo sngags chos kyi phung po rnams/____/bshad dang sgrub pas phyogs bcur brdal/____/dbang bcu dbang 'byor chos kyi sprin/____/chos kyi rgyal por dus gsum gyi/____/rgyal bas kyang ni bsngags mdzad na/____/bdag ltas brjod par ga la nus/____/de lta na yang yon tan gyi/____/chu gter che las shas tsam zhig__/blangs nas bstod pa'i dge ba 'dis/____/kun mkhyen bde gshegs mchog thob shog__/ces pa'ang shin tu dad cing dang ba chen pos chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__/____//_

Footnotes

Other Information