JKCL-KABUM-02-KHA-067

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་ཁྱད་འཕགས་བསྟོད་པ།
Wylie title 'jigs med gling pa la khyad 'phags bstod pa JKCL-KABUM-02-KHA-067.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 67, Pages 581-582 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jigs med gling pa la khyad 'phags bstod pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 581-582. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/praise-of-jigme-lingpa
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེས་སོ། །

ces pa'ang 'jigs med nam mkha'i rdo rjes so/

[edit]
འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་ཁྱད་འཕགས་བསྟོད་པ་བཞུགས། ཨོཾ་སྭསྟི། ཀུན་མཁྱེན་མང་ཡང་ནང་དོན་གཟིགས་པ་དཀོན། །འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་གཟིགས། །མཁས་པ་མང་ཡང་གྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དཀོན། །རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་འཕགས་པའི་ས་མཐོར་གཤེགས། །མཁས་པར་སྦྱང་ཡང་མ་བསླབ་ཤེས་པ་དཀོན། །མཁྱེན་བརྩེའི་མྱུ་གུ་ཆོས་རྣམས་རང་གྲོལ་མཁྱེན། །སྒོམ་ཆེན་མང་ཡང་རིག་པ་མངོན་གྱུར་དཀོན། །ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་སྣང་བཞི་ཟད་སར་འཁྱོལ། །འགྲོ་དོན་བྱས་ཀྱང་གཞན་དོན་འབྱུང་བ་དཀོན། །སློབ་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱིས་བསྟན་པ་མཁའ་མཐར་བརྡལ། །རྩོམ་པ་མང་ཡང་ལེགས་བཤད་འབྱུང་བ་དཀོན། །བླ་མའི་གསུང་རབ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་མཚུངས། །དེ་ལྟར་སྙིགས་དུས་བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་མགོན། །པདྨ་དབང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་བི་མ་མི་ཏྲ་རྣམས། །དངོས་སུ་བྱོན་དང་རྣམ་དབྱེར་མ་མཆིས་པའི། །འཇིགས་བྲལ་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐྱེ་བ་འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཁྱེད་དང་སྐད་ཅིག་མི་འབྲལ་འགྲོགས་པ་དང་། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་རིག་པ་འོད་གསལ་གྱི། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ་རུ། །མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇིགས་མེད་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེས་སོ། ། །།
[edit]

'jigs med gling pa la khyad 'phags bstod pa bzhugs/__oM swasti/__kun mkhyen mang yang nang don gzigs pa dkon/____/'jigs med gling pa chos nyid bden pa gzigs/____/mkhas pa mang yang grub pa thob pa dkon/____/rang byung rdo rje 'phags pa'i sa mthor gshegs/____/mkhas par sbyang yang ma bslab shes pa dkon/____/mkhyen brtse'i myu gu chos rnams rang grol mkhyen/____/sgom chen mang yang rig pa mngon gyur dkon/____/kun mkhyen chen po snang bzhi zad sar 'khyol/____/'gro don byas kyang gzhan don 'byung ba dkon/____/slob brgyud rnams kyis bstan pa mkha' mthar brdal/____/rtsom pa mang yang legs bshad 'byung ba dkon/____/bla ma'i gsung rab rgyal ba'i bka' dang mtshungs/____/de ltar snyigs dus bod khams skyong ba'i mgon/____/pad+ma dbang chen ye shes rol pa rtsal/____/'jam dpal bshes gnyen bi ma mi tra rnams/____/dngos su byon dang rnam dbyer ma mchis pa'i/____/'jigs bral gling pa'i zhabs la phyag 'tshal lo/____/skye ba 'di dang tshe rabs thams cad du/____/khyed dang skad cig mi 'bral 'grogs pa dang /____/thugs yid gcig 'dres rig pa 'od gsal gyi/____/sku gsum lhun grub gzhon nu bum sku ru/____/mngon par byang chub thob pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang 'jigs med nam mkha'i rdo rjes so/__/____//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]