འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་མཆོག་གི་དེད་དཔོན་དུ་ཉེ་བར་བསྟེན་པའི་རྒྱུད་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'phags pa 'jam dpal zhi khro'i thugs rgyud bskul zhing mchog gi ded dpon du nye bar bsten pa'i rgyud dbyangs rdo rje sgra ma JKCL-KABUM-02-KHA-014.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 14, Pages 371-372 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'phags pa 'jam dpal zhi khro'i thugs rgyud bskul zhing mchog gi ded dpon du nye bar bsten pa'i rgyud dbyangs rdo rje sgra ma. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 371-372. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity 'jam dpal zhi khro
Colophon
  • First colophon: །ཅེས་པའང་མགོ་ཟླའི་ཚེས་༡༠ལའོ།
  • Second colophon: །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།
  • First colophon: /ces pa'ang mgo zla'i tshes 10la'o/
  • Second colophon: /ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa'o/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་མཆོག་གི་དེད་དཔོན་དུ་ཉེ་བར་བསྟེན་པའི་རྒྱུད་དབྱངས་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། མཁའ་ཁྱབ་ཞིང་ན་རྟག་པར་བཞུགས་པ་ཡི། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཏིལ་གོང་ཁ་ཕྱེས་ལྟར། །ཀུན་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །མངོན་སུམ་སྣང་བ་བདག་གི་དཔང་པོ་མཛོད། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་དང་སྡུད་མཛད་པ། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེ་ཁོ་ན། །བརྟན་དང་གཡོ་བའི་སྲོག་ཏུ་རབ་ཞུགས་པའི། །གཞི་རྒྱུད་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་འཇམ་པའི་དཔལ། །ཇི་སྙེད་སངས་རྒྱས་གངྒཱའི་རྡུལ་སྙེད་རྣམས། །སློབ་པའི་ལམ་གྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ལམ་རྒྱུད་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་བསྙེན་པ་ལས། །སྒྲིབ་དག་ཚོགས་རྫོགས་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་གྱུར། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་ཟབ་མོ་ཡི། །སྒྲིབ་གསུམ་ཕྲ་བའི་བག་ཆགས་བཅོམ་པའང་། །འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཉིད་ལ་དེ་སྐད་བསྒྲགས། །དེ་མཐུས་འབྲས་རྒྱུད་བཅོམ་ལྡན་འཇམ་པའི་དཔལ། །རིམ་དགུའི་ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་འཕྲོ་གཞི་ཡང་། །མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལམ་བདེན་རྣམ་པར་ཤར། །དེས་ན་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཕུང་ཆེ། །ཁྱེད་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་གཞན་དམིགས་སུ་མེད། །ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་གཤེགས་པ་ཡི། །ཞི་དང་ཁྲོ་ཆགས་རབ་འབྱམས་ལྷ་ཡི་ལྷ། །རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཇི་སྙེད་པའི། །སྤྲོ་མཛད་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཁྱོད་ཅིག་པུ། །འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ནམ་མཁའི་མཐས་གཏུགས་ཀུན། །འཇམ་དཔལ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་གཟུགས། །དེས་ན་སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་བློས། །ཡིད་ཆེས་དད་པས་སྐྱབས་སུ་དམ་བཅའོ། །ཚེ་རབས་འདི་དང་ཚེ་བརྒྱུད་གཞན་དག་ཏུའང་། །འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་ཟབ་མོ། །སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ངེས་པར་བཟུང་བྱས་ན། །བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོས་དགོངས་པར་མཁྱེན་མཛོད་ཅིག །སྐྱེ་འཆི་མེད་པ་གཞོན་ནུའི་སྐུར་གྱུར་ཏེ། །གང་གི་སྐུ་དང་གསང་སྔགས་བཟླས་པ་དང་། །འོད་གསལ་མཚན་མེད་ཡེ་ཤེས་མངོན་བྱས་སམ། །མཉྫུ་ཤྲཱི་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པའང་མགོ་ཟླའི་ཚེས་༡༠ལའོ། །༈རབ་མཛེས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར། །གདུལ་དཀའ་མ་ལུས་འདུལ་མཛད་པ། །ཞི་ཁྲོའི་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། ། །།
[edit]

'phags pa 'jam dpal zhi khro'i thugs rgyud bskul zhing mchog gi ded dpon du nye bar bsten pa'i rgyud dbyangs rdo rje sgra ma zhes bya ba bzhugs/____/na mo gu ru many+dzu shrI ye/__mkha' khyab zhing na rtag par bzhugs pa yi/____/rgyal dang rgyal sras til gong kha phyes ltar/____/kun kyang 'jam dpal rdo rje'i dkyil 'khor lha/____/mngon sum snang ba bdag gi dpang po mdzod/____/rgyal ba thams cad bskyed dang sdud mdzad pa/____/'jam dpal ye shes sems dpa' de kho na/____/brtan dang g.yo ba'i srog tu rab zhugs pa'i/____/gzhi rgyud dang po'i sangs rgyas 'jam pa'i dpal/____/ji snyed sangs rgyas gang+gA'i rdul snyed rnams/____/slob pa'i lam gyi gnas skabs thams cad du/____/lam rgyud 'jam pa'i rdo rje bsnyen pa las/____/sgrib dag tshogs rdzogs don gnyis mthar phyin gyur/____/rdo rje lta bu'i ting 'dzin zab mo yi/____/sgrib gsum phra ba'i bag chags bcom pa'ang /____/'jam pa'i rdo rje nyid la de skad bsgrags/____/de mthus 'bras rgyud bcom ldan 'jam pa'i dpal/____/rim dgu'i theg pa kun gyi 'phro gzhi yang /____/mkhyen pa'i ye shes lam bden rnam par shar/____/des na lung dang rtogs pa'i chos phung che/____/khyed kyi cho 'phrul las gzhan dmigs su med/____/chos nyid de bzhin nyid du gshegs pa yi/____/zhi dang khro chags rab 'byams lha yi lha/____/rtsa gsum dkyil 'khor 'khor lo ji snyed pa'i/____/spro mdzad dang po'i sangs rgyas khyod cig pu/____/'phags pa'i dge 'dun nam mkha'i mthas gtugs kun/____/'jam dpal nyid kyi rnam par 'phrul pa'i gzugs/____/des na skyabs gnas thams cad 'dus pa'i blos/____/yid ches dad pas skyabs su dam bca'o/____/tshe rabs 'di dang tshe brgyud gzhan dag tu'ang /____/'jam dpal zhi khro'i bskyed rdzogs lam zab mo/____/snying gi thig le nges par bzung byas na/____/bcom ldan mgon pos dgongs par mkhyen mdzod cig__/skye 'chi med pa gzhon nu'i skur gyur te/____/gang gi sku dang gsang sngags bzlas pa dang /____/'od gsal mtshan med ye shes mngon byas sam/____/many+dzu shrI nyid dang dbyer med shog__/ces pa'ang mgo zla'i tshes 10la'o/____/!rab mdzes 'jam pa'i rdo rje ni/____/sangs rgyas kun gyi 'khor los bsgyur/____/gdul dka' ma lus 'dul mdzad pa/____/zhi khro'i rgyal la phyag 'tshal lo/____/ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa'o/__/____//__

Footnotes

Other Information