JKCL-KABUM-02-KHA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་རྒྱུད་མངས།
Wylie title mgon po 'jam dpal la bstod pa rdo rje sgra ma'i rgyud mangs JKCL-KABUM-02-KHA-016.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 16, Pages 375-376 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mgon po 'jam dpal la bstod pa rdo rje sgra ma'i rgyud mangs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 375-376. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity 'jam dpal dbyangs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/lute-vajra-harmony-praise-of-manjushri
Colophon

།ཅེས་པའང་མཆོད་དཔོན་མཆོག་ལྡན་ནས་འབྲི་གཞི་བཅས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆས་རྡོ་རྗེ་གླིང་གི་ནགས་ཚལ་དུ་སྤྲོ་སངས་སྐབས་གང་དྲན་སོར་མོའི་ཟློས་གར་སྐད་ཅིག་ལ་བསྒྱུར་བ་དགེའོ། །

ces pa'ang mchod dpon mchog ldan nas 'bri gzhi bcas bskul ngor 'jam dpal dga' ba'i go chas rdo rje gling gi nags tshal du spro sangs skabs gang dran sor mo'i zlos gar skad cig la bsgyur ba dge'o/__/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་རྒྱུད་མངས་བཞུགས། །ཨོཾ་སྭ་སྟི། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་དྲི་མ་མེད་པའི་དཔལ། །ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་ཀུན་ནས་འཕྲོ། །རབ་ཏུ་འགའ་བའི་གཙུག་ཏོར་བལྟར་མི་མངོན། །འཇམ་དབྱངས་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ། །ཀུན་ནས་གསར་པའི་ཐུན་མཚམས་མདངས་འོད་ཀྱིས། །ཕྱོགས་ཀྱི་མཁའ་ལ་ཁྱབ་པར་བྲེས་པ་དང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱང་། །དགྱེས་པའི་གར་གྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་ངོམ། །སྐུ་ཡི་བཀོད་པས་ཞིང་ཁམས་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །གསུང་ནི་བརྗོད་མེད་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། །ཐུགས་ནི་ཟབ་གསང་དཔལ་གྱི་བེའུར་སྣང་། །བརྟགས་དཀའ་ཟབ་ཅིང་ཕྲ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས། །བྲལ་སྨིན་ཡོན་ཏན་བསམ་ལས་འདས་པ་ལ། །མཁྱེན་གཏེར་ཉིད་དང་ཉིད་འདྲའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས། །གཞན་གྱི་ངལ་བ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཚོལ་འདྲ། །ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་རོལ་མོ་ནི། །དུས་གསུམ་འགྱུར་བ་མེད་པ་དུས་ཀུན་ཏུ། །རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་འཛད་མེད་གཏེར། །མཁའ་ཁྱབ་སེམས་ཅན་ཉེར་འཚོའི་རྟེན་གཞིར་གྱུར། །ཨེ་མ་ཧོ། ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བསྐྱེད་བའི་ཡབ་གྱུར་ཀྱང་། །བགྲེས་རྒུད་མི་མངའ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ་འཆང་བ། །མཆོག་སྦྱིན་རྡོ་རྗེ་ཡང་དག་མཐར་གྱུར་འདུད། །ཁྱེད་ནི་ཕྲ་རབ་རྡུལ་གྱི་ཁོངས་སུ་ཡང་། །ཞིང་དང་སྟོན་པ་གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །ཆོས་ཕུང་རྒྱ་མཚོ་ངེས་པའི་དོན་དུ་འབབ། །གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་གུས་པས་བསྟོད། །དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་དགེ་བ་རབ་དཀར་འདིས། །འགྲོ་བློའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་སེལ་ནས། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས། །ཀུན་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་གོ་འཕང་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་མཆོད་དཔོན་མཆོག་ལྡན་ནས་འབྲི་གཞི་བཅས་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆས་རྡོ་རྗེ་གླིང་གི་ནགས་ཚལ་དུ་སྤྲོ་སངས་སྐབས་གང་དྲན་སོར་མོའི་ཟློས་གར་སྐད་ཅིག་ལ་བསྒྱུར་བ་དགེའོ། ། །།
[edit]

mgon po 'jam dpal la bstod pa rdo rje sgra ma'i rgyud mangs bzhugs/____/oM swa sti/__dpal ldan sangs rgyas dri ma med pa'i dpal/____/ye shes 'od zer gzi brjid kun nas 'phro/____/rab tu 'ga' ba'i gtsug tor bltar mi mngon/____/'jam dbyangs dang po'i sangs rgyas la phyag 'tshal/____/kun nas gsar pa'i thun mtshams mdangs 'od kyis/____/phyogs kyi mkha' la khyab par bres pa dang /____/de bzhin gshegs pa sras dang bcas rnams kyang /____/dgyes pa'i gar gyi cho 'phrul cir yang ngom/____/sku yi bkod pas zhing khams yongs la khyab/____/gsung ni brjod med brjod pa kun gyi gzhi/____/thugs ni zab gsang dpal gyi be'ur snang /____/brtags dka' zab cing phra ba'i ngang tshul can/____/rgyal ba kun gyi thugs la rab tu zhugs/____/bral smin yon tan bsam las 'das pa la/____/mkhyen gter nyid dang nyid 'dra'i spyod yul las/____/gzhan gyi ngal ba nam mkha'i mtha' tshol 'dra/____/phrin las mi zad rgyan gyi rol mo ni/____/dus gsum 'gyur ba med pa dus kun tu/____/rtag khyab lhun gyis grub cing 'dzad med gter/____/mkha' khyab sems can nyer 'tsho'i rten gzhir gyur/____/e ma ho/__ngo mtshar chen po mgon po 'jam pa'i dbyangs/____/sangs rgyas kun gyi bskyed ba'i yab gyur kyang /____/bgres rgud mi mnga' gzhon nu'i tshul 'chang ba/____/mchog sbyin rdo rje yang dag mthar gyur 'dud/____/khyed ni phra rab rdul gyi khongs su yang /____/zhing dang ston pa gdul bya rgya mtsho la/____/chos phung rgya mtsho nges pa'i don du 'bab/____/gsang ba bsam mi khyab la gus pas bstod/____/de ltar bstod pa'i dge ba rab dkar 'dis/____/'gro blo'i gti mug mun pa rab sel nas/____/ji lta ji snyed mkhyen pa'i ye shes rgyas/____/kun kyang 'jam dpal go 'phang mchog thob shog__/ces pa'ang mchod dpon mchog ldan nas 'bri gzhi bcas bskul ngor 'jam dpal dga' ba'i go chas rdo rje gling gi nags tshal du spro sangs skabs gang dran sor mo'i zlos gar skad cig la bsgyur ba dge'o/__/____//_

Footnotes

Other Information