JKCL-KABUM-02-KHA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨོཾ་སྭསྟི། ལྷ་དང་བཅས་པའི་ཞབས་རྟེན་པདྨོ་ལ་ཞེས་ཐུབ་བསྟོད།
Wylie title oM swasti/ lha dang bcas pa'i zhabs rten pad+mo la zhes thub bstod JKCL-KABUM-02-KHA-006.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 6, Pages 329-330 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ (Śākyamuni)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti lha dang bcas pa'i zhabs rten pad+mo la zhes thub bstod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 329-330. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་པའང་ཐུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པ་༧འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཐེངས་གཉིས་པར་བསྐྱོད་སྐབས་མི་ཕྱེད་དད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བྲིས་པ་དགེའོ། །བཀྲ་ཤིས། །

ces pa'ang thub dbang rin po che'i bstan zhabs su skyes pa 7'jam dbyangs blo gros rgya mtsho 'phags yul du thengs gnyis par bskyod skabs mi phyed dad pas gsol ba btab ste bris pa dge'o/____/bkra shis/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། ལྷ་དང་བཅས་པས་ཞབས་རྟེན་པདྨོ་ལ། །འདར་བཅས་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འོད་སྟོང་གིས། །རལ་བའི་ཅོད་པན་བརྒྱན་ནས་གུས་བཏུད་པ། །ཐུབ་དབང་ཉི་མའི་གཉེན་ལ་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་མཐའ་མི་མངོན་པ་ནས། །འགྲོ་སེམས་ཁུར་དུ་ཁྱེར་བའི་གཡར་དམ་བཞེས། །ཁྱད་པར་སངས་རྒྱས་གཞན་གྱིས་རབ་སྤངས་པའི། །རྩོད་དུས་བདག་གིར་བཞེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ངོ་མཚར་ཆེན་པོའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་དང་། །འདུལ་བ་རྣམ་བཞིའི་ཆོ་འཕྲུལ་བསམ་ལས་འདས། །ཕྱོགས་བཅུ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་མཐར་ཁྱབ་པ། །ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདུད་དང་ལྟ་བ་ངན་པའི་སྙེམས་འཆང་པ། །གཏི་མུག་ལུས་རྒྱས་མུ་སྟེགས་གླང་པོའི་ཚོགས། །བྱམས་པའི་མཚོན་གྱིས་ཀླད་པ་འགེམ་མཛད་ཅིང་། །ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱད་པར་ས་ཧེད་ཌ་ཡི་ལྗོངས་སུ་ནི། །ཕྱི་རོལ་སྟོན་པ་སྡེ་དྲུག་འཁོར་བཅས་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བཀྱེ་བའི་དུས་དེ་རུ། །སྲིད་གསུམ་འགྲན་ཟླ་སྤངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཤིན་ཏུ་བརྟག་པར་དཀའ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་ནི། །མིག་འཛུམ་ཙམ་ལ་བྱེ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་སྟོན། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་བྱིན། །བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ནི། །བསམ་རྟོག་བྲལ་བ་གདུལ་བྱའི་ཁམས་མཐུན་པར། །ལྷ་ཡི་རྔ་སྒྲ་བཞིན་དུ་རྟག་སྒྲོགས་པས། །གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོ་སྒྲོལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྐད་ཅིག་བསྐལ་པ་བསྐལ་པ་སྐད་ཅིག་ལ། །འདུ་འགོད་མཛད་ཅིང་ཕྲ་རབ་རྡུལ་ཕྲན་རེར། །ཞིང་དང་སྟོན་པ་གསུང་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །སེམས་ཅན་སྨིན་པར་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་ཐུབ་མཆོག་དོན་ཀུན་གྲུབ། །ཤཱཀྱའི་རིགས་འཁྲུངས་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ནི། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་རྐང་གཉིས་ཁྱུ་མཆོག་གི། རྣམ་ཐར་དྲན་བཞིན་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །ཉི་མའི་གཉེན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་དང་། །མཛད་པ་སྨོན་ལམ་ཐུགས་བསྐྱེད་མཐའ་དག་ཀུན། །བདག་སོགས་འགྲོ་བས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཐུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་བསྟན་ཞབས་སུ་སྐྱེས་པ་༧འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཐེངས་གཉིས་པར་བསྐྱོད་སྐབས་མི་ཕྱེད་དད་པས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བྲིས་པ་དགེའོ། །བཀྲ་ཤིས། ། །།
[edit]

oM swasti/__lha dang bcas pas zhabs rten pad+mo la/____/'dar bcas nor bu rin chen 'od stong gis/____/ral ba'i cod pan brgyan nas gus btud pa/____/thub dbang nyi ma'i gnyen la mgos phyag 'tshal/____/sngon gyi bskal pa mtha' mi mngon pa nas/____/'gro sems khur du khyer ba'i g.yar dam bzhes/____/khyad par sangs rgyas gzhan gyis rab spangs pa'i/____/rtsod dus bdag gir bzhes la phyag 'tshal lo/____/ngo mtshar chen po'i mdzad pa bcu gnyis dang /____/'dul ba rnam bzhi'i cho 'phrul bsam las 'das/____/phyogs bcu zhing khams rab 'byams mthar khyab pa/____/shAkya seng ge'i zhabs la phyag 'tshal lo/____/bdud dang lta ba ngan pa'i snyems 'chang pa/____/gti mug lus rgyas mu stegs glang po'i tshogs/____/byams pa'i mtshon gyis klad pa 'gem mdzad cing /____/lha yi lhar gyur khyed la phyag 'tshal lo/____/khyad par sa hed Da yi ljongs su ni/____/phyi rol ston pa sde drug 'khor bcas dang /____/rdzu 'phrul rnam par bkye ba'i dus de ru/____/srid gsum 'gran zla spangs la phyag 'tshal lo/____/shin tu brtag par dka' ba'i rdzu 'phrul ni/____/mig 'dzum tsam la bye ba brgya phrag ston/____/bsam gyis mi khyab gsang gsum ye shes byin/____/bskal pa'i me ltar 'bar la phyag 'tshal lo/____/zab dang rgya che'i chos kyi 'khor lo ni/____/bsam rtog bral ba gdul bya'i khams mthun par/____/lha yi rnga sgra bzhin du rtag sgrogs pas/____/gdul bya rgya mtsho sgrol la phyag 'tshal lo/____/skad cig bskal pa bskal pa skad cig la/____/'du 'god mdzad cing phra rab rdul phran rer/____/zhing dang ston pa gsung dbyangs rgya mtsho yis/____/sems can smin par mdzad la phyag 'tshal lo/____/pad dkar ltar bsngags thub mchog don kun grub/____/shAkya'i rigs 'khrungs shAkya'i rgyal po ni/____/thub pa chen po rkang gnyis khyu mchog gi/__rnam thar dran bzhin dad pas phyag 'tshal lo/____/deng nas bzung ste tshe rabs thams cad du/____/nyi ma'i gnyen gyis rjes su bzung ba dang /____/mdzad pa smon lam thugs bskyed mtha' dag kun/____/bdag sogs 'gro bas myur du 'grub par shog__/ces pa'ang thub dbang rin po che'i bstan zhabs su skyes pa 7'jam dbyangs blo gros rgya mtsho 'phags yul du thengs gnyis par bskyod skabs mi phyed dad pas gsol ba btab ste bris pa dge'o/____/bkra shis/__/____//_

Footnotes

Other Information