རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་དགྱེས་མཛད་དཔའ་བོའི་གད་རྒྱངས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rnal 'byor dbang phyug la bstod pa dgyes mdzad dpa' bo'i gad rgyangs JKCL-KABUM-02-KHA-099.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 99, Pages 713 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People བི་རུ་པ་ (Virūpa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rnal 'byor dbang phyug la bstod pa dgyes mdzad dpa' bo'i gad rgyangs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 713. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/praise-of-lord-of-yogis
Colophon

ཅེས་པའང་འཇིགས་བྲལ་དཔའ་བོས་སྨྲས་པ་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་སྤེལ་བ་པོ་ཨཀྵ་ར་མངྒས་སོ། །

ces pa'ang 'jigs bral dpa' bos smras pa yi ge'i gzugs su spel ba po ak+Sha ra mang+gas so/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ལ་བསྟོད་པ་དགྱེས་མཛད་དཔའ་བོའི་གད་རྒྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བི་རུ་པ་ད་ཡ། སྲོག་རྩོལ་དྷཱུ་ཏིའི་དབྱིངས་སུ་འཆིང་བ་ལས། །འཕོ་མེད་བདེ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ནི། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་འབར་བའི་སྐུར་སྟོན་པ། །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་དབྱིངས། །ནང་གི་ས་མཆོག་གཙུག་གཏོར་རྩེ་མོར་བགྲོད། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དགྱེས་མཛད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །འབར་གཡོ་རྗེས་ཆགས་གར་བརྒྱས་རོལ་བ་ཡི། །ས་གསུམ་ཁྱབ་མཛད་ཧ་ཧའི་གད་རྒྱངས་སྒྲོགས། །བདེ་དང་སྟོང་པ་མི་ཕྱེད་འོད་གསལ་ཐུགས། །སྒྲིབ་བྲལ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ནི། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཀུན་ལ་ཡོངས་སུ་ཁྱབ། །བདེ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་དཔལ་ཡོན་ནི། །མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ཕྲིན་ལས་རྟག་འཕྲོ་བ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། འཇིགས་མེད་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མཆོག་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་འཇིགས་བྲལ་དཔའ་བོས་སྨྲས་པ་ཡི་གེའི་གཟུགས་སུ་སྤེལ་བ་པོ་ཨཀྵ་ར་མངྒས་སོ། ། །།
[edit]

rnal 'byor dbang phyug la bstod pa dgyes mdzad dpa' bo'i gad rgyangs zhes bya ba bzhugs so/____/na mo gu ru bi ru pa da ya/__srog rtsol d+hU ti'i dbyings su 'ching ba las/____/'pho med bde chen phyag rgya'i skur bzhengs pa/____/rdo rje nyi ma he ru ka dpal ni/____/rnal 'byor dbang phyug 'bar ba'i skur ston pa/____/'khor 'das chos kun 'khor lo sdom pa'i dbyings/____/nang gi sa mchog gtsug gtor rtse mor bgrod/____/he ru ka dpal dgyes mdzad rdo rje'i sku/____/'bar g.yo rjes chags gar brgyas rol ba yi/____/sa gsum khyab mdzad ha ha'i gad rgyangs sgrogs/____/bde dang stong pa mi phyed 'od gsal thugs/____/sgrib bral shin tu rnam par dag pa ni/____/dngos rnams ma lus kun la yongs su khyab/____/bde mchog rdo rje sems dpa'i dpal yon ni/____/mkha' dang mnyam pa'i phrin las rtag 'phro ba/____/rnal 'byor dbang phyug chen por gsol ba 'debs/__'jigs med he ru ka dpal mchog thob shog__/ces pa'ang 'jigs bral dpa' bos smras pa yi ge'i gzugs su spel ba po ak+Sha ra mang+gas so/__/____//

Footnotes

Other Information