JKCL-KABUM-02-KHA-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨོཾ་སྭསྟི། །ལྟ་ངན་མུན་པ་སེལ་མཛད་ཅིང་ཞེས་རིགས་གསུམ་བསྟོད་པ།
Wylie title oM swasti lta ngan mun pa sel mdzad cing zhes rigs gsum bstod pa JKCL-KABUM-02-KHA-009.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 9, Pages 337 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. oM swasti lta ngan mun pa sel mdzad cing zhes rigs gsum bstod pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 337. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity rigs gsum mgon po
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/praise-of-lords-of-three-families

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི། །ལྟ་ངན་མུན་པ་སེལ་མཛད་ཅིང་། །ཡང་དག་བློ་ཡི་པདྨོ་འབྱེད། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་གཟིགས། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གཟེབ་ལས་སྒྲོལ། །རྟག་པར་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལག་ན་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཐོགས་ཤིང་། །བདུད་ཀྱི་སྡེ་རྣམས་མཐར་བྱེད་པ། །སྟོབས་པོ་ཆེ་ལ་དྲག་ཤུལ་ཆེ། །ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བླ་མ་རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་ལ། །བསྟོད་པ་བགྱིས་པའི་དགེ་བ་འདིས། །བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བྱང་ཆུབ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་ཤོག ། །།
[edit]

oM swasti/____/lta ngan mun pa sel mdzad cing /____/yang dag blo yi pad+mo 'byed/____/ji lta ji snyed shes bya gzigs/____/'jam pa'i dbyangs la phyag 'tshal lo/____/brtse ba chen pos spyan gyis gzigs/____/sems can sdug bsngal gzeb las sgrol/____/rtag par 'gro ba'i don mdzad pa/____/thugs rje chen por phyag 'tshal lo/____/lag na rdo rje'i mtshon thogs shing /____/bdud kyi sde rnams mthar byed pa/____/stobs po che la drag shul che/____/phyag na rdo rjer phyag 'tshal lo/____/bla ma rigs gsum mgon po la/____/bstod pa bgyis pa'i dge ba 'dis/____/bdag gzhan sems can thams cad kun/____/byang chub go 'phang thob par shog__/__//__

Footnotes

Other Information