JKCL-KABUM-02-KHA-027

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དབྱངས་ཅན་དམར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title dbyangs can dmar mo la bstod pa rdo rje sgra ma'i dbyangs snyan JKCL-KABUM-02-KHA-027.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 27, Pages 417-418 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dbyangs can dmar mo la bstod pa rdo rje sgra ma'i dbyangs snyan. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 417-418. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity dbyangs can ma dmar mo
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/red-sarasvati-praise
Colophon

།ཅེས་པའང་གངྒཱའི་ཀླུང་ཆེན་ལ་གཟིངས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་བརྒལ་བའི་ཚེ་རྒྱལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་བཟང་པོ་གསུམ་པའི་མཚན་ཐུན་དང་པོར་ཟླ་བའི་འོད་དང་རིན་ཆེན་གློག་གི་སྒྲོན་མེའི་ངོགས་སུ་གཙུག་ལག་ལུང་རིག་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེང་གེས་ཤར་མར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བི་ཛ་ཡནྟུ། མངྒ་ལཾ། །

ces pa'ang gang+gA'i klung chen la gzings kyi 'khrul 'khor brgal ba'i tshe rgyal zla'i dkar phyogs bzang po gsum pa'i mtshan thun dang por zla ba'i 'od dang rin chen glog gi sgron me'i ngogs su gtsug lag lung rig nyi ma smra ba'i seng ges shar mar bris te gsol ba btab pa bi dza yan+tu/__mang+ga laM/__/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
དབྱངས་ཅན་དམར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭ་ར་སྭ་སྟཱི་ཧྲཱིཾཿ རྒྱལ་ཀུན་གསུང་གི་རྣམ་པར་རོལ། །དྲན་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་། །བསོད་ནམས་བློ་གྲོས་མཆོག་སྦྱིན་མ། །དབྱངས་ཅན་དམར་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །པདྨ་རཱ་ག་ལྟར་དམར་ཞིང་། །མཛེས་པའི་ཞལ་དང་སྐུ་ལུས་རྣམས། །བལྟ་བས་མི་ངོམས་ཡིད་འཕྲོག་མ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ་ལ་བསྟོད། །ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལས། །འདོད་དགུའི་གྲུ་ཆར་རབ་འབེབས་ཤིང་། །རྣམ་གསལ་ཨ་དཪྴ་ཡི་ངོགས། །སྲིད་ཞིའི་གཟུགས་བརྙན་བཀྲ་ལ་བསྟོད། །མཐོང་ངམ་མ་མཐོང་ཡོན་ཏན་གྱི། །རྩ་བ་དྲི་མེད་ཤེས་རབ་ནི། །རང་བཞིན་གནས་པ་རྒྱས་བྱེད་མ། །སྒྲ་དབྱངས་དམར་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཁྱོད་ཀྱི་སྐུ་དང་རིག་སྔགས་རྣམས། །ཡུད་ཙམ་བསྒོམ་དང་བཟླས་པས་ཀྱང་། །རྨོངས་མུན་སྙིང་ལ་གབ་པ་རྣམས། །རྩད་ནས་སེལ་བྱེད་མ་ལ་བསྟོད། །གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོའི་དོན་རྣམས་དང་། །སྒྲ་ཚད་སྙན་སྡེབས་དཀར་ནག་རྩིས། །ཕྱི་ནང་རིག་གཞུང་ཀུན་ཤེས་པའི། །བློ་གྲོས་སྤོབས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་ཐོགས་པ་མེད། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེ་མྱུར་བ་དང་། །སྟོབས་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་སོགས། །ཡེ་ཤེས་རྩ་སྒོ་བརྒྱད་བྱེ་ནས། །སྤོབས་པའི་གཏེར་བརྒྱད་གྲོལ་བར་མཛོད། །དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །ཡང་དག་དགེ་བའི་བཤེས་དང་འཕྲད། །མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས། །བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་ཤོག །མཉྫུ་ཤྲཱིའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །དམར་སེར་འོད་སྣང་དཀྲིགས་པ་ལས། །བསྟན་འགྲོར་འཚེ་བའི་སྨག་རུམ་སེལ། །དགེ་ལེགས་ཡ་མཚན་དར་བབས་ཤོག །ཅེས་པའང་གངྒཱའི་ཀླུང་ཆེན་ལ་གཟིངས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁོར་བརྒལ་བའི་ཚེ་རྒྱལ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་བཟང་པོ་གསུམ་པའི་མཚན་ཐུན་དང་པོར་ཟླ་བའི་འོད་དང་རིན་ཆེན་གློག་གི་སྒྲོན་མེའི་ངོགས་སུ་གཙུག་ལག་ལུང་རིག་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེང་གེས་ཤར་མར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བི་ཛ་ཡནྟུ། མངྒ་ལཾ། ། །།
[edit]

dbyangs can dmar mo la bstod pa rdo rje sgra ma'i dbyangs snyan zhes bya ba/__oM swa ra swa stI hrIMHrgyal kun gsung gi rnam par rol/____/dran pas tshe dang ye shes dang /____/bsod nams blo gros mchog sbyin ma/____/dbyangs can dmar mor phyag 'tshal bstod/____/pad+ma rA ga ltar dmar zhing /____/mdzes pa'i zhal dang sku lus rnams/____/blta bas mi ngoms yid 'phrog ma/____/rgyal ba kun gyi yum la bstod/____/nor bu dbang gi rgyal po las/____/'dod dgu'i gru char rab 'bebs shing /____/rnam gsal a daR+sha yi ngogs/____/srid zhi'i gzugs brnyan bkra la bstod/____/mthong ngam ma mthong yon tan gyi/____/rtsa ba dri med shes rab ni/____/rang bzhin gnas pa rgyas byed ma/____/sgra dbyangs dmar mo khyod la bstod/____/khyod kyi sku dang rig sngags rnams/____/yud tsam bsgom dang bzlas pas kyang /____/rmongs mun snying la gab pa rnams/____/rtsad nas sel byed ma la bstod/____/gsung rab rgya mtsho'i don rnams dang /____/sgra tshad snyan sdebs dkar nag rtsis/____/phyi nang rig gzhung kun shes pa'i/____/blo gros spobs pa stsal du gsol/____/'chad rtsod rtsom la thogs pa med/____/zab dang rgya che myur ba dang /____/stobs dang ldan pa'i shes rab sogs/____/ye shes rtsa sgo brgyad bye nas/____/spobs pa'i gter brgyad grol bar mdzod/____/deng bzung byang chub ma thob bar/____/yang dag dge ba'i bshes dang 'phrad/____/mkhyen gnyis ye shes snang ba rgyas/____/bstan la bya ba byed nus shog__/many+dzu shrI'i byin rlabs kyis/____/dmar ser 'od snang dkrigs pa las/____/bstan 'gror 'tshe ba'i smag rum sel/____/dge legs ya mtshan dar babs shog__/ces pa'ang gang+gA'i klung chen la gzings kyi 'khrul 'khor brgal ba'i tshe rgyal zla'i dkar phyogs bzang po gsum pa'i mtshan thun dang por zla ba'i 'od dang rin chen glog gi sgron me'i ngogs su gtsug lag lung rig nyi ma smra ba'i seng ges shar mar bris te gsol ba btab pa bi dza yan+tu/__mang+ga laM/__/____//__

Footnotes

Other Information