JKW-KABUM-21-ZHA-001-024

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།
Wylie title dam can skyes bu chen po la mchod gtor 'bul tshul mdor bsdus phrin las myur 'grub JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 24, Pages 77-78 (Folios 39a2 to 39b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dam can skyes bu chen po la mchod gtor 'bul tshul mdor bsdus phrin las myur 'grub. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 77-78. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Torma-offering Rituals - gtor chog
Colophon

ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ། །མངྒ་ལཾ།

zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i blo mtsho las byung ba'o/__/mang+ga laM/

[edit]
༄༅། །དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་བཞུགས། ན་མོ་བཛྲ་དྷཱ་ར་ཡ། ཅི་འབྱོར་པའི་ཕུད་དང་གཏོར་མ་བཤམས་ལ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རང་ཡི་དམ་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་མཆེད་འཁོར་སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར། ཏྲི་བཛྲ་སཱདྷུ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཧཱུྃ། །འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་ཀློང་ལས་རང་ཤར་བའི། །ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་ཐིག་ལེ་སྩལ། །སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་ཚོགས་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །མཆེད་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་ད་ཚུར་བྱོན། །གསེར་སྐྱེམ་གཙང་མ་ཕུད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་། །དངོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །སྔོན་ཚེ་པདྨ་ཁྲག་འཐུང་སྤྱན་སྔ་རུ། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་གཡར་དམ་བཅས་པ་བཞིན། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་བསྟན་འཛིན་འདུས་པ་སྤེལ། །མི་མཐུན་ཀུན་ཞི་མཐུན་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་སྒྲིགས། །ཁམས་གསུམ་དབང་བསྡུས་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ། །གཞི་བྱེས་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་མཛོད། །ཚར་གྲངས་གསོག་ན་འདི་ཡན་ཆད་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་མཐར། སེམས་ཉིད་འོད་གསལ་སྟོང་པའི་མཁའ་དབྱིངས་ལས། །སེམས་བྱུང་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་མགྲོན། །སྐྱེ་འགགས་གནས་གསུམ་མཐའ་བྲལ་གཉུག་མའི་བཤིས། །བློ་འདས་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངང་དུ་ཨཱཿ ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་བློ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའོ། །མངྒ་ལཾ། ། ༈
[edit]

dam can skyes bu chen po la mchod gtor 'bul tshul mdor bsdus phrin las myur 'grub/ @#/_/dam can skyes bu chen po la mchod gtor 'bul tshul mdor bsdus phrin las myur 'grub bzhugs/__na mo badz+ra d+hA ra ya/__ci 'byor pa'i phud dang gtor ma bshams la/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M/__rang yi dam du gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros pas dam can skyes bu rdo rje legs pa mched 'khor sde brgyad dregs pa'i tshogs dang bcas pa spyan drangs par gyur/__tri badz+ra sAd+hu sa ma ya dza dza dzaHhU~M ba~M hoH__hU~M/__/'od gsal stong nyid klong las rang shar ba'i/__/zung 'jug rdo rje srin po thig le stsal/__/sde brgyad dregs tshogs yongs kyi 'khor los sgyur/__/mched 'khor sprul par bcas pa da tshur byon/__/gser skyem gtsang ma phud kyi rgya mtsho dang /__/dngos bshams yid sprul mchod gtor 'di bzhes la/__/sngon tshe pad+ma khrag 'thung spyan snga ru/__/ji ltar khas blangs g.yar dam bcas pa bzhin/__/sangs rgyas bstan srung bstan 'dzin 'dus pa spel/__/mi mthun kun zhi mthun rkyen rten 'brel sgrigs/___/khams gsum dbang bsdus gnod byed dgra bgegs sgrol/__/gzhi byes kun tu bkra shis bde legs mdzod/__/tshar grangs gsog na 'di yan chad ji ltar rigs pa'i mthar/__sems nyid 'od gsal stong pa'i mkha' dbyings las/__/sems byung sgyu ma'i rnam par shar ba'i mgron/__/skye 'gags gnas gsum mtha' bral gnyug ma'i bshis/__/blo 'das rig stong rjen pa'i ngang du AH__zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po'i blo mtsho las byung ba'o/__/mang+ga laM/___/___!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: