dpal gsang ba 'dus pa

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་ (dpal gsang ba 'dus pa)

8 Texts

ཅ་
2.4
271-282
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་དོན་བསྡུས།
dpal gsang ba 'dus pa'i lam rim don bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.7
317-352
སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཞལ་ལུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་འགའ་ཞིག་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།
sangs rgyas ye shes zhabs kyis mdzad pa'i de kho na nyid bsgom pa'i zhal lung rdo rje'i tshig gi dum bu 'ga' zhig khol du phyung ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.8
352-374
ཡང་དེས་མཛད་པའི་གྲོལ་བའི་ཐིག་ལེ་ལས་ལུང་ཟབ་གནད་འགའ་ཞིག་བཏུས་པ།
yang des mdzad pa'i grol ba'i thig le las lung zab gnad 'ga' zhig btus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.11
383-423
ཤྲཱི་གུ་ཧྱས་མཱ་ཛའི་དེ་ཉིད་ཉེར་བསྡུས་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་འགའ་ཞིག་ཕྱུང་བ།
shrI gu h+yas mA dza'i de nyid nyer bsdus las rdo rje'i tshig gi dum bu 'ga' zhig phyung ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.13
481-491
སློབ་དཔོན་ནཱ་ག་བོ་དྷིས་མཛད་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་མན་ངག་རྣམས་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་།
slob dpon nA ga bo d+his mdzad pa'i gsang ba 'dus pa'i man ngag rnams las khol phyung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.14
491-492
སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་གསང་འདུས་མངོན་རྟོགས་འགྲེལ་བ།
slob dpon zla ba grags pas mdzad gsang 'dus mngon rtogs 'grel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.15
492-509
སློབ་དཔོན་སྒྲ་དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་ཀྱི་མན་ངག་རྣམས་ལས་གཅེས་བཏུས།
slob dpon sgra dbyangs bcu gcig pa rnams kyis mdzad pa'i gsang 'dus kyi man ngag rnams las gces btus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
7.3
331-338
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་མངོན་རྟོགས་གཏོར་ཆོག་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བཅས།
dpal gsang ba 'dus pa 'jam dpal rdo rje'i mngon rtogs gtor chog brgyud pa'i gsol 'debs bcas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)