JKW-KABUM-21-ZHA-001-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོ་ཉེར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མཆོག་སྦྱིན།
Wylie title rtsa gsum gtor bsngo nyer bsdus phrin las mchog sbyin JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 23, Pages 75-77 (Folios 38a5 to 39a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum gtor bsngo nyer bsdus phrin las mchog sbyin. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 75-77. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Torma-offering Rituals - gtor chog
Colophon

།ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱིས་སྦྱར་བའོ། །ཤུ་བྷཾ།།

zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyis sbyar ba'o/__/shu b+haM/

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་གཏོར་བསྔོ་ཉེར་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་མཆོག་སྦྱིན་བཞུགས། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི་སྐུར་གསལ་བར་གྱུར། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། མཆོད་གཏོར་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །ཨ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀ་པཱ་ལར། །འབྲུ་གསུམ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས། །འདོད་ཡོན་ནམ་མཁའི་མཛོད་དུ་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །ཐུགས་རྗེས་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ལ། །དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་བཞུགས། །སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པའི། །མཆོད་རྫས་སྐོང་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་དང་། །རྟེན་རྫས་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་ཀྱིས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆགས་བཤགས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་སུ་དེ་ཝ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་བ་སུ་དེ་ཝ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མསྶརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་སོགས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གྱིས་གཏོར་མ་འབུལ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བླ་མ་དང་། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཡི་དམ་ལྷ། །ལས་བཞི་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་པའི། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོར་བསྟོད། །རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །གནས་སྐབས་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་དང་། །མཐར་ཐུག་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་ནོངས་པ་བཤགས། །རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས་དང་། མེད་ན། བཛྲ་མུཿས་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱིས་སྦྱར་བའོ། །ཤུ་བྷཾ།། ། ༈ །
[edit]

rtsa gsum gtor bsngo nyer bsdus/__ @#/_/rtsa gsum gtor bsngo nyer bsdus phrin las mchog sbyin bzhugs/__rang nyid skad cig gis rtsa gsum kun 'dus 'chi med pad+ma thod phreng gi skur gsal bar gyur/__ra~M ya~M kha~M/__mchod gtor mi dmigs stong pa'i ngang /__/a las ye shes ka pA lar/__/'bru gsum 'od du zhu ba las/__/'dod yon nam mkha'i mdzod du gyur/__/oM AHhU~M ha ho hrIH__hU~M hrIH__rtsa gsum chos srung nor lha'i tshogs/__/thugs rjes dbang gis 'dir gshegs la/__/dam tshig ye shes dbyer med bzhugs/__/sgo gsum gus pas phyag 'tshal bstod/___/phyi nang gsang ba bla med pa'i/__/mchod rdzas skong rdzas sgrub rdzas dang /__/rten rdzas mthun pa'i dam rdzas kyis/__/thugs dam bskang zhing nyams chags bshags/__/oM AHhU~M gu ru de wa DA ki nI d+harma pA la ba su de wa sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis phyi mchod dang /__oM AHhU~M gu ru de wa DA ki nI d+harma pA la ba su de wa sa pa ri wA ra na mas+sarba ta thA ga te sogs lan gsum mam bdun gyis gtor ma 'bul/__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/__ma hA rak+ta khA hi/__hU~M hrIH__byin rlabs char 'bebs bla ma dang /__/dngos grub mchog stsol yi dam lha/__/las bzhi phrin las thogs med pa'i/__/mkha' 'gro chos srung rgya mtshor bstod/__/rtsa gsum chos srung nor lha'i tshogs/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/bstan dang 'gro ba'i bde skyid spel/__/bstan 'dzin skyes bu'i sku tshe srings/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la/__/gnas skabs rnam bzhi'i phrin las dang /__/mthar thug mchog gi dngos grub stsol/__/bsam don yid bzhin 'grub par mdzod/__/yi ge brgya pas lhag chad kha bskang zhing nongs pa bshags/__/rten yod na brtan bzhugs dang /__med na/__badz+ra muHsa gshegs su gsol/__shis pa brjod pas mtha' brgyan par bya'o/__/zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyis sbyar ba'o/__/shu b+haM//___/___!_/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: