Category:Outlines - sa bcad

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Outlines - sa bcad.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-13-PA-017འོད་གསལ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཁའ་འགྲོ་སྙིང་ཐིག་ལམ་གྱི་རིམ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་ས་བཅད་ཡེ་ཤེས་དགོངས་གསལ།pad+ma las 'brel rtsal1311199-204rdzogs pa chen po mkha' 'gro snying thigDKR-KABUM-13-PA-017.pdf
DKR-KABUM-16-MA-003ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་སྤྱི་དོན་ས་བཅད་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་པ་འབྲིང་པོ་ལྟར་བྱས་པ།1650333-357DKR-KABUM-16-MA-003.pdf
JKW-KABAB-15-BA-009གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་གདམས་པའི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་སྙིང་པོ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1514247-260sgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureTerdzo-GA-044JKW-KABAB-15-BA-009.pdf
JKW-KABAB-15-BA-010གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་སྤེལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1513261-273sgrub thabs snying po skor lngadgongs gter - Mind TreasureJKW-KABAB-15-BA-010.pdf
JKW-KABAB-20-WA-022སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ས་བཅད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po204361-364rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-KHI-015JKW-KABAB-20-WA-022.pdf
JKW-KABUM-05-CA-004-006སྒོམ་རིམ་བར་པའི་ས་བཅད།54596-599JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
JKW-KABUM-05-CA-004-012འདུལ་བའི་བསྟོད་པའི་ས་བཅད།53625-627JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-001པདྨའི་ངང་ཚུལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྒོམ་རིམ་བར་བའི་ས་བཅད།61321-132JKW-KABUM-06-CHA-001.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-001-001སྒོམ་རིམ་བར་པའི་ས་བཅད།651-5JKW-KABUM-06-CHA-001.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-001-006སྒྱུ་འཕྲུལ་སྤྱི་དོན་གསང་བདག་ཞལ་ལུང་གི་བསྡུས་དོན།61183-93JKW-KABUM-06-CHA-001.pdf
JKW-KABUM-07-JA-006བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་ས་བཅད་གྲུབ་པའི་གསུང་ཟེར།71991-109'khor lo bde mchogbde mchog mkha' 'gro snyan brgyudJKW-KABUM-07-JA-006.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-008ཚེམ་བུ་ལུགས་ཀྱི་ས་བཅད།815137-151thugs rje chen pothugs chen dmar khrid tshem bu lugsJKW-KABUM-08-NYA-008.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-007གཏེར་གསར་མི་གཡོ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོའི་ས་བཅད།mchog gyur gling pa158163-170mi g.yo bami g.yo ba bdud bzhi zil gnonJKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-018སྙན་བརྒྱུད་ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ས་བཅད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po156377-382rdo rje phur paphrin las phur pa'i gnad tigTerdzo-KHI-015JKW-KABUM-15-BA-018.pdf
JKW-KABUM-15-BA-021-001གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་སྤེལ་བ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po1514395-408grub thob chen po'i thugs tigJKW-KABUM-15-BA-021.pdf
JKW-KABUM-15-BA-023-003དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་དབང་ཁྲིད་ས་བཅད།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po152428-429sgrol ma yid bzhin 'khor lo'chi med 'phags ma'i snying thigJKW-KABUM-15-BA-023.pdf