JKW-KABUM-14-PHA-025

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེས་སུ་དབང་བསྡུས་ཏེ་བླང་བའི་ངག་འདོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན།
Wylie title rjes su dbang bsdus te blang ba'i ngag 'don cung zad rgyas par spro na JKW-KABUM-14-PHA-025.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 25, Pages 435-436 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rjes su dbang bsdus te blang ba'i ngag 'don cung zad rgyas par spro na. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 14: 435-436. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Liturgy - ngag 'don
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Colophon

ཞེས་པའི་རྗེས་ཉེར་བསྡུའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་གོ། །།མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'i rjes nyer bsdu'i rnal 'byor la 'jug go/__//mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །རྗེས་སུ་དབང་བསྡུས་ཏེ་བླང་བའི་ངག་འདོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་སོགས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རྗེས། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། འཁོར་གྱི་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཐིམ། བླ་མ་ཉིད་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་བཞུགས་པའི་གནས་བཞིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ལྟེ་བར་ཧྲཱིཿདམར་སེར་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པར་གྱུར། བླ་མའི་སྤྱི་བོའི་ཨོཾ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་པོ་འཕྲོས། རང་གི་སྤྱི་བོར་ཐིམ་པས་བུམ་པའི་དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས། མགྲིན་པའི་ཨཱཿལས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོས། རང་གི་མགྲིན་པར་ཐིམ་བས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་རྩ་རླུང་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་སྔོན་པོ་འཕྲོས། རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་ཐིག་ལེ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས། སླར་ཡང་ལྟེ་བའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་འཕྲོས། རང་གི་ལྟེ་བར་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། །འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཞེས་པའི་རྗེས་ཉེར་བསྡུའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་གོ། །།མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

rjes su dbang bsdus te blang ba'i ngag 'don cung zad rgyas par spro na/ @#/_/rjes su dbang bsdus te blang ba'i ngag 'don cung zad rgyas par spro na/ skyabs kun 'dus zhal sogs kyi gsol 'debs kyi rjes/__zhes gsol ba btab pas/__'khor gyi tshogs zhing rnams rigs kun khyab bdag bla ma o rgyan rin po che la thim/__bla ma nyid skyabs gnas kun 'dus kyi ngo bor bzhugs pa'i gnas bzhir sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs ye shes rdo rje'i ngo bo spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__lte bar hrIHdmar ser rnams kyis mtshan par gyur/__bla ma'i spyi bo'i oM las 'od zer dkar po 'phros/__rang gi spyi bor thim pas bum pa'i dbang thob/__lus kyi dri ma sbyangs/__lam bskyed rim bsgom pa la dbang /__'bras bu sprul sku thob pa'i skal pa can du byas/__mgrin pa'i AHlas 'od zer dmar po 'phros/__rang gi mgrin par thim bas gsang ba'i dbang thob/__ngag gi dri ma sbyangs/__lam rtsa rlung bsgom pa la dbang /__'bras bu longs sku thob pa'i skal pa can du byas/__thugs ka'i hU~M las 'od zer sngon po 'phros/__rang gi snying gar thim pas shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid kyi dri ma sbyangs/__lam thig le bsgom pa la dbang /__'bras bu chos sku thob pa'i skal pa can du byas/__slar yang lte ba'i hrIHlas 'od zer kha dog sna tshogs pa 'phros/__rang gi lte bar thim pas dbang bzhi pa thob/__ye shes kyi dri ma sbyangs/__lam rdzogs pa chen po bsgom pa la dbang /__/'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i skal pa can du byas so/__/zhes pa'i rjes nyer bsdu'i rnal 'byor la 'jug go/__//mang+ga laM//__// [�]

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: