JKW-KABUM-15-BA-006-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རང་བྱུང་བཀླགས་པས་གྲོལ་བ་པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཀླགས་ཐབས་དང་བཅས་པ་
Wylie title bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/ rang byung bklags pas grol ba pad+ma'i snying po'i rgyud bklags thabs dang bcas pa JKW-KABUM-15-BA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 6, Text 2, Pages 133-141 (Folios 4a4 to 8a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las rang byung bklags pas grol ba pad+ma'i snying po'i rgyud bklags thabs dang bcas pa . In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 133-141. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Tantras - rgyud  ·  Liturgy - ngag 'don
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NI-034
Colophon

།ཞེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསང་བ་རྫོགས་པར་དང་པོར་ཐོས་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཚུལ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་བཤད་བཀའ་བཅས་རྫོགས་པར་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པའི་དགེ་བས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་རྣམས་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་ཏུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

zhes pa'ang rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen gling pa'i bka' drin las zab chos 'di nyid kyi gsang ba rdzogs par dang por thos pa'i skal bzang can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gnas dus kyi rten 'brel phun sum tshogs pas mtshams sbyar te/__grub mtha' ris med pa'i skyes chen dam pa rnams la tshul 'di'i smin grol bshad bka' bcas rdzogs par phul ba'i skabs su gter gzhung rdo rje'i tshig rkang bklags pas grub par bsdebs pa'i dge bas mthong thos dran reg gi 'gro rnams kun bzang pad+ma 'byung gnas kyi go 'phang tshe 'di nyid la mngon tu byed pa'i rgyur gyur cig

[edit]
བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ལས། རང་བྱུང་བཀླགས་པས་གྲོལ་བ་པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་བཀླགས་ཐབས་དང་བཅས་པ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་རཱ་ཡ། །དེ་ལ་དཔལ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་བཅུད། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉིང་ཁུ། ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་ཆེས་སྙིང་པོར་གྱུར་ཅིང་ངོ་མཚར་དང་བྱིན་བརླབས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆོས་སྡེའི་གཞིའམ་རྩ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་རང་བྱུང་བཀླགས་པས་གྲོལ་བ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་པདྨའི་སྙིང་པོ་བཀླགས་པའི་ཐབས་དང་བཅས་པའི་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ནི༔ བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་འཁོད་དེ། ངེས་འབྱུང་དང་། སྙིང་རྗེ་དང་། མོས་གུས་ཀྱི་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་བཞིན་པའི་ངང་། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་དམིགས་ཏེ། ན་མོཿ །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྗེ༔ དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཡི་དམ་ལྷ༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ༔ ཧོ༔ མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ ཉེས་སྤྱོད་ཀུན་སྡོམ་དགེ་ཆོས་སྡུད༔ གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་རྟག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ལན་གསུམ། སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག༔ བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང་༔ ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔ ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ཨཱཿ འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རང་སྣང་བ༔ བདག་ལུས་འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་༔ དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་ལྷ་ལྕམ་དཀར༔ རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་འཛིན་པར་སྦྱོར༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཐབས་ཤེས་སྙོམས་འཇུག་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ འཇའ་ཚོན་འོད་ལྔའི་ཀློང་དཀྱིལ་ན༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་བཞུགས༔ སྣང་སྲིད་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ ཏིལ་གོང་ཁ་ཕྱེ་ལྟ་བུར་གསལ༔ རྔ་ཡབ་གླིང་ནས་རང་འདྲ་བའི༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆར་ལྟར་བབས༔ བདག་དང་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ༔ དབྱེར་མེད་ཐིམ་ནས་བྱིན་བརླབས་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་པ་ཡང་ཡང་བཟླས་པས་བྱིན་དབབ༔ ལྕེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ནི། པདྨའི་ལྗགས་སྟེང་ཨཱཿདམར་པོ༔ བདེ་བའི་ངོ་བོས་མཚན་པ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ བརྟན་དང་གཡོ་བའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན༔ རང་བྱུང་རྒྱུད་སྡེའི་རང་སྒྲར་ཤར༔ རང་སྣང་སྐྱེ་མེད་ཟང་ཐལ་དབྱིངས༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ཕྲིན་ལས་རྫོགས༔ མ་བཅོས་གཉུག་མའི་ངང་ནས་བཀླག༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། ཅིར་སྣང་ལྷ་དང་། སྒྲར་གྲགས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་རང་སྒྲ། དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པས་གསལ་དག་སྙན་གསུམ་དང་ལྡན་པས་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་འདི་བཀླག་པར་བྱའོ། །དྷཱ་ཀི་གསང་བའི་སྐད་དུ༔ རུ་ཨ་ཤ་ཀྵ༔ རྒྱ་གར་སྐད་དུ༔ པདྨ་གརྦྷ་ཏནྟྲ༔ བོད་སྐད་དུ༔ པདྨའི་སྙིང་པོའི་རྒྱུད༔ འོད་གསལ་དོན་གྱི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ཐོག་མ་ཐ་མ་མེད་པའི་དུས༔ རང་བྱུང་རིག་པས་འདི་བཤད་དོ༔ གཞི་གཅིག་ལམ་གཉིས་འབྲས་བུ་ལྔ༔ ཏི་ལ་སྟོང་གསལ་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ ཆོས་སྐུ་རིས་མེད་ཀུན་ཏུ་ཞལ༔ ལོངས་སྐུ་མཚན་དཔེའི་རྣམ་པར་བཞེངས༔ སྤྲུལ་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པས༔ རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བའི་གནས༔ ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ཀུན་ཏུ་འབར༔ ཅིར་ཡང་འཆར་ཞིང་ཅིར་ཡང་སྤྲུལ༔ འོག་མིན་རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ༔ སྟོན་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་བཞིན༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་མ་དང་༔ དག་དང་མ་དག་སྣ་ཚོགས་པར༔ བསམ་མི་ཁྱབ་པ་དབྱིངས་ཀྱི་དུས༔ རྟག་པ་རྒྱུན་ཏུ་ངེས་པ་སྟེ༔ མ་ངེས་བྱེ་བྲག་འགྱུར་པའི་ཚེ༔ མ་རྟོགས་ལོག་རྟོག་ཕྱོགས་རྟོགས་དང་༔ ཡང་དག་ཇི་བཞིན་མ་རྟོགས་སོགས༔ རང་རང་དཔའ་བོའི་ཁྱད་པར་བཞིན༔ སོ་སོར་ལམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན༔ ཡང་དག་གསང་མཆོག་ལམ་འདི་ནི༔ རིག་པ་དབང་གི་སྒོ་ནས་འཇུག༔ གྲོགས་སུ་དམ་ཚིག་དག་པར་བྱས༔ རྣལ་འབྱོར་དང་ནི་མན་ངག་གིས༔ འབྲས་བུ་ཉེར་ལྔ་ཐོབ་པར་བཤད༔ བླ་མ་གསང་བ་ཀུན་གྱི་བདག༔ ཀུན་བཟང་སྲས་མཆོག་པདྨ་འབྱུང་༔ བསམ་ཡས་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བར་སྤྲོ་ཞིང་བསྡུ༔ མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སོགས༔ རིགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ལྔ༔ ཕུང་པོ་ལྔ་ཉིད་རྣམ་པར་དག༔ འབྱུང་བ་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་ཏེ༔ ཚོགས་ཡུལ་སེམས་དཔའ་ལྕམ་དྲལ་དང་༔ ཉོན་མོངས་འགྲོ་འདུལ་ཐུབ་པ་དྲུག༔ གདུག་པ་ཚར་གཅོད་མཐར་བྱེད་ཡུམ༔ གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པའི་བྱེ་བྲག་ནི༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔ དེ་དག་བྱ་བྱེད་རྒྱལ་པོ་ནི༔ བཙུན་མོའི་བདེ་བས་དགྱེས་པར་རོལ༔ མི་བསྐྱོད་སེམས་དཔའ་ཐུགས་ཀར་སྦས༔ ཕྱག་རྒྱ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུར་འབར༔ གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣོལ་བས་འཁྱུད༔ དབྱིངས་ཕྱུག་ཐུགས་སྦས་ཡབ་ལ་བལྟ༔ ཕྱག་རྒྱ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་འབར༔ གསང་བ་ཀུན་འདུས་ཐུགས་ཀར་མཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་ཡབ་འཁྱུད་ཐོད་ཞལ་སྟོབ༔ རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེའི་ཀློང་ཡངས་ལས༔ མ་འགགས་རང་གསལ་སྔགས་འདི་ཤར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བདག་ཉིད་བྱིན་གྱིས་རློབས་པའི་ཕྱིར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྱིར༔ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཅན༔ ཐོག་མ་ཐ་མའི་རྒྱུ་འབྲས་མེད༔ སྐྱེ་མེད་འཆི་མེད་གྲོལ་བ་མེད༔ གཏིང་གསལ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས༔ ཀ་ནས་དག་ཅིང་ཟང་ཐལ་ངང་༔ ལྷུན་གྲུབ་འདུས་མ་བྱས་པའོ༔ རང་བྱུང་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདི༔ རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ཟུངས༔ མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཐམས་ཅད་གྲོལ༔ བཀླག་པས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱེད༔ དུས་ཀྱི་ཐ་མར་རང་སྣང་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ རང་བྱུང་བཀླགས་པས་གྲོལ་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་པདྨའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་རྫོགས་སོ༔ དེ་ལྟར་གསུམ་བདུན་ཉེར་གཅིག་སོགས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཀླགས་པའི་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་བཟླས་པས་རྒྱུད་བཀླག་པའི་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐོང་ཞིང་བྱིན་རླབས་བརྟན་པ་བྱས་རྗེས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ༔ ཨོཾ༔ རང་བྱུང་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཀུན་བདག་ཉིད༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེ༔ མི་བསྐྱོད་རྣམ་སྣང་རིན་ཆེན་འབྱུང་༔ དཔག་མེད་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ཡི༔ བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རིགས༔ ཐམས་ཅད་སྤྲོ་དང་སྡུད་མཛད་པ༔ ཀྱེ་ཀྱེ་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་༔ བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བདག་གི་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲ་བསྒྲགས་པས༔ མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་༔ ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་དཔག་ཡས་མཐུས༔ ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ འབྱུང་བའི་སྒྲ་དང་དབྱེར་མེད་པས༔ གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་རུ་གྱུར༔ ཐོས་པས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དང་༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རྣམ་གྲོལ་ཏེ༔ བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ༔ འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པ་ཡི༔ འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཅེས་གསོལ་བ་གདབ་ཅིང་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ༔ རང་ཉིད་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་སྐུ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གསལ་བཞིན་པའི་ངང་༔ སེམས་ཉིད་བློ་འདས་སྟོང་གསལ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་པའི་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རང་ཞལ་བལྟ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ༔ དེ་ལྟར་དུས་རྒྱུན་དང་༔ ཁྱད་པར་དུ༔ སྒྲ་དང་ས་གཡོས་བྱུང་བ་དང་༔ མི་མང་འདུ་ཞིང་ཚོགས་པ་སོགས༔ ཀུན་གྱི་ཐོས་པར་བརྗོད་བྱས་ན༔ ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་སྐབས་རྣམས་སུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ལྟར་བཀླག་པས་མཚོན་ཏེ༔ གླེགས་བམ་དུ་བྱས་ཏེ་བཏགས་པ་སོགས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལས༔ འདི་ལྟ་བུ་ཡི་རྒྱུད་སྡེའི་བཅུད༔ སྙིང་པོ་ལས་ཀྱང་སྙིང་པོའི་མཆོག༔ གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་གི༔ ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་རང་སྣང་བ༔ གླེགས་བམ་མཐོང་བས་གྲོལ་འགྱུར་ན༔ བཀླག་པས་གྲོལ་བ་སྨོས་ཅི་དགོས༔ ཐོས་གྲོལ་ཀུན་གྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ༔ མགུལ་དུ་འཆང་བས་བཏགས་གྲོལ་ཡིན༔ དྲི་ཡི་རྫས་དང་ཨ་མྲྀ་ཏ༔ རྒྱུད་འདི་བཟླས་ནས་བཏབ་པ་གང་༔ ཚོར་དང་མྱོང་བས་གྲོལ་བའི་མཆོག༔ འདི་ཉིད་འཆང་བས་རེག་པའམ༔ འཆང་བ་དེ་ལ་རེག་པས་ཀྱང་༔ བདེ་ཆེན་སྐྱེ་ཞིང་རྩོལ་མེད་གྲོལ༔ ཨེ་མ་ངོ་མཚར་རྨད་ཀྱི་ལམ༔ རང་བྱུང་པདྨའི་ཐུགས་ཐིག་གོ༔ ཞེས་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པའི་ཚུལ་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་ཏེ་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་འདི་མཉན་པ་དང་༔ བསམ་པ་དང་༔ བསྒོམ་པ་དང་༔ འཛིན་པ་དང་༔ འདྲི་བ་དང་། འཆང་བ་དང་། ཁ་ཏོན་དུ་བྱ་བ་དང་། གཞན་དག་ལ་ཡང་དག་པར་རྒྱ་ཆེར་རབ་ཏུ་བཏོན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སྤེལ་བ་དང་༔ བདག་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་སྣང་བས་དུས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཚུལ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གསང་བ་རྫོགས་པར་དང་པོར་ཐོས་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཚུལ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་བཤད་བཀའ་བཅས་རྫོགས་པར་ཕུལ་བའི་སྐབས་སུ་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཀླགས་པས་གྲུབ་པར་བསྡེབས་པའི་དགེ་བས་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་རྣམས་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་ཏུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

pad+ma'i snying po'i rgyud bklags thabs/__ bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel las/__rang byung bklags pas grol ba pad+ma'i snying po'i rgyud bklags thabs dang bcas pa bzhugs so/__/na mo gu ru pad+ma ka rA ya/__/de la dpal dus gsum mkhyen pa o rgyan rin po che'i thugs bcud/__rgyud lung man ngag thams cad kyi nying khu/__thugs sgrub bye ba phrag brgya'i snying po las kyang ches snying por gyur cing ngo mtshar dang byin brlabs bsam gyis mi khyab pa dang ldan pa'i bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi chos sde'i gzhi'am rtsa ba lta bur gyur pa rang byung bklags pas grol ba rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba'i sa bon gyi rgyud pad+ma'i snying po bklags pa'i thabs dang bcas pa'i ngag 'don snying por dril ba ni:__bde ba'i stan la bsam gtan gyi spyod lam dang ldan pas 'khod de/__nges 'byung dang /__snying rje dang /__mos gus kyi shugs drag tu bskyed bzhin pa'i ngang /__mdun gyi nam mkhar skyabs yul rnams mngon sum bzhin du dmigs te/__na moH__/rigs kun khyab bdag bla ma rje:__dngos grub 'byung gnas yi dam lha:__bar chad kun sel mkha' 'gro'i tshogs:__rtsa ba gsum la skyabs su mchi:__lan gsum:__ho:__ma gyur sems can thams cad kun:__sangs rgyas go 'phang thob bya'i phyir:__nyes spyod kun sdom dge chos sdud:__gzhan phan byang sems rtag tu bskyed:__lan gsum/__sems can bde dang ldan gyur cig:__sdug bsngal kun dang bral bar shog:__bde dang rtag tu mi 'bral zhing :__chos kun mnyam nyid rtogs par shog:__dzaHhU~M baM ho:__tshogs zhing rnams rang la thim par bsams la/__bdag gi rnal 'byor ni:__AH__'od gsal stong nyid dbyings kyi ngang :__ye shes rig pa rang snang ba:__bdag lus 'chi med pad+ma 'byung :__dkar dmar mdangs ldan zhi khro'i nyams:__rdo rje dril 'dzin lha lcam dkar:__rdo rje thod pa 'dzin par sbyor:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__thabs shes snyoms 'jug skyil krung gis:__'ja' tshon 'od lnga'i klong dkyil na:__pad+ma nyi zla'i steng du bzhugs:__snang srid rtsa gsum zhi khro'i lha:__til gong kha phye lta bur gsal:__rnga yab gling nas rang 'dra ba'i:__ye shes sems dpa' char ltar babs:__bdag dang lha tshogs thams cad la:__dbyer med thim nas byin brlabs gyur:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes pa yang yang bzlas pas byin dbab:__lce byin gyis brlab pa ni/__pad+ma'i ljags steng AHdmar po:__bde ba'i ngo bos mtshan pa yis:__rdo rje'i rgyud kyi sgra bsgrags pas:__phyogs bcu'i zhing khams thams cad kyi:__brtan dang g.yo ba'i sgra skad kun:__rang byung rgyud sde'i rang sgrar shar:__rang snang skye med zang thal dbyings:__'khor ba dong sprugs phrin las rdzogs:__ma bcos gnyug ma'i ngang nas bklag:__ces brjod cing bsams la/__cir snang lha dang /__sgrar grags rdo rje'i rgyud kyi rang sgra/__dran rtog 'od gsal dbyings kyi ngang du mnyam par bzhag bzhin pas gsal dag snyan gsum dang ldan pas zab mo'i rgyud 'di bklag par bya'o/__/d+hA ki gsang ba'i skad du:__ru a sha k+Sha:__rgya gar skad du:__pad+ma gar+b+ha tan+t+ra:__bod skad du:__pad+ma'i snying po'i rgyud:__'od gsal don gyi lha la phyag 'tshal lo:__thog ma tha ma med pa'i dus:__rang byung rig pas 'di bshad do:__gzhi gcig lam gnyis 'bras bu lnga:__ti la stong gsal dbyings su rdzogs:__chos sku ris med kun tu zhal:__longs sku mtshan dpe'i rnam par bzhengs:__sprul sku snang ba mtha' yas pas:__rgya chad phyogs lhung bral ba'i gnas:__ye shes rang snang kun tu 'bar:__cir yang 'char zhing cir yang sprul:__'og min rang bzhin kun la khyab:__stug po bkod pa'i zhing khams su:__ston 'khor dgongs pa dbyer med bzhin:__byang chub sems dpa' sems ma dang :__dag dang ma dag sna tshogs par:__bsam mi khyab pa dbyings kyi dus:__rtag pa rgyun tu nges pa ste:__ma nges bye brag 'gyur pa'i tshe:__ma rtogs log rtog phyogs rtogs dang :__yang dag ji bzhin ma rtogs sogs:__rang rang dpa' bo'i khyad par bzhin:__so sor lam gyi tshul du bstan:__yang dag gsang mchog lam 'di ni:__rig pa dbang gi sgo nas 'jug:__grogs su dam tshig dag par byas:__rnal 'byor dang ni man ngag gis:__'bras bu nyer lnga thob par bshad:__bla ma gsang ba kun gyi bdag:__kun bzang sras mchog pad+ma 'byung :__bsam yas rigs dang dkyil 'khor kun:__sgyu 'phrul drwa bar spro zhing bsdu:__mi bskyod rdo rje sems dpa' sogs:__rigs kyi 'khor los sgyur ba lnga:__phung po lnga nyid rnam par dag:__'byung ba dbyings kyi yum chen te:__tshogs yul sems dpa' lcam dral dang :__nyon mongs 'gro 'dul thub pa drug:__gdug pa tshar gcod mthar byed yum:__gzhan yang sprul pa'i bye brag ni:__bsam gyis mi khyab phyag rgyar shar:__de dag bya byed rgyal po ni:__btsun mo'i bde bas dgyes par rol:__mi bskyod sems dpa' thugs kar sbas:__phyag rgya rdo rje dril bur 'bar:__gsang ba kun 'dus thugs kar hU~M:__rdo rje dril bu bsnol bas 'khyud:__dbyings phyug thugs sbas yab la blta:__phyag rgya rdo rje thod pa 'bar:__gsang ba kun 'dus thugs kar mU~M:__rdo rje yab 'khyud thod zhal stob:__rang byung thugs rje'i klong yangs las:__ma 'gags rang gsal sngags 'di shar:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__bdag nyid byin gyis rlobs pa'i phyir:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__mkha' khyab 'gro ba 'dul ba'i phyir:__oM badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M phaT:__rang byung ye shes snying po can:__thog ma tha ma'i rgyu 'bras med:__skye med 'chi med grol ba med:__gting gsal rang rig ye shes dbyings:__ka nas dag cing zang thal ngang :__lhun grub 'dus ma byas pa'o:__rang byung rgyud kyi snying po 'di:__rdo rje'i rig 'dzin rnams kyis zungs:__mthong thos dran reg thams cad grol:__bklag pas sangs rgyas 'grub par byed:__dus kyi tha mar rang snang nas:__ye shes snying po rgyas par 'gyur:__rang byung bklags pas grol ba sgyu 'phrul drwa ba sa bon gyi rgyud pad+ma'i snying po zhes bya ba rdzogs so:__de ltar gsum bdun nyer gcig sogs ji ltar nus pa bklags pa'i mthar dbyangs gsal rten snying yig brgya bzlas pas rgyud bklag pa'i lhag chad kha skong zhing byin rlabs brtan pa byas rjes thal mo sbyar te:__oM:__rang byung 'od gsal chos sku'i dbyings:__kun tu bzang po kun bdag nyid:__rdo rje sems dpa' bde ba che:__mi bskyod rnam snang rin chen 'byung :__dpag med don yod grub pa yi:__bsam yas sgyu 'phrul drwa ba'i rigs:__thams cad spro dang sdud mdzad pa:__kye kye kun bzang pad+ma 'byung :__bdag la dgongs par mdzad du gsol:__bdag gi 'gro ba kun don du:__rdo rje'i rgyud kyi sgra bsgrags pas:__mgon po khyod kyi ye shes dang :__thugs bskyed smon lam dpag yas mthus:__khams gsum snod bcud thams cad kyi:__'byung ba'i sgra dang dbyer med pas:__grags stong sngags kyi sgra ru gyur:__thos pas las dang nyon mongs dang :__sdug bsngal kun las rnam grol te:__bla na med pa'i byang chub thob:__'khor ba dong nas sprugs pa yi:__'gro 'dul phrin las mthar phyin shog:__ces gsol ba gdab cing dge ba'i rtsa ba byang chub tu bsngo:__rang nyid pad+ma 'byung gnas kyi sku snang stong zung 'jug tu gsal bzhin pa'i ngang :__sems nyid blo 'das stong gsal rang byung gi ye shes don dam pa'i kun bzang pad+ma 'byung gnas kyi rang zhal blta bas mtshams sbyar te spyod lam la 'jug par bya'o:__de ltar dus rgyun dang :__khyad par du:__sgra dang sa g.yos byung ba dang :__mi mang 'du zhing tshogs pa sogs:__kun gyi thos par brjod byas na:__zhes sogs gsungs pa'i skabs rnams su ji skad bshad pa ltar bklag pas mtshon te:__glegs bam du byas te btags pa sogs kyi phan yon kyang o rgyan rin po che'i gsung las:__'di lta bu yi rgyud sde'i bcud:__snying po las kyang snying po'i mchog:__gdod ma'i mgon po kun bzang gi:__ye shes mngon sum rang snang ba:__glegs bam mthong bas grol 'gyur na:__bklag pas grol ba smos ci dgos:__thos grol kun gyi rgyal po ste:__mgul du 'chang bas btags grol yin:__dri yi rdzas dang a mr-i ta:__rgyud 'di bzlas nas btab pa gang :__tshor dang myong bas grol ba'i mchog:__'di nyid 'chang bas reg pa'am:__'chang ba de la reg pas kyang :__bde chen skye zhing rtsol med grol:__e ma ngo mtshar rmad kyi lam:__rang byung pad+ma'i thugs thig go:__zhes bslu med rdo rje'i gsung gis rgya cher bsngags pa'i tshul la dran pa nye bar bzhag te zab mo'i rgyud 'di mnyan pa dang :__bsam pa dang :__bsgom pa dang :__'dzin pa dang :__'dri ba dang /__'chang ba dang /__kha ton du bya ba dang /__gzhan dag la yang dag par rgya cher rab tu bton pa la sogs pa'i sgo nas kun bzang pad+ma 'byung gnas kyi phrin las mkha' khyab tu spel ba dang :__bdag gzhan gyi rgyud la phan pa dang bde ba'i legs tshogs kyi snang bas dus rtag tu rgyas pa'i tshul la rtse gcig tu brtson par bya'o/__/zhes pa'ang rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen gling pa'i bka' drin las zab chos 'di nyid kyi gsang ba rdzogs par dang por thos pa'i skal bzang can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gnas dus kyi rten 'brel phun sum tshogs pas mtshams sbyar te/__grub mtha' ris med pa'i skyes chen dam pa rnams la tshul 'di'i smin grol bshad bka' bcas rdzogs par phul ba'i skabs su gter gzhung rdo rje'i tshig rkang bklags pas grub par bsdebs pa'i dge bas mthong thos dran reg gi 'gro rnams kun bzang pad+ma 'byung gnas kyi go 'phang tshe 'di nyid la mngon tu byed pa'i rgyur gyur cig___/__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: